Úterý 3. července 1990

/Začátek schůze České národní rady v 9.00 hodin/

3. července 1990

Přítomni

předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, místopředsedové České národní rady Václav Žák, Michal Kraus, Zdeněk Malík a Jan Kasal a 184 poslanců České národní rady.

Členové vlády České republiky, předseda vlády Petr Pithart, místopředsedové vlády František Vlasák, Milan Lukeš a Antonín Baudyš, ministr financí, cen a mezd Karel Špaček, ministr výstavby a stavebnictví Ludvík Motyčka, ministr kultury Milan Uhde, ministr zdravotnictví Martin Bojar, ministr průmyslu Jan Vrba, ministr zemědělství a výživy Bohumil Kubát, ministr spravedlnosti Leon Richter, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka, ministr vnitra Tomáš Hradílek, ministr práce a sociálních věcí Milan Horálek, ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová, ministr životního prostředí Bedřich Moldan, ministr-předseda Výboru lidové kontroly Bohumil Tichý, ministr vlády Karel Dyba, Miroslav Grégr, Tomáš Ježek a Jaroslav Šabata.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, milí hosté, zahajuji přerušené jednání České národní rady a všechny vás srdečně vítám. Ráda vítám opět mezi námi vládu České republiky v čele s panem předsedou Petrem Pithartem. Zjišťuji, že podle prezenční listiny je dnes přítomno 158 poslanců, což se mi upřímně řečeno nezdá, protože zasedací síň je plná a mám tedy za to, že se patrně někdo z vás zapomněl podepsat. Prosila bych, pokud někdo se takového opomenutí dopustil, aby laskavě tuto chybu napravil, protože jde o zásadní věc, hlasování může být potom třeba velice vyrovnané a právě ty hlasy, které by nebyly podchycené by mohly zpochybnit výsledky hlasování. Vidím, že jsem měla pravdu.

Pět minut přestávka, jakmile se všichni vrátí, začneme.

Předpokládám, že jsou všichni zpátky, čili můžeme zahájit schůzi. Než přistoupíme k rozpravě k programovému prohlášení vlády České republiky, chci vás informovat o některých materiálech, které vám byly rozdány. Na včerejší požadavek pana poslance Bendy byly charakteristiky členů vlády rozšířeny a máte je u sebe na lavici. Můžeme tedy vládě poděkovat za vyhovění žádosti. Teď dostávám hlášení, že je zde přítomno 184 poslanců.

Ke státnímu závěrečnému účtu České republiky za rok 1989 jsme dnes také dostali na lavice písemný materiál. Podle článku 107, odstavec 1, písmeno d/ ústavního zákona o československé federaci patří do působnosti národní rady schvalovat státní závěrečný účet republiky. Protože státní závěrečný účet národní republiky za rok 1989 ČNR ještě neschválila, předkládáme jeho projednání zároveň s jednáním o státním rozpočtu České republiky na rok 1991. Prosím vás proto, abyste si materiál prostudovali, ponechali a projednáme jej potom společně. Nyní už podle schváleného pořadu zahájíme rozpravu k programovému prohlášení vlády České republiky. Předtím bych vám řekla ještě ráda pár slov. Chtěla bych vás upozornit na článek 127 ústavního zákona, podle kterého vláda republiky je povinna po svém jmenování předstoupit před národní radu na její nejbližší schůzi, předložit jí svůj program a požádat ji o vyslovení důvěry. Tomu potom koresponduje článek 129, odstavec 2, kde se praví - vysloví-li národní rada vládě republiky nedůvěru nebo zamítne-li její návrh na vyslovení důvěry, předsednictvo národní rady vládu republiky odvolá. Četla jsem vám tyto dva články proto, abyste si byli vědomi důsledků projednání programového prohlášení vlády. Znovu upozorňuji na to, že jde o prohlášení vlády, nikoliv prohlášení České národní rady. Včera na výborech i na poslaneckých klubech odezněly hlasy, které vytýkaly vládě, nebo vyslovovaly přesvědčení, že vláda, dříve než-li zpracovala programové prohlášení, se měla svými zástupci dostavit do České národní rady a jednotlivé body, které nejsou podle názoru poslanců ještě zcela ujasněné, s poslanci projednat. Na to bych ráda z tohoto místa reagovala. Jde o programové prohlášení vlády, nikoliv o programové prohlášení ČNR. Vláda jistě přivítá iniciativu, která se u poslanců ČNR objevila, já si myslím, že to je dobrý úkaz, že poslanci reagují tak živě, s takovým množstvím iniciativy a s takovým množstvím připomínek, to jistě v minulosti nebylo zvykem, já si myslím, že všechny tyto připomínky, všechny tyto náměty, všechny tyto kritiky, někdy zcela vyhraněné, jistě zužitkujeme, jak pokud jde o možnost interpelace vlády, tak zejména pokud jde o naši zákonodárnou iniciativu. Čili celé to včerejší odpoledne, které bylo velice bouřlivé, kde se probíralo programové prohlášení velice podrobně, docela určitě nepřijde nazmar. Jistě je v České národní radě využijeme, jistě z něj celou řadu námětů použijeme a jistě bude pro nás užitečné, ale musíme si uvědomit, že programové prohlášení vlády buď můžeme přijmout - a tím vyslovit vládě důvěru a nebo nepřijmout - a pak nastává situace podle § 129, odstavec 2, o kterém jsem vás už předtím informovala. Proto vás prosím, abyste rozpravu už zaměřili tímto způsobem, zda zásadně máte sice kritické připomínky, řadu dalších námětů, případně jiná cílová řešení, ale zda zásadně s tím programovým prohlášením souhlasíte a hodláte vládě tímto projevit důvěru, či zda zásadně je pro vás programové prohlášení nepřijatelné. To na začátek rozpravy, kterou tímto zahajuji a prosím, aby - protože tu teď nemám, kdo se písemně přihlásil do rozpravy, patrně se budete hlásit přímo z pléna. Prosím tedy poslance - pan poslanec Čech.

Poslanec Vladimír Čech: Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom jednu maličkou připomínku. Dostali jsme materiály, týkající se ministrů, ale u ministra Tichého není uvedeno, jestli byl někdy členem nějaké strany nebo ne. Myslím si, že by to mělo být doplněno.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Prosím pana ministra Tichého, kdyby se laskavě vyjádřil. /Není tu./ Pan ministr tady zatím není, takže počkáme, poznamenáme si to a až přijde, tak mu tuto otázku pana poslance Čecha položíme. Prosím dalšího diskutujícího.

Domnívám se, že by bylo namístě, kdyby vystoupili předsedové klubů, případně předsedové výborů. Pan poslanec Karas.

Poslanec Jiří Karas: Dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout, až se bude hlasovat o důvěře vládě, aby se hlasovalo jednotlivě, o jednotlivých členech vlády. Děkuji. (Ohlas v sále.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Toto je protinávrh. Prosím, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Karase, ať zvedne ruku. (Projevy nesouhlasu s hlasováním.) Pan poslanec Vondráček.

Poslanec Josef Vondráček: Měl bych jednu připomínku. Máme hlasovat o důvěře vládě, o programu, který vláda předložila. Když budeme hlasovat o důvěře vládě, pro program, tak tím získává důvěru celá vláda a není nutné a nebylo to nikdy, aby se hlasovalo o každém členu vlády samostatně. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Musíme se vrátit k návrhu poslance Karase. Zásadně podle ústavy je možné, aby národní rada vyslovila nedůvěru jednotlivému členu vlády. Pokud jde o předstoupení vlády, v tom okamžiku, kdy vláda předkládá svůj program a požaduje o vyslovení důvěry, hlasuje se zásadně o vyslovení důvěry celé vládě, podle ústavy. Pan poslanec Karas by musel konkretizovat, kterému z ministrů vyslovuje nedůvěru.

Poslanec Jiří Karas: Beru návrh zpět.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Děkuji panu poslanci Karasovi. Můžeme pokračovat v diskusi. Přihlásil se pan poslanec Sapák.

Poslanec Jan Sapák: V podstatě mi bylo odpovězeno.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Přihlásil se pan poslanec Biňovec. Připraví se pan poslanec Kalfus.

Poslanec Karel Biňovec: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych říci několik slov k celému našemu příštímu funkčnímu období. Považuji tuto vládu, která před nás předstoupila, za optimální možnost, která je ze všech možností. Nesmírně si vážím pana dr. Pitharta jako historika, dává tomu místu premiéra náležitou vážnost právě svým životem a svými vědeckými zásluhami. Vážím si i mnoha dalších členů této vlády. Já nesouhlasím - a včera jsem o to tvrdě bojoval - s určitými body vládního prohlášení. Především s těmi pasážemi, kde se hovoří o zemském zřízení pro Moravu. Mám k tomu mnoho důvodů, které zde nehodlám rozvádět. Moji kolegové na místech pro Společnost pro Moravu a Slezsko sice pokašlávají, ale já jsem ochoten jim to vyložit, až přijde čas (své důvody). Přesto jsem postaven do takové situace, že nesouhlasím (i když včera se mi to snažil pan premiér vysvětlovat, že to není míněno tak, jak je to napsáno - teď jsem dostal brožurku od Moravy a Slezska, kde se jasně specifikuje, co je míněno zemským zřízením a s tím já nikdy souhlasit nebudu) a buďto budu hlasovat proti vládnímu prohlášení a tím budu jedním z těch, kteří vyslovují nedůvěru této vládě, které hluboce důvěřuji a věřím, nebo zde budu deklarovat svůj postoj: Budu hlasovat pro toto vládní prohlášení jenom proto, že mám důvěru v tuto vládu, ale že budu nadále celé dva roky, pokud tu budu, proti některým bodům ve vládním prohlášení bojovat.

Chtěl bych vám říci ještě jednu věc na začátek - začínáme tak, že někteří z nás se bojí zase opozice. Bojí se politického boje. Chceme mít všechno v harmonii. Předsedkyně našeho výboru prohlásila, že doufá, že budeme jedna harmonická rodina. Jak to, přátelé? My jsme byli přece zvoleni konečně ve svobodných demokratických volbách. Toto je parlament a ne nějaké rodinné shromáždění. Tady se mají vést politické boje za názory. Vždyť my jsme dostali hlasy svých voličů a ti voliči mají různé názory. My musíme tvrdě za tyto názory svých voličů bojovat. Proč bychom se měli bát opozice, která je normální v každém parlamentu. Proč bychom měli uzavírat koalice se všemi stranami? Jestliže přesvědčujeme naše lidi v tisku a masmédiích o tom, že musí začít myslet nově, budeme muset začít myslet nově především my. Jsme tu už jednou konečně demokraticky a svobodně zvolení poslanci, máme zodpovědnost ke svému svědomí a zároveň zodpovědnost ke svým voličům. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Biňovcovi. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Kalfus. Připraví se pan poslanec Holomek.

Poslanec Jiří Kalfus: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, včera večer jsem si položil dvě otázky v souvislosti s programovým prohlášením naší české vlády. První z nich byla, jestli toto prohlášení na 49 stránkách, které nám je předloženo, mohlo být lepší, jestli mohlo být hutnější a jestli mohlo být obsažnější. Na tuto otázku jsem si odpověděl ano. Prohlášení mohlo být obsažnější, mohlo být nutnější, ale v době, kterou na to vláda měla, domnívám se, že asi nebylo v lidských silách udělat víc, než vláda udělala.

Samozřejmě, že nás mrzí - i mě osobně - že tam chybí některé věci, které by tam měly být. Například tam není ani jedna zmínka o reprivatizacích. V prohlášení se podle mého názoru věnuje málo pozornosti problémům inflace, který v budoucích letech (nejen v těch dvou letech, po která tady budeme), nás bude trápit, stejně jako vládu.

Druhou otázku, kterou jsem si položil, bylo, jestli filozofie tohoto vládního prohlášení a jeho obsah nás opravňuje, resp. mě opravňuje - protože otázky jsem si pokládal sám sobě - k tomu, abych vyslovil naší vládě důvěru. Domnívám se, že tento obsah a tato filozofie vládního prohlášení mě opravňuje k tomu, abych pro něj hlasoval a tím projevil vládě důvěru. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Kalfusovi, prosím pana poslance Holomka, připraví se pan poslanec Šedivý.

Poslanec Karel Holomek: Paní předsedkyně, dámy a pánové, v programovém prohlášení vlády zaznívají -výrazně slova o české státnosti. Chápeme tuto národní svébytnost nejen hospodářsky, ale i kulturně-politicky. Z tohoto prohlášení zaznívají zřetelně i myšlenky Masaryka v tom, že každé jednání bude koneckonců podléhat i nejvyšším soudům mravním a že vláda hodlá usilovat o obnovu ztracených ctností občanských. Nepochybně zde vláda usiluje o vytváření podmínek, v nichž by byly odstraněny nedostatky, které nepříznivě ovlivňují každodenní život lidí. S tím my všichni zajisté velmi rádi vyslovujeme svůj souhlas. Chci se z tohoto pohledu podívat na menšinové národnosti, zvláště na romské etnikum, které je v českých zemích z těchto menšin nejsilnější. Přitom romské etnikum se výrazně odlišuje ode všech menšinových národností na území historických zemí, stejně jako ony v minulosti strádalo kulturně a politicky, navíc však několikanásobně hůře i sociálně. Zdá se být zřejmou skutečností, že mnozí z poslanců, jak se koneckonců ukázalo i včera, z tohoto váženého shromáždění, jsou za jedno s Romy v tom, že jde o zanedbanou oblast života naší společnosti, vymykající se z rámce běžných úvah a opatření. Vůbec se nedomnívám, že by vláda opomněla zmínit se o této ožehavé otázce, spíše vycházela z principu naprosté rovnosti občanů a že jakékoliv zdůraznění privilegií není v tomto ohledu na místě. Jestliže však slyšíme, jak je psáno na straně 36 - cituji: Považujeme za jednu z nejdůležitějších povinností vlády ochránit před tvrdostí systému ty, kdo by se v podmínkách soutěže ocitli bez vlastní viny v nevýhodě proti ostatním. Pak do této skupiny patří právem i určitá početně velmi silná skupina Romů, která je na sociálně nejnižší úrovni v této zemi. Proto pokládáme za nanejvýš žádoucí a potřebné, aby vláda dala najevo, že řešení problémů rómské populace v oblasti sociální, výchovné i vzdělávací se vymyká z rámce běžných opatření bude znát, a to tím spíše, že projevy rasové nesnášenlivosti, nejen vůči Romům svědčí o malosti ducha i mnohých občanů, ale i profesionálních pracovníků na nejrůznějších místech. Stále přežívají a ještě delší dobu budou přežívat stereotypy minulých let. Na druhé straně však spěcháme my, Romové, s ujištěním, že nehodláme být pasivními objekty něčího zájmu, ale že hodláme přispět všude, kde to bude třeba, zejména tam, kde až dosud všechna jiná opatření zklamala.

Dovolte, abych se zastavil ještě u další, velevýznamné záležitosti. Na straně 10 se hovoří o tom, že přirozeně fungující rodina je základem ozdravění národa. Mezi Romy má rodina funkci nejvýznamnější, téměř posvátnou. V tomto směru bychom i my chtěli vést, chcete-li - generální útok k ozdravění romské populace. Je to právě rodina, která je mnohdy příčinou slabých výsledků romských dětí ve školách. Ta není způsobena mentální nedostatečností, nýbrž sociální zanedbaností, která má zřejmě svůj nejzákladnější původ v rodině. Na straně 40 se praví: Morální devastace je někdy programována prostředím, v němž žijeme. A následuje zmínka o příhradách pro bydlení či noclehárnách. Pan předseda vlády, ať už chtěl, či nikoliv, zde nejvíce právě mluvil o romských poměrech. Kruh je nezvratně, až fatálně, uzavřen. Rodina, prostředí, dítě ve škole, hendikep na celý život. Ještě několik slov o školském systému, který my, Romové, rovněž pokládáme za rozhodující směr nápravy poměrů. K tomu jen tři body. Za prvé dosavadní systém neumožňuje romským dětem zdravě se psychicky a fyzicky vyvíjet. Skutečné právo na vzdělání se na většinu těchto dětí nevztahuje z důvodů, o nichž jsem již hovořil. Ve zvláštních školách se vyskytuje 50 % romských dětí. Je naprosto žádoucí uskutečnit komplexní terénní výzkum k objasnění příčin školní neúspěšnosti romských dětí, ať už prostřednictvím ministerstva školství a mládeže nebo snad komise na ochranu dětských práv OSN. Za druhé ve zvláštních školách ponechat jenom děti mentálně retardované. Ostatní přeřadit do standardních škol s možností diferencované výuky. A za třetí s okamžitou platností zastavit vyšetřování mentální zralosti rómských dětí předškolního věku prostřednictvím nesmyslných psychologických testů, které nerespektují jazykovou nedostatečnost a mnohdy neschopnost abstraktního myšlení.

Dámy a pánové, ve své reakci na programové prohlášení vlády jsem naznačil souvislosti a možnosti řešení romské problematiky víceméně útržkovitě a heslovitě. V krátké době si dovolíme přijít s ucelenou koncepcí, zahrnující všechny oblasti života romského etnika, i možností řešení. Už dnes je však zřejmo a můžeme snad být za jedno v tom, že bez pomoci vlády, zastupitelských orgánů všech stupňů a celé společnosti to nepůjde. Dále, že je zájmem celé společnosti, nikoliv snad jen marnivou touhou národa, který v dobrém i zlém, zatím spíše v tom zlém, s vámi sdílí společnou, snad to mohu říci, vlast, už bezmála pět století. A posléze, že do Evropy vstoupíte buď s námi, nebo vůbec ne. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Prosím pana poslance Šedivého, připraví se pan poslanec Řezáč.

Poslanec Josef Šedivý: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo České republiky, dámy a pánové, programové prohlášení vlády České republiky jsme projednali v klubu poslanců Křesťanské a demokratické unie. Plně chápeme, že pro krátkost funkční doby nové vlády nebylo možno tak rozsáhlý dokument konkretizovat. Je proto podán ve všeobecných polohách a udává jen základní směry. Hned za péčí o morální obnovu společnosti řadí především starost o stav naší ekonomiky a její reformu. Jako první krok se uvádí převedení státních podniků na státní akciové společnosti.

Mám obavu, abychom zkratky za názvy našich podniků, jako byly n.p. potom o.p. - oborový podnik, v poslední době s.p. - státní podnik - nenahradili zkratkou a.s. - akciová společnost. Doposud se totiž pro demonopolizaci a privatizaci udělalo velmi málo. Např. ve stavebnictví, kde se v demonopolizaci snad udělalo nejvíc - v loňském roce bylo asi 80 oborových nebo státních podniků, nyní je jich téměř 500, přesto k privatizaci stavebních firem je i zde dost daleko. Jaká je potom situace v jiných resortech a podnicích, kde se nezměnilo téměř nic, nebo velmi málo. Liberalizaci cen chce vláda provést co nejdříve, pokud možno začátkem příštího roku. Tomuto kroku by měla předcházet demonopolizace výroby. Je to problém v současné době velmi aktuální a velmi často diskutovaný. Potřeba liberalizace cen je pro úspěšné fungování tržního mechanismu naprosto zřejmá.

Musíme si však uvědomit, že máme extrémně monopolizovanou ekonomiku, v níž jednotlivé, zejména průmyslové produkce vyrábějí často jeden, dva, event. tři výrobci. Naše ekonomika se pohybuje v bludném kruhu technické zaostalosti většiny svých výrob. Uvolnění cen se proto stane vhodné především pro monopolní podnik, který je schopen započítat do ceny i iracionální náklady. Vzniklý stav se přesune směrem ke spotřebiteli, ten zesílí své mzdové tlaky a důsledkem může být rychlá inflace. Jako hospodářský pracovník vítám uvolnění cen, protože navíc přinese podstatné zjednodušení komplikovaných cenových řízení. Ale jako poslanec musím usilovat především o změnu hospodářské struktury, o vytvoření základního konkurenčního prostředí, o demonopolizaci. Uvolnit ceny lze jen tam, kde existuje dostatečná konkurence. Naše ekonomika by se dále měla orientovat na upevnění kurzu československé měny a její napojení na mezinárodní měnu. Programové prohlášení se jen mimochodem zmiňuje o majetkové spoluúčasti zahraničního kapitálu. Otázky zahraničního obchodu a podnikání patří do sféry federální vlády. Přesto musím požadovat po naší vládě, aby našim podnikům pomohla odstranit administrativní bariéry a prolomit dosud neotřesitelný monopol zahraničního obchodu. Uvedu konkrétní příklad. Od března t.r., kdy se náš odštěpný závod Teplotechna Teplice osamostatnil od státního podniku Praha, má na ministerstvu zahraničního obchodu žádost o zahraniční činnost, kterou jsme předtím prováděli prostřednictvím našeho generálního ředitelství v Praze. V žádosti jsme citovali rozsah činnosti, datum a číslo původního jejich rozhodnutí a povolení pro náš podnik, od kterého jsme se osamostatnili, takže se prakticky jednalo jen opsání tohoto povolení. Přes osobní i písemnou urgenci toto povolení dosud nemáme, jen příslib, že se naše žádost vyřídí. Doufám, že takovým tempem a způsobem naše vláda pracovat nebude. V programovém prohlášení vlády se uvádí - cituji: Celá společnost musí vědět, co nás čeká jaké budou jednotlivé kroky reformy, jak na sebe budou navazovat, co nám přinesou dobrého a jaké obtíže z nich vyplynou. Na náš dotaz k postupu reforem nám bylo sděleno, že se bude postupovat dle harmonogramu, uvedeného v usnesení federální vlády číslo 154 z května letošního roku. Žádám proto kancelář ČNR, aby toto usnesení federální vlády zabezpečila pro všechny naše poslance.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP