ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1987

V. volební období

 

49

Zpráva

předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady

za dobu od 27. října do 22. prosince 1987

Podle § 60 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo ke dvěma schůzím, a to 19. listopadu a 21. prosince 1987.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. vyhlásilo podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice,

- doplňovací volbu do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 14 Beroun,

- doplňovací volbu do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 84 (okr. Litoměřice);

2. podle čl. 131 odst. 1 ústavního zákona o čs. federaci přijalo ke dni 21. prosince 1987 demisi místopředsedy vlády ČSR a předsedy České plánovací komise Zdeňka Krče a vyslovilo mu poděkování za jeho práci.

Zároveň projednalo návrh předsedy vlády ČSR podpořený rovněž předsednictvem ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky a podle čl. 122 odst. 1 písm. a) ústavního zákona o čs. federaci jmenovalo dnem 21. prosince 1987 Bohumila Urbana I. místopředsedou vlády ČSR a předsedou České plánovací komise.

Nově jmenovaný člen vlády ČSR složil téhož dne do rukou předsedy ČNR Josefa Kempného za přítomnosti členů předsednictva ČNR ústavou předepsaný slib.

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- schválilo pracovní plán České národní rady a jejích orgánů na rok 1988 s výhledem hlavních úkolů na rok 1989,

- stanovilo termín a návrh pořadu 8. schůze České národní rady,

- schválilo rozpočet České národní rady na rok 1988,

- souhlasilo se zprávou o zajištění realizace podnětů poslanců z 6. schůze ČNR a vzalo na vědomí přehled podnětů poslanců ze 7. schůze ČNR,

- vzalo na vědomí informaci o stavu rekonstrukce budovy České národní rady k 30. 9. 1987 a o výsledcích veřejné anonymní soutěže na výtvarná díla nové části stavby "Rekonstrukce budovy ČNR",

- souhlasilo s rozhodnutím předsedy ČNR, kterým přikázal žádosti 18 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce k projednání ústavně právnímu výboru ČNR,

- jmenovalo do funkce vedoucího odboru souhrnných informací Kanceláře České národní rady Aloise Klinderu a vyslovilo poděkování Zdeňku Dacíkovi za jeho práci v souvislosti s jeho odchodem do důchodu.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady souhlasilo s rozhodnutími předsedy ČNR, kterými přikázal k projednání a předložení příslušných zpráv

návrhy vlády ČSSR

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. června 1987 (tisk FS 38)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí, přijatá v New Yorku dne 17. prosince 1979 (tisk FS 43)

- ústavně právnímu výboru ČNR

Dále předsednictvo ČNR přikázalo k projednání a předložení příslušných zpráv

- vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988 (tisk 46)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1988 (tisk FS 48)

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- ústavně právnímu výboru ČNR

- vládní návrh zákona o zvláštním příspěvku horníkům (tisk FS 47)

- ústavně právnímu výboru ČNR

Stanoviska výborů ČNR k federálním vládním návrhům zaslal předseda České národní rady předsedovi Federálního shromáždění.

Sněmovní tisky návrhů byly poslancům České národní rady průběžně zasílány.

Ve své kontrolní činnosti předsednictvo České národní rady projednalo a vzalo na vědomí

- informaci o plánu legislativních prací vlády ČSR na rok 1988 a o výhledu do roku 1990; jednání byl přítomen místopředseda vlády ČSR a předseda Legislativní rady vlády ČSR Zdeněk Horčík,

- zprávu o výsledcích skupinového průzkumu poslanců výboru ČNR pro národní výbory a národnosti ke kontrole plnění usnesení vlády ČSSR č. 43/1968 a vlády ČSR č. 84/1986 o opatřeních k řešení ekonomického a sociálního rozvoje vybraných území při západní hranici ČSR; jednání byli přítomni místopředseda vlády ČSR Zdeněk Horčík, místopředseda Jihočeského KNV Jan Jáchym a místopředseda Západočeského KNV Bohumil Plátěnka,

- zprávu ministra obchodu ČSR o připravenosti zásobování vnitřního trhu pevnými palivy pro zimní období 1987/1988; jednání byl přítomen ministr obchodu ČSR Josef Ráb,

- zprávu Českého geologického úřadu o výsledcích geologicko-průzkumných prací pro stabilitu svahů Krušných hor v souvislosti s vyuhlením zásob při jejich úpatí; jednání byl přítomen předseda Českého geologického úřadu Josef Pravda.

V oblasti zahraničních styků předsednictvo České národní rady vzalo na vědomí informace předsedy České národní rady

- o návštěvě třináctičlenné delegace Zemského sněmu Severního Porýní-Vestfálska 28. září až 1. října 1987,

- o přijetí skupiny poslanců bavorského zemského sněmu 3. listopadu 1987.

V Praze 22. prosince 1987

 

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP