ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1987

V. volební období

 

45

Zpráva

předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady

za dobu od 30. června do 27. října 1987

Podle § 60 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo ke dvěma schůzím, a to 30. června 1987 a 10. září 1987.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. Vyhlásilo podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice,

- doplňovací volbu do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodní č. 86 - Olomouc II,

- doplňovací volbu do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 78 (Mirovice),

- doplňovací volbu do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním.obvodu č. 176 (Praha 10);

2. udělilo na návrh vlády České socialistické republiky Novinářské ceny Jana Švermy v roce 1987 Ing. Bohumilu Horákovi, šéfredaktoru Hlavní redakce mezinárodního života Ústředního vysílání politického zpravodajství a publicistiky Československého rozhlasu, za aktivní angažovanou novinářskou činnost a příkladné pracovní výsledky v Čs. rozhlase,

PhDr. Janu Chmelíkovi, CSc., šéfredaktoru časopisu Lidová armáda, za dlouholetou angažovanou a příkladnou novinářskou činnost v redakcích vojenského tisku,

PhDr. Jiřímu Vaníčkovi, vedoucímu vnitropolitického oddělení Ústřední redakce televizních novin Československé televize, za trvale dosahované velmi dobré pracovní výsledky a výrazné novinářské mistrovství,

Ing. Marcele Vaňorné, redaktorce oddělení hospodářské a sociální politiky strany Rudého práva, za výraznou angažovanou publicistickou činnost v Rudém právu.

Uvedené ceny odevzdal předseda České národní rady vyznamenaným 18. září 1987. Slavnostnímu aktu byli přítomni kandidát předsednictva ÚV KSČ a tajemník ÚV KSČ J. Fojtík, vedoucí oddělení ÚV KSČ O. Čmolík, předseda vlády ČSR L. Adamec, místopředseda výboru pro Novinářskou cenu Jana Švermy V. Neubauer, členové předsednictva České národní rady a další hosté;

3. prohlásilo podle § 104 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, jarní zasedání České národní rady za skončené dnem 30. června 1987 a svolalo Českou národní radu k podzimnímu zasedání dnem 1. října 1987.

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- stanovilo podle § 61 odst. 1 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, že místopředsedové zastupují předsedu České národní rady v tomto pořadí:

Milan Vondruška

Marie Jarošová

Oldřich Burský

Josef Kaňa,

- schválilo návrh na jmenování místopředsedy ČNR Milana Vondrušky předsedou redakční rady Přílohy k Informacím o činnosti České národní rady,

- delegovalo své členy na plenární zasedání krajských národních výborů a Národního výboru hl. m. Prahy ve III. a IV. čtvrtletí 1987,

- souhlasilo podle § 86 jednacího řádu České národní rady s udělením dovolené ze zdravotních důvodů poslankyni Haně Šrédlové,

- stanovilo termín a pořad 7. schůze České národní rady,

- vzalo na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu České národní rady za I. pololetí 1987 a souhlasilo s rozpočtovým opatřením, kterým se rozpočet České národní rady v § 05 - Technická správa zvyšuje o 9 747 tis. Kčs,

- souhlasilo se zprávou o zajištění realizace podnětů poslanců z 5. schůze ČNR a vzalo na vědomí přehled podnětů poslanců z 6. schůze ČNR,

- stanovilo náhrady nákladů členům pracovních skupin výborů České národní rady, kteří nejsou poslanci České národní rady,

- souhlasilo s rozhodnutím předsedy České národní rady, kterým přikázal žádosti 13 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce k projednání, ústavně právnímu výboru ČNR.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady souhlasilo s rozhodnutími předsedy České národní rady, kterými přikázal k projednání a předložení příslušných zpráv

návrhy vlády ČSR

- vládní návrh zásad zákona České národní rady o vyhlašování obecně závazných právních předpisů a jiných opatření orgánů Česlo socialistické republiky ve Sbírce zákonů (tisk 40)

- všem výborům České národní rady

(kromě mandátového a imunitního)

- vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky (tisk 41)

- všem výborům České národní rady

(kromě mandátového a imunitního)

návrhy vlády ČSSR

- zásady zákona o Sbírce zákonů (tisk FS 32)

- všem výborům České národní rady

(kromě mandátového a imunitního)

- vládní návrh zákona o veterinární péči (tisk FS 29)

- všem výborům České národní rady

(kromě mandátového a imunitního)

- vládní návrh zákona o státní energetické inspekci (tisk FS 33)

- výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu

- vládní návrh zákona o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla (tisk FS 34)

- výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

- výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu

- zásady zákona o zvláštním příspěvku horníkům (tisk FS 36)

- výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- zdravotnímu a sociálnímu výboru ČNR

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, podepsaná v Madridu dne 4. května 1987 (tisk FS 35)

- ústavně právnímu výboru ČNR

Stanoviska výborů ČNR k federálním vládním návrhům zaslal předseda České národní rady předsedovi Federálního shromáždění.

Sněmovní tisky republikových i federálních návrhů byly poslancům České národní rady postupně zaslány.

Ve své kontrolní činnosti předsednictvo České národní rady projednalo a vzalo na vědomí

- zprávu vlády ČSR o plnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR za I. pololetí 1987; jednání byl přítomen místopředseda vlády ČSR a předseda České plánovací komise Z. Krč a 1. náměstek předsedy ČPK J. Beneš,

- zprávu ministerstva stavebnictví ČSR o postupu výstavby vybraných integračních akcí v SSSR a zabezpečení úkolů v roce 1987 a 1988; jednání byl přítomen ministr stavebnictví ČSR J. Vávra,

- informaci ministra zemědělství a výživy ČSR o průběhu žňových prací a nákupu obilí v roce 1987; informaci podal ministr zemědělství a výživy ČSR O. Vaněk,

- zprávu ministra zdravotnictví ČSR o vývoji pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČSR v letech 1975 až 1986; jednání byl přítomen ministr zdravotnictví ČSR J. Prokopec.

V oblasti zahraničních styků předsednictvo České národní rady vzalo na vědomí informace předsedy České národní rady

- o přijetí pětičlenné skupiny poslanců socialistické frakce Evropského parlamentu 10. června 1987,

- o přijetí předsedy Spolkového sněmu NSR Philippa Jenningera s doprovodem 29. června 1987.

V Praze 27. října 1987

 

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP