ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

87

Zpráva

předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. června do 1. listopadu 1988

Podle § 60 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo ke čtyřem schůzím, a to 28. června, 8. září, 12. října a 13. října 1988.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. vyhlásilo podle čl. 111 odst. 3 ústavního zákona č. 143/7.968 Sb., o čs. federaci,

- zákon ČNR o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení,

- zákon ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech,

- zákon ČNR, (kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě;

2. vyhlásilo

- podle čl. V zákon a ČNR č. 115/1988 Sb., úplné znění zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, pokud se tento zákon vztahuje na území ČSR,

- podle čl. III zákona ČNR č. 116/1988 Sb., úplné znění zákona ČNR č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě;

3. podle § 50 odst. 1 zákona ČNR č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v ČSR, vyhlásilo

- doplňovací volbu do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodu č. 10 (Praha 2),

- doplňovací volbu do Středočeského KNV ve volebním obvodu č. 66 (Neratovice),

- doplňovací volbu do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodu č. 123 (Praha 6);

4. udělilo na návrh vlády České socialistické republiky Novinářské ceny Jana Švermy v roce 1988

Ing. Aleši Bendovi, vedoucímu zahraničního oddělení týdeníku Mladý svět a

Miroslavu Zajícovi, vedoucímu fotooddělení týdeníku Mladý svět, za dlouholetou popularizaci mírových iniciativ,

Jaroslavu Čejkovi, šéfredaktoru týdeníku Tvorba, za vysoce angažovanou novinářskou, kulturní a uměleckou činnost,

Oldřichu Engemu, šéfredaktoru deníku Pochodeň, za dlouholetou aktivní politickou, společenskou a novinářskou činnost zejména v redakcích stranického tisku,

Janu Stejskalovi, stálému zahraničnímu zpravodaji ČTK v Moskvě, za významnou novinářskou a společensky angažovanou činnost,

JUDr. Miroslavu Fořtovi, redaktoru-komentátorovi Ústřední redakce Televizních novin, za žurnalisticky přesvědčivé výsledky při popularizaci a prosazování přestavby, zejména za pohotové zpravodajství z činnosti volených,a státních orgánů.

Uvedené ceny odevzdal místopředseda ČNR Milan Vondruška vyznamenaným 15. září 1988. Slavnostnímu aktu byli přítomni soudruzi L. Adamec, J. Fojtík, O. Čmolík, J. Rybák, v. Neubauer, místopředsedové ČNR a další hosté;

5. podle čl. 131 odst. 1 ústavního zákona o Čs. federaci přijalo ke dni 12. října 1988 demisi - předsedy vlády ČSR Ladislava Adamce,

- I. místopředsedy vlády ČSR a předsedy České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj Bohumila Urbana,

- ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČSR Karla Juliše,

- ministra lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR Františka Kaliny,

- ministra vlády ČSR Vladimíra Šimka

a vyslovilo jim poděkování za jejich práci.

Zároveň projednala návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR a podle čl. 122 odst. 1 písm. a) ústavního zákona o čs. federaci jmenovalo Františka Pitru předsedou vlády ČSR; podle návrhu předsedy vlády a po projednání v předsednictvu ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky, podle čl. 122 odst. 1 písm. a) ústavního zákona o čs. Federaci dále jmenovalo

- Miroslava Tomana I. místopředsedou vlády ČSR a předsedou České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,

- Janu Synkovou ministryní školství, mládeže a tělovýchovy ČSR,

- Jaroslava Bočka ministrem lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR,

- Ericha Sýkoru ministrem vlády ČSR.

Nově jmenovaní členové vlády ČSR v čele s jejím předsedou složili téhož dne ve Staré sněmovně Pražského hradu do rukou předsedy ČNR Josefa Kempného a za přítomnosti členů předsednictva České národní rady ústavou předepsaný slib.

6. prohlásilo podle čl. 104 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, jarní zasedání ČNR za skončené dnem 30. června 1988 a svolalo Českou národní radu k podzimnímu zasedání dnem 1. října 1988.

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- schválilo návrh na rozšíření pořadu 11. schůze ČNR,

- schválilo politickoorganizační postup k zabezpečení přípravy zákonů ČNR o poslancích a o jednacím řádu ČNR,

- delegovalo své členy na plenární zasedání KNV a NVP ve 3. a 4. čtvrtletí 1988,

- stanovilo náležitosti předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky,

- stanovilo termín a návrh pořadu 12. schůze České národní rady a vzalo na vědomí informaci a přípravě jejího jednání,

- ustavilo stálou pracovní skupinu pro svodné ekologické problémy výboru ČNR pro školství a vědu,

- vzalo na vědomí zprávu a zajištění realizace podnětů poslance z 9. schůze ČNR a schválilo návrh na využití podnětů poslanců uplatněných v 17. schůzi ČNR,

- vzalo na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu České národní rady za 1. pololetí roku 1988,

- přikázalo žádosti nejprve 8 soudců, poté 21 soudců z povolání a zproštění soudcovské funkce, předložené dopisy ministra spravedlnosti ČSR, ústavně právnímu výboru ČNR k projednání a předložení stanovisek 11. a 12. schůzi ČNR,

- souhlasilo s udělením dovolené do konce března 1989 poslankyni Aleně Mikové v souvislosti s nástupem na mateřskou dovolenou.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady souhlasilo s rozhodnutími předsedy České národní rady, kterými přikázal k projednání a předložení příslušných zpráv

- návrhy vlády ČSR

- vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (tisk 73)

- všem výborům České národní rady

(kromě mandátového a imunitního)

- návrhy vlády ČSSR

- vládní návrh zákona o ochranných známkách (tisk FS 75)

- výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu

- výboru ČNR pro školství a vědu

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda mezi Československou socialistickou republiku a Královstvím Španělska o ochraně označení původu, údajů o původu a jiných zeměpisných označení, podepsaná v Madridu dne 2. února 1988 (tisk FS 87)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- návrh zásad zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění (tisk FS 88) a

- návrh zásad zákona o poslancích Federálního shromáždění (tisk FS 89)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- vládní návrh ústavního zákona o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou (tisk FS 90) spolu se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích, podepsanou ve Varšavě dne 10. prosince 1986

- ústavně právnímu výboru ČNR

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Nikaragujskou republikou, podepsaná v Managui dne 15. června 1988 (tisk FS 93)

- ústavně správnímu výboru ČNR

- vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, (tisk FS 96)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

Sněmovní tisky vládních návrhů byly poslancům České národní rady průběžně zasílány.

Ve své kontrolní činnosti předsednictvo České národní rady projednalo a vzalo na vědomí

- zprávu generálního prokurátora ČSR o přestavbě organizační struktury a snížení počtu pracovníků Generální prokuratury ČSR; jednání byl přítomen generální prokurátor ČSR Jaroslav Krupauer;

- koncepci tvorby a ochrany životního prostředí a racionálního využívání přírodních zdrojů ČSR do roku 2000; jednání byl přítomen ministr vnitra a životního prostředí ČSR Václav Jireček;

- informaci ministra zemědělství a výživy ČSR o postupu žní a nákupu obilí a o přípravě podzimních prací; jednání byl přítomen ministr zemědělství a výživy ČSR Ondřej Vaněk;

- zprávu o činnosti Československé akademie věd na území České socialistické republiky v 8. pětiletce; jednání byl přítomen předseda ČSAV Josef Říman;

- zprávu o plnění úkolů státního plánu za 1. pololetí 1988 a informaci o hlavních úkolech státního plánu na rok 1989; jednání byl přítomen I. místopředseda vlády ČSR a předseda České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj Bohumil Urban;

- souhrnnou zprávu k analýze československé výchovně vzdělávací soustavy; jednání byla přítomna ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČSR Jana Synková;

- zprávu ministra lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR o péči o vodní hospodářství na území ČSR; jednání byli přítomni ministr Jaroslav Boček a náměstek ministra Zdeněk Kopečný;

- zprávu o realizaci nové soustavy řízení v resortu ministerstva obchodu a cestovního ruchu ČSR; jednání byl přítomen ministr obchodu a cestovního ruchu ČSR Josef Ráb.

V oblasti zahraničních styků předsednictvo České národní rady vzalo na vědomí

- informaci a průběhu a výsledcích jednání pracovní skupiny ČSR v Severním Porýní-Vestfálsku ve dnech 6.-10. června 1988,

- zprávu o pobytu delegace Nejvyššího sovětu RSFSR v ČSR ve dnech 21.-27. září 1988; sdělení předsedy České národní rady

- o jeho návštěvě v Zemském sněmu Severního Porýní-Vestfálska ve dnech 30. září-3. října 1988,

- o návštěvě předsedy španělského Senátu José Frederica de Carvajal y Peréz v České národní radě dne 4. října 1988.

V Praze 1. listopadu 1988

 

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP