Indie

3.FS, 8.-9.12.1986, 5; 143 T.5, usn. FS-4, SL-21, SN-21

Informace sociálně-ekonomické

15.FS, 14.-15.11.1989, 2; 126,135

T.147,186, usn. FS-93, SL-141, SN-152

Informační prostředky - hromadné

Prostředky informační

Inspekce energetická

6.FS, 9.-10.11.1987, 6; 106

T.33, usn. FS-22, SL-48, SN-53

Inspekce - územní

8.FS, 19.4.1988, 3; 53

T.59, usn. FS-35, SL-65, SN-74

Interokeanmetall - organizace

8.FS, 19.4.1988, 4; 68

T.51, usn. FS-33, SL-62, SN-71

Interpelace poslance SL K. Michalského na min. zahr. věcí ČSSR J. Dienstbiera ohl. zrušení opatření z r. 1980 na česko-slov.-polských hranicích (zrušení malého pohraničního styku)

18.FS, 19.12.1989, 1; 47 pozn.: přečtena a postoupena k jednání dle Jednacího řádu FS
1; 86 pozn.: odpověď ministra (předložená)

Interpelace poslance SL K. Michalského na ministra paliv a energetiky ČSSR p. F. Pince ve věci výstavby závodu ve Stonavě a práce horníků o sobotách

17.FS, 12.-13.12.1989, -; 157 pozn.: přečtena a postoupena k jednání dle Jednacího řádu FS
18.FS, 19.12.1989, 1; pozn.: odpověď zahrnuta všeobecně - př. vlády, min.

Interpelace posl. SL J. Ládra na vládu ČSSR ve věci postavení Státní správy na Slovensku a v Čechách

22.FS, 23.1.1990, 8; 106 pozn.: odpověď I. mpř. vlády Čarnogurského a mpř. vlády - min. zem. Burského
25.FS, 14.3.1990, 4; 112 T.275, usn. SL-228, pozn.: odpověď vzata na vědomí

Interpelace poslanců Mede, Štancla, Madarasze, Rampúcha, Kalmánové, Kuljovského a Liščaka k řešení sociál. a ekonom. situace nejzaostalejších okresů na území SSR (vl. usn. SSR č. 214/1987)

Odpověď...

Slovenská republika

18.FS, 19.12.1989 pozn.: podána písemně, č. 226 - tisk, odpověď T.249

Interpelace posl. Honnera na min. spojů ČSSR k pře- dávání budov KSČ a telefonní sítě v nich zavedené - Žilina

25.FS, 14.3.1990, 6; 129

Interpelace posl. Stütze na min. vnitra ČSSR ohl. kriminality v okresech Louny a Most

25.FS, 14.3.1990, 6; 135 pozn.: odpověď min. Sachera
26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 231

Interpelace posl. A. Haška na min. nár. obrany ČSSR k odsunu sovětských vojsk z Československa

25.FS, 14.3.1990, 6; 136

Interpelace posl. J. Bezecného na min. financí ČSSR ohl. zabaveného živnostenského majetku

25.FS, 14.3.1990, 6; 144

Interpelace mpř. SL J. Langoše předsedovi vlády ČSSR JUDr. M. Čalfovi a předsedovi vlády SR akad. M. Či- čovi ve věci trestního zákona a situaci v

Leopoldově

26.FS, 27.-29.3.1990, 19; 318

Interpelace p. Lise na min. vnitra ČSFR JUDr. Richarda Sachera (lustrace)

27.FS, 19.4.1990, 7; 281 pozn.: ústní odpověď min. Sachera, část neveřejná (dne 19.4.1990) - hned

Interpelace (ústní)

26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 34 pozn.: na min. Klause a Dvořáka ohledně financování bytové družstevní výstavby (Hadačová), odpověď v závěrečném slově min. Klause
15; 206 pozn.: hranice ve stř. Evropě a problematika Maďarska (P.Orban)
;205 pozn.: problematika Vagonky Poprad (V.Klimeš)
;216 pozn.: léky, zásobování, jaké bude opatření vlády (M.Lajkep)
;222 pozn.: na vlády ohl. zdravotně postižených lidí (M.Kocáb)
27.FS, 24.4.1990, 26; 465 pozn.: ve věci Gabčíkovo (J. Holčík)
;467 pozn.: životní prostředí Karlovarska (J. Konečný)
;468 pozn.: ve věci Slušovice (M. Kováč)
;472 pozn.: ve věci průplavu Dunaj-Labe-Odra (J. Kučerák)
;477 pozn.: na min. ZV ČSFR ve věci Vietnamců a Svobodných zednářů (J. Minka)
28.FS, 3.5.1990, 13; 169 pozn.: na vládu ČSFR ohl. kontroly ČTK (J. Macek)
;174 pozn.: na min. školství, zdravotnictví a soc. věcí ve věci vypracování legislat. systému pro sociální prevenci negativních jevů u dětí a mládeže (M.Roček)
;176 pozn.: ve věci vojenského letiště v Brně (H. Flösslerová)
;178 pozn.: ve věci majetku KSČ - na min. Klause a Kořínkovou (V.Klíma)
;180 pozn.: ve věci zdražení hromadné dopravy na M. Čalfu (M. Kovář)
;182 pozn.: ve věci předání zbraní LM a jejich evidenci - na min. Sachera (I.Fišera)
;183 pozn.: ve věci závodu v Martině - výroba zbraní - na min. Stračára (M.Tahy)
;184 pozn.: poděkovací interpelace min. Sacherovi a Vackovi za důstojnou ochranu papeže Jana Pavla II. (J. Habovštiak)
;185 pozn.: na min. Vacka ve věci atestace v ČA - rozkaz č. 11 (V.Sláma)
;186 pozn.: na př. vlády M. Čalfu ve věci vl. nařízení o vyvlastnění neprávem nebylého majetku a příprava zákona (K. Stome)
;191 pozn.: na min. život. prostředí SR Ondruše ve věci Gabčíkovo (J. Takacs)

Interpelace podané písemně

226 Interpelace skupiny poslanců FS na místopředsedu vlády ČSSR dr. Čiče ve věci řešení sociálního a ekonomického rozvoje nejzaostalejších okresů na území SSR - Rimavská Sobota, Čadca, Velký Krtíš

259 Interpelace poslanců SL a SN doc. MUDr. O. Trefného, CSc., M. Peklo, J. Žižky, H. Michlové a F. Stütze na vládu ČSSR k zaujetí stanoviska pro řešení problematiky katastrofální situace v životním prostředí a zdravotním stavu obyvatel v tzv. pánevní oblasti Severočeského kraje

289 Interpelace poslance ČNR Ing. M. Peciny, v.o. 34 a poslance SN H. Chromého, v.o. 14 na mpř. vlády ČSSR k neúčinnosti opatření ke snížení exhalací, zejména v oblastech Mělnicka, Kladenska a Berounska

290 Interpelace poslance SL Ing. Pavola Bagína, v.o. 173 na vládu ČSSR ve věci konverze speciální techniky

291 Interpelace poslankyně SL R. Gdovinové na předsednictvo vlády a ministra práce a sociálních věcí pana Müllera ve věci dořešení sociální nerovnosti pracujících v lesním hospodářství, zvláště v těžební činnosti

292 Interpelace poslanců SL-E. Sándorové, v.o. 144, Ozskára Villági, v.o. 146, P. Šremera, v.o. 150 a poslanců SN Z. Néméthové , v.o. 81, MUDr. Juraje Mesíka, v.o.107 a poslanců SN Zuzany Néméthové v.o. 81, MUDr. J. Mesíka, v.o. 107, M. Duraye, v.o. 89 na vládu ČSSR ve věci pozastavení další výstavby vodního díla Gabčíkovo

301 Interpelace poslanců FS Habovštiaka J., v.o. 182, M.Kováře, v.o. 99 a A. Juriše, v.o. 161 na vládu ČSSR ve věci využívání zemědělské půdy a jejího přidělování k obhospodařování jednotlivcům

321 Interpelace poslance SL J. Bezecného, v.o. 35 na ministra federální vlády Ing. V. Klause, CSc. ve věci postoje federální vlády a ministerstva financí při řešení otázek, souvisejících s postupem našeho státu v rámci konečné likvidace majetku živnostníků, jakým způsobem hodlá federální vláda dořešit tuto problematiku

323 Interpelace poslance SN F. Stütze, v.o. 36 na vládu a na ministra vnitra ČSSR ve věci zvýšení stavu příslušníků SNB v důsledku stoupající kriminality v západní části Severočeského kraje (Most, Louny)

324 Interpelace poslance SN H. Chromého, v.o. 14 na předsednictvo vlády ČSSR a federálního ministra vnitra pana Sachera ve věci údajné operace Státní bezpečnosti nazvané "NORBERT"

340 Interpelace poslance SN L. Lise, v.o. 7, přednesená na 27. společné schůzi SL a SN FS-dne 19.4.1990 na federálního ministra vnitra JUDr. R. Sachera ve věci řešení situace na ministerstvu vnitra ČSSR

346 Interpelace poslance SL, v.o. 64, M. Malého na předsednictvo vlády ČSSR, ministra zahraničních věcí ČSSR J. Dienstbiera a ministra životního prostředí ČSR RNDr. B. Moldána, CSc., ve věci náhrady škod způsobených vojsky SSSR od 21. srpna 1968 do dnešních dnů

349 Interpelace poslance SL, v.o. 64, M.Malého na ministra národní obrany genplk. M. Vacka ve věci přehodnocení vojenských prostorů ČSA

351 Interpelace poslance SL, v.o. 37, I. Úlehly na místopředsedu vlády ČSR pana Dr. J. Hromádku ve věci renezance humanistické medicíny v souvislosti s pandemií AIDS

352 Interpelace skupiny poslanců SL a SN MUDr. V. Klimeše, PhDr. I. Martona a M. Sýkory ze dne 28. března 1990 na vládu ČSSR ve věci řešení situace v odběru vagónů v r. 1990 ve Vagónce Poprad

354 Interpelace poslance SL, v.o. 64, M. Malého na předsednictvo vlády ČSSR a ministra vnitra ČSSR JUDr. R. Sachera ve věci přijetí opatření k zabránění růstu kriminality a snížení procenta neobjasněných případů

355 Interpelace poslance SL, v.o. 64, M. Malého na předsednictvo vlády ČSSR a ministra životního prostředí ČSR RNDr. B. Moldána, CSc., ministra ČSR lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Ing. J. Bočka a ministra zemědělství a výživy MVDr. O. Burského ve věci hospodaření s lesními porosty v ČSSR, zejm. však v Severočeském kraji

359 Interpelace poslance SN, v.o. 145, J. Comby na vládu ČSSR ve věci neinvestičních dotací na těžbu a úpravu rud

366 Interpelace poslance SN, v.o. 14, H. Chromého na ministra vnitra ČSSR pana Sachera ve věci otázek, které zpochybňují spolupráci občanských komisí s FMV a nepřispívají ke zvýšení důvěry našich občanů v demokratizaci bezpečnostního aparátu

380 Interpelace poslance SN, v.o. 10, M. Lajkepa na vládu ČSFR ve věci výrobní a zásobovací situace tuzemskými léčivy

381 Interpelace poslance SN, v.o. 94, P. Orbana na ministra zahraničních věcí ČSFR ve věci slovensko-maďarských hranic

400 Interpelace poslance SN, v.o. 33, J. Šolce na ministra národní obrany genplk. Ing. M. Vacka ve věci atestačního řízení v Československé armádě

405 Interpelace poslanců SL, MUDr. K. Hranaie, M. Géci, JUDr. V. Janočko na vládu ČSFR ve věci omezení výroby speciální zbrojní techniky v podnicích Dubnice, Povážská Bystrice, Martin, Detva, Snina a další

408 Interpelace poslanců SL a SN P. Balgavého, J. Holčíka, P. Šremera, M. Kačicové, J. Langoše, J. Kučeráka, A. Černého, J. Šabaty, V. Baruše, V. Slány, J. Hladíka, M. Hrušky na vládu ČSFR ve věci průplavu Dunaj-Odra-Labe

417 Interpelace poslance SL R. Filkuse, v.o. 177, A. Haško, v.o. 178, a J. Minky, v.o. 158, na federální ministerstvo národní obrany ve věci odsunu sovětských vojsk z našeho území

418 Interpelace poslanců SN Ing. P. Gecka, Ing. Z. Červenky, Ing. P. Kulana a poslance SL Ing. J. Bakšaye ve věci co nejrychlejšího vyřešení majetkoprávní záležitosti mezi pravoslavnou církví, řeholními a římsko-katolickou církví

419 Interpelace poslance SL M. Jansty, v.o. 26, na místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera na 27. společné schůzi SL a SN ve věci odvolání výhrad nepříslušnosti Mezinárodního soudního dvora v Haagu pro řešení sporů, ve smyslu čl. 22 Vídeňské úmluvy o smluvním právu

420 Interpelace poslance SL A. Juriše, v.o. 161, na ministra národní obrany genplk. Ing. M. Vacka ve věci zrušení vojenského letiště v Piešťanech

423 Interpelace poslance SN J. Šolce, v.o. 33, na JUDr. R. Sachera, federálního ministra vnitra ve věci redislokace obvodních služeben OO-VB

462 Interpelace poslankyně SN, v.o. 73, Ing. Z. Benešové na pana ministra vnitra ČSSR R. Sachera ve věci přehodnocení návrhu státního rozpočtu ve prospěch MV ČSFR

464 Interpelace poslance SL, v.o. 125, Ing. F. Axmana, CSc. na místopředsedu vlády ČSFR pana ThDr. Josefa Hromádku ve věci majetku, vlastnictví a jejich navrácení původnímu majiteli

Interpelace podané písemně

T.288,308,358,425

Předsednictvu SL byla podle § 62 odst. 2 zákona o jednacím řádu FS podána písemná interpelace poslance SL ing. Jiřího BEZECNÉHO o tom, jak hodlá federální vláda řešit likvidaci majetku živnostníků provedenou podle vl. nař. č. 15/1959 Sb., a příslušné vyhlášky (T.321)

interpelaci skupiny poslanců (za SL Ing. J. HABOVšTIAK, CSc., Ing. Anton JURIš a za SN Ing. M. KOVÁŘ) ze dne 7. 3. 1990 (T.301) ve věci využití nedostatečně obhospodařované půdy

poslance SL M. MALÉHO na vládu ČSFR, ministra Burského, Moldána a Bočka ze dne 26. 3. 1990 ve věci hospodaření s lesními porosty (T.355)

poslance SN J. COMBY ze dne 22. 3. 1990 na vládu ČSFR ve věci snížení neinvestičních dotací na těžbu a úpravy rud ve státním rozpočtu na rok 1990 (T.359)

poslance SN H. CHROMÉHO ze dne 5. 4. 1990 na federálního ministra vnitra p. Sachera ve věci rázného a úplného odstranění mocenské skupiny z někdejší nomenklatury, která působí v bezprostřední blízkosti ministra (T.366), odpověď - 26.FS; str. 231

Podle § 62 zákona o jednacím řádu FS obdržela předsednictva Sněmoven tyto písemné interpelace poslanců, případně skupin poslanců:

interpelaci poslance SN Heřmana Chromého ze dne 20. 2. 1990 (T.289), v níž poukazuje na znečišťování ovzduší elektrárnou v Horních Počáplech a spolu s poslance ČNR ing. Martinem Pecinou navrhují ekologický program pro tuto oblast

interpelaci poslance SL p. Pavola Bagína (T.290), ve které požaduje, aby vláda ČSSR řešila problémy vzniklé výpadkem výroby speciální techniky v podnicích ZŤS a ZVS Dubnica nad Váhom a EVÚ Nová Dubnica

interpelaci poslankyně SL Růženy Gdovinové ze dne 27. 2. 1990 (T.291), v níž požaduje dořešení sociálního postavení lesních dělníků při těžební činnosti

interpelaci skupiny poslanců (za SN Ing. Zsuzsa NÉMÉTHOVÁ, MUDr. Juraj MESÍK, Miklós DURAY, RNDr. Juraj HOLČÍK, PhDr. Roman ZELENAY a za SL Eleonóra SÁNDOROVÁ, Oszkar VILÁGI, Pavel ŠREMER a Elena BÓDISOVÁ) ze dne 26. 2. 1990 (tisk 292) ve věci pozastavení další výstavby vodního díla Gabčikovo

Předsednictvům byly dále podány podle § 62 odst. 2 zákona o jednacím řádu FS tyto písemné interpelace:

poslance SN Jana ŠOLCE ze dne 13. 4. 1990 (T.408)

poslanců SL MUDr. Karola HRANAIE a Michala GÉCIHO a poslance SN JUDr. Vladimíra JANOČKA (T.405)

skupiny poslanců SL a SN ze dne 23. 4. 1990 (T.408)

poslanců SL doc. ing. Rudolfa FILKUSE, Alfréda HAšKA a Ing. Júlia MINKY ze dne 14. 3. 1990 (T.417)

poslanců SN Ing. Petra GECKA, Ing. Zdenka ČERVENKY, Ing. Petra KULANA a poslance SL ing. Jozefa BAKšAYE ze dne 18. 4. 1990 (tisk 418)

poslance SL JUDr. Miroslava JANSTY (T.419)

poslance SL ing. Antona JURIšE (T.420)

poslance SN Jana ŠOLCE ze dne 25. 4. 1990 (T.423).

Předsednictvům byly podle § 62 odst. 2 zákona o jednacím řádu FS podány písemné interpelace:

posl. SN F. STÜTZE ve věci zvyšování kriminality v kraji (T.323)

posl. SN H. CHROMÉHO ze dne 20. 3. 1990 o údajné operaci státní bezpečnosti nazvané "NORBERT" (T.324)

posl. SL M. MALÉHO ze dne 26. 3. 1990 na J. Dienstbiera ve věci náhrady škod způsobených sovětskými vojsky (T.346)

posl. SL M. MALÉHO ze dne 28. 3. 1990 na ministra národní obrany ČSFR M. Vacka ve věci přehodnocení vojenských prostorů ČSA (T.349)

posl. SL I. ÚLEHLY ze dne 22. 3. 1990 na místopředsedu vlády ČSFR p. Hromádku ve věci humanistické medicíny v souvislosti s pandemií AIDS (T.351)

skupiny poslanců SL a SN MUDr. V. KLIMEŠE, PhDr. J. MARTONA a M. SÝKORY ze dne 28. 3. 1990 na vlády ČSFR ve věci výrobního programu a odbytu Vagonky Poprad, s. p. (T.352)

posl. SL M. MALÉHO na ministra vnitra ČSFR ze dne 26. 3. 1990 ve věci návrhů na zlepšení situace v SNB vzhledem ke zvyšující se kriminalitě (T.354)

Invalidé

26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 222 pozn.: interpelace


Přihlásit/registrovat se do ISP