ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

70

Společná zpráva

výborů České národní rady

k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě (tisk 69)

Výbor ČNR pro průmysl a stavebnictví ve schůzi 2. června 1988, výbor ČNR pro kulturu a výchovu ve schůzi 2. června 1988, výbor ČNR pro školství a vědu ve schůzi 7. června 1988, výbor ČNR pro zemědělství a výživu ve schůzi 8. června 1988, zdravotní a sociální výbor ČNR ve schůzi 8. června 1988, ústavně právní výbor ČNR ve schůzi 9. června 1988, výbor ČNR pro plán a rozpočet ve schůzi 9. června 1988, výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzi 10. června 1988 a výbor ČNR pro obchod, služby a dopravu ve schůzi 10. června 1988 projednaly vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě (tisk 69).

Po projednání se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby předložený vládní návrh schválila s těmito úpravami:

1. K bodu 11

V § 20 odst. 1 písm. b) se vypouštějí slova "při rozvoji své podnikatelské činnosti".

2. K bodu 12

V § 21 odst. 2 se vypouštějí slova "svou podnikatelskou činností"

3. Za bod 15 se vkládá nový bod 16 tohoto znění:

"16. V části třetí se nadpis oddílu 1 upravuje takto:

Odvětvové řízení vnitřního obchodu a cestovního ruchu"

Dosavadní body 16 až 27 se označují jako body 17 až 28.

4. K dosavadnímu bodu 16

V § 30 odst. 1 písm,. b) a c) znějí:

"b) podporovat vytvářením vhodných podmínek socialistickou podnikavost, rozvíjení hospodářské soutěže a zabezpečovat jednotné zásady ochrany zájmů občanů na vnitřním trhu,

c) přispívat k rozvoji odvětví vnitřního obchodu a cestovního ruchu vhodnou vědeckotechnickou a investiční politikou,".

5. K dosavadnímu bodu 18

V § 32 písm. c) se za slova "státního plánu" vkládají slova "hospodářského a sociálního rozvoje".

Text "dosavadní písmena e), f) a g) se označují jako písmena d), e) a f)" se nahrazuje tímto textem:

"v písmenu e), které se označuje jako písm. d) se vypouštějí slova "a řídí výzkum" a za slova

"ve vnitřním obchodě" se připojují slova "a cestovním ruchu",

dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).".

6. K dosavadnímu bodu 27

Text bodu 27 se upravuje takto: "v § 56 se slova "Ministerstvo obchodu" nahrazují slovy "Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu" a § 18 se vypouští.".

V Praze dne 10. června 1988

 

Olga Koukalová v. r.

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., v. r.

zpravodajka ústavně právního výbor ČNR

předseda ústavně právního výboru ČNR

   

Hana Trojanová v. r.

ing. Miroslav Mrázek v. r.

zpravodajka výboru ČNR

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet

pro plán a rozpočet

 
   

Jarmila Chmelaříková v. r.

Marie Jarošová v. r.

zpravodajka výboru ČNR pro národní výbory

místopředsedkyně ČNR a předsedkyně

a národnosti

výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

   

Václav Berenreiter v. r.

ing. Jan Koláčný, CSc., v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro průmysl

předseda výboru ČNR pro průmysl

a stavebnictví

a stavebnictví

   

Libuše Horáková v. r.

Alois Švrček v. r.

zpravodajka výboru ČNR pro zemědělství

předseda výboru ČNR pro zemědělství

a výživu

a výživu

   

Přemysl Bohdálek v. r.

ing. Josef Kaňa v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro obchod, služby

místopředseda ČNR a předseda výboru ČNR

a dopravu

pro obchod, služby a dopravu

   

ing. Pavel Krubl v. r.

MvDr. Oldřich Burský v. r.

zpravodaj zdravotního a sociálního

místopředseda ČNR a předseda zdravotního

výboru ČNR

a sociálního výboru ČNR

   

Jana Čepičková v. r.

akademik Bohumír Rosický v. r.

zpravodajka výboru ČNR pro školství

předseda výboru ČNR pro školství a vědu

a vědu

 
   

RSDr. Josef Matějka v. r.

MUDr. Marcela Černá v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro kulturu a výchovu

předsedkyně výboru ČNR pro kulturu

 

a výchovu


 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP