ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

77

Zpráva

předsedy České národní rady o činnosti předsednictva

České národní rady za dobu od 21. dubna do 27. června 1988

Podle § 60 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo ke dvěma schůzím, a to 21. dubna a 24. května 1988.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. podle čl. 111 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, vyhlásilo

- zákon České národní rady o provádění hornické činnosti, o výbušninách a o státní báňské správě,

- zákon České národní rady o provádění geologických prací a o působnosti Českého geologického úřadu

- zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky,

2. na návrh vlády České socialistické republiky podle § 2 zákona České národní rady č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky, udělilo Národní cenu ČSR v roce 1988

A. Za.díla, výkony nebo objevy z oblasti vědy a techniky

akademiku Karlu Kudrnovi, předsedovi Československé akademie zemědělské, Praha, za vypracování teorie bioenergetického potenciálu půdy a rostlin,

RNDr. Tomáši Zemčíkovi,

CSc., ing. Oldřichu Schneeweissovi, CSc., vědeckým pracovníkům Ústavu fyzikální metalurgie ČSAv, Brno,

RNDr. Aleně Cimbálníkové, DrSc., vedoucí vědecké pracovnici Ústavu geologie a geotechniky ČSAV, Praha, za nové poznatky o perspektivních a kosmických materiálech,

autorskému kolektivu vědeckých pracovníků Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, Praha, vedenému PhDr. Adolfem Scherlem, CSc., za zpracování dějin českého divadla v letech 1918-1945,

Prof. Ing. Dr. Oldřichu Tarabovi, DrSc., profesoru elektrotechnické fakulty ČVUT, Praha, za vypracování a realizaci ultrazvukových systémů pro diagnózu strojních objektů,

Doc. Ing. Jindřichu Nasslerovi, CSc., docentu přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Praha,

Ing. Petru Štulcovi,

Ing. Františku Poláškovi, CSc., vědeckým pracovníkům Státního výzkumného ústavu pro stavbu strojů, Praha-Běchovice, za vývoj a praktické využití teplosměnných elementů se změnou fáze, kolektivu pracovníků výzkumného ústavu strojírenské technologie a ekonomiky v Praze a pracovníků Jihočeských strojíren n. p., Velešín, vedených Miloslavem Dočekalem a Ing. Bedřichem Smudkem za vyřešení a realizaci automatizovaného výrobního systému AVS U 100,

Doc. MvDr. Rudolfu Hubíkovi, CSc., řediteli n. p. Bioveta, Terezín, za vakcíny na ochranu velkochovů prasat před slintavkou a kulhavkou,

B. Za díla a výkony v oblasti kultury a umění

zasloužilému umělci Luďku Munzarovi, herci, za vynikající ztvárnění postavy klasika české hudby Leoše Janáčka ve filmu "Lev s bílou hřívou" s přihlédnutím k jeho hereckým výkonům ve filmu a v televizních inscenacích,

zasloužilému umělci Michalu Černíkovi, spisovateli, za Sbírku básní "Rozečtený život",

zasloužilému umělci Otmaru Máchovi, hudebnímu skladateli, za "Koncert pro housle a orchestr"

Ceny vyznamenaným odevzdal předseda České národní rady Josef Kempný 4. května 1988. Slavnostnímu aktu byli dále přítomni předseda vlády ČSR Ladislav Adamec, I. místopředseda vlády ČSR Bohumil Urban, ministr kultury ČSR Milan Kymlička, vedoucí oddělení ÚV KSČ Miroslav Müller, předseda Výboru pro Národní cenu ČSR Stanislav Kubík, místopředsedové České národní rady, členové jejího předsednictva a další hosté;

3. podle čl. 131 odst. 1 ústavního zákona o čs. federaci přijalo ke dni 21. dubna 1988 demise místopředsedů vlády ČSR Zdeňka Horčíka a Rudolfa Hegenbarta, ministryně práce a sociálních věcí ČSR Nasti Baumrukové, ministra kultury ČSR Milana Klusáka, ministra vnitra ČSR Josefa Junga a vyslovilo jim poděkování za jejich práci.

Podle návrhu vlády ČSR a po projednání v předsednictvu ústředního výboru Národní fronty ČSR jmenovalo dnem 21. dubna 1988 podle čl. 122 odst. 1 písm. a) ústavního zákona o čs. federaci Milana Kymličku ministrem a pověřilo ho řízením ministerstva kultury ČSR, a dále jmenovalo ministrem Václava Jirečka a pověřilo ho řízením ministerstva vnitra a životního prostředí ČSR.

Nově jmenovaní členové vlády ČSR složili téhož dne do rukou předsedy ČNR Josefa Kempného za přítomnosti členů předsednictva ČNR ústavou předepsaný slib.

4. na základě změn vyplývajících ze zákona ČNR o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky změnilo předsednictvo ČNR svá usnesení č. 4 z 18. 6. 1986, č. 91 a 92 z 8. 5. 1987 a č. 143 z 21. 12. 1987 tak, že pověřilo

I. místopředsedu vlády ČSR s. Bohumila Urbana řízením České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,

ministra s. Jiřího Nikodýma řízením ministerstva financí, cen a mezd,

ministra s. Jaroslava Vávru řízením ministerstva výstavby a stavebnictví,

ministra s. Karla Juliše řízením ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

ministra s. Jaroslava Prokopce řízením ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí,

ministra s. Františka Kalinu řízením ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu,

ministra s. Josefa Rába řízením ministerstva obchodu a cestovního ruchu.

5. podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice; vyhlásilo doplňovací volbu do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodu č. 10 (Praha 2).

Ve své řídicí a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- projednalo a vzalo na vědomí zprávu o hlavních poznatcích ze stížností, podnětů a oznámení občanů a organizací došlých České národní radě v roce 1987,

- stanovilo termín a návrh pořadu 11. schůze České národní rady,

- schválilo návrh pokynů k projednání zprávy vlády o úkolech státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na rok 1989 a vládního návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu ČSR na rok 1989 v České národní radě a jejích orgánech,

- schválilo zprávu o čerpání rozpočtu České národní rady za rok 1987,

- souhlasilo se zřízením umělecké komise předsednictva České národní rady pro posuzování výtvarných děl určených pro výzdobu rekonstruované budovy ČNR,

- vzalo na vědomí zprávu o zajištění realizace podnětů poslanců z 8. schůze ČNR a návrh na realizaci podnětů z 9. schůze ČNR,

- rozšířilo pořad 11. schůze České národní rady o tři body.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady souhlasilo s rozhodnutími předsedy ČNR, kterými přikázal k projednání a předložení příslušných zpráv

návrhy vlády ČSSR

- vládní návrh zákona o státním podniku (tisk FS 64)

- vládní návrh zákona o zemědělském družstevnictví (tisk FS 65)

- vládní návrh zákona o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví (tisk FS 66)

- všem výborům České národní rady

(kromě mandátového a imunitního)

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby (tisk FS 67)

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník (tisk FS 68)

- všem výborům České národní rady

(kromě mandátového a imunitního)

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži (tisk FS 69)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu

- výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (tisk FS 72)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu

- výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu

- vládní návrh zákona o změnách v nemocenském zabezpečení (tisk FS 73)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu

- zdravotnímu a sociálnímu výboru ČNR

- vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení (tisk FS 74)

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

návrhy vlády ČSR

- vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě (tisk 69) a

- vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech (tisk 71)

- všem výborům České národní rady

(kromě mandátového a imunitního)

Sněmovní tisky vládních návrhů byly poslancům České národní rady průběžně zasílány.

Ve své kontrolní činnosti předsednictvo České národní rady projednalo a vzalo na vědomí

- zprávu o plnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR za I. čtvrtletí 1988; jednání byl přítomen místopředseda České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj Josef Beneš;

- analýzu vývoje zásob v hospodářství řízeném vládou ČSR a plnění záměrů měnového plánu pro 8. pětiletku v této oblasti; jednání byli přítomni ministr financí, cen a mezd ČSR Jiří Nikodým a generální ředitel hl. ústavu pro ČSR SBČ Alfréd Šebek;

- zprávu o opatřeních ke zvýšení úrovně služeb v 8. pětiletce a přestavbě jejich hospodářského mechanismu; jednání byl přítomen náměstek ministra vnitra a životního prostředí ČSR Bohumír Klíma;

- výsledky skupinového poslaneckého průzkumu k účinnosti opatření přijatých ke snižování administrativní pracnosti v činnosti národních výborů podle usnesení vlády ČSR č. 335/1986; jednání byl přítomen náměstek ministra vnitra a životního prostředí ČSR Antonín Eliáš;

- informaci o zabezpečení vnitřního trhu v roce 1988 a jeho strukturální vyváženosti; jednání byl přítomen ministr obchodu a cestovního ruchu ČSR Josef Ráb.

V oblasti zahraničních styků předsednictvo České národní rady vzalo na vědomí informaci předsedy České národní rady

- o návštěvě sedmičlenné skupiny poslanců Zemského sněmu Severního Porýní-Vestfálska v ČNR ve dnech 8.-15. května 1988,

- o návštěvě pětičlenné delegace Lidového shromáždění Bulharské lidové republiky v ČNR dne 19. května 1988,

- o dopisu předsednictvu České národní rady od předsednictva Nejvyššího sovětu RSFSR, v němž je vysloven souhlas s navázáním družebních styků mezi oběma zákonodárnými sbory.

V Praze 27. června 1988

 

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP