ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

83

Návrh

skupiny poslanců České národní rady

Zásady zákona České národní rady o poslancích České národní rady

I. Obecná ustanovení

1. Poslanci České národní rady - nejvyššího orgánu státní moci České socialistické republiky jsou v souladu s volebním zákonem lidem voleni, jím kontrolováni, jemu odpovědni a mohou být z rozhodnutí svých voličů kdykoliv odvoláni.

2. Je věcí cti poslance České národní rady věnovat všechny své síly a znalosti rozvoji Československé socialistické republiky a České socialistické republiky. Poslanec je povinen být věren Československé socialistické republice a České socialistické republice a věci socialismu, dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony Československé socialistické republiky a České socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život. Poslanec pomáhá organizovat a sjednocovat tvůrčí síly občanů v úsilí o urychlení sociálně ekonomického rozvoje společnosti, o upevňování socialistického státu a o všestranný rozvoj socialistické demokracie a je občanům příkladem. Při výkonu své funkce se poslanec řídí celospolečenskými zájmy a sladuje s nimi zájmy pracovních kolektivů, zájmy skupinové, místní a individuální.

3. Poslanci České národní rady úzce spolupracují se svými voliči, dbají jejich návrhů, podnětů a kritiky a uplatňují získané poznatky ve své práci v České národní radě a v jejích orgánech.

4. Poslanci České národní rady nabývají svých práv a povinností zvolením. Platnost volby ověřuje, na návrh mandátového a imunitního výboru, Česká národní rada. Poslanec České národní rady skládá ve schůzi České národní rady, které se poprvé účastní, slib. Učiní tak slovem "slibuji" a podáním ruky předsedajícímu, který dá předtím znění slibu přečíst. Poslanci je vydán poslanecký průkaz. Odmítnutí slibu nebo slib s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

5. Funkční období poslance končí dnem skončení volebního období. Funkční období poslanců, kteří jsou členy předsednictva České národní rady, končí zvolením nového předsednictva České národní rady.

6. Před uplynutím volebního období mandát poslance zaniká, byl-li voliči odvolán, vzdal-li se svého mandátu nebo přestal-li být volitelný, nebo z důvodů stanovených ústavním zákonem.

Poslanec se může svého mandátu vzdát. Rezignaci bere na vědomí předsednictvo České národní rady.

7. Poslanec České národní rady vykonává svou funkci bez přerušení svého pracovního nebo obdobného poměru. Poslanec České národní rady může být trvale, částečně nebo dočasně uvolněn ze zaměstnání pro výkon funkce v České národní radě.

8. Poslanci České národní rady jsou povinni skládat účty voličům ze své práce.

Alternativa I.

Ke skládání účtů využívají veřejných schůzí občanů, shromáždění pracujících na závodech, schůzí národních výborů apod. ve spolupráci s územními orgány Národní fronty dbají, aby i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků byla o jejich činnosti informována co nejširší veřejnost.

Alternativa II.

Ke skládání účtů využívají veřejných schůzí občanů, shromáždění pracujících na závodech, schůzí národních výborů apod. ve spolupráci s územními orgány Národní fronty dbají, aby i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků byla o jejich činnosti informována co nejširší veřejnost. Účty skládají nejméně dvakrát za volební období, a to v jeho prvé polovině a před jeho ukončením.

Sdružování poslanců České národní rady

9. Pro účinnější výkon poslaneckého mandátu v České národní radě, pro prohloubení politické spolupráce a názorové jednoty, poslanci vytvářejí podle své politické příslušnosti poslanecké kluby v České národní radě. Poslanecké kluby vedou všechny své poslance též k rozvíjení masové politické práce mezi voliči a ke skládání účtů ve volebních obvodech.

10. Krajská sdružení poslanců sdružují poslance České národní rady zvolené ve volebních obvodech v České socialistické republice na území téhož kraje nebo území hlavního města Prahy. v krajských sdruženích se poslanci ve spolupráci s krajským (městským) výborem Národní fronty seznamují s důležitými otázkami hospodářského a sociálního rozvoje kraje a projednávají úkoly související s činností svých členů ve volebním obvodu.

Napomáhají sjednocovat práci poslanců ve volebních obvodech a přispívají k výměně zkušeností z výkonu poslanecké funkce.

Poslanci uplatňují podněty získané v krajském sdružení poslanců v práci České národní rady.

Způsob zřizování, zásady jednání a organizaci této činnosti stanoví ústřední výbor Národní fronty ČSSR a ústřední výbor Národní fronty ČSR.

II. Činnost poslanců v České národní radě a jejích orgánech

11. Poslanci České národní rady jsou povinni účastnit se aktivně a iniciativně jednání a prací České národní rady a jejích orgánů, do nichž byli zvoleni.

12. Nemůže-li se poslanec České národní rady ze závažných důvodů účastnit schůze České národní rady nebo orgánů, do nichž byl zvolen, je povinen se omluvit předsednictvu České národní rady nebo orgánu, jehož je členem.

13. Poslanec má rozhodující hlas ve všech otázkách, projednávaných v České národní radě a v orgánech, jichž je členem; volí orgány České národní rady a může být do nich volen.

14. Poslanci České národní rady jsou zejména oprávněni

- podávat návrhy ve všech věcech patřících do působnosti České národní rady,

- předkládat České národní radě návrhy zákonů České národní rady,

- předkládat České národní radě a jejím orgánům návrhy, náměty a připomínky k předloženým návrhům zákonů,

- požadovat od předsednictva České národní rady informace a pomoc pro výkon poslanecké funkce a klást mu otázky,

- účastnit se hlasem poradním schůzí výborů, jichž nejsou členy,

- interpelovat vládu České socialistické republiky a její členy ve věcech jejich působnosti a klást členům vlády České socialistické republiky, jakož i vedoucím ostatních ústředních státních orgánů České socialistické republiky otázky, jde-li o věci v jejich působnosti,

- klást otázky členům předsednictva a předsedovi České národní rady na jejich opatření,

- požadovat informace, vysvětlení a podklady potřebné pro výkon poslanecké funkce od vedoucích státních orgánů, hospodářských a jiných organizací republik i federace,

- na základě pověření Českou národní radou, jejím předsednictvem a výbory podílet se na spolupráci se Slovenskou národní radou a Federálním shromážděním,

- účastnit se průzkumů organizovaných orgány České národní rady, jsou-li k tomu pověřeni.

III. Činnost poslanců ve volebních obvodech

15. Poslanci České národní rady jsou povinni být v nejužším styku s voliči, aktivně mezi nimi pracovat ve svém volebním obvodu, informovat je o činnosti České národní rady a jejích orgánů a podávat jim zprávy o své práci. Poslanci České národní rady úzce spolupracují s národními výbory a využívají pro svou účinnost poznatků a zkušeností orgánů Národní fronty a organizací v ní sdružených, pracovních kolektivů, jakož i dalších orgánů a organizací ve volebním obvodu.

Přitom jsou povinni zejména

- radit se s voliči o návrzích závažných opatření, která budou projednávána v České národní radě,

- vysvětlovat voličům základní otázky budování rozvinuté socialistické společnosti, seznamovat je se zákony a dalšími opatřeními projednávanými v České národní radě a získávat je pro jejich plnění,

- využívat zkušenosti ze styku s pracujícími, jejich podnětů, připomínek a stížností v poslanecké činnosti ve volebním obvodu a ve své práci v České národní radě.

16. Poslanci České národní rady jsou oprávněni zejména

- účastnit se ve svém volebním obvodu plenárních zasedání národních výborů a schůzí jejich orgánů s hlasem poradním,

- účastnit se ve svém volebním obvodu schůzí kolektivů pracujících, aktivů svolaných národními výbory, hospodářskými a jinými organizacemi k projednávání otázek širšího hospodářského nebo společenského dosahu,

- upozorňovat vedoucí orgánů a organizací na porušení zákonnosti, státní disciplíny a pracovní kázně,

- účastnit se v národních výborech a v ostatních orgánech a organizacích projednávání a vyřizování návrhů, podnětů a stížností občanů a organizací z jejich volebního obvodu.

IV. Záruky výkonu poslanecké funkce

17. Stát zaručuje pro výkon poslanecké funkce všechny potřebné podmínky.

Státní orgány, státní hospodářské organizace, družstevní organizace a jejich funkcionáři jsou povinni poskytovat poslanci pomoc při výkonu jeho funkce. Kdo brání poslanci v uplatňování jeho práv a povinností, anebo se dotýká jeho cti a důstojnosti jako veřejného činitele, je odpovědný podle zákona.

18. Poslance České národní rady nelze trestně ani kárně stíhat, ani jej vzít do vazby bez souhlasu České národní rady. Odepře-li Česká národní rada souhlas, je stíhání navždy vyloučeno.

19. Byl-li poslanec České národní rady přistižen a zadržen při trestném činu, je příslušný orgán povinen to ihned oznámit předsednictvu České národní rady. Nedá-li předsednictvo České národní rady k zadržení souhlas, musí být poslanec ihned propuštěn.

20. Poslanec České národní rady může odepřít svědectví o věcech, o nichž se dověděl při výkonu své funkce, i když přestal být poslancem.

21. Poslance České národní rady nelze vůbec stíhat pro hlasování v České národní radě a v jejích orgánech.

Za výroky při výkonu funkce poslance, učiněné v České národní radě a v jejích orgánech, podléhá poslanec jen disciplinární pravomoci České národní rady.

22. Členové vlády České socialistické republiky, vedoucí ústředních státních orgánů, soudů, prokuratury, státních notářství a státní arbitráže a vedoucí ostatních státních orgánů, jsou povinni poskytnout poslanci informace, vysvětlení a podklady potřebné pro výkon jeho funkce a na jeho žádost ho přijmout; v naléhavých případech vyhovět jeho žádosti o přijetí bezodkladně. Dále jsou povinni zabývat se podněty a připomínkami poslanců České národní rady a informovat je nejpozději do 30 dnů o jejich využití nebo vyřízení; ve stejné lhůtě jsou povinni informovat poslance České národní rady o vyřízení návrhů, podnětů a stížností občanů a organizací, které jim poslanci postoupili, a umožnit jim účast na jejich přešetřování.

23. Vedoucí státních orgánů, státních hospodářských organizací a družstevních organizací jsou povinni sdělit poslanci, jaká opatření učinili k nápravě porušení zákonnosti a státní disciplíny a pracovní kázně, na něž je poslanec upozornil, a to nejpozději do 30 dnů. Není-li poslanec spokojen s učiněnými opatřeními, jsou nadřízené orgány nebo organizace povinny na žádost poslance přezkoumat postup podřízeného orgánu nebo organizace.

24. Národní výbor hlavního města Prahy, krajské národní výbory, okresní (obvodní) národní výbory ve volebním obvodu poslance zvou poslance na svá zasedání. Ostatní státní orgány, státní hospodářské organizace a družstevní organizace ve volebním obvodu zvou poslance na aktivy, na nichž mají projednávat úkoly týkající se volebního obvodu poslance nebo jiné otázky širšího hospodářského nebo společenského dosahu.

25. Okresní (obvodní) národní výbor ve spolupráci s orgány Národní fronty poskytují poslancům České národní rady potřebnou pomoc při zabezpečování veřejných schůzí, besed s voliči a při skládání účtů z poslanecké činnosti voličům.

Náležitosti poslanců

26. Poslanec České národní rady vykonává svoji funkci bezplatně.

27. Poslanec České národní rady nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech a nárocích, vyplývajících z jeho pracovního nebo obdobného poměru.

28. Organizace, s níž je poslanec České národní rady v pracovním nebo obdobném poměru, je povinna poskytnout mu pracovní volno pro výkon jeho funkce v České národní radě i ve volebním obvodu. Poslanci České národní rady náleží za dobu pracovního volna náhrada ušlého výdělku, kterou mu vyplatí organizace. Organizaci se uhrazuje ušlý výdělek poslance z rozpočtu České národní rady, jestliže o to organizace požádá. Poslancům, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru, poskytuje se náhrada ušlého výdělku z rozpočtu České národní rady. Rozhodne-li předsednictvo České národní rady o uvolnění poslance, může mu přiznat odměnu odpovídající rozsahu uvolnění a závažnosti úkolů, pro něž byl uvolněn. Odměna se vyplácí vedle ušlého výdělku.

29. Poslanci České národní rady náleží na úhradu výdajů souvisejících s výkonem poslaneckého mandátu náhrada, která nepodléhá dani ze mzdy.

30. Předsedovi a místopředsedům České národní rady přísluší místo této náhrady funkční plat a další náležitosti, jejichž výši určí předsednictvo České národní rady.

31. Poslanci České národní rady mohou na území České socialistické republiky bezplatně užívat hromadných dopravních prostředků. Za týchž podmínek jako poslanci České národní rady mohou bezplatně užívat hromadných dopravních prostředků na území České socialistické republiky též poslanci Slovenské národní rady.

32. Předsednictvo České národní rady stanoví podrobnosti o poslaneckých náhradách, stravném a nocležném, o výši funkčních platů, o bezplatném používání hromadných dopravních prostředků a o dalších náležitostech.

Disciplinární řízení

33. Disciplinární řízení se zavádí proti poslanci, který při jednání České národní rady a jejích orgánů postupoval takovým způsobem, který je v rozporu s postavením a se ctí poslance České národní rady anebo který zanedbává plnění svých povinností.

V Praze dne 28. června 1988

 

Josef Kempný v. r.

Oldřich Burský v. r.

Milan Vondruška v. r.

Josef Kaňa v. r.

Marie Jarošová v. r.

Josef Mečl v. r.

Zdeněk Krč v. r

 

 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP