ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

72

Společná zpráva

výborů České národní rady

k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních

výborech (tisk 71)

Výbor ČNR pro kulturu a výchovu ve schůzi 1. června 1988, výbor ČNR pro průmysl a stavebnictví ve schůzi 2. června 1988, výbor ČNR pro školství a vědu ve schůzi 7. června 1988, výbor ČNR pro zemědělství a výživu ve schůzi 8. června 1988, zdravotní a sociální výbor ČNR ve schůzi 8. června 1988, ústavně právní výbor ČNR ve schůzi 9. června 1988, výbor ČNR pro plán a rozpočet ve schůzi 9. června 1988, výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzi 10. června 1988 a výbor ČNR pro obchod, služby a dopravu ve schůzi 10. června 1988 projednaly vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech (tisk 71).

Po projednání se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby předložený vládní návrh schválila s těmito úpravami:

K článku I

1. Za bod 3 se vkládá nový bod 4, který zní:

"4. § 14 odst. 2 zní:

(2) Poslanec skládá nejméně jednou ročně voličům účty ze své činnosti."

Dosavadní body 4 až 23 se označují jako body 5 až 24.

2. K bodu 5

V § 16 odst. 1 písm. b) se z navrženého textu vypouštějí slova "kolektiv pracovníků na svém pracovišti a".

3. K bodu 9

V § 22a se ukončuje text druhé věty středníkem a připojuje se další věta, která zní: "povinnost národního výboru nahradit majetkovou újmu upravují zvláštní předpisy2)".

Nová poznámka 2)" pod čarou zní: "2) § 26e hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů".

Dosavadní poznámky pod čarou 2 až 4 se označují jako poznámky po čarou 3 až 5.

4. K bodu 10

V § 22b věta prvá zní: "Ředitel státního podniku, jehož zakladatelem je národní výbor, odpovídá za činnost podniku a za výsledky jeho hospodaření národnímu výboru, který jej založil a pracovnímu kolektivu státního podniku3)".

" § 23

5. K bodu 11

V § 22c navrženého textu se slova "mohou udělovat" nahrazují slovem "udělují"

6. K bodu 12

§ 23 zní:

Národní výbory kontrolují činnost organizací řízených nebo spravovaných národními výbory nižšího stupně.".

7. K bodu 15

§ 25 odst. 2 písm. c) zní:

"c) vyjadřuje se k založení a zániku státních podniků, společných podniků a družstevních podniků, k jejich rozvoji a zásadním změnám předmětu jejich činnosti4), mají-li sídlo v jeho územním obvodu; dále se vyjadřuje ke vzniku a zániku jednotných zemědělských družstev, bytových, spotřebních, výrobních, popřípadě jiných družstev, k jejich rozvoji a k zásadním změnám předmětu jejich činnosti5), mají-li sídlo v jeho územním obvodu;"

Nové poznámky pod čarou 4 a 5 znějí:

"4) § 12 odst. 1, § 18 odst. 3 a § 22 odst. 4 zákona č. 88/1988 Sb., o státním podniku, § 8 odst. 1 a § 68 až 76 zákona č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví,

§ 5 odst. 2 a § 64 odst. 2 a 6 zákona č. 94/1988 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví.

5) § 8 odst. 1 zákona č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví,

§ 5 odst. 2, § 10 odst. 1 a § 19 odst. 5 zákona č. 94/1988 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví.".

8. K bodu 16

V § 25a písm. c) bod 4 se vypouští text v závorce "(odvolání z funkce apod.)"

9. K bodu 17

V § 26 se za navrhované ustanovení odstavce 3 vkládají slova "vypouští se odstavec 4a".

10. K bodu 18

Slova "za odstavec 5 se vkládají nové odstavce 6 a 7, které zní:" se nahrazují slovy "za odstavec 5 se vkládá nový odstavec 6, který zní:"

V § 27 se z navrženého textu vypouští odstavec 7. Dosavadní poznámky pod čarou 5, 6, 7 se vypouštějí.

11. Za dosavadní bod 23 se vkládá nový bod 25 tohoto znění:

" 25. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který zní:

§ 34a

Přebytky hospodaření národního výboru se mu ponechávají k využití pro další rozvoj územního obvodu."

Dosavadní body 24 až 39 se označuji jako body 26 až 41.

12. K bodu 31

V § 46 odst. 1 se navržený text vypouští.

V § 46 odst. 2 písm. f) za slovy "plenárnímu zasedání" odkaz v závorce zní: "(§ 22b a 39)"

§ 46 odst. 2 písm. m) zní:

"m) jde-li o radu místního národního výboru nebo městského národního výboru, vyjadřuje se k založení a zániku státních podniků, společných podniků a družstevních podniků, k jejich rozvoji a zásadním změnám předmětu jejich činnosti4); dále se vyjadřuje ke vzniku a zániku jednotných zemědělských družstev, bytových, spotřebních, výrobních, popřípadě jiných družstev, k jejich rozvoji a zásadním změnám předmětu jejich činnosti5);".

Věta druhá za středníkem se vypouští.

13. K bodu 33

V § 54 odst. 5 za slovy "plenárnímu zasedání národního výboru" odkaz v závorce zní: "(§ 22b a 39)".

14. K bodu 37

V § 64 odst. 7 se za slova "ve spolupráci s nimi" vkládají slova "a organizacemi sdruženými v Národní frontě".

K článku II

15. Článek II zní:

"Vláda České socialistické republiky může nařízením:

a) do 31. prosince 1990 pro účely experimentálního ověřování nových prvků v pravomoci a působnosti národních výborů a ve struktuře jejich orgánů povolovat výjimky z ustanovení zákona o národních výborech,

b) upravit zřizování, postavení, právní poměry a zásady hospodaření drobných provozoven národních výborů jako právnických osob6)."

Nová poznámka 6 pod čarou zní: "6) § 17 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů".

V Praze dne 10. června 1988

 

ing. Miroslav Šenkýř v. r.

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., v. r.

zpravodaj ústavně právního výboru ČNR

předseda ústavně právního výboru ČNR

   

Ladislav Doležal v. r.

ing. Miroslav Mrázek v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro plán a rozpočet

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet

   

RSDr. Václav Šlapák v. r.

Marie Jarošová v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro národní výbory

místopředsedkyně ČNR a předsedkyně

a národnosti

výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

   

ing. František Skácel v. r.

ing. Jan Koláčný, CSc., v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro průmysl

předseda výboru ČNR pro průmysl

a stavebnictví

a stavebnictví

   

Libuše Horáková v. r.

Alois Švrček v. r.

zpravodajka výboru ČNR pro zemědělství

předseda výboru ČNR pro zemědělství

a výživu

a výživu

   
 

ing. Josef Kaňa v. r.

 

místopředseda ČNR, předseda a zpravodaj

 

výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu

   

Zdenka Vašíčková v. r.

MvDr. Oldřich Burský v. r.

zpravodajka zdravotního a sociálního

místopředseda ČNR a předseda zdravotního

výboru ČNR

a sociálního výboru ČNR

   

Bohumil Ladislav v. r.

akademik Bohumír Rosický v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro školství a vědu

předseda výboru ČNR pro školství a vědu

   

Rudolf Kuběna v. r.

MUDr. Marcela Černá v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro kulturu a výchovu

předsedkyně výboru ČNR pro kulturu

 

a výchovu


 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP