USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 137

ke zprávě o uplatňování zákona o státním podniku a jeho vlivu na plnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství

Sněmovna lidu na své 3. schůzi dne 10. října 1989 přijala toto usnesení:

Sněmovna lidu Federálního shromáždění ČSSR

1. souhlasí se zprávou o uplatňování zákona o státním podniku a jeho vlivu na plnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství;

2. konstatuje, že

- schválení zákona o státním podniku je důležitým krokem k právní úpravě komplexní přestavby hospodářského mechanismu. Založením státních podniků, které jsou základním článkem národního hospodářství je splněn úkol organizační přestavby národního hospodářství, vytvořeny předpoklady pro dvoustupňové řízení, zvoleny orgány socialistické samosprávy pracovních kolektivů,

- i přes krátké období účinnosti zákona se jeho ustanovení postupně uvádějí v život,

- pro činnost státních podniků nejsou zatím vytvořeny všechny podmínky a předpoklady související s plným uplatňováním nového hospodářského mechanismu. Proto vznik státních podniků nemohl ještě výrazněji ovlivnit zejména plnění kvalitativních úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství,

- někteří zakladatelé neplní vůči podnikům svou úlohu tak, jak to stanoví zákon o státním podniku, neprojevují dostatečný zájem o řešení aktuálních otázek v podnikové sféře, v jejich práci přetrvávají dosavadní administrativní přístupy a metody,

- společenské organizace, zejména ROH i orgány samosprávy podniku hledají dosud své místo a praktické uplatnění. Činnost orgánů samosprávy má rozdílnou úroveň ovlivňovanou především kádrovým složením a schopností členů samosprávy i úrovní spolupráce s vedením státních podniků. Část z nich dosud hledá své místo a praktické uplatnění, projevuje se i duplicita v činnosti ROH,

- dobrých výsledků v uplatňování zákona o státním podniku bylo dosaženo tam, kde se jeho realizace stala každodenní náplní práce hospodářského vedení, orgánů samosprávy a pracovních kolektivů, kde byly zásady chozrasčotu rozpracovány až na nejnižší stupně řízení;

3. doporučuje vládě Československé socialistické republiky:

- soustavně zabezpečovat a vytvářet předpoklady pro důsledné uplatňování zákona státními podniky,

- funkci zakladatele v rámci praktického uplatňování zákona o státním podniku důsledně sledovat a po získání zkušeností jejich činnost vyhodnotit; zejména jak vytvářejí podmínky pro koncepční práci podniků a trvalé zlepšování jejich hospodářských výsledků. Zaměřovat jejich činnost na vyjasňování strukturálních změn, vypracování útlumových programů, naplňování konsolidačních programů a na zabezpečování úkolů celospolečenského charakteru,

- prohlubovat připravenost vedoucích kádrů státních podniků pro uplatňování nových principů řízení, organizovat takové formy doškolování, které povedou ke zvýšení efektivnosti a tempa v uplatňování vědeckotechnického pokroku;

4. obrací se na vedení státních podniků, aby v úzké součinnosti s organizacemi ROH a socialistickou samosprávou

- organizovaly aktivní účast pracujících při realizaci zákona o státním podniku a důsledné uplatňování vnitropodnikového chozrasčotu,

- zabezpečovaly plněním plánovaných úkolů tvorbu zdrojů pro uskutečňování celospolečenských cílů a priorit a v souladu s tím vytvářely podmínky pro naplňování a realizaci sociální podnikové politiky,

- prohlubovaly účast pracujících na řízení a získávaly je pro plnění hospodářských úkolů, řešení úkolů souvisejících se strukturálními změnami a závažných sociálně politických otázek a využívaly k tomu všechny dostupné formy;

5. ukládá:

a) výborům Sněmovny lidu průběžně kontrolovat, jak je zákon o státním podniku uplatňován v praxi,

b) poslancům Sněmovny lidu v politicko-organizátorské práci ve volebních obvodech aktivně napomáhat k uplatňování zákona o státním podniku, objasňovat jeho celospolečenský význam pro další rozvoj národního hospodářství a získané zkušenosti uplatňovat v orgánech Sněmovny lidu.

Šoltés v. r., Škula v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP