ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1987

V. volební období

 

46

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne………………prosince 1987

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 165 325 600 000 Kčs, celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 165 325 600 000 Kčs (příloha č. 1).

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:

neúčelové dotace ve výši

24 134 000 000 Kčs,

účelové subvence ve výši

24 230 900 000 Kčs

(příloha č. 2).

 

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny prováděcího státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační a cenové změny, změny v souvislosti s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a úpravu neúčelových dotací a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly neúčelové dotace a účelové subvence stanoveny.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.

Příloha č. 1 k zákonu České národní rady č.

 

Celkový přehled

státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy

Kčs (v tisících)

   

Příjmy ze socialistického hospodářství

55 651 354

v tom:

 

z hospodářství

49 700 351

z vědy a techniky

135 225

z peněžních a technických služeb

4 252 759

ze společenských služeb a činností pro obyvatelstvo

1 269 019

z obrany a bezpečnosti

294 000

Daně od obyvatelstva a poplatky

25 256 000

Ostatní příjmy

2 075 946

Dotace ze státního rozpočtu federace

82 342 300

   

Úhrn

165 325 600


Výdaje

Kčs (v tisících)

   

Výdaje ústředně řízených organizací

116 960 700

v tom:

 

na hospodářství

35 668 000

na vědu a techniku

2 614 060

na peněžní a technické služby

2 792 458

na společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo

70 124 461

na obranu a bezpečnost

4 252 700

na správu

1 509 021

Neúčelové dotace do rozpočtů národních výborů

24134 000

Účelové subvence do rozpočtů národních výborů

24 230 900

   

Úhrn

165 325 600


 

 

Příloha č. 2 k zákonu České národní rady č.

Neúčelové dotace a účelové subvence

do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním

rozpočtu České socialistické republiky

 

 

 

Neúčelové dotace

Účelové subvence

Kraj

(v tis. Kčs)

(v tis. Kčs)

     

Národní výbor hlavního města Prahy

5 298 900

7 724 000

Středočeský

1 926 200

1 758 400

Jihočeský

1 631 400

1 590 700

Západočeský

2 510 300

1 544 800

Severočeský

4 057 600

3 543 000

Východočeský

1 724 200

1 691 900

Jihomoravský

2 508 600

3 053 700

Severomoravský

4 476 800

3 324 400

     

Úhrn

24 134 000

24 230 900


 

 

Důvodová zpráva

k návrhu zákona České národní rady

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988

Návrh zákona o státním rozpočtu republiky se opírá o ustanovení článku 11 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb., a je v souladu s ustanovením § 9 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky).

Předkládaný rozpočtový zákon určuje číselné objemy státního rozpočtu republiky. Státní rozpočet České socialistické republiky na rok 1988 se předkládá v souladu s ustanovením zákona o 8. pětiletém plánu jako vyrovnaný.

Příjmy a výdaje státního rozpočtu republiky stanovené tímto zákonem zabezpečují záměry hospodářské politiky Komunistické strany Československa vytyčené XVII. sjezdem KSČ a jsou v souladu s úkoly stanovenými prováděcím státním plánem rozvoje národního hospodářství ČSR na rok 1988.

Vysoká mobilizačnost stanovených úkolů vyžaduje, aby k realizaci státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988 přistupovaly všechny orgány a organizace s maximální odpovědností a důsledností; předpokladem finanční vyrovnanosti je, že na všech úsecích národního hospodářství budou důsledně uplatňovány zásady zvyšování efektivnosti a přísné hospodárnosti.

K § 2:

Proti roku 1987 nedochází v navrhovaném zmocnění vlády, příp. ministra financí, ke změnám.

V Praze dne 7. července 1987

 

Ladislav Adamec v. r.

předseda vlády

České socialistické republiky

Jiří Nikodým v. r.

ministr financí

České socialistické republiky

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP