USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 36

ke zprávě místopředsedy vlády ČSSR a předsedy Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o efektivním využívání paliv, energie, surovin a materiálů

Sněmovna národů

na své 3. schůzi dne 19. května 1987 po projednání zprávy místopředsedy vlády ČSSR a předsedy Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Jaromíra Obziny a zprávy společného zpravodaje výborů Sněmovny národů poslance Drahoslava Křenka

I. konstatuje, že vláda ČSSR v duchu závěrů sjezdů KSČ, 4. a 5. zasedání ÚV KSČ, věnuje při zabezpečování hospodářského a sociálního rozvoje stálou pozornost zásobování národního hospodářství a obyvatelstva palivy, energií, surovinami a materiály. To se spolu s aktivním přístupem většiny velkoodběratelů i obyvatelstva projevilo v podstatě v plynulém krytí potřeb Výraznými základními strukturálními změnami v palivoenergetickém komplexu, zejména zvyšováním výroby energie v jaderných elektrárnách a spalováním topných plynů, jsou založeny reálné předpoklady k plánovitému snižování nadměrného podílu uhlí v palivoenergetické bilanci, jeho spalování a tím i k ozdravování životního prostředí. Uhlí však i nadále zůstává důležitou složkou palivoenergetické bilance i rezervou pro překonávání výkyvů v jejich ostatních složkách.

Palivoenergetický, hutní, strojírenský, elektrotechnický a chemický průmysl i stavebnictví a zemědělství, které jsou rozhodujícími spotřebiteli paliv a energie, surovin a materiálů, se podílejí na jejich úsporách, především uplatněním výsledků vědeckotechnického pokroku, technickoorganizačními, ekonomickými i normotvornými a kontrolními opatřeními. Také hmotné podněty a motivace sehrávají v úsilí o efektivnější využívání vstupů pozitivní roli. K dosažení úspor významně napomáhá zejména vláda ČSSR, iniciativa Ústřední rady odborů, Pražská výzva i technické programy Československé vědecko-technické společnosti, jakož i společenská prověrka prováděná podle usnesení předsednictva ústředního výboru KSČ.

Zkušenosti však ukazují, že ve výrobní i terciární sféře nebyly vyčerpány všechny zdroje a rezervy; existují reálné možnosti k dosažení dalších úspor v efektivnějším zhodnocování energie, surovin a materiálů.

Přetrvávající problémy v racionalizaci spotřeby a využití paliv a energie se však dosud nepodařilo vyřešit ani stanovením státních cílových programů. Strukturální změny směřující k snižování energetické a materiálové náročnosti národního důchodu a také investiční akce státního cílového programu 02 neovlivňují odpovídajícím způsobem narůstající potřeby a nejsou mezi resorty důsledně koordinovány. Nedodržuje se všude odběratelská kázeň a rovnoměrnost směnového denního a týdenního zatížení elektrizační soustavy; dochází k zpožděním v opravách elektrárenských bloků.

Zásobování palivy, energií, surovinami a materiály, při dodržení principu jejich úspornosti, neodpovídá potřebám odběratelů, není vždy, všude a zcela spolehlivé, vyvážené, smluvně zabezpečené z hlediska množství, kvality, sortimentu a včasnosti dodávek.

Zvyšování efektivnosti ve využívání palivoenergetických zdrojů, surovin a materiálů je proto třeba i do budoucna považovat za jednu z prvořadých podmínek intenzifikace národního hospodářství, urychlení ekonomického a sociálního rozvoje naší společnosti. Proto je nutno kategoricky požadovat, aby jejich úspory představovaly závazný, trvalý úkol, který musí být předmětem každodenní péče všech státních a hospodářských orgánů i obyvatelstva. K tomu je třeba výrazně zkvalitnit technické řízení a věcné zabezpečení státního cílového programu 02.

V aktivitě a iniciativě pracujících. k racionalizaci palivoenergetického, surovinového a materiálového hospodářství, kterou pod vedením stranických orgánů rozvíjejí státní a hospodářské orgány, Ústřední rada odborů, Socialistický svaz mládeže a další společenské organizace Národní fronty, je zapotřebí pokračovat s vyšší náročností, aby se intenzifikace prosazovala do naší ekonomiky podstatně rychleji, účinněji a v souladu se Zásadami k přestavbě hospodářského mechanismu.

II. bere se souhlasem na vědomí

zprávu místopředsedy vlády ČSSR a předsedy Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o efektivním využívání paliv, energie, surovin a materiálů a zpravodajskou zprávu společného zpravodaje výborů poslance Drahoslava Křenka, předsedy výboru pro .průmysl, dopravu a obchod.

III. doporučuje vládě ČSSR

1. dále využívat usnesení Sněmovny lidu č. 55 z roku 1982 k programu racionalizace, zejména pokud jde o spotřebu paliv a energie a .pokračovat v jejich plnění;

2. v rozvoji palivoenergetické základny a racionalizaci spotřeby paliv, energie, surovin a materiálů:

- v souladu se závěry XVII. sjezdu KSČ postupně snižovat těžbu uhlí v návaznosti na růst ostatních palivoenergetických zdrojů; přednostně rozvíjet odvětví s nízkou palivoenergetickou, surovinovou a materiálovou náročností;

- zabezpečovat výrobu kvalitní těžební techniky, umožňující vyšší časové a kapacitní využití;

- při těžbě a užití energetických zdrojů minimalizovat dopady na životní prostředí;

- zabezpečit výrobu kotlů na spalování méně hodnotných paliv;

- zdokonalit měřicí a regulační techniku a zabezpečit v potřebném množství její výrobu;

- zpřísnit kontrolu a vyvozovat účinnější závěry z nedodržování smluvních závazků;

- prosazovat, aby již v projekci a realizaci investiční výstavby se počítalo s podstatně vyšším využitím odpadního tepla a ostatních druhotných zdrojů energie;

- důsledně zabezpečovat a kontrolovat projektovou připravenost, kvalitní, hospodárnou výstavbu a bezpečný provoz jaderných elektráren v souladu s požadavky Mezinárodní agentury pro atomovou energii a s využitím zahraničních zkušeností, zejména Sovětského svazu;

- urychlit výrobu zařízení na bioplyn;

- racionalizovat dodávky, distribuci, cenové otázky spojené s hospodařením ropou a plynem;

- vést zainteresované spotřebitele k sdružování finančních prostředků za účelem efektivního budování a využívání energetických zdrojů;

- k snižování materiálové náročnosti výroby výrazněji využívat progresivních norem spotřeby materiálů a surovin včetně druhotných;

- urychlovat zahájení modernizace pracovišť v resortu hutnictví a těžkého strojírenství, uplatňovat moderní technologii v hutnictví, zajišťovat dodávky speciálních ocelí a efektivní profily válcovaných materiálů;

- postupně snižovat spotřebu kovů a nahrazovat je výhodnějšími a kvalitnějšími novými materiály, zejména konstrukčními plasty aj.;

- zkvalitňovat ochranu materiálů zejména před korozí a chemikáliemi; ochraňovat zařízení elektrotechniky a robotizované technologické komplexy;

- výrazněji docenit národohospodářský význam sběru druhotných surovin a jejich technickou i ekonomickou efektivnost v průmyslovém zpracování;

- v zemědělskopotravinářském komplexu ve větší míře využívat solární energii a bioplyn, snižovat ztráty ze sklizní a skladování zemědělských a potravinářských produktů; společně se strojírenstvím a s využitím mezinárodní dělby práce plánovitě urychlit výměnu zastaralých mechanismů;

- odměňovat a stimulovat pracující za dosažení úspor paliv, energie, materiálů a surovin; s uplatňováním chozrasčotu využívat brigádní formu organizace práce a odměňování; podporovat zlepšovatelské a vynálezecké hnutí;

- vytvářet předpoklady pro stabilizaci odborných kádrů pro energetiku a přitažlivé podmínky pro volbu hornického povolání;

- ve školách vychovávat žáky a studenty k pečlivé hospodárnosti s palivy, energií, surovinami a materiály; zabezpečovat zvyšování úrovně vzdělanosti řídících a odborných kádrů;

- zjednodušit značné množství předpisů v palivoenergetickém komplexu;

- vytvářet podmínky a kontrolovat, jak vědeckotechnický rozvoj, včetně přínosu práce výzkumných a vývojových pracovišť, v palivoenergetickém, surovinovém a materiálovém hospodářství je zakotven nejen ve státním plánu, ale i v plánech resortních, oborových a podnikových;

3. využívat závěry výborů obsažené v souhrnných zprávách z poslaneckých průzkumů.

IV. ukládá

- výborům

využívat poznatky z poslaneckých průzkumů ve své činnosti a všestranně napomáhat k realizaci úkolů vytyčených v Hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 1986-1990 a výhledu do roku 2000;

- poslancům

ve spolupráci se státními a hospodářskými orgány a zainteresovanými organizacemi Národní fronty ve volebních obvodech aktivně napomáhat k plnění úkolů 8. pětiletého plánu a postupné přestavby hospodářského mechanismu ČSSR.

V. obrací se

a) na všechny výrobce, pracovní kolektivy, brigády socialistické práce, racionalizační brigády, zlepšovatele, vynálezce a všechny občany, aby ve svých socialistických závazcích, zejména na počest 70. výročí VŘSR a 40. výročí Vítězného února, věnovali trvalou pozornost efektivnímu využívání paliv, energie, surovin a materiálů;

b) na hromadné sdělovací prostředky, aby i nadále věnovaly trvalou pozornost snižování energetické a materiálové náročnosti.

Kocinová v. r., Pažická v. r.

ověřovatelé

Janík v. r.

předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP