ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1989

V. volební období

 

100

vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze……………dne

o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Alkoholismus a jiné toxikomanie včetně kouření jsou negativní jevy způsobující značné společenské škody, zejména poškozování zdraví občanů. Všechny orgány a organizace, jakož i občané, kteří prodávají zboží nebo poskytují jiné služby [Nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru.] jsou povinni chránit občany i společnost před škodlivými účinky alkoholismu a jiných toxikomanií včetně kouření, odstraňovat jejich příčiny a následky a vytvářet tím příznivější předpoklady pro další rozvoj socialistické společnosti.

(2) Alkoholickými nápoji podle tohoto zákona jsou lihoviny, destiláty, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0,75 objemového procenta alkoholu.

(3) Jinými návykovými látkami než alkohol podle tohoto zákona jsou omamné látky, [Příloha č. 3 nařízení vlády ČSR č. …/1988, o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.] psychotropní látky [Příloha č. 4 nařízení vlády ČSSR č. …/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.] a ostatní chemické látky, jejichž užívání může vyvolat závislost osob na nich, poškozuje zdraví a vede k jiné toxikomanii než alkoholismu.

(4) Kouření je zvláštní druh toxikomanie, který nenarušuje psychiku, ale škodlivě působí na zdraví kuřáků i nekuřáků bezprostředně vystavených účinkům kouření.

(5) Osobou závislou na alkoholu nebo na jiné návykové látce podle tohoto zákona je osoba, která není schopna se natrvalo zdržet nadměrného nebo jinak škodlivého požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek, a tím si způsobuje vážnou poruchu na zdraví nebo vážně narušuje společenské vztahy.

 

ČÁST DRUHÁ

PROSTŘEDKY OCHRANY PŘED ALKOHOLISMEM A JINÝMI TOXIKOMÁNIEMI A POVINNOSTI ORGANIZACÍ A OBČANŮ

§ 2

Způsob ochrany

Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření se uskutečňuje zejména výchovou, omezujícími opatřeními, ošetřením v protialkoholní záchytné stanici, léčebně preventivní péčí, sociální péčí, ukládáním pokut podle tohoto zákona a postihem podle jiných právních předpisů.

§ 3

Výchova

Výchova k ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření se uskutečňuje zejména

a) objasňováním škodlivosti nadměrného nebo jinak škodlivého požívání alkoholických nápojů, užívání jiných návykových látek a kouření,

b) psychologickým působením a vzděláváním ve školách a školských zařízeních zaměřeném na škodlivost požívání alkoholických nápojů, užívání jiných návykových látek a kouření,

c) vysvětlováním zásad zdravého způsobu života a vedením ke zdraví prospěšnému využívání volného času dětí, mládeže a dospělých,

d) propagaci požívání nealkoholických nápojů.

Omezující opatření

§ 4

(1) Zakazuje se

a) prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, anebo jinak umožňovat jejich požívání

1. osobám mladším 18 let,

2. ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče,

3. osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou,

4. osobám řídícím motorová nebo silniční nemotorová vozidla a ostatním osobám uvedeným v § 6 odst. 1 k bezprostřednímu požití,

5. při sportovních podnicích,

6. při kulturních podnicích a tanečních zábavách určených pro mládež,

7. při veřejných shromážděních, (kulturních podnicích a tanečních zábavách s výjimkou piva a vína,

8. V prostředcích vnitrostátní hromadné dopravy osob a v prostorách souvisejících s touto dopravou určených pro cestující, a to i v restauracích, bufetech a v jídelních, lůžkových a lehátkových vozech s výjimkou piva nejvýše desetistupňového,

9. V závodních jídelnách, kantýnách a bufetech a v ostatních prodejnách v prostorách organizací, a to i v uzavřeném balení,

b) požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky na pracovištích a v pracovní době,

c) vyrábět podomácku líh, destiláty a jiné návykové látky nebo upravovat jejich složky k toxikomanickým účelům,

d) prodávat jiné návykové látky a výrobky je obsahující mimo prodejny, které jsou k tomu oprávněny nebo jinak umožňovat jejich škodlivé užívání,

e) vstupovat do prostorů a prostředků vnitrostátní hromadné dopravy osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, pokud ohrožují nebo mohou ohrozit bezpečnost nebo plynulost dopravního provozu nebo veřejný pořádek nebo vzbuzují veřejné pohoršení.

f) prodávat tabákové výrobky osobám mladším 16 let,

g) kouřit

1. v prostředcích osobní železniční dopravy s výjimkou vyhrazených vozů a v prostředcích ostatní vnitrostátní hromadné dopravy osob a v uzavřených prostorách souvisejících s touto dopravou určených pro cestující,

2. při práci, jestliže v důsledku kouření může dojít k bezprostřednímu ohrožení života, zdraví nebo majetku,

3. na schůzích, poradách a jednáních konaných v uzavřených prostorách,

4. v pracovních místnostech, kde účinkům kouření jsou vystaveni nekuřáci,

5. ve zdravotnických zařízeních, ve školách, kulturních a uzavřených sportovních zařízeních s výjimkou prostor pro kouření vyhrazených,

6. v prostorách zařízení společného stravování s výjimkou těch, které jsou vyhrazené pro kuřáky; tam, kde není stavebně oddělená jídelna pro kuřáky, zakazuje se kouřit v době určené pro podávání snídaní, obědů a večeří,

h) propagovat požívání alkoholických nápojů, užívání jiných návykových látek a kouření v tisku a v ostatních hromadných informačních prostředcích

(2) Národní výbor může omezit nebo zakázat

a) v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitých místech prodej a podávání alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků v zařízeních veřejného stravování, v prodejnách potravin nebo na jiných veřejně přístupných místech,

b) vystavováni alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků ve výkladních skříních,

c) prodej jiných návykových látek nebo výrobků je obsahujících v prodejnách k tomu oprávněných osobám mladším 18 let.

§ 5

(1) Každý, kdo prodává nebo podává alkoholické nápoje, jiné návykové látky a výrobky je obsahující nebo tabákové výrobky, na něž se vztahují zákazy obsažené v § 4 odst. 1 písm. a) č. 1., písm. f) a v § 4 odst. 2 písm. c), je povinen odepřít jejich podání nebo prodej osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje podmínku věku, pokud ji neprokáže úředním dokladem.

(2) Zákonní zástupci nezletilých a osoby, do jejichž péče byli nezletilí svěřeni, jsou povinni dbát dodržování zákazů týkajících se nezletilých obsažených v § 4.

§ 6

(1 ) Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví lidí nebo poškodit majetek, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním, jestliže by ještě v průběhu této činnosti mohla být pod jejich vlivem.

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna podrobit se na výzvu vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou vyšetření na alkohol se provádí dechovou zkouškou, a je-li její výsledek pozitivní, i lékařským vyšetřením včetně odběru a vyšetření krve. Vyšetření na návykové látky se provádí lékařským vyšetřením včetně odběru a vyšetření moče, popřípadě slin a krve. Vyzvat k vyšetření jsou oprávněny v rámci své působnosti orgány Sboru národní bezpečnosti, Sboru nápravné výchovy, ministerstva národní obrany a ozbrojené ochrany v dopravě, orgány (oprávnění pracovníci) organizace, k níž je osoba uvedená v odstavci 1 v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, příslušné orgány státní správy nebo ošetřující lékař.

(3) Vyšetření podle odstavce 2 je povinna se podrobit i jiná osoba, než uvedená v odstavci 1, je-li dáno důvodné podezření, že přivodila sobě nebo jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, a to na základě výzvy orgánů uvedených v odstavci 2.

§ 7

Úkoly organizací

(1) Organizace jsou povinny:

a) plánovat, organizovat a činit potřebná opatření k ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření a kontrolovat jejich plnění,

b) zabývat se návrhy, připomínkami a doporučeními orgánů, které řídí ochranu před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření,

c) kontrolovat dodržování zákazů a omezení obsažených v § 4.

(2) Organizace, které vyrábějí nealkoholické nápoje nebo provádějí jejich distribuci, jsou povinny zabezpečovat v potřebném množství, sortimentu a kvalitě jejich výrobu nebo účelnou distribuci, řádné uskladnění a ošetření.

(3) Nejde-li o lihoviny, destiláty, víno nebo pivo, jsou výrobní organizace povinny výrazně vyznačovat na obalu svých výrobků, které jsou určeny k požívání a obsahují více než 0,75 objemového procenta alkoholu, údaje o množství alkoholu ve výrobku.

(4) Organizace, na něž se vztahují zákazy a omezení obsažené v § 4 odst. 1 písm. a), č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 a písm. f) a g) a v odst. 2 písm. a ) a c), jsou povinny upozornit na ně veřejnost výrazným označením.

§ 8

Ošetření v protialkoholní záchytné stanici

(1) Osoba, která se požitím alkoholického nápoje uvedla do stavu vzbuzujícího veřejné pohoršení nebo do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe, svou rodinu nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, je povinna podrobit se lékařskému vyšetření a podle jeho závěru i ošetření v protialkoholní záchytné stanici na dobu nezbytnou k vymizení alkoholického opojení. Tato osoba je též povinna podrobit se podle závěru lékařského vyšetření odběru krve, zúčastnit se výchovy k ochraně před alkoholismem a uhradit náklady na dopravu, vyšetření a ošetření v protialkoholní záchytné stanici.

(2) Protialkoholní záchytná stanice je zařízením národního výboru na úseku zdravotnictví, (které podle potřeby zřizuje a spravuje krajský, okresní nebo městský národní výbor.

(3) Ošetření osoby uvedené v odstavci 1 je protialkoholní záchytná stanice povinna oznámit příslušnému zdravotnickému zařízení a jde-li o osobu mladší 18 let; též jejímu zákonnému zástupci, popřípadě jiné osobě odpovědné za její výchovu.

(4) Dopravu osob uvedených v odstavci 1 do protialkoholní záchytné stanice zabezpečují národní výbory zejména svými zdravotnickými zařízeními, když je to ze zdravotního hlediska potřebné, popřípadě orgány Sboru národní bezpečnosti, které v případě potřeby spolupůsobí při zabezpečování ošetření těchto osob. [§ 16 odst. 2 zákona č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti.]

(5) Podrobnosti o zřizování, správě a činnosti protialkoholních záchytných stanic, o způsobu vyšetření a ošetření v nich, o způsobu dopravy podle odstavce 4, o úhradě nákladů a o oznamovací povinnosti podle odstavce 3 stanoví ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.

§ 9

Léčebně preventivní péče

(1) Osobám závislým na alkoholu nebo na jiné návykové látce se poskytuje léčebně preventivní péče ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžaduje jejich zdravotní stav.

(2) Osobám uvedeným v odstavci 1 s výjimkou osob závislých na nikotinu, které se léčebně preventivní péči dobrovolně nepodrobí nebo ji odmítají anebo poskytovanou péči ztěžují, se uloží povinnost podrobit se ambulantní péči; jestliže by tato péče nebyla účelná nebo se ukázala neúčinnou anebo jestliže se tyto osoby odmítají dobrovolně podrobit ústavní péči, uloží se jim povinnost podrobit se ústavní péči. Povinnost podrobit se ústavní péči opakovaně lze uložit jen tehdy, nejde-li o stav trvalý, léčením neovlivnitelný.

(3) O povinnosti podrobit se ambulantní péči rozhoduje ústav národního zdraví, do něhož je zdravotnické zařízení poskytující tuto péči začleněno; o povinnosti podrobit se ústavní péči, popřípadě následné ambulantní péči, rozhoduje okresní národní výbor.

(4) Zdravotnické zařízení, které je podle rozhodnutí okresního národního výboru příslušné poskytnout určité osobě ústavní péči, je povinno tomuto národnímu výboru oznámit, že tato osoba se ústavní péči nepodrobuje nebo ji maří, nebo že léčení bylo bezúspěšné. Rovněž je mu povinno oznámit skončení této péče.

(5) Zdravotnická zařízení jsou povinna vést evidenci osob závislých na alkoholu nebo na jiné návykové látce s výjimkou osob závislých na nikotinu.

(6) Způsob poskytování ambulantní a ústavní péče podle odstavců 1 až 4 a způsob vedení evidence osob, jimž se tato péče poskytuje, upraví ministerstvo vyhláškou.

§ 10

Sociální péče

Osobám závislým na alkoholu nebo na jiné návykové látce, jejichž léčení ve zdravotnickém zařízení bylo ukončeno a jsou společensky nepřizpůsobené, nebo jejichž stav vyžaduje sociální péči, se poskytuje sociální péče podle zvláštních předpisů. [Zákon č. 100/1988. Sb., a sociálním zabezpečení, vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení a vyhláška č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.]

§ 11

Výplata mzdy nebo odměny za práci jiné osobě

(1) Jestliže osoba závislá na alkoholu nebo na jiné návykové látce nezabezpečuje řádně výživu dětí nebo jiných osob, k nimž má vyživovací povinnost, rozhodne místní národní výbor, komu se má vyplácet mzda nebo jiná odměna za práci nebo její část; národní výbor rozhoduje též o změně nebo zrušení takového opatření. Při výplatě dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení se postupuje podle zvláštních předpisů. [§ 45 odst. 3 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, § 93 zákona č. 103/1964 Sb., a nemocenském zabezpečení družstevních rolníků, § 102 zákona č. 100/1988 Sb., a sociálním zabezpečení, zákon č. 117/1966 Sb., a některých důsledcích zanedbávání péče o děti, ve znění pozdějších předpisů.]

(2) Příjemce mzdy nebo jiné odměny za práci anebo její části, dávky nemocenského pojištění nebo důchodového zabezpečení určený podle odstavce 1 je povinen použít je pouze k úhradě životních potřeb osoby závislé na alkoholu nebo na jiné návykové látce, dětí a jiných osob, k nimž má osoba závislá na alkoholu nebo na jiné návykové látce vyživovací povinnost; jejich použití kontroluje národní výbor.

§ 12

Ukládání pokut

(1) Organizaci, která porušila zákaz nebo omezení uvedené v § 4 odst. 1 písm. a), d), f), g) a h) a v § 4 odst. 2 a v § 7 uloží okresní národní výbor pokutu až do výše 200 000 Kčs.

(2) Občanům prodávajícím zboží nebo poskytujícím jiné služby, [Nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru.] kteří porušili zákazy nebo omezení uvedená v § 4 odst. 1 písm. a), d), f ) a g) č. 6., v § 4 odst. 2 a v § 7 odst. 4 uloží místní národní výbor pokutu až do výše 20 000 Kčs.

(3) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zákaz nebo omezení byly porušeny.

(4) Uložením pokuty podle odstavců 1 a 2 zůstává nedotčena odpovědnost organizace, popřípadě jejích pracovníků, a občanů prodávajících zboží nebo poskytujících jiné služby [Nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru.] vyplývající ze zvláštních předpisů.

(5) Pokuty jsou příjmem národního výboru, který pokutu uložil.

 

ČÁST TŘETÍ

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ OCHRANY PŘED ALKOHOLISMEM A JINÝMI TOXIKOMANIEMI

§ 13

Ministerstvo

(1) Ochranu před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření řídi a koordinuje ministerstvo. Přitom zejména

a) podává vládě České socialistické republiky iniciativní návrhy na koncepci rozvíjení, provádění a kontroly ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření a vyjadřuje sek návrhům na opatření týkající se těchto otázek,

b) sleduje, jak orgány a organizace plní úkoly vyplývající pro ně z ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a jiných obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření, jakož i z opatření vlády České socialistické republiky na tomto úseku, a podává jí o tom zprávy.

(2) Ministerstvo zřizuje jako svůj iniciativní a poradní orgán ve věcech ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření Komisi pro ochranu před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Jejím hlavním posláním je sledovat a hodnotit ochranu před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření, podávat náměty na zvýšení její účinnosti a řídit po odborné stránce činnost komisí pro ochranu před alkoholismem a jinými toxikomaniemi zřízených národními výbory.

§ 14

Ústřední orgány státní správy

Ústřední orgány státní správy na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření v rámci své působnosti zejména

a) kontrolují, jak orgány a organizace, které patří do jejich působnosti, plní povinnosti vyplývající pro ně z tohoto zákona a z předpisů vydaných k jeho provedení a vyvozují z jejich neplnění důsledky,

b) upravují odměňování pracovníků organizací tak, aby nebyli hmotně zainteresováni na výsledcích prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků.

§ 15

Národní výbory

(1) Ochranu před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření řídí ve svých územních obvodech národní výbory. Přitom zejména plní tyto úkoly:

a) zabezpečují všestrannou informovanost veřejnosti o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření a účinnou propagaci této ochrany a organizují širokou účast občanů na jejím uskutečňování,

b) vytvářejí podmínky pro rozvíjení výchovy občanů ke střídmosti a zdrženlivosti při požívání alkoholických nápojů, proti zneužívání jiných návykových látek a proti kouření,

c) sledují a vyhodnocují odstraňování příčin jevů, které ohrožují cíle vyplývající z ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření,

d) činí opatření, aby alkoholismus a jiné toxikomanie včetně kouření nenarušovaly rodinné vztahy nebo zdravý vývoj mládeže,

e) zřizují protialkoholní záchytné stanice a zařízení určená k poskytování léčebně preventivní péče a sociální péče osobám závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách, zabezpečují a sledují jejich provoz a činí další opatření potřebná k poskytování takovéto péče.

f) hodnotí účinnost ukládání pokut podle tohoto zákona a činí opatření k důslednému uplatňování postihu podle jiných obecně závazných právních předpisů,

g) sledují a kontrolují dodržování ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a dalších předpisů týkajících se ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření a činí opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

h) spolupracují se společenskými a jinými socialistickými organizacemi.

(2) Ke koordinaci a zabezpečování svých úkolů k ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření zřizují národní výbory jako své poradní, iniciativní a kontrolní aktivy, [§ 65 zákona č. 6911967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů.] komise pro ochranu před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

 

ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 16

Obecné předpisy o správním řízení [Zákon. 71/1967 Sb., o správním řízení.] se nevztahují na řízení podle tohoto zákona s výjimkou § 9 odst. 3, § 11 a 12.

§ 17

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se

1. § 1 až 15 a § 17 a 18 zákona č. 120/1962 Sb., o boji proti alkoholismu.

2. § 10 odst. 4 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona ČNR č. 60/1988 Sb.

§ 18

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem …………


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP