ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

60

Zpráva

předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady

za dobu od 22. prosince 1987 do 11. dubna 1988

Podle § 60 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo ke dvěma schůzím, a to 22. prosince 1987 a 25. února 1988.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. podle čl. 111 odst. 3 ústavního zákona o československé federaci vyhlásilo

- zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988, zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky,

2. podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice vyhlásilo

- doplňovací volbu do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 163 (velké Losiny),

- doplňovací volbu do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 11 (Ústí nad Labem) a č. 63 (okr. Jablonec nad Nisou),

- doplňovací volbu do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 92 (Nové Sedlo),

- doplňovací volbu do východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 85 (Chvaletice),

- doplňovací volbu do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 53 (Plzeň-město X);

3. prohlásilo podle § 104 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, podzimní zasedání České národní rady za skončené dnem 22. prosince 1987 a svolalo Českou národní radu k jarnímu zasedání dnem 15. března 1988.

Ve své řídicí a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- schválilo zvýšení rozpočtu České národní rady na rok 1988,

- delegovalo své členy na plenární zasedání krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy v I. čtvrtletí 1988,

- schválilo doplnění stálé pracovní skupiny výboru ČNR pro kulturu a výchovu o s. Tesařovou,

- jmenovalo do funkce vedoucího legislativního odboru Kanceláře České národní rady s. Štefana a vyslovilo poděkování s. Fremundovi za jeho dosavadní práci,

- vzalo na vědomí sdělení předsedy ČNR o přijetí vyznamenaných zdravotnických pracovníků 15. prosince 1987 a o setkání vedení České národní rady s předními zástupci dělnické a zemědělské mládeže z ČSR 8. února 1988,

- souhlasilo s návrhem výboru ČNR pro plán a rozpočet na vydání pokynů předsednictva ČNR k projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu ČSR za rok 1987 v orgánech České národní rady,

- stanovilo termín a pořad 9. a 10. schůze České národní rady,

- souhlasilo se zprávou o zajištění realizace podnětů poslanců ze 7. schůze ČNR a vzalo na vědomí přehled podnětů poslanců z 8. schůze ČNR,

- souhlasilo se zařazením rekonstruované budovy České národní rady do I. kategorie střežení budov,

- souhlasilo s rozhodnutím předsedy ČNR, kterým přikázal žádosti 18 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce k projednání ústavně právnímu výboru ČNR a

- teze zprávy vlády ČSR "Základní otázky dalšího rozvoje průmyslu řízeného ministerstvem průmyslu České socialistické republiky" všem výborům České národní rady.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady souhlasilo s rozhodnutími předsedy České národní rady, kterými přikázal k projednání a předložení příslušných zpráv

návrhy vlády ČSR

- vládní návrh zákona České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (tisk 54) a

- vládní návrh zákona České národní rady o geologických pracích a Českém geologickém úřadu (tisk 55)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

- výboru ČNR pro školství a vědu

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- vládní návrh zásad zákona České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (tisk 56)

- všem výborům České národní rady

(kromě mandátového a imunitního výboru)

- vládní návrh ústavního zákona České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou (tisk 57)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

vládní návrhy ČSSR

- vládní návrh zákona o ochraně a využití nerostného bohatství

- horní zákon (tisk FS 49)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

- výboru ČNR pro školství a vědu

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení (tisk FS 53)

- všem výborům České národní rady

(kromě mandátového a imunitního výboru)

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, podepsaná za Československou socialistickou republiku v New Yorku dne 8. záři 1988 (tisk FS 52)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- vládní návrh, kterým se podle článku 19 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluv a doporučení přijatých na 71. a 72. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1985 a 1986 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky (tisk (55)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- zdravotnímu a sociálnímu výboru ČNR

Dále předsednictvo ČNR přikázalo k projednání a předložení příslušných zpráv

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda o vytvoření společné organizace "Interokeanmetall" pro vyhledávání, průzkum a přípravu průmyslového využití železomanganových konkrecí, podepsaná v Moskvě dne 27. dubna 1987 (tisk FS 51)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků, podepsaná v Moskvě dne 14. října 1987 (tisk FS 56)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

- výboru ČNR pro školství a vědu

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

Stanoviska výborů ČNR k federálním vládním návrhům zaslal předseda České národní rady předsedovi Federálního shromáždění.

Sněmovní tisky všech návrhů byly poslancům České národní rady průběžně zasílány.

Ve své kontrolní činnosti předsednictvo České národní rady projednalo a vzalo na vědomí

- zprávu o výsledcích plnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR v roce 1987 a o zajištění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR za rok 1988; jednání byl přítomen I. místopředseda vlády ČSR Bohumil Urban,

- zprávu o realizaci opatření k činnosti městských národních výborů se zaměřením na velké průmyslové aglomerace a správu městských sídlišť; jednání byl přítomen náměstek ministra vnitra ČSR Antonín Eliáš,

- zprávu o rozvoji a využívání kapacit lázní ČSR se zřetelem na péči o pracující z rizikových pracovišť a horníky; jednání byl přítomen ministr zdravotnictví ČSR Jaroslav Prokopec,

- zprávu o vytváření podmínek pro tělovýchovu a sport dětí a mládeže v České socialistické republice; jednání byli přítomni místopředseda vlády ČSR Zdeněk Horčík a předseda Českého ústředního výboru ČSTV Vladislav Krumer.

V Praze 11. dubna 1988

 

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP