Úterý 26. června 1990

/ Začátek schůze České národní rady v 9.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Jaroslav Šafařík a 191 poslanců ČNR. Členové vlády České republiky, předseda vlády Petr Pithart, místopředsedové vlády František Vlasák, Antonín Hrazdíra, Antonín Baudyš, ministr výstavby a stavebnictví Ludvík Motyčka, ministr zdravotnictví a sociálních věcí Pavel Klener, ministryně spravedlnosti Dagmar Burešová , ministr školství, mládeže a tělovýchovy Milan Adam , ministr životního prostředí Bedřich Moldan, ministryně-předsedkyně Výboru lidové kontroly Jitka Zetková a ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, milí hosté, z pověření dosavadního předsednictva České národní rady zahajuji první ustavující schůzi České národní rady v jejím VI. volebním období. Samozřejmě vás všechny na této ustavující schůzi srdečně vítám.

Dovolte mi, abych mezi námi uvítal členy předsednictva České národní rady V. volebního období , kteří podle jednacího řádu ČNR zůstávají ve své funkci až do doby zvolení nového předsednictva.

Dále vítám vládu České republiky v čele s jejím předsedou panem Petrem Pithartem. Vítám rovněž členy České volební komise.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, předsednictvo ČNR v souladu se zákonem o jednacím řádu České národní rady připravilo dnešní ustavující schůzi a navrhlo pořad, jak je uveden na pozvánce.

Doporučuji, aby dnešní ustavující schůze ČNR se řídila následujícím programem:

I. Slib poslanců České národní rady

II. Návrh na volbu komise poslanců ČNR na zjišťování výsledků hlasování na ustavující schůzi ČNR

III. Návrh předsednictva ČNR na volební řád pro tajné hlasování na ustavující schůzi ČNR (sněmovní tisk 1)

IV. Návrh na volbu předsedy mandátového a imunitního výboru České národní rady (sněmovní tisk 2)

V. Návrh na volbu členů mandátového a imunitního výboru ČNR (sněmovní tisk 3)

VI. Zpráva mandátového a imunitního výboru na ověření platnosti volby poslanců České národní rady

VII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 18. května 1990 do konání dnešní ustavující schůze České národní rady (sněm. tisk 4)

VIII. Návrh na volbu předsedy České národní rady (sněmovní tisk 5)

IX. Návrh na stanovení počtu členů předsednictva, počtu místopředsedů a počtu ověřovatelů ČNR (sněmovní tisk 6)

X. Návrh na zřízení dalších výborů České národní rady (sněmovní tisk 7)

XI. Návrh na volbu místopředsedů, předsedů výborů a dalších členů předsednictva ČNR (sněmovní tisky 8, 9, 10)

XII. Návrh na volbu ověřovatelů České národní rady (sněmovní tisk 11)

XIII. Návrh na volbu členů výborů České národní rady (sněmovní tisk 12)

Paní poslankyně, páni poslanci, slyšeli jste návrh pořadu ustavující schůze. Má někdo z poslanců k tomuto návrhu nějaké připomínky nebo dotazy ?

Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu pořadu. Zjišťuji, že podle prezenční listiny je přítomno 179 poslanců České národní rady a je tudíž usnášení schopná.

Kdo souhlasí s navrženým programem tak, jak jsem jej přednesl, až zvedne ruku. (Hlasování.)

Děkuji.

Je někdo proti ? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování ? Nikdo. Děkuji.

Tím je pořad dnešní schůze schválen jednomyslně a přistoupíme k jeho projednávání.

Prvním bodem schváleného pořadu je

I.

Slib poslanců

Podle ústavního zákona o československé federaci je každý poslanec povinen složit poslanecký slib, a to v první schůzi, které se po svém zvolení zúčastní.

Ústavní zákon dále praví, že odmítnutí složit slib anebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Poslanecký slib budete skládat tím způsobem, že paní poslankyně Anna Röschová přečte ústavním zákonem předepsanou formuli slibu. Poslanci, v pořadí podle abecedy, přistoupí ke mně vykonat slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Při čtení formule slibu všichni přítomní povstanou a zůstanou stát po celou dobu slibu všech poslanců sněmovny.

Prosím nyní poslankyni Annu Röschovou, aby přečetla ústavní formuli poslaneckého slibu a složila jako první poslanecký slib do mých rukou. Poté prosím, aby představila každého poslance před složením slibu tím, že přečte jeho jméno.

Nyní prosím, abyste všichni povstali.

Poslankyně Anna Röschová:

"Slibuji na svoji čest a svědomí věrnost České republice a České a Slovenské Federativní Republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a České a Slovenské Federativní Republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

(Podáním ruky a slovem "SLIBUJI" skládají poslanci slib do rukou předsedy Č N R Jaroslava Šafaříka.)

Pro úplnost se táži, zda všichni poslanci složili poslanecký slib? (Souhlas.)

Mohu tedy konstatovat, že jsme učinili zadost ústavnímu zákonu o československé federaci a všichni poslanci složili poslanecký slib.

Můžeme přistoupit k druhému bodu pořadu, kterým je

II.

Návrh na volbu komise poslanců České národní rady na zjišťování výsledků hlasování na ustavující schůzi České národní rady

Podle zákona České národní rady o jednacím řádu České národní rady ustavující schůze České národní rady zvolí komisi poslanců pro zjišťování výsledků hlasování.

Jde o první z řady návrhů, které budou dnešní plenární schůzi předloženy. Všechny se týkají v souladu s jednacím řádem České národní rady konstituování orgánů České národní rady.

Návrhy jsou výsledkem politických dohod všech stran, hnutí, zúčastněných na volbách, jejichž poslanci zasedli v českém parlamentu, to znamená vy všichni, kteří jste zde složili poslanecký slib. Tyto návrhy byly projednány v poslaneckých klubech, a proto se domnívám, že by mohly být poslanci České národní rady akceptovány. A pokud si život - myslím tím práci České národní rady - vyžádá změny, je možné tak vždy v průběhu volebního období učinit.

Navrhuji, aby v souladu s dohodou politických stran a hnutí byli členy komise na zjišťování výsledků hlasování na této schůzi České národní rady zvolení poslanci Ivo Přikryl, Václav Cibuzar, Vladimír Řezáč a Jiří Macháček.

Zároveň doporučuji, aby při tajném hlasování tato komise dohlížela na organizaci voleb.

Má někdo z poslankyň a poslanců připomínku k tomuto návrhu, případně dotaz? Není návrh ani dotaz. Budeme tedy hlasovat o složení komise. Doporučuji hlasovat o celém návrhu, to znamená o všech čtyřech navrhovaných poslancích najednou. Jsou proti tomuto způsobu hlasování námitky? (Nejsou.) Děkuji.

Kdo souhlasí, aby členy komise na zjišťování výsledků hlasování na ustavující schůzi byli poslanci Ivo Přikryl, Václav Cibuzar, Vladimír Řezáč, a Jiří Macháček, nechť zvedne ruku. (Hlasování.) Ďekuji vám.

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Dva poslanci se zdrželi hlasování.

Komise je zvolena.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Přistoupíme k projednávání dalšího bodu pořadu, kterým je třetí bod:

III.

Návrh předsednictva České národní rady na volební řád pro tajné hlasování na ustavující schůzi České národní rady

Na lavice vám byl rozdán jako sněmovní tisk i návrh tohoto volebního řádu pro tajné hlasování, tak jak jej pro dnešní schůzi České národní rady připravilo její předsednictvo. Tento volební řád pro tajné hlasování upravuje základní postup, jakým budete volit.

Vlastní volby budou probíhat v reprezentačních místnostech České národní rady v tomto podlaží naproti zasedací síni ČNR.

V první místnosti vám budou pracovníky Kanceláře České národní rady vydány hlasovací lístky a dány další organizační pokyny.

Ke způsobu hlasování chci ještě připomenout, že podle zákona České národní rady o jednacím řádu se členové předsednictva České národní rady, to je předseda, místopředsedové, předsedové výborů a další členové předsednictva volí tajným hlasováním.

Má někdo z poslankyň a poslanců nějakou připomínku, případně dotaz k návrhu předloženého volebního řádu ? (Ne.)

Pokud nejsou připomínky, budeme tedy hlasovat.

Kdo souhlasí, abychom na dnešní ustavující schůzi postupovali při tajném hlasování podle předloženého návrhu volebního řádu, sněmovní tisk č. 1, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Kdo je proti ? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování ? (Nikdo.)

Návrh byl schválen rovněž jednomyslně.

Můžeme tedy přistoupit ke IV. bodu pořadu, kterým je

IV.

Návrh na volbu předsedy mandátového a imunitního výboru České národní rady

Milé poslankyně, vážení poslanci, podle § 8 zákona České národní rady o jejím jednacím řádu je nezbytné, aby Česká národní rada na ustavující schůzi ověřila platnost volby poslanců. K tomu je třeba provést tajnou volbu předsedy mandátového a imunitního výboru.

Návrh na předsedkyni mandátového a imunitního výboru předložila skupina poslanců, kteří jsou uvedeni ve sněmovním tisku č. 2, který máte k dispozici.

Máte nějaké připomínky nebo dotazy k návrhu na předsedkyni mandátového a imunitního výboru podle tohoto tisku ? (Ne.) Nejsou připomínky. Přerušíme tedy naše jednání a odebereme se k provedení tajné volby předsedkyně mandátového a imunitního výboru České národní rady. Začátek další části bude hned po skončení volebního aktu a bude sdělen vyzváněním zvonce.

Přerušuji jednání.

(VOLBY.)

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, zahajuji přerušené jednání a prosím pověřeného člena komise, aby nás seznámil s výsledkem tajné volby.

Poslanec Ivo Přikryl: K volbě předsedkyně mandátového a imunitního výboru bylo poslancům vydáno celkem 191 hlasovacích lístků a komise zjistila po skončení hlasování, že se hlasování zúčastnilo 190 poslanců; jeden se hlasování zdržel.

Bylo odevzdáno celkem 190 platných hlasovacích lístků, žádný z hlasovacích lístků nebyl neplatný.

Pro navrženou kandidátku poslankyni Annu Röschovou bylo odevzdáno 181 hlasů, proti bylo 9 hlasů.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji panu poslanci. Takže mně nezbývá, než abych i vaším jménem blahopřál paní poslankyni Anně Röschové ke zvolení za předsedkyni mandátového a imunitního výboru České národní rady.

Můžeme tedy přistoupit k dalšímu bodu našeho jednání, kterým je

V.

Návrh na volbu členů mandátového a imunitního výboru České národní rady

Návrh vám byl předložen jako sněmovní tisk č. 3. Pro jistotu přečtu jména paní poslankyň a pánů poslanců a prosím, aby povstáním se celému poslaneckému sboru představili. (Děje se.)

Poslanec pan Petr Čermák

poslanec pan Richard Hájek

poslanec pan Vojtěch Dohnal

paní poslankyně Ivana Janů je omluvena z dnešního jednání,

paní poslankyně Daniela Kolářová - rovněž se mně omlouvala, že má naléhavou záležitost a dostaví se asi za půl hodiny,

pan poslanec Jiří Jirásek

pan poslanec Jan Kryčer, je omluven - mimo republiku,

pan poslanec Oldřich Kužílek,

pan poslanec Ivo Palkoska

pan poslanec Jiří Payne

pan poslanec Jan Sapák

pan poslanec Miroslav Šlouf

pan poslanec Karel Štindl

pan poslanec Vladimír Šuman.

Navrhovateli jsou poslanci uvedení ve sněmovním tisku č . 3.

Jsou k tomuto návrhu nějaké připomínky, dodatky ?

Poslanec Luděk Fendrych: Vážené poslankyně, vážení poslanci, z pověření klubu poslanců Hnutí za samosprávnou demokracii a po konzultaci s klubem poslanců Křesťansko-demokratické unie navrhuji, aby mandátový a imunitní výbor byl rozšířen o dva poslance, a to za každé hnutí po jednom poslanci.

Zdůvodnění : Při nepřítomnosti, která se právě stala --u obou poslanců z těchto dvou hnutí, kteří jsou mimo republiku, by potom při jednom jediném poslanci nemělo každé to hnutí svého zástupce. To je jeden vážný důvod.

Za druhé ani relace k počtu mandátů není zcela v pořádku, vychází to na 1 ,7 atd. Děkuji.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Pane poslanče, máte konkrétní návrhy, jména ? Buďte tak laskav, seznamte s návrhem Českou národní radu !

Poslanec Luděk Fendrych: Za Hnutí za samosprávnou demokracii by to byl pan poslanec Zbyšek Stodůlka a za Křesťansko-demokratické hnutí pan poslanec Procházka.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Vážená Česká národní rado, slyšeli jste návrh na doplnění. Táži se, zda máte někdo k tomuto návrhu nějakou připomínku ? Domnívám se, že požadavek těchto dvou hnutí, KDH i Sdružení pro Moravu a Slezsko je oprávněný.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP