ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

89

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ……………… 1988,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. 1

Zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 až 3 a v § 6 se slova "Český cenový úřad" nahrazují slovy "ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky".

2. § 2 odst. 2 písm. c) se vypouští.

3. V § 2 odst. 2 se ustanovení pod písmenem d) označuje písmenem c) a legislativní zkratka v něm použitá "(dále jen výrobky)" se předřazuje před slova "a nemovitostí".

4. § 2 odst. 2 písm, e) se vypouští a ustanovení označené písmenem f) se označuje písmenem d).

5. § 2 odst. 4 zní:

"(4) Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky může v rámci své působnosti v tvorbě cen pověřit stanovením cen výrobků a jejich změn jiné orgány České socialistické republiky, Ústřední radu družstev, svazy družstev České socialistické republiky a ústřední orgány společenských organizací v České socialistické republice a po předchozí dohodě s nimi i organizace v oblasti jejich působnosti."

6. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

"§ 2a

Česká (komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj ve spolupráci s ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky provádí rozbory vývoje a působení cen pro potřeby plánování vývoje cen, zpracovává směrnice pro vypracování plánu vývoje cen České socialistické republiky a návrh plánu vývoje cen jako součást státního plánu České socialistické republiky."

7. § 3 zní:

"§ 3

(1) Ústřední orgány státní správy České socialistické republiky, Ústřední rada družstev, svazy družstev České socialistické republiky a ústřední orgány společenských organizací v České socialistické republice předkládají za organizace v oblasti své působnosti

a) ministerstvu financí, cen a mezd České socialistické republiky návrhy cenových opatření, podklady stanovené k zabezpečení cenových opatření, včetně potřebných rozborů a zdůvodnění a plány kontrol cen, jakož i zprávy o jejich plnění,

b) České komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj návrhy pro plán vývoje cen.

(2) Ústřední orgány státní správy České socialistické republiky, Ústřední rada družstev, svazy družstev České socialistické republiky a ústřední orgány společenských organizací v České socialistické republice zabezpečují v organizacích v oblasti své působnosti provádění kontroly cen, ukládají jim dodatkové odvody a činí jiná opatření podle zvláštních předpisů.

(3) Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy předkládají ministerstvu financí, cen a mezd České socialistické republiky a České komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj podklady uvedené v odstavci 1 za organizace a zařízení řízená nebo spravovaná národními výbory a za státní podniky založené národními výbory (dále jen "organizace v působnosti národních výborů"), jakož i za národní výbory nižších stupňů.

(4) Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy stanoví a mění ceny výrobků

a) organizací v působnosti národních výborů a drobných provozoven národních výborů,

b ) z nezemědělské výroby zemědělských organizací v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky,

c) družstevních organizací, s výjimkou spotřebních družstev,

d) společenských organizací,

e) dodávaných občany,

s výjimkou cen, jejichž stanovení a změny přísluší podle zvláštních předpisů jiným orgánům1) nebo jejichž stanovení a změny si ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky vyhradí.

(5) Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy zabezpečují v organizacích uvedených v odstavci 4, v drobných provozovnách národních výborů a u občanů dodávajících výrobky provádění kontroly cen, ukládají jim dodatkové odvody a činí jiná opatření podle zvláštních předpisů.

(6) Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy mohou se souhlasem ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky pověřit

a) výkonem své působnosti podle odstavců 4 a 5 národní výbory nižších stupňů,

b) výkonem své působnosti podle odstavce 4 po předchozí dohodě i jiné orgány České socialistické republiky a jimi řízené nebo založené organizace.

(7) Krajské finanční správy a Finanční správa v hlavním městě Praze provádějí kontrolu cen u organizací majících v obvodu jejich působnosti své sídlo. Na základě výsledků kontroly ulkládají dodatkové odvody a činí jiná opatření podle zvláštních předpisů. Z pověření ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky se krajské finanční správy a Finanční správa v hlavním městě Praze účastní kontroly cen prováděné jinou finanční správou."

8. V § 4 odst. 1 se slova "Pracovníci Českého cenového úřadu pověření kontrolou cen jsou oprávněni v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti, pokud není zvláštními předpisy2) stanoveno jinak," nahrazují slovy "Pracovníci ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, popřípadě jiného orgánu provádějícího kontrolu cen podle tohoto zákona, kteří byli pověřeni kontrolou cen, jsou oprávněni v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti, pokud není zvláštními předpisy2) stanoveno jinak,".

9. V § 4 odst. 2 se slova "Českého cenového úřadu nebo jím pověřených pracovníků" nahrazují slovy "ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, popřípadě jiného orgánu provádějícího kontrolu cen podle tohoto zákona nebo jimi pověřených pracovníků".

10. V § 4 odst. 3 se slova "Český cenový úřad může" nahrazují slovy "Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky, popřípadě jiný orgán provádějící kontrolu cen podle tohoto zákona mohou".

11. § 4 odst. 4 se vypouští.

12. § 5 se vypouští.

Čl. II

Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přestává ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky vykonávat kontrolu cen odloučenými pracovišti zřízenými v Praze a v sídlech (krajských národních výborů podle § 5 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů pracovníků ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, jejichž dohodnutým místem výkonu práce jsou odloučená pracoviště k provádění kontroly cen, přecházející ke dni účinnosti tohoto zákona na Finanční správu v hlavním městě Praze, pokud jde o pracovníky vykonávající práci na odloučeném (pracovišti v Praze a na příslušné krajské finanční správy, pokud jde o pracovníky vykonávající práci na odloučených pracovištích v sídlech krajských národních výborů.

Čl. III

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, jak vyplývá ze zákonů jej měnících a doplňujících.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.

 

Důvodová zpráva

I. Obecná část

Důvody zpracování novely zákona ČNR č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, spočívají jednak v zabezpečení realizace zásad hospodářského mechanismu týkajících se tvorby cen, a jednak v potřebě reagovat na změny, ke kterým došlo v souvislosti s (přijetím zákona ČNR č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.

Směrnice k zabezpečení (komplexní přestavby hospodářského mechanismu předpokládá, že bude ústředním orgánům, (které mají působnost na úseku cen, umožněno pověřovat jiné orgány a organizace stanovením cena jejich změn. Vzhledem k tomu, že dosavadní právní úprava umožňuje ministerstvu financí, cen a mezd ČSR přenášet na jiné orgány České socialistické republiky a organizace pouze působnost na úseku stanoveni cen, navrhuje se tímto zákonem rozšířit možnost tohoto pověření i o úsek změn cen. V souladu s tímto záměrem se dosavadní ustanovení § 2 odst. 4 mění a doplňuje tak, že ministerstvo financí, cen a mezd ČSR může v rámci své působnosti v tvorbě cen pověřit jiné orgány České socialistické republiky, Ústřední radu družstev, svazy družstev České socialistické republiky a ústřední orgány společenských organizací v České socialistické republice a po předchozí dohodě s nimi i organizace v oblasti jejich působnosti stanovením cen výrobků a jejích změn.

Jednou ze zásad řízení cen, jak jsou uvedeny ve Směrnici k zajištění komplexní přestavby hospodářského mechanismu, je i zásada zabezpečení vyšší pružnosti ve státním řízení cen, která má být mimo jiné zajištěna i uplatňováním operativních změn cen výrobků (podle stanovených pravidel. V návaznosti na to v Pravidlech hospodářského mechanismu pro podniky místní výroby a služeb na léta 1988-1990 bylo uložena úpravou cenových předpisů přenést působnost ve změnách cen výrobků na krajské národní výbory a Národní výbor hl. města Prahy. Dosavadní zákonná úprava umožňuje krajským národním výborům a Národnímu výboru hl. města Prahy stanovit ceny výrobků, výkonů, prací a služeb organizací v jejich cenové působnosti a občanů, zatím co v oblasti změn cen mohou krajské národní výbory a Národní výbor hl. města Prahy stanovit pouze změny cen výkonů, prací a služeb. V předloženém návrhu zákona se krajským národním výborům a Národnímu výboru hl. města Prahy svěřuje působnost jak při stanovení cen výrobků, výkonů, prací a služeb, tak i při stanovení jejich změn. Navíc se krajským národním výborům a Národnímu výboru hl. města Prahy umožňuje, aby v zájmu zpružnění tvorby cen přenášely svoji cenovou působnost v plném rozsahu jak na národní výbory nižších stupňů, tak i na jiné orgány České socialistické republiky a jimi řízené nebo založené organizace.

Přijetím zákona ČNR č. 60/1988 Sb. došlo k situaci, kdy z působnosti bývalého Českého cenového úřadu, která přešla na ministerstvo financí, cen a mezd ČSR, byla vyčleněna působnost na úseku plánování vývoje cen, která přešla na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj. To vyžaduje, aby změny v působnosti ústředních orgánů státní správy ČSR na úseku cen byly odpovídajícím způsobem promítnuty i do zákona České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen.

Důsledkem organizačních změn provedených k 21. 4. 1988 je i skutečnost, že ministerstvo financí, cen a mezd ČSR provádí v rozhodující míře kontrolu cen odloučenými pracovišti v Praze a v sídlech krajských národních výborů, která byla zřízena podle § 5 zákona ČNR č. 134/1973 Sb. vzhledem k tomu, že ministerstvo financí, cen a mezd ČSR řídí krajské finanční správy a Finanční správu v hl. městě Praze, které dosud plní úkoly na úseku finanční kontroly, navrhuje se, aby v zájmu sjednocení a zracionálnění řídících vztahů ministerstva financí, cen a mezd ČSR byly přímo zákonem kontrolou cen pověřeny krajské finanční správy a Finanční správa v hlavním městě Praze. Současně se předpokládá, že odloučená pracoviště budou zrušena, a že do budoucna je již nebude možno zřizovat.

V zájmu vytvoření předpokladů pro odpovídající kádrové vybavení krajských finančních správ a Finanční správy v hl. městě Praze kvalifikovanými a zkušenými pracovníky z oblasti cenové kontroly, a tím i v zájmu zabezpečení kontinuity na tomto úseku činnosti se navrhuje, aby zákonem byly práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů pracovníků ministerstva financí, cen a mezd ČSR, kteří vykonávají práci na odloučených pracovištích, převedeny na příslušné krajské finanční správy a Finanční správu v hl. městě Praze. Na druhé straně se tak přímo zákonem zabezpečuje, aby pracovníci dosud působící na odloučených pracovištích jako specialisté v kontrole cen získali odpovídající společenské uplatnění v této oblasti.

Začleněním kontroly cen do finančních správ se navrženým zákonem vytvoří struktura kontrolních orgánů v oblasti cen, která zahrnuje

a) ministerstvo financí, cen a mezd ČSR,

b) krajské finanční správy a Finanční správu v hl. městě Praze,

c) krajské národní výbory a Národní výbor hl. města Prahy,

d ) ústřední orgány státní správy České socialistické republiky, Ústřední radu družstev, svazy družstev České socialistické republiky a ústřední orgány společenských organizací v České socialistické republice.

Současně se umožňuje krajským národním výborům a Národnímu výboru hl. města Prahy přenést svoji působnost v kontrole cen na národní výbory nižších stupňů. Činnost těchto všech kontrolních orgánů bude koordinována plánem cenových kontrol sestaveným podle § 58 vyhlášky FCÚ, ČCÚ a SCÚ č. 113/1985 Sb., o cenách, a to tak, aby v kontrolní činnosti nedocházelo k duplicitám, a aby kontrola pokryla co nejvíce subjektů a svojí účinností přispívala k odhalování a odstraňování nedostatků v tvorbě a uplatňování cen.

Vzhledem k tomu, že přijetím navrženého zákona dojde již k druhé novelizaci původního zákona ČNR č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, navrhuje se, aby v zájmu přehlednosti této právní úpravy bylo předsednictvo České národní rady zmocněno vyhlásit úplné znění tohoto zákona.

Předložený návrh zákona nevyvolá zvýšené nároky na výdaje ze státního rozpočtu a rozpočtů národních výborů, ani na plán pracovních sil a nepovede ke zvýšení administrativní náročnosti práce na úseku tvorby a kontroly cen.

II. Zvláštní část

Čl. I

K bodu 1:

Přijetí zákona ČNR č. 60/1988 Sb., vyžaduje, aby změny provedené v organizaci a působnosti orgánů České socialistické republiky byly důsledně promítnuty do všech ustanovení zákona o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen.

K bodu 2, 4 a 6:

Vzhledem k tomu, že působnost na úseku plánování vývoje cen přešla zákonem č. 60/1988 Sb. na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj, je třeba v návrhu zákona jednoznačně vyjádřit, že dochází k jejímu oddělení od působnosti ministerstva financí, cen a mezd ČSR. Tento záměr se realizuje vypuštěním ustanovení § 2 písm. c) a písm. e).

V návaznosti na to se navrhuje nově upravit působnost České komise plánování a vědeckotechnický rozvoj, jako ústředního orgánu státní správy ve věcech plánování vývoje cen, a to v samostatném ustanovení § 2a. Přitom je třeba zdůraznit, že Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj bude při zabezpečování své působnosti úzce spolupracovat s ministerstvem financí, cen a mezd ČSR, a že na druhé straně toto ministerstvo bude poskytovat České komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj potřebnou součinnost, a to jak na úseku provádění potřebných rozborů, tak i na úseku plánu vývoje cen.

K bodu 3:

Kromě provedené nezbytné změny označení ustanovení pod jednotlivými písmeny v § 2 odst. 2 se navrhuje zpřesnit legislativní zkratku "výrobky" tak, že nebude napříště zahrnovat nemovitosti, čímž bude plně odpovídat svému obsahu.

K bodu 5:

V souladu se Směrnicí k zabezpečení komplexní přestavby hospodářského mechanismu (část I. kapitola 1., oddíl 2. "Zaměření činnosti a organizace výkonných ústředních orgánů") se ministerstvu financí, cen a mezd ČSR nad rámec dosavadní právní úpravy umožňuje, aby vedle působnosti na úseku stanovení cen mohlo na jiné orgány České socialistické republiky, Ústřední radu družstev, svazy družstev České socialistické republiky a ústřední orgány společenských organizací v České socialistické republice a organizace v oblasti jejich působnosti přenášet i působnost na úseku změn cen. Na rozdíl od dosavadní právní úpravy, kdy k přenesení působnosti z ministerstva financí, cen a mezd ČSR bylo zapotřebí dohody s orgánem nebo organizací, na které se tato působnost přenášela, bude podle předloženého návrhu zapotřebí takové dohody s příslušným ústředním orgánem pouze v případě, kdy ministerstvo financí, cen a mezd ČSR přenese svoji působnost na organizace v oblasti jeho působnosti.

K bodu 7:

V ustanovení odst. 1 se vymezuje okruh podkladů, které nezbytně potřebuje ministerstvo financí, cen a mezd ČSR a Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj k zabezpečení své působnosti na úseku tvorby a plánování cen. V zájmu snížení administrativní náročnosti při získávání těchto podkladů se navrhuje, aby je za organizace ve své působnosti předkládaly příslušné ústřední orgány státní správy České socialistické republiky, Ústřední rada družstev, svazy družstev České socialistické republiky a ústřední orgány společenských organizací v České socialistické republice.

V souladu se zásadou, kdo řídí, ten kontroluje, se v odst. 2 ústředním orgánům státní správy České socialistické republiky, Ústřední radě družstev, svazům družstev České socialistické republiky a ústředním orgánům společenských organizací v České socialistické republice svěřuje působnost v kontrole cen, kterou budou zabezpečovat v souladu s plánem kontroly cen vůči organizacím v oblasti jejich působnosti.

V odst. 3 se obdobný postup při předkládání podkladů navrhuje zavést i ve sféře národních výborů, tj., že za organizace a zařízení řízená nebo spravovaná národními výbory a státní podniky založené národními výbory, jakož i za národní výbory nižších stupňů budou tyto podklady předkládat ministerstvu financí, cena mezd ČSR a České komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj příslušné krajské národní výbory a Národní výbor hl. města Prahy.

V odst. 4 se nově zavádí působnost krajských národních výborů a Národního výboru hl. města Prahy na úseku stanovení změn cen výrobků. V návaznosti na nově přijaté právní předpisy o postavení a úkolech organizací v působnosti národních výborů se přesněji vymezuje okruh organizací náležejících do cenové působnosti krajských národních výborů a Národního výboru hl. města Prahy. V souvislosti s připravovaným zrušením krajských a okresních zemědělských správ jsou jimi dosud řízené organizace nově označovány jako zemědělské organizace v působnosti ministerstva zemědělství a výživy ČSR, přičemž se zdůrazňuje, že cenová působnost krajských národních výborů a Národního výboru hl. města Prahy se týká pouze výrobků z nezemědělské výroby.

Na rozdíl od dosavadní právní úpravy se v odst. 5 zavádí povinnost krajských národních výborů a Národního výboru hl. města Prahy zabezpečit cenovou kontrolu nejen vůči organizacím v působnosti krajských národních výborů a Národního výboru hl. města Prahy a národním výborům nižších stupňů, ale i vůči všem organizacím (zemědělským, družstevním a společenským, pro jejichž výrobky stanoví a mění ceny). Rovněž cenová kontrola zabezpečovaná krajskými národními výbory a Národním Výborem hl. města Prahy bude koordinována plánem kontroly cen. Ustanovením odst. 6 se krajským národním výborům a Národnímu výboru hl. města Prahy umožňuje, aby svoji působnost v tvorbě cen přenesly na jiné orgány České socialistické republiky nebo organizace, a to se souhlasem ministerstva financí, cen a mezd ČSR. S výjimkou případů, kdy jde o přenesení působnosti na národní výbory nižších stupňů, je třeba též předchozí dohody s orgánem nebo organizací, na který se tato působnost přenáší.

Na národní výbory nižších stupňů mohou krajské národní výbory a Národní výbor hl. města Prahy přenést se souhlasem ministerstva financí, cen a mezd ČSR svoji působnost na úseku kontroly cen.

Vzhledem k tomu, že ministerstvo financí, cen a mezd ČSR v nových podmínkách organizačního uspořádání státních orgánů ČSR provádí kontrolu cen prostřednictvím svých odloučených pracovišť zřízených podle § 5 zákona č. 134/1973 Sb. v Praze a v sídlech krajských národních výborů, navrhuje se v odst. 7, v zájmu zracionálnění činnosti ministerstva financí, cen a mezd ČSR při zabezpečování kontrolních funkcí, začlenit kontrolu cen do působnosti krajských finančních správ a Finanční správy v hl. městě Praze. Finanční správy budou kontrolu cen provádět svým jménem a svým jménem budou také ukládat, v případě zjištěných nedostatků, dodatkové odvody a činit další opatření podle zvláštních předpisů. Jejich činnost na úseku kontroly cen bude koordinována plánem kontroly cen.

K bodu 8 až 11:

Dosavadní ustanovení § 4 se v návaznosti na nově koncipovanou strukturu orgánů zabezpečujících a provádějících kontrolu cen upravuje tak, aby oprávnění nezbytná pro řádný výkon této činnosti se vztahovala jak na ministerstvo financí, cen a mezd ČSR a jeho pracovníky pověřené kontrolou cen, tak i na další orgány provádějící kontrolu cen podle tohoto zákona (ústřední orgány ČSR, národní výbory, krajské finanční správy a Finanční správa v hl. městě Praze) a na jejich pracovníky pověřené kontrolou cen. Současně se zabezpečuje, aby kontrolní orgány a organizace poskytly všem orgánům provádějícím kontrolu cen podle tohoto zákona potřebnou součinnost a informovaly je o opatřeních přijatých na základě výsledků cenové kontroly.

K bodu 12:

V návaznosti na začlenění kontroly cen prováděné dosud odloučenými pracovišti ministerstva financí, cen a mezd ČSR do krajských finančních správ a Finanční správy v hl. městě Praze budou tato odloučená pracoviště ke dni účinnosti tohoto zákona zrušena a s jejich novým zřízením se do budoucna nepočítá. Z tohoto důvodu se navrhuje ustanovení § 5 bez náhrady vypustit.

Čl. II

V zájmu zabezpečení plynulého přechodu kontrolní činnosti vykonávané dosud odloučenými pracovišti ministerstva financí, cen a mezd ČSR v Praze a sídlech krajských národních výborů do působnosti krajských finančních správ a Finanční správy v hl. městě Praze se jeví jako nezbytné využít odborné kvalifikace a praktických zkušeností pracovníků, kteří dosud kontrolu cen provádějí. Z tohoto důvodu se navrhuje přímo zákonem stanovit, že práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů pracovníků ministerstva financí, cen a mezd ČSR, kteří vykonávají práci na jeho odloučených pracovištích, přecházejí na Finanční správu v hl. městě Praze a příslušné krajské finanční správy, čímž budou vytvořeny i předpoklady pro další pracovní uplatnění těchto pracovníků bez nutnosti zrušení dosavadního a uzavření nového pracovního poměru.

Čl. III

V důsledku dvojí novelizace zákona č. 134/1973 Sb. se právní úprava státních orgánů na úseku cen stává málo přehlednou a pro praktickou potřebu obtížně použitelnou. Z tohoto důvodu se navrhuje zmocnit předsednictvo České národní rady, aby vyhlásilo zákon České národní rady č. 13/1973 Sb., ve znění obou jeho novel.

V Praze dne 9. listopadu 1988

 

František Pitra v. r.

Jiří Nikodým v. r.

předseda vlády

ministr financí, cen a mezd

České socialistické republiky

České socialistické republiky


 

 

Základní principy novelizace zákona ČNR č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona ČNR č. 39/1983 Sb.

Základní principy nových úprav v citovaných předpisech se týkají především

1. Umožnění ministerstvu financí, cen a mezd ČSR pověřovat stanovením změn ceny jiné orgány České socialistické republiky a organizace

Proces objektivizace a vyšší pružnosti cen si vyžaduje plynulé přizpůsobování struktury subjektů stanovících, případně měnících ceny. K zajištění tohoto záměru se oproti dosavadnímu stavu rozšiřuje možnost ministerstva financí, cen a mezd ČSR pověřovat jiné orgány České socialistické republiky, družstevní orgány a orgány společenských organizací a po dohodě s nimi i organizace v oblasti jejich působnosti stanovením změn cen výrobků.

Úprava je provedena v bodě 5 (§ 2 odst. 4) návrhu.

2. Rozšíření zákonné působnosti krajských národních výborů a Národního výboru hl. města Prahy i na provádění změn cen výrobků

Směrnice k zabezpečení komplexní přestavby hospodářského mechanismu v oddílu "Zásady řízení cen" ukládá rozšířit uplatňování operativních změn cen podle stanovených pravidel.

Pravidla hospodářského mechanismu pro podniky místní výroby a služeb na léta 1988-1990 v příloze č. 3 k usnesení vlády ČSR č. 49/1988, v kapitole "Systémová opatření" k realizaci zásad přestavby hospodářského mechanismu v oblasti služeb ukládají za účelem zjednodušení a zpružnění cenového řízení upravit cenové předpisy tak, aby byla přenesena cenová působnost v drobných operativních změnách velkoobchodních cen výrobků místní výroby na krajské národní výbory a Národní výbor hl. města Prahy.

Novelizace zákona ČNR č. 134/1973 Sb. vytváří prostor pro splnění tohoto usnesení. Dosud měly krajské národní výbory a národní výbor hl. města Prahy působnost ve změnách cen výkonů, prací a služeb. Nyní se rozšiřuje o možnost měnit ceny výrobků.

Úprava je provedena v bodě 7 (§ 3 odst. 4) návrhu.

3. Vytvoření zákonných předpokladů pro přenášení působnosti krajských národních výborů a Národního výboru hl. města Prahy v tvorbě cen i na jiné orgány České socialistické republiky a organizace

Pravidla schválená usnesením vlády ČSR č. 49/1988 ukládají umožnit organizacím místní výroby a služeb vlastní tvorbu cen výrobků, které jsou prodávány výhradně v prodejnách organizací místní výroby a služeb. Vzhledem k termínu realizace tohoto úkolu byla situace řešena zařazením těchto cen do cen sjednávaných dohodou, ale současně se novelizací zákona ČNR č. 134/1973 Sb. Vytváří zákonná možnost přenesení působnosti ve stanovení a změnách cen i na jiné orgány ČSR a organizace, a to po předchozí dohodě a se souhlasem ministerstva financí, cen a mezd ČSR. Dosud mohly krajské národní výbory a Národní výbor hl. města Prahy přenášet svoji zákonnou působnost jen na národní výbory nižších stupňů.

Úprava je provedena v bodě 7 (§ 3 odst. 6) návrhu.

4. Zajištění širšího oprávnění krajských národních výborů a Národního výboru hl. města Prahy provádět cenovou kontrolu u subjektů v cenové působnosti krajských národních výborů a Národního výboru hl. města Prahy

Podle dosud platného zákona mohou národní výbory provádět kontrolu cen výrobků organizací v jejich cenové působnosti pokud jde o organizace řízené, spravované nebo založené národními výbory přímo ze zákona a u ostatních organizací v jejich cenové působnosti jen po dohodě s cenovým orgánem republiky a na základě jeho pověření. V zájmu snižování administrativní náročnosti se navrhuje, aby působnost krajských národních výborů a Národního výboru hl. města Prahy na úseku kontroly cen vůči všem subjektům v jejich cenové působnosti vyplývala přímo ze zákona.

Úprava je provedena v bodě 7 (§ 3 odst. 5) a v bodě 8 až 10 (§ 4 odst. 1 až 3 ) návrhu.

5. Zabezpečení souladu se zákonem ČNR č. 60/1988 Sb. a rozšíření orgánů ČSR majících působnost v oblasti kontroly cen o krajské finanční správy a Finanční správu v hl. městě Praze

Zákonem č. 60/1988 Sb. přešla působnost Českého cenového úřadu na ministerstvo financí, cen a mezd ČSR a na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj. Tuto skutečnost je třeba vyjádřit i v příslušných ustanoveních zákona ČNR upravujících působnost orgánů ČSR v oblasti cen. Současně se naskytla možnost využít k provádění cenové kontroly finanční správy, které jsou správními orgány řízenými ministerstvem financí, cen a mezd ČSR, při současném ukončení činnosti odloučených pracovišť ministerstva v krajích a přechodu jejich pracovníků do pracovního poměru k finančním správám.

Úprava je provedena v čl. I bodě 1, 2, 4, 6 až 12 a čl. II návrhu.

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP