ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1989

V. volební období

 

99

Zpráva

předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 20. prosince 1988 do 28. března 1989

Podle § 60 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo ke třem schůzkám, a to 20. prosince 1988, 17. února a 23. února 1989.

V oblasti svých ústavních zákonů předsednictvo České národní rady

1. vyhlásilo podle čl. 111 odst. 3 ústavního zákona 143/1968 Sb., o československé federaci,

- zákon ČNR o státním rozpočtu ČSR na rok 1989,

- zákon ČNR o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy,

- zákon ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů ČSR v oblasti cen, ve znění zákona ČNR č. 39/1983 Sb.;

2. usneslo se podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, na zákonném opatření předsednictva ČNR o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku a podle téhož článku odst. 3 a čl. 111 odst. 3 ústavního zákona o čs. federaci je vyhlásilo;

3. vyhlásilo podle čl. III zákona ČNR č. 209/1988 Sb., úplné znění zákona ČNR č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů ČSR v oblasti cen, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákony ČNR č. 39/1983 Sb., a č. 209/1988 Sb.;

4. vyhlásilo podle § 49 odst. 1 zákona ČNR č. 53/1971 Sb., o volbách do České národní rady, doplňovací volby do České národní rady ve volebních obvodech č. 129 (Brno město-východ) a č. 170 (Bruntál);

5. vyhlásilo podle § 50 odst. 1 zákona ČNR č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v ČSR,

- doplňovací volbu do Jihočeského KNV ve volebním obvodu č. 52 (Studená),

- doplňovací volbu do Severomoravského KNV ve volebním obvodu č. 44 (Český Těšín II),

- doplňovací volbu do Severočeského KNV ve volebním obvodu č. 124 (okr. Teplice);

6. prohlásilo podle § 104 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, podzimní zasedání České národní rady za skončené dnem 20. prosince 1988 a svolalo Českou národní radu k jarnímu zasedání dnem 15. března 1989;

Ve své řídicí a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- přijalo stanovisko k Provolání ÚV KSČ k 41. výročí vítězného února, jehož text je následující:

Předsednictvo České národní rady

vítá Provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa k 41. výročí února a vyjadřuje mu plnou podporu.

Vítězství pracujícího lidu, vedeného KSČ, v Únoru 1948 naplnilo odvěké tužby a nejlepší pokrokové tradice našich národů. Socialismus, budovaný v jednotě a spolupráci se Sovětským svazem a bratrskými socialistickými zeměmi, otevřel cestu k ekonomickému a kulturnímu rozkvětu Československa, k vytvoření rozvinutého systému sociálních jistot a soustavnému obohacování života lidí.

Nyní stojíme na prahu nových velkolepých přeměn, probíhajících ve znamení strategie urychlení, přestavby hospodářského mechanismu, prohloubení socialistické demokracie ve společnosti. To vyžaduje nejen pochopení současných záměrů, ale především cílevědomou aktivitu, iniciativu i občanskou odpovědnost. Zejména poctivá a svědomitá práce ve všech oblastech činnosti vytvoří základ šťastného a spokojeného života našeho lidu.

Rozhodně odmítáme nátlakové akce, demagogii a teroristické činy, jejichž původci se pokouší překazit tvořivé úsilí pracujících a vnášet neklid do života občanů.

Předsednictvo ČNR se ztotožňuje s myšlenkami Provolání předsednictva ÚV KSČ. V jejich duchu a ve smyslu odkazu vítězného února dnešku prohloubí ČNR svoji legislativní, iniciativní a kontrolní činnost i aktivitu poslanců ve volebních obvodech;

Dále předsednictvo České národní rady

- delegovalo své členy na plenární zasedání krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy v I. čtvrtletí 1989,

- souhlasilo se změnou plánovaných termínů schůzí ČNR v roce 1989,

- vzalo na vědomí rezignaci poslanců České národní rady Ladislava Adamce a Josefa Korčáka,

- stanovilo termín a návrh pořadu 14. schůze České národní rady,

- souhlasilo s ustavením skupiny poslanců ČNR jako součásti výboru NSR Československé společnosti pro mezinárodní styky,

- schválilo pokyny k projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu ČSR za rok 1988 v orgánech ČNR a přikázalo výsledky hospodaření jednotlivých rozpočtových kapitol za rok 1988, aby je výbory ČNR projednaly,

- vzalo na vědomí informaci o stavu rekonstrukce budovy ČNR a předprojektové přípravě dostavby areálu budov České národní rady,

- souhlasilo s udělením dovolené poslankyním Evě Vajčnerové a Marii Stiborové,

- vzalo na vědomí informaci o zajištění realizace podnětů poslanců z 12. schůze ČNR a o využití podnětů poslanců uplatněných ve 13. schůzi ČNR,

- souhlasilo se žádostí předsedy vlády ČSR o upuštění od projednání zásad zákonů ČNR ve výborech České národní rady,

- přikázalo žádosti 23 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce, předložené dopisem ministra spravedlnosti ČSR, ústavně právnímu výboru ČNR, aby je projednal a předložil stanovisko 13. schůzi ČNR,

- přikázalo teze vlády ČSR pro jednání ČNR o rozvoji všestranné péče o životní prostředí v ČSR všem výborům České národní rady, aby je projednalo.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady souhlasilo s rozhodnutími předsedy České národní rady, kterými přikázal, aby výbory ČNR projednaly

- návrhy vlády ČSR

- vládní návrh zákona České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (tisk 100)

- všem výborům České národní rady

(kromě mandátového a imunitního)

- návrh zákona ČNR o poslancích České národní rady (tisk 102)

- návrh zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady (tisk 104)

- všem výborům České národní rady

(kromě mandátového a imunitního)

- vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989 (tisk 90)

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- ústavně právnímu výboru ČNR

- návrhy vlády ČSSR

- návrh zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění (tisk FS 125)

- návrh zákona o poslancích Federálního shromáždění (tisk FS 126)

- všem výborům České národní rady

(kromě mandátového a imunitního)

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy, podepsaná v Praze dne 21. června 1988 (tisk FS 127)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1989 (tisk FS 120)

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- ústavně právnímu výboru ČNR

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře (tisk FS 121)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou, podepsaná v Pekingu dne 5. září 1988 (tisk FS 115)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci, podepsaná v Pchjongjangu dne 11. září 1988 (tisk FS 116)

- ústavně právnímu výboru ČNR

a aby k těmto návrhům předložily příslušná stanoviska. Sněmovní tisky vládních návrhů byly poslancům České národní rady průběžně zasílány.

Ve své kontrolní činnosti předsednictvo České národní rady projednalo a vzalo na vědomí

- zprávu České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj o zajištění dlouhodobého výhledu vědeckotechnického rozvoje do roku 2000 včetně Komplexního programu vědeckotechnického pokroku členských zemí RVHP do roku 2000; jednání byl přítomen místopředseda ČK PVTR Pavel Brůžek;

- zprávu ministra průmyslu ČSR o plnění programu využívání druhotných surovin v 8. pětiletce; jednání byli přítomni náměstek ministra průmyslu ČSR Bořivoj Frýbert a náměstek ministra vnitra a životního prostředí ČSR Bohumír Klíma.

V oblasti zahraničních styků předsednictvo České národní rady vzalo na vědomí sdělení předsedy ČNR o návštěvě delegace Skupiny Srbské socialistické republiky v České národní radě ve dnech 5. - 8. prosince 1988.

V Praze 28. března 1989

 

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP