ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

90

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ……………… prosince 1988

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 169 689 600 000 Kčs, celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 169 689 600 000 Kčs (příloha č. 1).

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:

neúčelové dotace ve výši 26 641 000 000 Kčs,

účelové subvence ve výši 24 940 600 000 Kčs

(příloha č. 2).

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí, cen a mezd může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny prováděcího státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační, metodické a cenové změny, změny v souvislosti s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě, změny v souvislosti se změnami úrovně kursu československé koruny a úpravu neúčelových dotací a účelových subvencí do rozpočtů národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly neúčelové dotace a účelové subvence stanoveny.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.

 

 

Příloha č. 1 k zákonu České národní rady č. …

Celkový přehled

státního rozpočtu České socialistické republiky

 

Příjmy:

v tis. Kčs

   

Příjmy ze socialistického hospodářství

56 390 863

v tom:

 

z hospodářství

50 255 580

z vědy a techniky

129560

z peněžních a technických služeb

4 388 571

ze společenských služeb a činností pro obyvatelstvo

1319 152

z obrany a bezpečnosti

298 000

Daně od obyvatelstva a poplatky

25 800 000

Ostatní příjmy

1 326 237

Dotace ze státního rozpočtu federace

86 172 500

   

Úhrn

169689600

   

Výdaje

v tis. Kčs

   

výdaje ústředně řízených organizací

118 108 000

v tom:

 

na hospodářství

34 083 130

na vědu a techniku

2 688 571

na peněžní a technické služby

2 595 274

na společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo

72 921 851

na obranu a bezpečnost

4 331 100

na správu

1 488 074

Neúčelové dotace do rozpočtů národních výborů

26 641 000

Účelové subvence do rozpočtů národních výborů

24 940 600

   

Úhrn

169 689 600


 

Příloha č. 2 k zákonu České národní rady č. …

Neúčelové dotace a účelové subvence

do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu

České socialistické republiky

 

Kraj

Neúčelové dotace v tis. Kčs

Účelové subvence v tis. Kčs

     

Národní výbor hlavního města Prahy

5 732 700

7 924 100

Středočeský

2 175 900

1 866 800

Jihočeský

1 819 200

1 753 400

Západočeský

2 756 100

1 674 000

Severočeský

4 304 200

3 668 500

Východočeský

2 022 600

1 712 400

Jihomoravský

2 934 200

2 999 600

Severomoravský

4 896 100

3 341 800

     

Úhrn

26 641 000

24 940 600


 

Důvodová zpráva

k návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989

K § 1:

Návrh zákona o státním rozpočtu republiky se opírá o ustanovení článku 11 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb. a je v souladu s ustanovením § 9 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky).

Předkládaný rozpočtový zákon určuje číselné objemy státního rozpočtu republiky. Státní rozpočet České socialistické republiky na rok 1989 je vypracován v ekonomických podmínkách roku 1988 a předkládá se v souladu s ustanovením zákona o 8. pětiletém plánu jako vyrovnaný.

Příjmy a výdaje státního rozpočtu republiky stanovené tímto zákonem zabezpečují záměry hospodářské politiky Komunistické strany Československa vytyčené XIII. sjezdem KSČ a úkoly vyplývající ze závěrů 7., 9. a 10. zasedání ÚV KSČ a jsou v souladu s úkoly stanovenými prováděcím státním plánem rozvoje národního hospodářství ČSR na rok 1989.

Vysoká mobilizačnost stanovených úkolů vyžaduje, aby k realizaci státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989 přistupovaly všechny orgány a organizace s maximální odpovědností a důsledností; předpokladem finanční vyrovnanosti je, že na všech úsecích národního hospodářství budou důsledně uplatňovány zásady zvyšování efektivnosti a přísné hospodárnosti.

K § 2:

Navrhuje se rozšířit zmocnění vlády, příp. ministra financí, cen a mezd ČSR o další důvody, na jejichž základě je možné provést úpravy schváleného státního rozpočtu, a to o metodické vlivy a důsledky změn kursu československé koruny.

Promítnutí organizačních, metodických a cenových změn, včetně nové úpravy ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a změn v kursové oblasti, bude značně rozsáhlé a složité a výrazně ovlivní rozpočtové proporce.

O provedených úpravách závazných úkolů a limitů státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989 po promítnutí důsledků všech změn bude České národní radě v souladu s bodem II/1 usnesení vlády ČSR č. …/1988 podána zpráva současně s předložením státního závěrečného účtu ČSR za rok 1988.

V Praze dne 7. prosince 1988

 

František Pitra v. r.

Jiří Nikodým v. r.

předseda vlády

ministr financí, cen a mezd

České socialistické republiky

České socialistické republiky


 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP