USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODU

č. 148

ke zprávě místopředsedy vlády ČSSR a předsedy Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o realizaci bytové politiky

Sněmovna národů

na své 5. schůzi dne 24. října 1989 po projednání zprávy místopředsedy vlády ČSSR a předsedy Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Karla Juliše a zprávy společného zpravodaje výborů Sněmovny národů místopředsedy Sněmovny národů Václava Štáfka

1. konstatuje, že

- vytváření podmínek pro kvalitní bydlení patří k základním úkolům státní bytové politiky a považuje se za jeden z klíčových ukazatelů životní úrovně obyvatelstva. Péče o rozvoj bydlení je nedělitelnou součástí ekonomického, sociálně politického a kulturního programu KSČ. V letech 1945-1990 bude v ČSSR postaveno zhruba 3,7 miliónů nových bytů, tj. 70 % ze stávajícího bytového fondu. Jen za období 1961-1985 získala nový byt více než polovina našich občanů,

- pro realizaci koncepce státní bytové politiky na 8. pětiletku vláda ČSSR vyčlenila potřebné finanční prostředky, ale nedostatečná návaznost cenové a technické politiky, materiálního krytí, nedostatečné rozpracování koncepce do konkrétních podmínek příslušných článků řízení, její časté změny a nedostatečná kontrola znemožňují její plnou realizaci,

- vládě ČSSR se nepodařilo snížit ani stabilizovat ceny v bytové výstavbě, především snižováním nákladů; úkoly komplexní bytové výstavby na léta 1986 až 1988 se neplní. Očekává se, že plán výstavby bytů v 8. pětiletce nebude zajištěn. Neplnění úkolů v komplexní výstavbě se projevuje jako sociálně politický problém,

- vláda doposud nevytvořila dostatečné podmínky zejména v oblasti technické, ekonomické a legislativní, které by v souladu s novým hospodářským mechanismem umožnily zkrátit

celý proces přípravy a realizace bytové výstavby, zvýšit kvalitu a užitkové vlastnosti bytů, jakož i zlepšit řešení bytových souborů ve vazbě na tvorbu a ochranu životního prostředí a zajistit efektivnost komplexní bytové výstavby, zejména vysokou úrovní hospodárnosti výstavby, dostatečnou údržbou a modernizací,

- vláda ČSSR na základě zpracované analýzy přijala soubor opatření s cílem odstranit přetrvávající nedostatky a zajistit rovnoměrný a plynulý přechod do 9. pětiletky, poznatky však ukazují, že se opatření nedaří plnit;

2. zdůrazňuje potřebu

- vytvořit celostátní dlouhodobou koncepci bytové politiky z hlediska potřeb národního hospodářství a současných požadavků na moderní a kulturní bydlení a zabezpečit její rozpracování na příslušných úrovních,

- prosadit komplexní přístup k realizaci bytové výstavby, občanské a technické vybavenosti, modernizace a údržby bytového fondu a jejich zabezpečení dodávkami ze stavebnictví a ostatních resortů národního hospodářství; zvýšit kapacity a výkonnost stavebnictví, hospodárnost a efektivnost bytové výstavby, uspokojovat potřeby ve výstavbě objektů sociální péče a služeb, věnovat potřebnou pozornost individuální bytové výstavbě,

- připravit vyhovující komplexní právní úpravu v oblasti bytové politiky, především na úseku hospodaření s byty a nebytovými prostory,

- zabezpečit při komplexní bytové výstavbě plné respektování ekologických požadavků a požadavků ochrany zemědělského půdního fondu, zvýšit architektonickou úroveň sídlišť, domů a bytů, kvalitu provedení staveb, odstranit zaostalost občanské a technické vybavenosti sídlišť a zanedbanost domovního a bytového fondu a za tím účelem zabezpečit progresivní techniku,

- zajistit přípravu kvalifikovaných kádrů; vytvořit účinný systém bytového hospodářství a účast uživatelů bytů na správě bytového fondu, zavést evidenci bytů jako nezbytný podklad pro řádné hospodaření s byty;

3. doporučuje vládě Československé socialistické republiky využít poznatky poslanců Sněmovny národů z poslaneckých průzkumů, jejich podněty a připomínky z rozpravy k urychlenému dopracování návrhu zásad koncepce státní bytové politiky na 9. pětiletku s výhledem do roku 2005 včetně její realizace právními nástroji a návrh předložit Federálnímu shromáždění v prvním pololetí 1990,

4. ukládá poslancům Sněmovny národů aktivně napomáhat realizaci úkolů bytové politiky v 8. pětiletce a při tvorbě koncepce bytové politiky na 9. pětiletku ve svém volebním obvodu.

Klůzová v. r., Pažická v. r.

ověřovatelé

Janík v. r.

předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP