ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

88

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ……………… prosince 1988

o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Rozpočtové určení výnosu a správa zemědělské daně

§ 1

(1) Výnos zemědělské daně [Zákon č. … /1988 Sb., o zemědělské dani.] od organizací je příjmem státního rozpočtu České socialistické republiky, s výjimkou výnosu zemědělské daně od organizací založených nebo řízených národními výbory a od organizací v působnosti federálního ministerstva národní obrany a federálního ministerstva vnitra [§ 38 odst. 2 zákona č. …/1988 Sb., o zemědělské dani.].

(2) Výnos zemědělské daně od organizací založených nebo řízených národním výborem je příjmem rozpočtu tohoto národního výboru.

(3) Výnos zemědělské daně od občanů je příjmem rozpočtu národního výboru příslušného podle tohoto zákona ke správě této daně.

§ 2

(1) Správu zemědělské daně placené organizacemi, jejíž výnos je příjmem státního rozpočtu České socialistické republiky a správu zemědělské daně placené organizacemi, jejíž výnos je příjmem státního rozpočtu československé federace, vykonávají finanční správy.

(2) Správu zemědělské daně placené organizacemi, jejíž výnos je příjmem rozpočtu národního výboru, vykonává okresní národní výbor, v jehož územním obvodu má organizace sídlo, a jde-li o organizaci, která má sídlo na území hlavního města Prahy, Národní výbor hlavního města Prahy.

(3) Správu zemědělské daně placené občany vykonává místní národní výbor, v jehož územním obvodu užívá poplatník pozemky. Užívá-li poplatník pozemky v územních obvodech několika místních národních výborů, vykonává správu

a) daně z pozemků každý místní národní výbor z pozemků ležících v jeho územním obvodu;

b) daně z příjmu občanů ze zemědělské výroby místní národní výbor, v jehož územním obvodu užívá poplatník největší část pozemků.

(4) Správu daně z příjmu občanů ze zemědělské výroby provozované bez pozemků [§ 16 odst. 1 zákona č. …/1988 Sb., o zemědělské dani.] vykonává místní národní výbor, v jehož územním obvodu má poplatník trvalé bydliště.

Rozpočtové určení výnosu a správa daně ze mzdy

§ 3

(1) Výnos daně ze mzdy je příjmem rozpočtů národních výborů. Rozpisem střednědobého rozpočtového výhledu a v letech 1989 a 1990 rozpisem rozpočtů krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy rozdělí tyto národní výbory výnos daně ze mzdy odvedený v kraji mezi krajský národní výbor a okresní národní výbory; obdobně postupuje okresní národní výbor ve vztahu k místním národním výborům.

(2) Podíly na výnosu daně ze mzdy stanovené podle předchozího odstavce musí přednostně zabezpečovat posílení příjmů rozpočtů místních národních výborů.

§ 4

Správu daně ze mzdy vykonávají finanční správy.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 5

Ustanovení § 1 a 2 se vztahují i na zemědělskou daň a příspěvek na sociální zabezpečení, které jsou placeny organizacemi ještě podle zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákonů č. 154/1976 Sb., č. 62/1977 Sb. a č. 113/1979 Sb., s tou odchylkou, že správu této zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení vykonávají do 30. září 1989 národní výbory podle dosavadních právních předpisů.

§ 6

Zrušují se:

a) § 1 a 2 zákona České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 132/1985 Sb.;

b) zákon České národní rady č. 131/1985 Sb., o rozpočtovém určení výnosu daně ze mzdy odváděné některými socialistickými organizacemi a o její správě.

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.

 

Důvodová zpráva

k návrhu zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy

I. Obecná část

Plnění úkolů vytyčených pro oblast zemědělství XIII. sjezdem KSČ a Směrnice k zabezpečení komplexní přestavby hospodářského mechanismu vyžaduje, aby na komplexní přestavbu velkoobchodních a nákupních cen navazovala i nová úprava ekonomických nástrojů včetně zemědělské daně, a to již s účinností od 1. 1. 1989.

Podle dosavadní právní úpravy je rozpočtové určení výnosu, včetně správy zemědělské daně, a příspěvku na sociální zabezpečení stanoveno zákonem ČNR č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani, ve znění zákona ČNR č. 132/1985 Sb. Podle této právní úpravy je výnos zemědělské daně i příspěvku na sociální zabezpečení rozpočtovým příjmem národních výborů, které také vykonávají správu této daně.

Navrhovaný zákon o zemědělské dani zavádí nově zdaňování objemu mezd a odměn a ruší příspěvek na sociální zabezpečení. Současně se rozšiřuje okruh organizací podléhajících zemědělské dani o organizace potravinářské výroby, včetně organizací zakládaných nebo řízených národními výbory, které dosud podléhaly odvodům podle zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu.

Zavedením daně z objemu mezd a odměn se výrazně zvýší výnos zemědělské daně. Pokud by měla být celá tato daň (nebo její převážná část) příjmem rozpočtů národních výborů, vedlo by to ke vzniku velkého počtu odvodových (přebytkových) národních výborů. Záměry finanční politicky sledují zvýšení finanční soběstačnosti národních výborů, avšak současně se vychází z nutnosti zachování globální dotace ze státního rozpočtu, i když v podstatě nižší míře než dosud, a to nejen jako nezbytného nástroje k vyrovnání rozpočtů národních výborů, ale zejména k realizaci záměru finanční politiky.

Navrhuje se proto již nyní zohlednit cílové řešení vycházející ze Směrnice k zabezpečení komplexní přestavby hospodářského mechanismu (dále jen "Směrnice") a převést výnos celé zemědělské daně placené organizacemi (daň z pozemků, daň ze zisku a daň z objemu mezd a odměn) do státního rozpočtu republiky, s výjimkou zemědělské daně placené organizacemi zakládanými nebo řízenými národními výbory, která by zůstala příjmem národních výborů. Úbytek příjmů na zemědělské dani a úbytek příjmů na dani z obratu (s níž se od roku 1989 počítá v příjmech státního rozpočtu ČSR) se navrhuje národním výborům nahradit, za současného posílení rozpočtových příjmů národních výborů, výnosem daně ze mzdy ad organizací působících na spravovaném území.

Rozpočtové určení výnosu a správu daně ze mzdy upravené zákonem č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů stanoví zákon ČNR č. 60/1971 Sb., a pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, zákon ČNR č. 33/1970 Sb., o finančních správách a zákon ČNR č. 131/1985 Sb., o rozpočtovém určení výnosu daně ze mzdy odváděné některými socialistickými organizacemi a o její správě. Podle této právní úpravy plyne převážná část výnosu daně ze mzdy do státního rozpočtu České socialistické republiky a výnos daně ze mzdy od taxativně určeného okruhu organizací do rozpočtu národních výborů. Správu této daně vykonávají finanční správy.

Navrhuje se, aby celý výnos daně ze mzdy byl rozpočtovým příjmem národních výborů.

Řešení zapracované v návrhu zákona umožňuje docílit maximální úroveň globální dotace a posílit rozpočty národních výborů základního stupně, tj. městských, místních a obvodních národních výborů o stabilní, v průběhu roku rovnoměrně tvořený příjem.

Vzhledem k tomu, že u národních výborů nejsou v současné době vytvořeny podmínky k výkonu správy této daně, navrhuje se, aby její správu prováděly finanční správy i po změně jejího rozpočtového určení. Okresní finanční správy převedou výnos daně ze mzdy národním výborům. Jednotlivé národní výbory základního stupně, okresní národní výbory krajské národní výbory obdrží podíl na výnosu daně ze mzdy stanovený ve střednědobém rozpočtovém výhledu a pro rok 1989 a 1990 v rozpočtu na tato léta.

Správu zemědělské daně u organizací, od nichž výnos daně neplyne do státního rozpočtu republiky, budou vykonávat finanční správy. U organizací zakládaných nebo řízených národními výbory, od nichž výnos daně poplyne do rozpočtů národních výborů, budou správu daně vykonávat jako dosud národní výbory.

Rozpočtové určení výnosu a správa zemědělské daně od občanů se věcně nemění.

Navrhovaná právní úprava se projeví v rozpočtových příjmech národních výborů

a ) snížením

- o zemědělskou daň od organizací, s výjimkou výnosu od organizací zakládaných nebo řízených národními výbory (organizace potravinářského průmyslu a Státní statek Praha) cca 2,2 mld Kčs

- o dosavadní část výnosu

daně z obratu cca 5,2 mld Kčs

b) zvýšením

- o výnos na dani ze mzdy cca 24,7 mld Kčs.

V rozpočtových příjmech národních výborů zůstává nadále výnos zemědělské daně od organizací zakládaných nebo řízených národními výbory, tj. cca 350 mil. Kčs (přepočteno na podmínky roku 1989, včetně dopadu nové právní úpravy zemědělské daně) a výnos zemědělské daně od občanů cca 50 mil. Kčs.

Příjmová základna národních výborů bude tak posílena o významný rovnoměrně rozložený a stabilní zdroj příjmů.

Příjmy státního rozpočtu ČSR se zvýší o celý výnos zemědělské daně od organizací s výjimkou výnosu od organizací zakládaných nebo řízených národními výbory, tj. cca 20,8 mld Kčs (propočtena na podmínky roku 1989, včetně dopadu nové právní úpravy zemědělské daně), o podíl daně z obratu, která byla dosud příjmem národních výborů, tj. cca 5,2 mld Kčs, a na druhé straně se sníží o výnos daně ze mzdy cca 24,7 mld Kčs.

Realizace navrhovaného právního předpisu, resp. převod správy zemědělské daně od organizací na finanční správy, si vyžádá přijetí potřebných organizačních a kádrových opatření.

Řádný výkon správy zemědělské daně, tak jak je navrhována v zákoně Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o zemědělské dani, vyvolá zvýšenou potřebu pracovníků finančních správ, resp. zvýšení příslušného objemu mzdových prostředků. U zemědělské daně se jedná v ČSR o 1386 velkých organizací (tento počet se může zvýšit vlivem nového organizačního uspořádání), u kterých by byla prováděna správa daně z pozemků, daně ze zisku a daně z objemu mezd a odměn a o dalších 3350 organizací, u kterých by se prováděla pouze správa daně z pozemků.

II. Zvláštní část

K § 1

Ustanovení nově upravuje rozpočtové určení výnosu zemědělské daně od organizací zemědělsko-potravinářského komplexu tank, že se navrhuje, aby výnos byl příjmem státního rozpočtu ČSR, s výjimkou výnosu zemědělské daně od organizací zakládaných nebo řízených národními výbory, u nichž se navrhuje výnos daně ponechat těmto národním výborům, a od organizací v působnosti federálního ministerstva národní obrany a federálního ministerstva vnitra, u nichž podle zákona o zemědělské dani bude výnos příjmem státního rozpočtu federace.

Pokud jde o zemědělskou daň placenou občany, nedochází ke změně oproti dosavadní úpravě.

K § 2

Navrhuje se proti dosavadní právní úpravě, aby správu zemědělské daně od organizací zemědělsko-potravinářského komplexu vykonávaly finanční správy s výjimkou organizací zakládaných nebo řízených národními výbory, u kterých by správu vykonávaly příslušné okresní národní výbory; správu daně u organizací zakládaných nebo řízených Národním výborem hlavního města Prahy by vykonával jako dosud tento národní výbor.

Výkon správy daně z pozemků od občanů a daně z příjmů občanů ze zemědělské výroby se navrhuje i nadále ponechat u příslušných národních výborů.

K § 3

Navrhuje se, aby celý výnos daně ze mzdy byl rozpočtovým příjmem národních výborů.

V souladu s rozpisem střednědobého rozpočtového výhledu a v letech 1989 a 1990 v souladu s rozpisem rozpočtů krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy by tyto národní výbory výnos daně ze mzdy odvedený v kraji rozdělily do rozpočtů okresních národních výborů a svého rozpočtu. Obdobně bude postupovat okresní národní výbor ve vztahu k rozpočtům místních národních výborů.

Stanovené podíly na výnosu daně ze mzdy musí přednostně zabezpečovat posílení příjmů rozpočtů národních výborů základního stupně, což vyplývá ze Směrnice k zabezpečení komplexní přestavby hospodářského mechanismu.

K § 4

Výkon správy daně ze mzdy se navrhuje z důvodů uvedených v obecné části ponechat u finančních správ, i když dochází ke změně jejího rozpočtového určení.

Toto řešení ve své podstatě znamená nepřímou novelizaci zákona o finančních správách.

Odpovídající legislativní řešení správy daně ze mzdy bude řešeno v rámci nové právní úpravy a postavení a úkolech finančních správ.

K § 5

Přechodným ustanovením se upravuje rozpočtové určení výnosu a správa zemědělské daně placené, vyměřované nebo doměřované podle zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů, za účinnosti nové právní úpravy zemědělské daně.

Navrhuje se, aby se i na tyto případy vztahovala úprava obsažená v předkládaném návrhu zákona s výjimkou správy zemědělské daně, kde z důvodu zajištění řádného výkonu správy se navrhuje, aby ji vykonávaly podle dosavadních právních předpisů ještě příslušné národní výbory, a to do 30. 9. 1989 (jedná se především o vyměření daně za rok 1988 včetně kontrol v organizacích).

K § 7

Účinnost zákona o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy se shoduje s předpokládanou účinností nového zákona o zemědělské dani, tj. ke dni 1. ledna 1989.

V Praze dne 9. listopadu 1989

František Pitra v. r.

Jiří Nikodým v. r.

předseda vlády

ministr financí, cen a mezd

České socialistické republiky

České socialistické republiky


 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP