ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1987

V. volební období

 

30

Zpráva

předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady

za dobu od 11. prosince 1986 do 30. března 1987

Podle § 60 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu, České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo ke třem schůzím, a to 11. prosince 1986, 24. února a 20. března 1987.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. podle čl. 111 odst. 3 ústavního zákona o Československé federaci vyhlásilo 11. prosince 1986

- zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986-1990 (zákon o pětiletém plánu),

- zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987;

2. podle čl. 122 odst. 1 písm. b) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, a podle § 2 odst. 3 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, odvolalo s. Jiřího Antoše z funkce předsedy Českého statistického úřadu ke dni 31. března 1987 a jmenovalo do této funkce s. Ladislava Říhu s účinností od 1. dubna 1987;

3. přijalo demisi předsedy vlády ČSR s. Josefa Korčáka, kterou podal podle čl. 131 odst. 1 ústavního zákona o čs. federaci a vyslovilo mu poděkování za jeho práci,

projednalo společný návrh ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR a jmenovalo podle čl. 122 odst. 1 písm. a) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, Ladislava Adamce předsedou vlády ČSR; současně přijalo podle čl. 131 odst. 1 ústavního zákona o čs. federaci demisi s. Adamce na funkci I. místopředsedy vlády ČSR ke dni 20. března 1987.

Podle citovaného ustanovení ústavního zákona o čs. federaci jmenovalo na základě návrhu předloženého předsedou vlády ČSR s. Adamcem po předchozím politickém projednání a v dohodě s předsednictvem ústředního výboru Národní fronty ČSR podle čl. 122 odst. 1 písm. a) ústavního zákona o čs. federaci místopředsedou vlády České socialistické republiky s. Zdeňka Horčíka.

Nově jmenovaní členové vlády ČSR složili téhož dne ve Staré sněmovně Pražského hradu do rukou předsedy ČNR s. Josefa Kempného za přítomnosti členů předsednictva ČNR a vlády ČSR ústavou předepsaný slib.

4. prohlásilo podle čl. 104 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, podzimní zasedání České národní rady za skončené dnem 11. prosince 1986 a svolalo Českou národní radu k jarnímu zasedání dnem 15. března 1987.

Ve své řídicí a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- delegovalo své členy na plenární zasedání krajských národních výborů a Národního výboru hl. města Prahy v I. a II. čtvrtletí 1987,

- stanovilo termín a pořad 5. schůze ČNR a projednalo stav přípravy jednání této schůze,

- schválilo pokyny k projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu ČSR za rok 1986 v orgánech ČNR,

- přikázalo výsledky hospodaření jednotlivých rozpočtových (kapitol za rok 1986 k projednání výborům ČNR,

- schválilo politickoorganizační zabezpečení přípravy jednání orgánů ČNR ke zprávě vlády ČSR o základních otázkách dalšího rozvoje průmyslu řízeného vládou ČSR,

- vzalo na vědomí informaci o ideově politickém generelu na výtvarnou výzdobu budovy ČNR a souhlasilo s navrhovaným postupem,

- souhlasilo s vypsáním veřejné anonymní soutěže a soutěžními podmínkami na výtvarná díla nové části stavby "Rekonstrukce budovy ČNR",

- souhlasilo s rozhodnutím předsedy ČNR, kterým přikázal žádosti 18 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce, předložené dopisem ministra spravedlnosti České socialistické republiky z 25. listopadu 1986, ústavně právnímu výboru ČNR k projednání a předložení příslušného stanoviska 4. schůzi ČNR,

- přikázalo žádosti 16 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce, předložené dopisem ministra spravedlnosti ČSR ze 17. února 1987, ústavně právnímu výboru ČNR k projednání a předložení příslušného stanoviska 5. schůzi České národní rady,

- vzalo na vědomí přehled podnětů poslanců ze 4. schůze ČNR a návrh na jejich realizaci.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady souhlasilo s rozhodnutími předsedy ČNR, kterými přikázal k projednání a předložení příslušných zpráv

návrh vlády ČSR

- vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987 (tisk 15)

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- ústavně právnímu výboru ČNR

návrhy vlády ČSSR

- vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1987 (tisk FS 11)

- vládní návrh zásad zákona o ochranných známkách (tisk FS 14)

- výboru ČNR pro školství a vědu

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, podepsaná v Brasilii dne 26. srpna 1986 (tisk FS 15)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- vládní návrh, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, (tisk FS 16)

- výboru ČNR pro školství a vědu

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

- výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu

Sněmovní tisky uvedených republikových i federálních vládních návrhů byly poslancům České národní rady postupně zasílány.

Ve své kontrolní činnosti předsednictvo České národní rady projednalo a vzalo na vědomí

- zprávu ministra lesního a vodního hospodářství ČSR o efektivnosti rozvoje lesního hospodářství a o řešení dopadů exhalací; jednání byli přítomni místopředseda vlády a předseda Rady pro životní prostředí při vládě ČSR s. F. Šrámek a ministr lesního a vodního hospodářství ČSR s. F. Kalina,

- zprávu vlády ČŠR o stavu administrativní pracnosti v činnosti národních výborů a návrhy na opatření; jednání byl přítomen ministr vnitra ČSR s. J. Jung.

V oblasti zahraničních styků předsednictvo České národní rady vzalo na vědomí informaci předsedy ČNR o návštěvě pětičlenné delegace řecko-československé skupiny řeckého parlamentu 16. ledna 1987.

V Praze 30. března 1987

 

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP