ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1987

V. volební období

 

39

Zpráva

předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 30. března do 30. června 1987

Podle § 60 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu ad poslední schůze.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo ke čtyřem schůzím, a to 30. března, 23. dubna, 8. května a 28. května 1987.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. podle čl. 111 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, vyhlásilo 30. března 1987

- zákon České národní rady o státní památkové péči;

2. podle § 49 odst. 1 zákona České národní rady č. 53/1971 Sb., o volbách do České národní rady, vyhlásilo doplňovací volbu do České národní rady ve volebním obvodu č. 152 Třebíč (severní část okresu Třebíč ohraničená obcemi Nový Telečkov, Vlčetín, Rudíkov, Trnava, Vladislav, Smrk, Čiměř, Třebíč, Hvězdoňovice, Heraltice, Štěměchy a Předín);

3. podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů České socialistické republice, vyhlásilo doplňovací volbu do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 33;

4. na návrh vlády České socialistické republiky udělilo podle § 2 zákona České národní rady č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky, Národní cenu ČSR v roce 1987 těmto jednotlivcům a kolektivům:

A. Za díla, výkony nebo objevy v oblasti vědy a techniky

I. akademiku Oldřichu Hajkrovi, vedoucímu katedry matematiky a deskriptivní geometrie vysoké školy báňské, Ostrava,

za vybudování základů pro moderní řešení geometrie nerostných ložisek a průzkumné geologie metodami matematiky,

II. Prof. MvDr. Janu Podanému, DrSc.,

MvDr. Jaroslavu Stejskalovi,

pracovníkům agronomické fakulty vysoké školy zemědělské, Brno,

Ing. Eduardu Petrovskému, DrSc.,

vedoucímu vědeckému pracovníku Ústavu fyziologie a genetiky hospodářských zvířat ČSAV, Praha,

za objevné výsledky v poznání faktorů determinujících fyziologii reprodukčních procesů a jejich využití v optimalizaci biotechnologických metod rozmnožování hospodářských zvířat,

III. osmnáctičlennému kolektivu pracovníků závodu Hutě, Ústředního výzkumného ústavu a technického úseku koncernového podniku Škoda Plzeň vedenému Ing. Stanislavem Kratochvílem

za výrobu oceli vysoké jakosti pro jaderný program a energetiku,

IV. Prof. Dr. Ing. Vlastimilu Růžičkovi, DrSc.,

Ing. Liboru Červenému, CSc.,

Antonínu Marhoulovi,

pracovníkům vysoké školy chemicko-technologické, Praha,

Ing. Jiřímu Součkovi, CSc.,

pracovníku Tukového průmyslu, koncern, Praha,

Ing. Václavu Srnovi,

pracovníku Tukového průmyslu, koncernový podnik ASTRID, Praha

za výzkum a zavedení výrob nových látek pro tukový a farmaceutický průmysl,

V. Rostislavu Procházkovi, samostatnému výzkumnému pracovníkovi, výzkumný ústav pletařský, Brno,

Doc. MUDr. Janu Černému, CSc., přednostovi kardiochirurgického a transplantačního oddělení KÚNZ, Brno,

Prof. MUDr. Vladimíru Kořístkovi, DrSc., přednostovi II. chirurgické klinicky a katedry lékařské fakulty UJEP, Brno,

za výzkum, vývoj a realizaci cévní náhrady MIKROFROTÉ,

VI. Prof. Ing. Dr. Milanu Matouškovi, DrSc., profesoru katedry technologie výroby stavebních hmot VUT, Brno,

za výzkum příčin atmosférické koroze betonu a ochranu proti ní,

VII. Doc. PhDr. Jaroslavu Jiránkovi, DrSc.,

Doc. PhDr. Josefu Bekovi, DrSc.,

PhDr. Jiřímu Bajerovi, DrSc.,

PhDr. Oldřichu Puklovi, CSc.,

Doc. PhDr. Karlu Risingerovi, DrSc.,

PhDr. Vladimíru Léblovi, CSc.,

za I. a II. díl "Dějin české hudební kultury 1890-1945";

B. Za díla a výkony v oblasti kultury a umění

I. PhDr. Lubomíru Čížkovi,

Janu Bonaventurovi,

Jindřichu Brabcovi,

Zbyšku Malému,

Janu Ostenovi,

Vítězslavu Sýkorovi,

za původní televizní hudebně dramatické dílo "Marné cesty holubů",

II. Milanu Hegarovi, akademickému malíři a grafikovi

za angažovanou výtvarnou a grafickou činnost,

III. zasloužilé umělkyni Janě Hlaváčové, sólistce činohry Národního divadla, Praha

za herecký výkon v roli Emilie Marty v Čapkově hře "Věc Makropulos".

Udělené ceny odevzdala místopředsedkyně České národní rady Marie Jarošová vyznamenaným 4. května 1987. Slavnostnímu aktu byli přítomni předseda vlády ČSR Ladislav Adamec, zástupci oddělení ÚV KSČ a příslušných ministerstev, předseda výboru pro Národní cenu ČSR Ladislav Kubík, místopředseda výboru pro Národní cenu ČSR Vlastimil Víšek, členové předsednictva České národní rady a další hosté;

5. podle čl. 131 odst. 1 ústavního zákona o československé federaci přijalo ke dni 8. května 1987 demisi

- místopředsedy vlády ČSR a předsedy České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Františka Šrámka.

- ministra školství ČSR Milana Vondrušky

- ministra stavebnictví ČSR Karla Poláka

a vyslovilo jim poděkování za jejich práci.

Zároveň projednalo návrh předsedy vlády ČSR podpořený rovněž předsednictvem ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky a podle čl. 122 odst. 1 písm. a) ústavního zákona o československé federaci jmenovalo dnem 8.května 1987

- Rudolfa Hegenbarta místopředsedou vlády ČSR a předsedou České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

- Karla Juliše ministrem školství ČSR

- Jaroslava Vávru ministrem stavebnictví ČSR.

Nově jmenovaní členové vlády ČSR složili téhož dne do rukou předsedy ČNR Josefa Kempného za přítomnosti členů předsednictva ČNR ústavou předepsaný slib.

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- stanovilo termín a pořad 6. schůze České národní rady

- schválilo politickoorganizační zabezpečení jednání orgánů ČNR o zprávě generálního prokurátora ČSR o stavu socialistické zákonnosti,

- schválilo politickoorganizační zabezpečení přípravy jednání orgánů České národní rady ke zprávě vlády ČSR o komplexním rozvoji všestranné péče o zdravý růst mladé generace a uplatnění jejích schopností při budování vyspělé socialistické společnosti,

- souhlasilo se zřízením stálé pracovní skupiny výboru ČNR pro kulturu a výchovu pro otázky mládeže, tělesné výchovy a sportu,

- schválilo politickoorganizační zabezpečení přípravy jednání orgánů České národní rady ke zprávě vlády České socialistické republiky o kontrole plnění jejího programového prohlášení,

- schválilo rozpočtové hospodaření České národní rady za rok 1986,

- vzalo na vědomí informaci o stavu rekonstrukce budovy České národní rady a o opatřeních prováděných zmocněncem předsednictva České národní rady pro rekonstrukci budovy ČNR a dostavbu jejího okolí na zabezpečení plnění úkolů souvisejících se stavbou,

- schválilo investiční záměr rekonstrukce budovy České národní rady staveb 7a, 7b,

- jmenovalo ing. Petra Kynštetra, CSc., tajemníkem výboru České národní rady pro školství a vědu,

- vzalo na vědomí ústní zprávu o přípravě jednání 6. schůze České národní rady a schválilo rozšíření jejího pořadu o tři body,

- schválilo návrh pokynů k projednání zprávy vlády ČSR o zhodnocení plnění plánu rozvoje národního hospodářství ČSR v roce 1987, o úkolech státního plánu na rok 1988 a vládního návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu ČSR na rok 1988,

- přikázalo návrhy rozpočtů jednotlivých resortů a odvětví na rok 1988 výborům České národní rady,

- schválilo politickoorganizační zabezpečení přípravy jednání orgánů České národní rady ke zprávě vlády ČSR o problematice rozvoje všestranné péče o tvorbu a ochranu životního prostředí v České socialistické republice,

- schválilo politickoorganizační zabezpečení přípravy jednání orgánů České národní rady ke zprávě vlády ČSR o základních otázkách rozvoje české kultury, jejího podílu ve výchově socialistického člověka a obohacení jeho života,

- souhlasilo se zprávou o zajištění realizace podnětů poslanců ze 4. schůze České národní rady,

- vzalo na vědomí přehled podnětů poslanců z 5. schůze České národní rady a návrh na jejich realizaci a přehled námětů poslanců z 5. schůze ČNR k přestavbě hospodářského mechanismu a návrh na jejich realizaci.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady souhlasilo s rozhodnutími předsedy České národní rady, kterými přikázal k projednání a předložení příslušných zpráv návrhy vlády ČSSR

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, podepsaná v Athénách dne 23. října 1986 (tisk FS 20)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Vídeňská úmluva o smluvním právu, přijatá ve Vídni dne 23. května 1969 (tisk FS 21)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu, přijatá v New Yorku dne 10. prosince 1985 a podepsaná za Československou socialistickou republiku dne 25. února 1987 (tisk FS 22)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro kulturu a výchovu

- vládní návrh zákona o změnách zákona o mateřském příspěvku (tisk FS 25),

- vládní návrh zákona o změnách v nemocenském zabezpečení (tisk FS 26),

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce (tisk FS 27) a

- vládní návrh zákona o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu (tisk FS 28)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- zdravotnímu a sociálnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu

Sněmovní tisky uvedených federálních vládních návrhů byly poslancům České národní rady postupně zastlány.

Ve své kontrolní činnosti předsednictvo České národní rady projednalo a vzalo na vědomí

- zprávu České plánovací (komise o zhodnocení růstu intenzifikace a efektivnosti v národním hospodářství v roce 1986 včetně informace o plnění plánu na I. čtvrtletí 1987; jednání byl přítomen místopředseda vlády ČSR Jaroslav Tlapák a I. náměstek předsedy ČPK Josef Beneš,

- zprávu ministra průmyslu ČSR o stavu modernizace vybraných výrob spotřebního průmyslu v České socialistické republice; jednání byl přítomen ministr průmyslu ČSR Petr Hojer,

- zprávu vlády ČSR o výsledcích dosažených v soutěži národních výborů při plnění volebních programů Národní fronty za rok 1986; jednání byl přítomen náměstek ministra vnitra ČSR Antonín Eliáš,

- zprávu ministra průmyslu ČSR o dosahování projektovaných parametrů (kapacit uváděných do provozu v 7. pětiletce a v roce 1986 v resortu ministerstva průmyslu ČSR; jednání byl přítomen ministr průmyslu ČSR Petr Hojer

- zprávu ministra obchodu ČSR o zabezpečení vnitřního trhu v roce 1987 a jeho strukturální vyváženost v návaznosti na rozvoj hmotné spotřeby obyvatelstva; jednání byl přítomen ministr obchodu ČSR Josef Ráb,

- zprávu o hlavních poznatcích ze stížností, podnětu a oznámení občanu a organizací došlých České národní radě v roce 1986.

V oblasti zahraničních styků předsednictvo České národní rady vzalo na vědomí informaci předsedy ČNR o návštěvě osmičlenné delegace norského parlamentu 3. března 1987 v České národní radě.

V Praze 30. června 1987

 

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP