ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

58

Společná zpráva

ústavně právního výboru České národní rady, výboru České národní rady pro plán a rozpočet, výboru České národní rady pro průmysl a stavebnictví a výboru České národní rady pro školství a vědu

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (tisk 54)

Výbor pro plán a rozpočet ve schůzi 14. ledna 1988, výbor ČNR pro průmysl a stavebnictví ve schůzi 21. ledna 1988, výbor ČNR pro školství a vědu ve schůzi 27. ledna 1988 a ústavně právní výbor ČNR ve schůzi 3. února 1988 projednaly vládní návrh zákona České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (tisk 54).

Po projednání se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby předložený vládní návrh schválila s těmito úpravami:

V § 14

Nadpis tohoto paragrafu zní: "Důlně měřičská a geologická dokumentace".

V § 16 odst. 4

V závěru druhé věty nahradit slovo "prací" slovem "činností".

V § 18 odst. 3

V závěru ustanovení se před slovo "prodlouží" vkládá slovo "přiměřeně".

V § 22 odst. 2

Druhá věta zní: "Potřebná opatření musí obsahovat již projektová dokumentace."

V § 24 odst. 3

Odstavec 3 zní: "(3) Postup a podrobnější podmínky povolování výbušnin a pomůcek do oběhu upraví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.".

V § 27 odst. 7

Před slova "technického projektu" se vkládá slovo "náležitosti".

V § 40 odst. 3 písm. b)

Za slova "plní povinnosti vyplývající" se vkládají slova "pro ně".

V § 40 odst. 6 písm. b)

Za slova "plní další úkoly vyplývající" se vkládají slova "pro něj".

V Praze dne 15. února 1988

 

Václav Trejbal v. r.

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., v. r.

zpravodaj ústavně právního výboru

předseda ústavně právního výboru

   

František Hofman v. r.

ing. Miroslav Mrázek v. r.

zpravodaj výboru pro plán a rozpočet

předseda výboru pro plán a rozpočet

   

Josef Brisuda v. r.

ing. Jan Koláčný, CSc., v. r.

zpravodaj výboru pro průmysl a stavebnictví

předseda výboru pro průmysl a stavebnictví

   

ing. Pavel Chudoba v. r.

akademik Bohumír Rosický v. r.

zpravodaj výboru pro školství a vědu

předseda výboru pro školství a vědu


 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP