ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

54

Vládní návrh

ZÁKON

České národní rady

ze dne……………………

o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Účel zákona

Účelem tohoto zákona je stanovit podmínky provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, zejména z hlediska racionálního využívání ložisek nerostů, bezpečnosti práce a provozu, ochrany pracovního prostředí, jakož i podmínky používání výbušnin a upravit organizaci a působnost orgánů státní báňské správy.

 

ČÁST DRUHÁ

HORNICKÁ ČINNOST A ČINNOST PROVÁDĚNÁ HORNICKÝM ZPŮSOBEM

Oddíl první

Základní pojmy

§ 2

Hornická činnost

Hornickou činností se podle tohoto zákona rozumí

a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů a těch ložisek nevyhrazených nerostů, která jsou vhodná pro potřeby a rozvoj národního hospodářství (dále jen "výhradní ložiska"), [§ 5, 7 a § 11 zákona č.… Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Zákon ČNR č.… Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu.]

b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,

c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,

e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d),

f) zvláštní zásahy do zemské kůry, [§ 34 horního zákona.]

g) zajišťování a likvidace starých důlních děl. [§ 35 horního zákona.]

§ 3

Činnost prováděná hornickým způsobem

Činností prováděnou hornickým způsobem se podle tohoto zákona rozumí

a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, pokud se nerozhodlo, že jsou vhodná pro potřeby a rozvoj národního hospodářství, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,

b) inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb,

c) těžba písků a štěrkopísků v korytech vodních toků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů písků a štěrkopísků při údržbě vodních toků,

d) podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3,

e) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),

f) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,

g) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 horniny,

h) strojní vrtání studní s délkou nad 30 m a vrty s délkou nad 30 m pro jiné účely než k pracím uvedeným v § 2 a v § 3 písm. a) až g)

i) jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlních dílech.

§ 4

Odstranění pochybností

V pochybnostech, zda jde o hornickou činnost a nebo zda jde o činnost prováděnou hornickým způsobem, rozhodne Český báňský úřad po projednání s Českým geologickým úřadem a s ústředním orgánem, do jehož působnosti patří organizace provádějící takovou činnost. Jestliže se rozhodnutí týká též výkonu vrchního dozoru orgánů státní báňské správy, postupuje se podle § 39 odst. 3.

 

Oddíl druhý

Základní podmínky hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Povinnosti organizací a orgánů při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

§ 5

(1) Při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem musí být dodrženy zásady ochrany a využití nerostného bohatství a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zásady báňské technologie, jakož i požadavky ochrany pracovního prostředí.

(2) Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem se může vykonávat na základě oprávnění popřípadě povolení vydaného podle tohoto zákona, horního zákona nebo podle zvláštních předpisů. [Např. zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon ČNR č. … Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu.]

(3) Podmínky k získání oprávnění k provádění některých prací a požadavky na kvalifikaci a ověřování odborné způsobilosti pracovníků, pokud nejsou upraveny zvláštním předpisem, [Zákon ČNR č. … Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu.] stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

(4) Organizace je povinna ohlásit obvodnímu báňskému úřadu zahájení, přerušení a ukončení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, a to v rozsahu a lhůtách, které stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

(5) Závažné události a nebezpečné stavy, které by mohly ohrozit provoz organizace nebo celospolečenský zájem, zejména bezpečnost života a zdraví lidí, jakož i všechny závazné provozní nehody (havárie), závazné pracovní úrazy a poruchy technických zařízení, je organizace povinna ohlásit bezodkladně obvodnímu báňskému úřadu.

(6) Ústřední orgán je povinen informovat Český báňský úřad o svých zásadních opatřeních k zabezpečení racionálního využívání ložisek nerostů, jejich ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, dodržování stanovených pracovních podmínek, jakož i k řešení střetů zájmů s jinými celospolečenskými zájmy při hornické činnosti. Organizace je povinna informovat o takových svých opatřeních obvodní báňský úřad.

(7) Dozor nad dodržováním tohoto zákona, horního zákona a předpisů vydaných na jejich základě, jakož i jiných obecně závazných právních předpisů, upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a pracovní podmínky, při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, vykonávají orgány, do jejichž působnosti organizace patří.

§ 6

(1) Organizace a orgán, do jehož působnosti organizace patří, jsou povinny zajistit a kontrolovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a stanovených pracovních podmínkách.

(2) Organizace je povinna učinit včas potřebná preventivní a zajišťovací opatření a bezodkladně odstraňovat nebezpečné stavy, které by mohly ohrozit provoz organizace nebo celospolečenský zájem, zejména bezpečnost života a zdraví lidí. V rámci havarijní prevence je organizace povinna učinit opatření zejména k předcházení vzniku požárů a výbuchů, průvalů vod a bahnin, průtrží hornin, uhlí a plynů, jakož i vzniku důlních otřesů a erupcí.

(3) Organizace je povinna zjišťovat příčiny provozních nehod a pracovních úrazů, evidovat a registrovat je a výsledky předkládat obvodnímu báňskému úřadu spolu s uvedením opatření provedených k odstranění závad.

(4) Organizace vykonávající hornickou činnost je povinna zřídit útvar, popřípadě ustanovit odborně způsobilého pracovníka pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, pracovníka pro řízení likvidace závažných provozních nehod (havárií) a vypracovat plány jejich zdolávání.

(5) Český báňský úřad může vzhledem k povaze prací, jejich rizikovosti a s přihlédnutím k místním podmínkám, určit, kdy organizace při činnosti prováděné hornickým způsobem je povinna zřídit útvar, popřípadě ustanovit odborně způsobilého pracovníka pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, pracovníka pro řízení likvidace závažných provozních nehod (havárií) a vypracovat plán jejich zdolávání.

(6) Český báňský úřad podrobněji upraví obecně závazným právním předpisem

a) požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany v podzemí,

b) požadavky na havarijní prevenci a na plány zdolávání závažných provozních nehod (havárií),

c) zjišťování příčin závažných provozních nehod (havárií) a pracovních úrazů a jejich evidenci a registraci,

d) hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení.

§ 7

Báňská záchranná služba

(1) Organizace provádějící hornickou činnost je povinna zajistit báňskou záchrannou službu, vykonává-li práce v podzemí a v případech stanovených Českým báňským úřadem.

(2) Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích) včetně poskytnutí první pomoci v podzemí. Báňská záchranná služba plní též stanovené úkoly na úseku havarijní prevence, jakož i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Poskytování lékařské služby první pomoci v podzemí se řídí zvláštními předpisy. [Zákon č. 20/1966 Sb.]

(3) Báňskou záchrannou službu vykonávají báňské záchranné stanice.

(4) Český báňský úřad může s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s přihlédnutím k místním podmínkám nařídit, aby organizace při činnosti prováděné hornickým způsobem zajistila báňskou záchrannou službu.

(5) Zajišťování báňské záchranné služby, její organizaci a úkoly a požadavky na odbornou způsobilost jejích pracovníků stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 8

Technická zařízení

(1) Při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem se mohou používat jen technická zařízení a pomůcky, které odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

(2) Způsobilost technických zařízení a pomůcek se prověřuje jejich pravidelnými prohlídkami, zkouškami a revizemi, které mohou provádět jen k tomu oprávnění a odborně způsobilí pracovníci.

(3) Typy vybraných důlních strojů, zařízení, přístrojů a pomůcek se mohou používat jen na základě povolení Českého báňského úřadu. Provedení zkoušek a předložení odborných posudků potřebných k vydání povolení stanoví Český báňský úřad a zajistí ten, kdo toto povolení žádá.

(4) Organizace vykonávající hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem mohou projektovat a vyrábět vyhrazená technická zařízení sloužící k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem jen na základě povolení obvodního báňského úřadu. Povolení může obvodní báňský úřad odejmout, jestliže organizace ztratí způsobilost řádně vykonávat povolenou činnost.

(5) Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem stanoví

a) vybrané důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky, jakož i podmínky jejich používání a postup při povolování jejich typů,

b) vyhrazená technická zařízení a postup při povolování podle odstavce 4.

 

Oddíl třetí

Povolování hornické činnosti

§ 9

Vyhledávání a průzkum výhradních ložisek důlními díly

(1) Vyhledávání a průzkum výhradních ložisek důlními díly včetně zajištění nebo likvidace těchto důlních děl povoluje ve stanovených případech obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace předepsanou dokumentaci.

(2) Český báňský úřad stanoví obecně závazným právním předpisem, ve kterých případech při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek důlními díly je třeba povolení obvodního báňského úřadu, postup při vydávání tohoto povolení a povolení k zajištění nebo likvidaci těchto důlních děl, jakož i předepsanou dokumentaci.

§ 10

Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,

zajištění a likvidace důlních děl a lomů

(1) Otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek [§ 32 horního zákona.] povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán otvírky, přípravy a dobývání a předepsanou dokumentaci. Bez povolení obvodního báňského úřadu nesmí být otvírka, příprava a dobývání zahájeny.

(2) Plány otvírky, přípravy a dobývání se vypracovávají pro celé výhradní ložisko nebo pro jeho ucelenou část; jde-li o nově budované nebo rekonstruované doly nebo lomy, mohou se tyto plány vypracovat postupně podle jednotlivých etap prací na otvírce, přípravě nebo dobývání.

(3) Při dobývání výhradních ložisek se mohou používat jen dobývací metody, které zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu, racionální dobývání, požadovanou výrubnost a přípustný stupeň znečištění. Druhy dobývacích metod a rozsah jejich použití musí být uvedeny v plánech otvírky, přípravy a dobývání. Nové dobývací metody musí organizace vyzkoušet a vyhodnotit; do technologie dobývání je smí zavést jen se souhlasem obvodního báňského úřadu.

(4) Při dočasném zastavení provozu v důlních dílech a lomech se provede jejich zajištění tak, aby bylo možno obnovit dobývání výhradního ložiska.

(5) Při trvalém zastavení provozu v důlních dílech a lomech se provede jejich likvidace tak, aby nebyl ohrožen život a zdraví lidi nebo majetek.

(6) Zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán zajištění nebo likvidace.

(7) Hlavními důlními díly se podle tohoto zákona rozumí všechna důlní díla, která vyúsťují na povrch a důlní díla otevírající výhradní ložisko nebo jeho ucelenou část.

(8) Podrobnosti o postupu při povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek, při zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů, jakož i předepsanou dokumentaci, stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 11

Zvláštní zásahy do zemské kůry

(1) Zvláštní zásahy do zemské kůry [§ 34 horního zákona.] povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace předepsanou dokumentaci.

(2) Pokud by se zvláštním zásahem do zemské kůry mohlo znemožnit nebo ztížit dobývání výhradního ložiska jiné organizace, je nutné k žádosti připojit vyjádření správce výhradního ložiska.

(3) Podrobnosti o postupu při povolování zvláštních zásahů do zemské kůry a předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 12

Působnost národních výborů

(1) Úkoly ústředního orgánu vyplývající z horního zákona a tohoto zákona pro organizace v působnosti národních výborů, plní krajský národní výbor.

(2) Účastníkem řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru [§ 28 odst. 2 horního zákona.] je místní národní výbor, v jehož územním obvodu se nachází dobývací prostor.

(3) Stanovisko k dohodě o řešení střetů zájmů [§ 33 horního zákona.] vydává okresní národní výbor, pokud krajský národní výbor po projednání s okresním národním výborem nepřevzal tuto působnost.

§ 13

Zajišťování a likvidace starých důlních děl

(3) Zajištění nebo likvidaci starých důlních děl [§ 35 horního zákona.] povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán zajištění nebo likvidace starých důlních děl a předepsanou dokumentaci.

(2) Podrobnosti o plánu zajištění a likvidace a o postupu při povolování zajištění a likvidace starých důlních děl, jakož i předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 14

Vedení důlně měřické a geologické dokumentace

(1) Důlně měřická a geologická dokumentace [§ 39 horního zákona.] musí zahrnovat zejména údaje o ložisku, všechna důlní díla, odvaly, výsypky a odkaliště, jakož i povrchovou situaci v rozsahu celého dobývacího prostoru; je-li možno očekávat vzhledem k úložním poměrům ložiska účinky dobývání i mimo hranice dobývacího prostoru, musí důlně měřická a geologická dokumentace obsahovat povrchovou situaci i v dosahu těchto účinků. Jsou-li důlní díla nebo zařízení umístěna mimo dobývací prostor, musí dokumentace zahrnovat i tato díla nebo zařízení.

(2) Chybí-li důlně měřická nebo geologická dokumentace, popřípadě jsou-li neúplné nebo jsou-li v nich závady, může obvodní báňský úřad nařídit vyhotovení nebo doplnění těchto dokumentaci na náklad organizace.

Vstup na cizí nemovitosti

§ 15

(1) Při otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i při úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, při zřizování, zajišťování důlních děl a lomů nebo likvidaci hlavních důlních děl a lomů, včetně jejich zařízení, při zřizování a provozu odvalů, výsypek a odkališt, při zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a při zvláštních zásazích do zemské kůry, jsou pracovníci orgánů a organizací oprávnění v nezbytném rozsahu, po předchozím oznámení vlastníkovi (správci, uživateli), vstupovat na cizí nemovitosti, provádět obhlídku, popřípadě zaměření a používat je ke zřizování a udržování měřických a hraničních značek a ochranných znaků, signálů a jiných měřických zařízení.

(2) Orgány a organizace za účelem výkonu oprávnění podle odstavce 1 mohou též v nezbytném rozsahu, pokud tak neučiní na jejich žádost a na jejich náklad v přiměřené lhůtě vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, provést na vlastní náklad nezbytné úpravy půdy, odvětvit a odstraňovat porosty překážející obhlídce a používání měřických a hraničních značek a ochranných znaků, signálů a jiných měřických zařízení.

(3) Při výkonu oprávnění podle odstavců 1 a 2 jsou orgány a organizace povinny dbát, aby co nejméně zasahovaly do práv a právem chráněných zájmů vlastníků (správců, uživatelů) nemovitostí.

(4) Vlastníci (správci, uživatelé) nemovitostí jsou povinni strpět umístění měřických a hraničních značek a ochranných znaků, signálů a jiných měřických zařízení na nemovitostech a zdržet se všeho, co by je mohlo zničit, poškodit nebo učinit nepouživatelnými.

(5) Nedotčeny zůstávají zvláštní předpisy, [Např. zákon č. 189/1949 Sb., o vojenských újezdech, zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.] podle kterých je provádění činností uvedených v odstavcích 1 a 2 vyloučeno, omezeno nebo vázáno na zvláštní souhlas nebo povolení.

§ 16

(1) Na náhradu škody způsobené činností podle § 15 odst. 1 a 2 se vztahují obecné předpisy o náhradě škody [Hospodářsky zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Úplné znění č. 45/1983 Sb.). Občansky zákoník č. 40/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 70/1983 Sb.]. Vládní nařízení č. 46/1967 Sb., o vypořádání škod způsobených provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizaci a o náhradách v investiční výstavbě.] pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Orgány a organizace jsou povinny po ukončení činností podle § 15 odst. 1 a 2 uvést neprodleně použité nemovitosti do předešlého stavu a uvědomit o tom vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti.

(3) Pokud není možné nebo hospodářsky účelné nahradit způsobenou škodu uvedením do předešlého stavu, má vlastník (správce, uživatel) nemovitosti právo na náhradu škody v penězích.

(4) Je-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti činnostmi podle § 15 odst. 1 a 2 podstatně omezen v obvyklém užívání nemovitosti, má též právo, aby mu orgán nebo organizace, pro kterou se činnost provádí nebo zařízení zřizují, poskytly za toto omezení přiměřenou jednorázovou náhradu. Toto právo lze uplatnit u orgánu nebo organizace do jednoho roku ode dne doručení oznámení o ukončení prací, jinak právo zaniká. Spory o jednorázovou náhradu rozhoduje okresní národní výbor, v jehož územním obvodu je nemovitost.

Řízení o povolení hornické činnosti

§ 17

(1) Žádost o povolení hornické činnosti podle § 9 až 11 a § 13 předkládá organizace s předepsanou dokumentací a doklady nejpozději 3 měsíce před plánovaným zahájením prací obvodnímu báňskému úřadu.

(2) Pokud jsou hornickou činností ohroženy právem chráněné objekty a zájmy, musí být se žádostí předloženy doklady o vyřešení střetů zájmů.

(3) Neposkytuje-li předložená žádost a dokumentace dostatečny podklad k posouzení navrhované hornické činnosti nebo není-li žádost o povolení hornické činnosti podle § 10 v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru, vyzve obvodní báňský úřad organizaci, aby žádost ve stanovené lhůtě doplnila, popřípadě uvedla do souladu s těmito rozhodnutími; obdobně postupuje, pokud žádost neobsahuje všechny doklady o vyřešení střetů zájmů.

(4) Obvodní báňský úřad rozhodne o žádosti nejpozději do 2 měsíců od jejího podání, popřípadě od jejího doplnění podle odstavce 3.

(5) Obvodní báňský úřad zastaví řízení o povolení hornické činnosti, pokud žádost nebyla doplněna ve lhůtě stanovené podle odstavce 3.

§ 18

(1) Účastníky řízení o povolení hornické činnosti jsou žadatel, organizace, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a místní národní výbor, v jehož územním obvodu má být hornická činnost vykonávána.

(2) Povolení hornické činnosti podle odstavce 1 vydává obvodní báňský úřad na základě řízení spojeného s místním šetřením; náklady na znalecké posudky, které jsou potřebné v řízení, uhradí žadatel.

(3) Obvodní báňský úřad oznámí zahájení řízení dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení nejpozději 10 dnů před ústním jednáním, popřípadě místním šetřením. Současně je upozorní, že svoje stanoviska nebo námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, popřípadě při místním šetření, jinak že se k později podaným stanoviskům nebo námitkám nemusí přihlédnout. Pokud některý z orgánů státní správy potřebuje v odůvodněných případech k řádnému posouzení věci delší dobu, obvodní báňský úřad na jeho žádost stanovenou lhůtu před jejím uplynutím prodlouží.

(4) Oznámení o místním šetření nezasílá obvodní báňský úřad těm účastníkům řízení, jejichž práva a právem chráněné zájmy byly již vyřešeny při stanovení chráněného ložiskového území nebo dobývacího prostoru, ve stadiu projektování, výstavby nebo rekonstrukce dolu a lomu, nebo pokud je součástí dokumentace k žádosti o povolení hornické činnosti doklad o vyřešení střetů zájmů.

Oddíl čtvrtý

Činnost prováděná hornickým způsobem

§ 19

Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu

(1) Ložisko nevyhrazeného nerostu, dokud se nerozhodlo, že je vhodné pro potřeby a rozvoj národního hospodářství, se může dobývat na základě povolení těžebních prací podle zvláštních předpisů. [§ 71 až 74 zákona č. 50/1976 Sb.]

(2) Organizace, která dobývá ložisko nevyhrazeného nerostu, popřípadě v souvislosti s dobýváním nerosty upravuje nebo zušlechťuje, je povinna takové ložisko využívat racionálně a bezpečně.

(3) Organizace, která dobývá ložisko nevyhrazeného nerostu, vypracovává plán využívání ložiska, který je pro dobývání ložiska závazný. Tento plán, popřípadě jeho změny, předkládá organizace před zahájením dobývání obvodnímu báňskému úřadu pro účely výkonu vrchního dozoru.

(4) Vláda České socialistické republiky nařízením stanoví podrobnější podmínky racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů.

§ 20

Ostatní činnosti prováděné hornickým způsobem

(1) Činnosti prováděné hornickým způsobem uvedené v § 3 písm. b) až i) provádějí organizace podle zvláštních předpisů. [Např. zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon ČNR č. … Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu.]

(2) Český báňský úřad k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu stanoví obecně závazným právním předpisem, při kterých činnostech prováděných hornickým způsobem a v jakém rozsahu je organizace povinna vést důlně měřickou a geologickou dokumentaci (§ 14); pokud jde o geologickou dokumentaci, vydají tento předpis Český báňský úřad a Český geologický úřad.

 

ČÁST TŘETÍ

VÝBUŠNINY

§ 21

Základní pojmy

(1)Výbušninami podle tohoto zákona jsou výbušné látky a výbušné předměty, jejichž energie chemické výbuchové přeměny se využívá k trhacím pracím nebo k vyvolání světelných, popřípadě zvukových účinků (dále jen "ohňostrojné práce"); za výbušninu se nepovažuje střelivo.

(2) Za výbušné látky se považují látky (sloučeniny nebo směsi) v tuhém nebo kapalném stavu, které mají podle technických pravidel vlastnosti střelivin, trhavin, třaskavin nebo výbušných pyrotechnických složí.

(3) Za výbušné předměty se považují výrobky obsahující výbušné látky, pokud mohou výbuchem ohrozit bezpečnost osob a majetku.

(4) Za pomůcku k použití výbušnin se považuje prostředek nebo zařízení, které přichází do styku s výbušninou a působí na ni svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi a jsou potřebné k provedení trhacích a ohňostrojných prací (dále jen "pomůcka").

(5) V pochybnostech, zda jde o výbušninu nebo zda jde o pomůcku, rozhodne Český báňský úřad s ústředním orgánem státní správy, do jehož působnosti patří výroba výbušnin; v pochybnostech, zda jde o trhací práce, rozhodne Český báňský úřad v dohodě s ústředním orgánem státní správy, v jehož působnosti se tyto práce provádějí.

§ 22

Zacházení s výbušninami

(1) Každý, kdo přijde do styku s výbušninou, je povinen postupovat s největší opatrností a dodržovat předpisy a návody na, používání výbušnin tak, aby neohrozil svoji bezpečnost a bezpečnost jiných osob a majetku.

(2) Objekty a prostory, ve kterých jsou umístěny výbušniny, nebo v nichž se výbušniny vyrábějí, zpracovávají nebo používají, se musí zajistit proti odcizení nebo zneužití výbušnin a vybavit a zabezpečit tak, aby případný výbuch výbušnin nemohl ohrozit bezpečnost osob a majetku. Potřebné opatření se musí vyřešit již v projektové dokumentaci.

(3) Organizace, které vyrábějí, zpracovávají, připravují, používají, zkoušejí nebo uskladňují výbušniny, jsou povinny zabezpečit výbušniny proti odcizení nebo zneužití způsobem odpovídajícím místním podmínkám; o způsobu zajištění uvědomí příslušný útvar Sboru národní bezpečnosti.

(4) Každé odcizení, ztrátu nebo nález výbušnin v prostoru organizace je povinen ten, kdo takovou skutečnost zjistí, bezodkladně oznámit organizaci, která to ohlásí útvaru Sboru národní bezpečnosti a mimo prostor organizace útvaru Sboru národní bezpečnosti. Stejně musí postupovat ten, kdo zjistí, že při přepravě výbušnin došlo k porušení přepravního obalu výbušnin.

(5) Při trhacích pracích nebo ohňostrojných pracích jsou osoby nezúčastněné při těchto pracích povinny řídit se pokyny pracovníků, popřípadě osob provádějících trhací práce nebo ohňostrojné práce k zajištění bezpečnosti života a zdraví lidí a ochrany majetku.

(6) Při trhacích pracích nebo ohňostrojných pracích jsou vlastníci (správci, uživatelé) nemovitostí povinni strpět umístění výstražných nebo informativních tabulí k zajištění bezpečnosti života a zdraví lidi a ochrany majetku.

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP