ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

57

Vládní návrh

Ústavní zákon České národní rady

ze dne……………1988

o souhlasu ke změnám hranic české socialistické republiky

na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:

§ 1

Česká národní rada souhlasí se změnami hranic České socialistické republiky s Polskou lidovou republikou podle Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích, podepsané ve Varšavě dne 10. prosince 1986.

§ 2

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Důvodová zpráva

Vláda ČSR svým usnesením ze dne 20. srpna 1985 č. 206 vyslovila souhlas se sjednáním Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích (dále jen "Smlouva") a uložila ministru vnitra ve spolupráci s ministrem lesního a vodního hospodářství předložit po podpisu Smlouvy návrh ústavního zákona ČNR o souhlasu ke změnám hranic ČSR vyplývajícím ze smluvní úpravy.

Smlouva byla podepsána ministry vnitra ČSSR a PLR dne 10. prosince 1986 ve Varšavě.

Sjednáním Smlouvy se završují měřičské a udržovací práce na československo-polských státních hranicích provedené v letech 1976 až 1983. Tyto práce byly provedeny podle článku 7 Smlouvy mezi ČSSR a PLR o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách ze dne 2. prosince 1967 Stálou československo-polskou hraniční komisí.

Nutnost uzavření Smlouvy vyplynula z výsledku přezkoušení, kterým bylo zjištěno celkem 557 případů náhlých přirozených změn polohy koryt hraničních vodních toků vyžadujících změny průběhu československo-polských státních hranic.

Podle bilance ploch částí státních území oddělených náhlými přirozenými změnami polohy koryt hraničních vodních toků byly odděleny části státního území Československé socialistické republiky o celkové výměře 32,60 ha; z toho byla České socialistické republice oddělena část státního území o výměře 15,99 ha a Slovenské socialistické republice oddělena část státního území o výměře 16,61 ha. Ze státního území Polské lidové republiky byla oddělena část o celkové výměře 33,05 ha; z toho v úseku České socialistické republiky 15,38 ha a v úseku Slovenské socialistické republiky 17,67 ha. Plochy částí státního území ČSSR a PLR oddělených náhlými přirozenými změnami polohy koryt hraničních vodních toků zahrnují převážně řečiště a nepatrné části pobřežních pozemků, které nejsou zemědělsky využívány a nenacházejí se na nich žádné stavby. Přesné údaje o těchto plochách jsou uvedeny v Závěrečném protokolu o prvním společném přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích, který, stejně jako ostatní hraniční dokumenty, není pro jeho objemnost a technickou náročnost spojenou s vyhotovením jeho kopií předkládán. Nové hraniční dokumenty nahrazují příslušné části hraničních dokumentů, které jsou nedílnou součástí Smlouvy mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic z 13. června 1958 (článek 2 Smlouvy). Jiné mezinárodněprávní dokumenty Smlouvu neovlivní.

Přijetí Smlouvy vyžaduje, aby v souladu s čl. 3 odst. 3 ústavního zákona o československé federaci se změnou hranic ČSR vyslovila souhlas Česká národní rada svým ústavním zákonem. Vzhledem k tomu, že Smlouvou dochází též ke změně hranic SSR, je třeba, aby ke změně hranic SSR dala souhlas Slovenská národní rada svým ústavním zákonem.

Realizace Smlouvy si nevyžádá zvýšení rozpočtových nákladů.

V Praze dne 5. ledna 1988

 

předseda vlády České socialistické republiky:

Ladislav Adamec v. r.

ministr vnitra České socialistické republiky:

Josef Jung v. r.

 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP