ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

66

Společná zpráva

výborů České národní rady

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o změnách v organizaci a působnosti

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

(tisk 67)

Výbor ČNR pro zemědělství a výživu, zdravotní a sociální výbor ČNR a výbor ČNR pro školství a vědu ve schůzích 11. dubna 1988, výbor ČNR pro národní výbory a národnosti, výbor ČNR pro průmysl a stavebnictví, výbor ČNR pro obchod, služby a dopravu a výbor ČNR pro kulturu a výchovu ve schůzích 12. dubna 1988, výbor ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právní výbor ČNR ve schůzích 13. dubna 1988 projednaly vládní návrh zákona České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.

Po projednání se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby předloženy vládní návrh schválila s těmito úpravami:

v § 12 odst. 2

se slovo "dále" nahrazuje slovem "též" a za slova "pro místní hospodářství" se vkládají slova "placené služby a místní výrobu, veřejně prospěšné služby",

v § 12 odst. 3 zní:

"(3) Ministerstvo vnitra a životního prostředí je dále ústředním orgánem státní správy pro věci životního prostředí. K zabezpečení řídící a kontrolní činnosti vlády koordinuje postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ve věcech životního prostředí.",

v § 12

se dosavadní odstavec 2 označuje jako odstavec 3 a dosavadní odstavec 3 jako odstavec 2,

v § 15

se dosavadní ustanovení označuje jako odstavec 1 a připojuje se nový odstavec 2, který zní:

"(2) Ministerstvu zemědělství a výživy je podřízena Česká zemědělská a potravinářská inspekce.",

v čl. II odst. 3

se za slova "ústřední orgány státní správy" vkládají slova "a Úřad vlády České socialistické republiky".

V Praze dne 19. dubna 1988

 

 

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., v. r.

 

předseda a zpravodaj

 

ústavně právního výboru ČNR


 

Jaroslav Kopenec v. r.

ing. Miroslav Mrázek v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro plán a rozpočet

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet

   
 

Marie Jarošová v. r.

 

místopředsedkyně ČNR a předsedkyně

Gertruda Hambalčíková v. r.

výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

společná zpravodajka výboru ČNR

 

pro národní výbory a národnosti

ing. Josef Kaňa v. r.

a výboru ČNR

místopředseda ČNR a předseda výboru ČNR

pro obchod, služby a dopravu

pro obchod, služby a dopravu

   

Libuše Horáková v. r.

Alois Švrček v. r.

zpravodajka výboru ČNR

předseda výboru ČNR

pro zemědělství a výživu

pro zemědělství a výživu

   
 

MvDr. Oldřich Burský v. r.

 

místopředseda ČNR a předseda

Josef Rota v. r.

zdravotního a sociálního výboru ČNR

společný zpravodaj zdravotního a sociálního

 

výboru ČNR

akademik Bohumír Rosický v. r.

a výboru ČNR pro školství a vědu

předseda výboru ČNR pro školství a vědu

   
 

ing. Jan Koláčný, CSc., v. r.

 

předseda výboru ČNR pro průmysl

genpor. ing. PhDr. Josef Marušák, CSc., v. r.

a stavebnictví

společný zpravodaj výboru ČNR pro průmysl

 

a stavebnictví

MUDr. Marcela Černá v. r.

a výboru ČNR pro kulturu a výchovu

předsedkyně výboru ČNR pro kulturu

 

a výchovu


 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP