USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 245

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 27., 28. a 29. 3. 1990

Sněmovna národů dne 27. března 1990 schválila návrh předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 27., 28. a 29. března 1990 s tímto pořadem:

1. Návrh předsednictva Sněmovny lidu na uvolnění poslance Ivana Laluhy z výboru pro kulturu a výchovu a jeho zvolení do výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1990 (tisk 307) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 331)

3. Vládní návrh zákona o sdružování občanů (tisk 281) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 329)

4. Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím (tisk 279) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 318)

5. Vládní návrh zákona o právu petičním (tisk 278) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 319)

6. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v oblasti periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků (tisk 280) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 320)

7. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník (tisk 322)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství (tisk 285) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 317)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 43/1976 Sb. (tisk 270)

10. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Mezinárodní úmluva o zjednodušení a sladění celních režimů, podepsaná v Kjótu dne 18. května 1973 a její přílohy A.2., A.3., A.4. a C.1. (tisk 201)

11. Návrh shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací ČSSR na volbu soudců z povolání vojenských soudů (tisk 265)

12. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) (tisk 266) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 316)

13. Návrh ústavního zákona, kterým se mění název republiky

14. Návrh ústavního zákona o státním znaku, standartě prezidenta a státní pečeti

15. Návrh usnesení Federálního shromáždění na vyslovení neplatnosti souhlasu Národního shromáždění se Smlouvou o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR ze dne 16. listopadu 1968 (tisk 332)

16. Odpověď ministra národní obrany ČSSR genplk. M. Vacka na interpelaci poslanců Federálního shromáždění Michala Dymáčka, Ladislava Lise a Martina Palouše (tisk 330)

17. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 15. března do 26. března 1990 (tisk 308)

18. Otázky a podněty poslanců

Kocinová v. r., Strnadová v. r.
Stank v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP