ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební

 

67

Vládní návrh

ZÁKON

České národní rady

ze dne…………………………

o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákonů České národní rady č. 34/1970 Sb., č. 147/1970 Sb., č. 125/1973 Sb., č. 25/1976 Sb. a č. 118/1983 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

(1) V České socialistické republice působí tyto ústřední orgány státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele je člen vlády České socialistické republiky:

1. Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj

2. ministerstvo financí, cen a mezd

3. ministerstvo výstavby a stavebnictví

4. ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

5. ministerstvo kultury

6. ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí

7. ministerstvo spravedlnosti

8. ministerstvo vnitra a životního prostředí

9. ministerstvo průmyslu

10. ministerstvo zemědělství a výživy

11. ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu

12. ministerstvo obchodu a cestovního ruchu

13. Výbor lidové kontroly České socialistické republiky.

(2) Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj se skládá z předsedy, kterým je místopředseda vlády České socialistické republiky a z dalších členů. Předsedu České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj jmenuje a odvolává předsednictvo České národní rady, další členy České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky.

(3) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky se skládá z předsedy, kterým je člen vlády České socialistické republiky a z dalších 8 až 12 členů, které jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky."

2. § 1a se vypouští.

3. V § 2 se odstavec 1 č. 2 a odstavec 2 vypouštějí.

4. V § 2 odst. 3 se nahrazují slova "v odstavcích 1 a 2" slovy "v odstavci 1".

5. Název části druhé zní: "Okruh působnosti ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele je člen vlády České socialistické republiky".

6. § 3 a 4 zní:

"§ 3

(1) Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj je ústředním orgánem státní správy na úseku plánování (včetně plánování práce, mezd a vývoje cen) a na úseku vědeckotechnického rozvoje.

(2) Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj provádí státní expertizy investic.

§ 4

Ministerstvo financí, cen a mezd je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, daně a poplatky, finanční hospodaření, hospodaření s národním majetkem, pro věci pojišťoven a spořitelen, pro mzdy, jiné odměny za práci a pro ceny."

7. § 5 se vypouští.

8. § 6 zní:

"§ 6

Ministerstvo výstavby a stavebnictví je ústředním orgánem státní správy pro investiční rozvoj, územní plánováni, stavební řád, výrobu stavebních hmot a stavební výrobu."

9. § 7 odst. 1 zní:

"(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro školská zařízení, základní, střední a vysoké školy a pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport a turistiku".

10. V § 7 odst. 2 se označení ministerstva školství mění na "ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy".

11. § 8 zní:

"§ 8

(1) Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro kulturně výchovnou činnost, umění, kulturní památky a ochranu přírody, pro věci tisku a jiných informačních prostředků, včetně vydávání neperiodického tisku, dále pro provádění autorského zákona pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

(2) V ministerstvu kultury je zřízen Sekretariát vlády České socialistické republiky pro věci církevní, který působí jako ústřední orgán státní správy ve věcech církví a náboženských společností."

12. § 10 zní:

"§ 10

(1) Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy pro léčebně preventivní a hygienickou péči, zdravotnické školy, přírodní léčebné lázně a přírodní léčivé zdroje, pro farmaceutický průmysl, pro uplatňování zákona o regresních náhradách, pro pracovně právní vztahy a zaměstnanost, pro sociální zabezpečení, sociálně právní ochranu dětí a mládeže, péči o rozvoj populace a o rodinu a pro další otázky sociální politiky.

(2) Ministru zdravotnictví a sociálních věcí je podřízen Český úřad bezpečnosti práce.

(3) Jako orgán hygienické služby je v ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí ustanoven hlavní hygienik České socialistické republiky. Součástí ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí je též Český inspektorát lázní a zřídel.

(4) Při ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí je zřízen Český protialkoholní sbor.

(5) Ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí je podřízen Úřad důchodového zabezpečení v Praze. Rozhoduje o dávkách důchodového zabezpečení s výjimkou dávek, o kterých rozhodují nižší orgány státní správy."

13. § 12 a 13 zní:

"§ 12

(1) Ministerstvo vnitra a životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro veřejný pořádek a bezpečnost, zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, pro vnitřní věci, zvláště územní členění republiky, státní symboly, věci matriční, státního občanství, občanských průkazů a evidence obyvatelstva, spolčovacího a shromažďovacího práva, dále pro archivnictví a požární ochranu.

(2) Ministerstvo vnitra a životního prostředí je dále ústředním orgánem státní správy pro místní hospodářství, hospodaření s byty a nebytovými prostory, pro dopravu, včetně automobilového opravárenství v působnosti národních výborů, a pro silniční hospodářství.

(3) Ministerstvo vnitra a životního prostředí je též ústředním orgánem státní správy pro věci životního prostředí.

(4) Ministerstvo vnitra a životního prostředí řídí útvary veřejné bezpečnosti s výjimkou činností spadajících do působnosti federálního ministerstva vnitra.

§ 13

Ministerstvo průmyslu je ústředním orgánem státní správy pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický."

14. § 14 se vypouští.

15. § 16 až 18 zní:

"§ 16

(1) Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu je ústředním orgánem státní správy pro lesní hospodářství, vodní hospodářství, pro průmysl papíru a celulózy, dřevozpracující průmysl a pro technické a ekonomické otázky ochrany čistoty ovzduší.

(2) Ministerstvu lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu je podřízen Český hydrometeorologický ústav, Česká technická inspekce ochrany ovzduší a Česká vodohospodářská inspekce.

§ 17

(1) Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní obchod a pro cestovní ruch.

(2) Ministerstvu obchodu a cestovního ruchu je podřízena Česká obchodní inspekce.

§ 18

Výbor lidové kontroly České socialistické republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku kontroly v České socialistické republice."

16. § 19 se vypouští.

Čl. II

(1) Zrušují se Česká plánovací komise, Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo vnitra, ministerstvo stavebnictví, ministerstvo lesního a vodního hospodářství, ministerstvo obchodu, Český cenový úřad a Český úřad pro tisk a informace.

(2) Práva a povinnosti z pracovně právních a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle tohoto zákona

a) z České plánovací komise na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,

b) z České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj, na ministerstvo výstavby a stavebnictví a na ministerstvo vnitra a životního prostředí,

c) z ministerstva financí na ministerstvo financí, cen a mezd,

d) z ministerstva práce a sociálních věcí na ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí, na ministerstvo financí, cen a mezd a na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,

e) z ministerstva školství na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

f) z ministerstva zdravotnictví na ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí,

g) z ministerstva vnitra na ministerstvo vnitra a životního prostředí,

h) z ministerstva stavebnictví na ministerstvo výstavby a stavebnictví,

i) z ministerstva lesního a vodního hospodářství a ministerstva průmyslu na ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu,

j) z ministerstva obchodu na ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,

k) z Českého cenového úřadu na ministerstvo financí, cen a mezd a na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,

1) z Českého úřadu pro tisk a informace na ministerstvo kultury a na Úřad vlády České socialistické republiky.

(3) O přechodu práv a povinností podle odstavce 2 uzavřou ústřední orgány státní správy, na které tato práva a povinnosti přecházejí, podle potřeby dohodu, kterou blíže vymezí mezi sebou tato práva a povinnosti, zejména urči, kteří pracovníci k ním přecházejí do pracovního poměru.

Čl. III

Zrušují se:

1. § 2 zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky,

2. čl. I zákona České národní rady č. 147/1970 Sb., o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky,

3. zákon České národní rady č. 58/1971 Sb., o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy,

4. zákon České národní vady č. 125/1973 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy české socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů,

5. zákon České národní rady č. 25/1976 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů,

6. čl. I zákona České národní rady č. 118/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 21. dubna 1988.

Důvodová zpráva

k návrhu zákona České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

Navrhované změny v novém uspořádání centrálních orgánů České socialistické republiky a nové vymezení jejich působnosti vychází z požadavků komplexní přestavby hospodářského mechanismu schválených 7. zasedáním ÚV KSČ. Pro úlohu centra je v usnesení ÚV KSČ zdůrazněn posun k řízení systémového charakteru, založeného na zásadách jednotnosti ekonomických kritérií a dlouhodobých normativů. Soustředění na dlouhodobou programovou strategii hospodářského a sociálního rozvoje znamená výrazné omezení operativních, krátkodobých, administrativně direktivních zásahů do činností hospodářských organizací a národních výborů.

Přestavba hospodářského mechanismu předpokládá výrazné změny jak v pojetí činnosti průřezových orgánů, tak v pojetí činnosti odvětvových orgánů vlád. Nové organizační uspořádání povede k posílení jednotného centra a k přebudování nežádoucího resortismu odvětvových orgánů a zejména úzkého funkcionálního pojetí činnosti průřezových orgánů. Komplexnější podoba jednotlivých ústředních orgánů republiky vytváří předpoklady pro všestrannější a kvalitnější řešení potřeb a souvislostí hospodářského a sociálního rozvoje. Soustředění některých činností a posílení úlohy ústředních orgánů umožní oproti současnému stavu také snížit jejich počet.

Z těchto souvislostí vychází předložený návrh zákona České národní rady.

V souladu s novým pojetím komplexního národohospodářského plánu, zejména jeho užším sepětím s potřebami vědeckotechnického rozvoje, se navrhuje sloučit dosavadní činnost České plánovací komise s činností České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj v oblasti vědeckotechnického rozvoje do nového ústředního orgánu státní správy, kterým bude Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj. Na tento ústřední orgán se také navrhuje přenést dosavadní působnost ministerstva práce a sociálních věcí na úseku plánování práce a mezd, dosavadní působnost Českého cenového úřadu na úseku plánování vývoje cen a dosavadní působnost České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj provádět státní expertizu investic. Význam postavení České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj je zdůrazněn tím, že jde o kolektivní orgán, v jehož čele bude již ze zákona místopředseda vlády ČSR.

V souladu s významem, jaký bude mít v oblasti přestavby národního hospodářství úloha financí, cen a mezd, navrhuje se zřídit pro tyto otázky jediný ústřední orgán státní správy, a to ministerstvo financí, cen a mezd, na které přejde dosavadní působnost ministerstva financí, dosavadní působnost Českého cenového úřadu, s výjimkou jeho působnosti na úseku plánování vývoje cen, a z dosavadního ministerstva práce a sociálních věcí jeho působnost v oblasti mezd a jiných odměn za práci, s výjimkou působnosti na úseku plánování mezd.

Na nové ministerstvo výstavby a stavebnictví se navrhuje přenést působnost dosavadního ministerstva stavebnictví a z České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj její dosavadní působnost v oblasti investičního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, s výjimkou její působnosti provádět státní expertizu investic.

Novému ministerstvu lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu se navrhuje ponechat dosavadní působnost, kterou vykonávalo ministerstvo lesního a vodního hospodářství a přenést na něj také působnost, kterou dosud vykonává ministerstvo průmyslu v oblasti průmyslu papíru a celulózy a v oblasti dřevozpracujícího průmyslu, do něhož patří již od přijetí zákona ČNR č. 2/1969 Sb., i průmysl nábytkářský.

S ohledem na potřebu jednotně řídit otázky související s komplexní péčí o člověka se navrhuje sloučit dosavadní ministerstvo zdravotnictví s ministerstvem práce a sociálních věcí do nového ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí. Na nové ministerstvo však nepřejde dosavadní působnost ministerstva práce a sociálních věcí na úseku plánování práce a mezd ani další působnost vykonávaná dosud tímto ministerstvem na úseku mezd a jiných odměn za práci.

Navrhovaným přenesením dosavadní působnosti Českého úřadu pro tisk a informace na ministerstvo kultury bude dán výraz významu, jaký má tisk a jiné informační prostředky v životě naší společnosti.

V sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti nabývá stále většího významu potřeba věnovat po linií ústředních orgánů státní správy komplexní pozornost také problematice životního prostředí a problematice mládeže a tělovýchovy. Proto se navrhuje svěřit ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy také působnost ústředního orgánu státní správy pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport a turistiku a ústředním orgánem státní správy pro věci životního prostředí stanovit ministerstvo vnitra a životního prostředí. Zejména u těchto ústředních orgánů státní správy se potvrzuje možnost, že v souvislosti s nutností rozšířit funkce socialistického státu do dalších oblastí společenského života, není vždy potřebné vytvářet k tomu nové ústřední orgány státní správy.

V návrhu zákona jsou zohledněny některé další již dříve provedené změny a dále potřeba upravit mimo jiné také přechod práv a povinností ze zrušených ústředních orgánů státní správy na nově zřizované orgány.

Předložený návrh zákona České národní rady nevyvolá žádné požadavky na státní rozpočet.

V Praze dne 30. března 1988

 

RSDr. Ladislav Adamec, CSc., v. r.

předseda vlády

České socialistické republiky

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP