ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

64

Zpráva

předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 12. do 21. dubna 1988

Podle § 60 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo k jedné schůzi, a to 12. dubna 1988.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. podle čl. 111 odst. 3 ústavního zákona o čs. federaci vyhlásilo

ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou;

2. podle § 50 odst. 1 zákona ČNR č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice vyhlásilo

doplňovací volbu do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 132 (Výškovice-východ);

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- stanovilo termín a pořad 10. schůze České národní rady,

- delegovalo své členy na plenární zasedání krajských národních výborů a Národního výboru hl. m. Prahy ve II. čtvrtletí 1988,

- souhlasilo s rozhodnutím předsedy ČNR, kterým přikázal žádosti 22 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce k projednání ústavně právnímu výboru ČNR,

- vzalo na vědomí informaci o stavu rekonstrukce budovy České národní rady a dostavbě okolí k 31. 3. 1988,

- vzalo na vědomí informaci předsedy ČNR o setkání vedení České národní rady s delegací učitelů vyznamenaných ke Dni učitelů 28. března 1988;

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady souhlasilo s rozhodnutími předsedy ČNR, kterými přikázal k projednání a předložení příslušných zpráv

návrhy vlády ČSSR

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda mezi ČSSR, SSSR a NDR o inspekcích v souvislosti se Smlouvou mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního doletu a kratšího doletu, podepsaná v Berlíně dne 11. prosince 1987, a úmluva sjednaná výměnou nót mezi ČSSR a USA o inspekcích na území ČSSR ze dne 18. prosince 1987 a 4. ledna 1988 (tisk FS 59),

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody, podepsaná ve Vídni dne 26. září 1986 (tisk FS 60),

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987 (tisk FS 61),

- vládní návrh ústavního zákona o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky (tisk FS 62)

- ústavně právnímu výboru ČNR

návrh vlády ČSR

- vládní návrh zákona ČNR o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (tisk 67)

- všem výborům České národní rady

(kromě mandátového a imunitního výboru)

Sněmovní tisky všech návrhů byly poslancům České národní rady průběžně zasílány.

V Praze 21. dubna 1988

 

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP