USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 293

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání 28. společné schůze

Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 2.-9. 5. 1990

Sněmovna národů na 28. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 2. května schválila tento návrh pořadu schůze:

1. Návrh ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., ve znění ústavního zákona č. 161/1989 Sb., o československé federaci (tisk 302)

2. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu (tisk 398)

3. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tisk 347) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 422)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon (tisk 325) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 434)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní řád (tisk 326) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 434)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody (tisk 327) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 434)

7. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb. (tisk 312) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 411)

8. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) (tisk 313) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 426)

9. Návrh zákona o vysokých školách (tisk 309) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 427)

10. Návrh zákona o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti (tisk 402)

11. Interpelace, otázky a podněty poslanců

12. Vládní návrh zákona o zemědělském družstevnictví (tisk 397) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 436)

13. Vládní návrh zákona o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví (tisk 369) a společné zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 435)

14. Vládní návrh zákona o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů (tisk 396) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 410)

15. Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy (tisk 357)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb., a zákona č. 91/1977 Sb. (tisk 367) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 409)

17. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o prokuratuře (tisk 344) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 412)

16. Návrh zákona o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 345)

19. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti (tisk 388)

20. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů (tisk 375)

21. Vládní návrh zákona o změnách ve vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky a jejich organizačním zabezpečení ve věcech tisku a jiných informačních prostředků (tisk 338) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 424)

22. Návrh zákona o teologických fakultách (tisk 356) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 428)

23. Odpovědi na interpelace

24. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Nigerijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisku z majetku (tisk 267)

25. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní republiky

a) návrh na přístup České a Slovenské Federativní Republiky k Vídeňské úmluvě o právu smluv mezi státy a mezinárodními organizacemi nebo mezi mezinárodními organizacemi

b) návrh na odvolání výhrady k čl. 66 Vídeňské úmluvy o smluvním právu (tisk 268)

26. Zpráva o činnosti společné komise Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled nad vyšetřováním událostí ze dne 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 430)

27. Zpráva o činnosti komise pro dohled na stažení sovětských vojsk z Československa (tisk 432)

28. Zpráva komise Federálního shromáždění pro zpracování analýzy finančních vztahů mezi rozpočtem čs. federace, republik a politickými stranami a politickými hnutími

29. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 24. dubna do 1. května 1990

30. Závěrečný projev předsedy Federálního shromáždění.

Kocinová v. r., Strnadová v. r.
Stank v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP