ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

94

Zpráva

předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady

za dobu od 1. listopadu do 20. prosince 1988

Podle 60 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze.

V tomto období se předsednictva České národní rady sešlo k jedné schůzi, a to 24. listopadu 1988.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. vyhlásilo podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., a volbách do národních výborů v ČSR,

- doplňovací volby do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebních obvodech č. 203 a 204 (Praha 4 - Jižní Město) a č. 205 a 206 (Praha 5 - Jihozápadní Město),

- doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 4 (okr. Ústí nad Labem) a č. 125 (okr. Teplice),

- doplňovací volbu do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 17 (Brno V);

2. vyhlásilo podle § 49 odst. 1 zákona České národní rady č. 53/1971 Sb., o volbách do České národní rady, doplňovací volbu do České národní rady ve volebním obvodu č. 13 (Praha 6 - severozápad).

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictva České národní rady

- stanovilo termín a návrh pořadu 13. schůze České národní rady a posléze schválilo návrh na jeho rozšíření,

- schválila pracovní plán České národní rady a jejích orgánů na rok 1989 s výhledem hlavních úkolů na rok 1990,

- schválilo rozpočet České národní rady na rok 1989,

- vzalo na vědomí informaci o zajištění realizace podnětů poslanců z 11. schůze ČNR a souhlasilo se zprávou o využití podnětů poslanců uplatněných ve 12. schůzi ČNR,

- vzalo na vědomí informaci o stavu rekonstrukce budovy České národní rady,

- vzalo na vědomí zprávu o projednání zásad a přípravě návrhů zákonů ČNR o poslancích a jednacím řádu České národní rady.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady souhlasilo s rozhodnutím předsedy České národní rady, kterými přikázal k projednání a předložení příslušných zpráv

- návrhy vlády ČSR

- vládní návrh zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy (tisk 88)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

- vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona ČNR č. 39/1983 Sb. (tisk 89)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

- výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu

- návrhy vlády ČSSR

- vládní návrh zákona o podniku se zahraniční majetkovou účastí (tisk FS 101)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

- vládní návrh zákona o zemědělské dani (tisk FS 102)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a zákon č. 164/1982 Sb., a důchodové dani (tisk FS 103)

- ústavně správnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- vládní návrh zákona, kterým se mění.a doplňuje zákoník práce (tisk FS 100)

- všem výborům České národní rady

(kromě mandátového a imunitního)

- zásady zákona.o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat (tisk FS 108)

- ústavně správnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu

- vládní návrh zákona o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy (tisk FS 111)

- všem výborům České národní rady

(kromě mandátového a imunitního)

- vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 126/1970 Sb., o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky (tisk FS 112)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

Sněmovní tisky vládních návrhů byly poslancům České národní rady průběžně zasílány.

Ve své kontrolní činnosti předsednictvo České národní rady projednalo a vzalo na vědomí

- zprávu o plnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR za leden-září 1988, o odhadu očekávané skutečnosti za rok 1988 a hlavních problémech na rok 1989; jednání byl přítomen I. místopředseda vlády ČSR a předseda České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj Miroslav Toman;

- zprávu vlády ČSR o hlavních úkolech národních výborů při přestavbě společenského a hospodářského mechanismu a realizaci volebních programů národní fronty; jednání byl přítomen ministr vnitra a životního prostředí ČSR Václav Jireček;

- zprávu o plnění vládních usneseníi týkajících se životního prostředí v Severočeském kraji; jednání byl přítomen ministr vnitra a životního prostředí ČSR Václav Jireček a místopředseda Severočeského krajského národního výboru Vlastimil Kupec;

- zprávu o legislativních záměrech vlády ČSR na léta 1989-1990 včetně kontroly dodržování legislativního plánu v roce 1988; jednání byl přítomen ministr spravedlnosti ČSR a předseda Legislativní rady vlády ČSR Antonín Kašpar.

V oblasti zahraničních styků předsednictvo České národní rady vzala na vědomí

- informaci předsedy České národní rady o návštěvě pětičlenné delegace Spolkové rady rakouského parlamentu v České národní radě ve dnech 8.-12. října 1988.

V Praze 20. prosince 1988

 

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP