ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1987

V. volební období

 

42

Společná zpráva

výborů České národní rady

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky (tisk 41)

Výbor ČNR pro kulturu a výchovu ve schůzi 2. srpna 1987, výbor ČNR pro plán a rozpočet ve schůzi 27. srpna 1987, výbor ČNR pro průmysl a stavebnictví ve schůzi 3. září 1987, zdravotní a sociální výbor ČNR ve schůzi 3. záři 1987, výbor ČNR pro zemědělství a výživu ve schůzi 9. září 1987, výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzi 16. září 1987, výbor ČNR pro obchod, služby a dopravu ve schůzi 16. září 1987, výbor ČNR pro školství a vědu ve schůzi 16. září 1987 a ústavně právní výbor ČNR ve schůzi 16. září 1987 projednaly vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky (tisk 41).

Po projednání se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby předložený vládní návrh schválila s těmito úpravami:

V § 1 odst. 2 se za slova "popřípadě podle jiných" vkládají slova "obecně závazných právních".

V § 4 písm. d) se spojka "a" ve výrazu "přehlídek a soutěží" nahrazuje spojkou "nebo".

V § 6 odst. 1 se ve druhé větě za středníkem vkládá za slova "a podřízena" slovo "též".

V § 6 odst. 2 se za slova "předsedou nákazové komise je" vkládají slova "předseda nebo".

V § 6 odst. 3 písm. a) se čárka za slovy "národního výboru" nahrazuje středníkem a ve větě za středníkem se nahrazují spojky "jakož i" slovy "projednává a koordinuje též".

§ 8 odst. 1 písm. c) zní:

"c) městská veterinární správa pro územní obvod Národního výboru hlavního města Prahy a městské veterinární správy pro územní obvody národních výborů, které mají působnost městských i okresních národních výborů."

V § 8 odst. 2 se nahrazuje spojka "a" spojkou "nebo".

V § 8 odst. 4 se ve druhé větě nahrazují slova "generální" slovy "ústřední".

V § 9 odst. 1 se za ustanovení písm. b) vkládá nové ustanovení písm. c), které zní: "c) sleduje výskyt synantropních a divokých zvířat a činí opatření k ochraně zdraví lidí zejména před nákazami a k ochraně životního prostředí,".

Dosavadní ustanovení písm. c) až l) se nově označují písmeny d) až m).

V § 9 odst. 1 písm. g) se za slova "vykonává veterinární kontrolu" vkládají slova "a vydává veterinární osvědčení" a v závěru se vypouští slova "a vydává o tom veterinární osvědčení".

Poznámka pod čarou 11) zní:

"§ 20 odst. 2, § 62, § 79 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu."

V § 12 se za slova "ze zvířat na člověka" vkládají slova "a naopak" a v závěru ustanovení se za slova "živočišných produktů" připojují slova "či dalších skutečnostech, které mají význam v péči o zdraví lidí a při vytváření zdravých životních podmínek".

V § 15 písm. a) se za slovo "poskytování" vkládají slova "podpor a".

V Praze dne 25. září 1987

 

Václav Trejbal v. r.

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., v. r.

zpravodaj

předseda

ústavně právního výboru

ústavně právního výboru

   

ing. Bohuslav Olšan v. r.

Alois Švrček v. r.

zpravodaj

předseda

výboru pro zemědělství a

výboru pro zemědělství a

výživu

výživu

   

ing. Josef Jehlička v. r.

ing. Miroslav Mrázek v. r.

zpravodaj

předseda

výboru pro plán a rozpočet

výboru pro plán a rozpočet

   

Milan Bekárek v. r.

Marie Jarošová v. r.

zpravodaj

místopředsedkyně ČNR a

výboru pro národní výbory a

předsedkyně výboru pro národní

národnosti

výbory a národnosti

   

Antonín Očenášek v. r.

ing. Jan Koláčný, CSc., v. r.

zpravodaj

předseda

výboru pro průmysl a

výboru pro průmysl a

stavebnictví

stavebnictví

   

Jaroslav Karbaš v, r.

ing. Josef Kaňa v. r.

zpravodaj

místopředseda ČNR a předseda

výboru pro obchod, služby a

výboru pro obchod, služby a

dopravu

dopravu

   
 

MvDr. Oldřich Burský v. r.

 

místopředseda ČNR, předseda a

 

zpravodaj zdravotního a

 

sociálního výboru

   

ing. Pavel Chudoba v. r.

akademik Bohumír Rosický v. r.

zpravodaj

předseda

výboru pro školství a vědu

výboru pro školství a vědu

   

Miroslav Janota v. r.

MUDr. Marcela Černá v. r.

zpravodaj

předsedkyně

výboru pro kulturu a výchovu

výboru pro kulturu a výchovu


 

Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP