USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 134

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

ve dnech 20. a 21. června 1989

Sněmovna národů dne 20. června 1989 schválila návrh předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 20. a 21. června 1989 s tímto pořadem:

1. Ověření platnosti volby ve volebních obvodech č. 66 a č. 133 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění

2. Ověření platnosti volby ve volebních obvodech č. 15, č. 24, č. 53, č. 62, č. 66, č. 68, č. 92 a č. 118 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění

3. Slib nově zvolených poslanců

4. Volba poslanců do výborů sněmoven (tisk SL 158, tisk SN 159)

5. Zpráva předsedy vlády Československé socialistické republiky o vývoji národního hospodářství a současných úkolech

6. Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1988 (tisk 157)

7. Vládní návrh zákona o národohospodářském plánování (tisk 143) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 154)

8. Vládní návrh zákona o organizaci Československé státní dráhy (tisk 145) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 155)

9. Vládní návrh, kterým se předkládají k souhlasu Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky Všeobecné podmínky pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1988) , schválené na 129. zasedání Výkonného výboru RVHP v Moskvě ve dnech 10.-11. října 1988 (tisk 150)

10. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky, podepsaná v Praze dne 3. května 1989 (tisk 151)

11. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Praze dne 19. ledna 1989 (tisk 131)

12. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců a na zproštění funkcí soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 152)

13. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 22. března do 19. června 1989 (tisk 153).

Kocinová v. r., Veselá v. r.
Janík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP