Digitální knihovna

Federální shromáždění Československé socialistické republiky
1986 - 1990


Tisky


1  2  3  4  5

č. 1 Zpráva o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění
č. 2 Návrh volebního řádu k tajné volbě předsedy a místopředsedy Sněmovny národů, členů předsednictva a předsedů výborů Sněmovny národů, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů
č. 3 Návrh člena předsednictva ÚV KSČ a předsednictva ÚV NF S. Indry na volby ve Sněmovně národů FS
č. 4 Návrh předsednictva ÚV KSČ a místopředsedy ÚV NF J. Kempného na volby ve Sněmovně národů FS
č. 5 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, podepsané v New Delhi dne 27. ledna 1986
č. 6 Návrh Usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky
č. 7 Vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1986-1990
č. 8 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou, kterou se mění Úmluva mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957 ve znění Dohody o její změně ze dne 27. března 1972, podepsaná v Sofii dne 24. dubna 1986
č. 9 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání vojenských soudů a na zproštění funkcí soudců z povolání vojenských soudů
č. 10 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 25. června do 7. prosince 1986
č. 11 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1987
č. 12 Návrh Stanoviska Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k Provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik ze dne 19. listopadu 1986 k parlamentům a národům světa v zájmu odvrácení jaderného nebezpečí
č. 13 Společná zpráva výboru ústavně právního Sněmovny lidu a výboru ústavně právního Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1986-1990 (zákon a osmém pětiletém plánu) (tisk 7)
č. 14 Zásady zákona o ochranných známkách (schválené usnesením vlády ČSSR z 30.10.1986 č. 297)
č. 15 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, podepsané v Brasilii dne 26. srpna 1986
č. 16 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví
č. 17 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 10. prosince 1986 do 23. března 1987
č. 18 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky
č. 19 Návrh usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky ke zprávě vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení
č. 20 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Athénách dne 23. října 1986
č. 21 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Vídeňská úmluva o smluvním právu, přijatá ve Vídni dne 23. května 1969
č. 22 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu, přijatá v New Yorku dne 10. prosince 1985 a podepsaná za Československou socialistickou republiku dne 25. února 1987
č. 23 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví (tisk 16)
č. 24 Návrh usnesení Sněmovny národů ke zprávě místopředsedy vlády ČSSR a předsedy Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o "Efektivním využívání paliv, energie, surovin a materiálů"
č. 25 Vládní návrh zákona o změnách zákona o mateřském příspěvku
č. 26 Vládní návrh zákona o změnách v nemocenském zabezpečení
č. 27 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanoven zákoníku práce
č. 28 Vládní návrh zákona o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
č. 29 Vládní návrh zákona o veterinární péči
č. 30 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 25. března do 22. června 1987
č. 31 Vládní návrh usnesení, kterým FS ČSSR schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1986
č. 32 Zásady zákona o Sbírce zákonů (schválené usnesením vlády ČSSR ze 7. 5. 1987 č. 104)
č. 33 Vládní návrh zákona o státní energetické inspekci
č. 34 Vládní návrh zákona o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla
č. 35 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, podepsaná v Madridu dne 4. května 1987
č. 36 Zásady zákona o zvláštním příspěvku horníkům
č. 37 Zákon o státním zkušebnictví
č. 38 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. června 1987
č. 39 Společná zpráva výborů ústavně právního a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výborů ústavně právního a pro zemědělství a výživu Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o veterinární péči /tisk 29/
č. 40 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 24. června do 9. listopadu 1987
č. 41 Návrh Usnesení Sněmovny lidu ke zprávě místopředsedy vlády Československé socialistické republiky o úkolech strojírenství a elektrotechnického průmyslu v urychlování vědeckotechnického rozvoje
č. 42 Zákon o mateřském příspěvku
č. 43 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí, přijatá v New Yorku dne 17. prosince 1979
č. 44 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky
č. 45 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání vojenských soudů a na zproštění funkce soudce z povolání vojenského soudu
č. 46 Návrh Usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR k zásadním otázkám zahraniční politiky
č. 47 Vládní návrh zákona o zvláštním příspěvku horníkům
č. 48 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1988
č. 49 Vládní návrh zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
č. 50 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 11. listopadu do 14. prosince 1987
č. 51 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda o vytvoření společné organizace "Interokeanmetall" pro vyhledávání, průzkum a přípravu průmyslového využití železomanganových konkrecí, podepsaná v Moskvě dne 27. dubna 1987
č. 52 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, podepsaná za Československou socialistickou republiku v New Yorku dne 8. září 1986
č. 53 Zásady zákona o sociálním zabezpečení
č. 54 Zpráva předsedy Federálního shromážděni o opatření předsednictva Federálního shromáždění k propůjčení "Řádu Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti" prezidentu Československé socialistické republiky Gustávu HUSÁKOVI
č. 55 Vládní návrh, kterým se podle článku 19 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluv a doporučení přijatých na 71. a 72. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1985 a 1986 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky
č. 56 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků, podepsaná v Moskvě dne 14. října 1987
č. 57 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) - tisk 49
č. 58 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 16. prosince 1987 do 18. dubna 1988
č. 59 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda mezi ČSSR, SSSR a NDR o inspekcích v souvislosti se Smlouvou mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního doletu a kratšího doletu, podepsaná v Berlíně dne 11. prosince 1987, a úmluva sjednaná výměnou nót mezi ČSSR a USA o inspekcích na území ČSSR ze dne 18. prosince 1987 a 4. ledna 1988
č. 60 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody, podepsaná ve Vídni dne 26. září 1986
č. 61 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských rodinných, pracovních a trestních, podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987
č. 62 Vládní návrh ústavního zákona o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky
č. 63 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 20. dubna do 2. května 1988
č. 64 Vládní návrh zákona o státním podniku
č. 65 Vládní návrh zákona o zemědělském družstevnictví
č. 66 Vládní návrh zákona o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví
č. 67 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby
č. 68 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
č. 69 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži
č. 70 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky
č. 71 Návrh usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky
č. 72 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím
č. 73 Vládní návrh zákona o změnách v nemocenském zabezpečení
č. 74 Vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení
č. 75 Vládní návrh zákona o ochranných známkách
č. 76 Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1987
č. 77 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 5. května do 13. června 1988
č. 78 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona o státním podniku (tisk 64)
č. 79 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona o zemědělském družstevnictví - tisk 65
č. 80 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/ 1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby - tisk 67
č. 81 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví (tisk 66)
č. 82 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník (tisk 68)
č. 83 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži (tisk 69)
č. 84 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/ 1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (tisk 72)
č. 85 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona o sociálním zabezpečení (tisk 74 ve znění dodatku)
č. 86 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona o změnách v nemocenském zabezpečení /tisk 73/
č. 87 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím Španělska o ochraně označení původu, údajů o původu a jiných zeměpisných označení, podepsaná v Madridu dne 2. února 1988
č. 88 Návrh zásad zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění
č. 89 Návrh zásad zákona o poslancích Federálního shromáždění
č. 90 Vládní návrh ústavního zákona, o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou
č. 91 Zpráva generálního prokurátora ČSSR a Nejvyššího soudu ČSSR o stavu socialistické zákonnosti
č. 92 Návrh na vyhlášení úplného znění zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, podle čl. III zákona č. 102/1988 Sb.
č. 93 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Nikaragujskou republikou, podepsaná v Managui dne 15. června 1988
č. 94 Úplné znění zákona ze dne 4. června 1964 č. 103 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, jak vyplývá za změn a doplnění provedených zákonem ze dne 18. prosince 1965 č. 141 Sb., zákonem ze dne 1. prosince 1967 č. 116 Sb., zákonem ze dne 27. června 1968 č. 89 Sb., zákonem ze dne 14. prosince 1972 č. 99 Sb., zákonem ze dne 12. listopadu 1975 č. 121 Sb., zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění ze dne 27. ledna 1982 č. 8 Sb., zákonem ze dne 14. prosince 1983 č. 148 Sb., zákonem ze dne 20. června 1984 č. 57 Sb., zákonem ze dne 13. listopadu 1984 č. 109 Sb., zákonem ze dne 23. června 1987 č. 51 Sb. a zákonem ze dne 25. června 1988 č.103 Sb.
č. 95 Úplné znění zákona ze dne 27. června 1968 č. 88 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, jak vyplývá ze změn a doplnění povedených zákonem ze dne 14. prosince 1972 č. 99 Sb., zákonem ze dne 23. června 1982 č. 73 Sb., zákonem ze dne 20. června 1984 č. 57 Sb., zákonem ze dne 13. listopadu 1984 č. 109 Sb., zákonem ze dne 23. června 1987 č. 51 Sb. a zákonem ze dne 16. června 1988 č. 103 Sb.
č. 96 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé
č. 97 Společná zpráva výborů ústavně právních, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu a pro kulturu a výchovu Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 98 Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
č. 99 Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
č. 100 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce

1  2  3  4  5


Přihlásit/registrovat se do ISP