Úterý 10. července 1990

(Začátek schůze České národní rady ve 13.15 hodin.)

Přítomni

Předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, místopředsedové České národní rady Václav Žák, Michal Kraus, Zdeněk Malík a Jan Kasal a 183 poslanců České národní rady.

Členové vlády České republiky, předseda vlády Petr Pithart, místopředseda vlády Milan Lukeš, ministr financí, cen a mezd Karel Špaček, ministr výstavby a stavebnictví Ludvík Motyčka, ministr kultury Milan Uhde, ministr zdravotnictví Martin Bojar, ministr průmyslu Jan Vrba, ministr zemědělství a výživy Bohumil Kubát, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka, ministr vnitra Tomáš Hradílek, ministr práce a sociálních věcí Milan Horálek, ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová, ministr životního prostředí Bedřich Moldan, ministr-předseda Výboru lidové kontroly Bohumil Tichý, ministři vlády Karel Dyba, Miroslav Grégr, Tomáš Ježek a Jaroslav Šabata.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí hosté, srdečně vás vítám na dnešní 3. schůzi České národní rady.

Zvláště mezi námi vítám vládu České republiky v čele s jejím předsedou, panem Petrem Pithartem.

Předsednictvo ČNR vám navrhlo tento pořad dnešní schůze:

I. Slib poslanců

II. Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů na přípravu zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

III. Vládní návrh zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

IV. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 3. do 10. července 1990

Má někdo z vás k navrženému pořadu dnešní schůze nějakou připomínku, dotaz nebo doplněk? Není tomu tak.

Zjišťuji tedy, že podle prezenční listiny - pokud jste se všichni podepsali, je přítomno 159 poslanců. Prosím ty poslance, kteří se nepodepsali, aby tak učinili. protože je to důležité pro hlasování. (Krátká přestávka na doplnění prezenční listiny).

Podle obsazených lavic jsem si jista, že jsme schopni se usnášet. Budeme pokračovat podle programu, číslo vám sdělím za chvíli.

Kdo souhlasí s pořadem schůze, jak jsem jej přednesla, ať zvedne ruku. (Hlasování). Je to nepochybně většina. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se někdo hlasování? Nikdo. Jednomyslně schváleno. Děkuji, tím máme pořad schválený.

Ještě než přistoupíme k projednávání pořadu, dovolte mi jedno sdělení. Před schůzí vám byl rozdán formulář se žádostí o uvolnění k výkonu poslanecké funkce. Podle zákona ČNR o poslancích České národní rady musí poslanec o uvolnění ze zaměstnání pro výkon poslanecké funkce v České národní radě žádat. Potom rozhodne předsednictvo o délce a rozsahu jeho uvolnění, případně vůbec o uvolnění.

Proto prosím, abyste si těchto formulářů všimli, vyplnili je a pokud žádáte o uvolnění, odevzdali je. Děkuji.

Organizace, se kterou je poslanec v pracovním poměru, je povinna mu poskytnout pracovní volno a vyplácet náhradu ušlého výdělku. Česká národní rada mu tento výdělek refunduje. Pokud poslanci nejsou v pracovním poměru, poskytuje náhradu ušlého výdělku přímo Česká národní rada. Je to opatření dočasné, protože doufám, že už brzy budeme jednat o novém zákoně o poslancích a o náležitostech poslanců, ale je nutné, aby mohli být finančně zabezpečeni již v současné době ti poslanci, kteří se tzv. profesionalizovali už teď. Mnoho z vás se mě ptá na tuto otázku na chodbě, proto jsem se rozhodla, že o tom promluvím už dnes z tohoto místa.

Nyní přistoupíme k projednání našeho programu.

Prvním bodem pořadu je

I.

Slib poslance

Pro nové poslance, pana Vladimíra Budinského a pana Břetislava Zatloukala bych chtěla připomenout, že podle ústavního zákona o československé federaci je každý poslanec povinen složit poslanecký slib, a to v první schůzi, které se po svém zvolení zúčastní. Ústavní zákon dále praví, že odmítnutí složení slibu anebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu. Prosím paní poslankyni Röschovou, aby přečetla ústavním zákonem předepsanou formuli slibu a aby páni poslanci Budínský a Zatloukal vykonali slib do mých rukou se slovem "slibuji". Přistoupíme ke složení slibu. (Shromáždění povstává.)

Poslankyně Anna Röschová: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice a České a Slovenské Federativní Republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a České a Slovenské Federativní Republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život. (Poslanci skládají slib a podepisují příslušné listiny.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová První bod programu jsme splnili.

Dalším bodem pořadu je

II.

Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů na přípravu zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

Tento sněmovní tisk vám byl rozdán. Máte k předloženému návrhu předsednictva ČNR nějaké dotazy či připomínky? Paní poslankyně Marvanová.

Poslankyně Hana Marvanová: Mám jenom drobnou připomínku. Nepřipadá mi správné, že nyní budeme rozhodovat o zkrácení lhůty k projednání zákona, když včera a dneska už projednávaly tento vládní zákon výbory.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Děkuji paní poslankyni Marvanové. Pan poslanec Kužílek má technickou poznámku.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pokud vím, jednací řád stanoví, že o zkrácení lhůty se hlasuje bez rozpravy.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Omlouvám se, mám nesprávnou prezidiálku. Ale připomínky podle mého názoru jsou něco jiného než rozprava. Nebudu teď studovat jednací řád, ale do příště vám řeknu, jak to přesně je. Kdo souhlasí s předloženým návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 23, ať zvedne ruku. Prosím.

Poslankyně Hana Marvanová: Pokud jde o připomínky, nebudeme o ní hlasovat?

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová O připomínce nebudeme hlasovat. Jde o návrh.

Poslankyně Hana Marvanová: Nejde o návrh na hlasování, mám připomínku, dotaz, který bych prosila předsednictvem vysvětlit.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Pokusím se vysvětlit sama. Dostali jsme materiál tento týden, projednávali - jak poslanci vědí - sněmovní tisk 23 ve výborech a dnes je první příležitost, kterou můžeme použít k tomu, abychom v plénu o tomto návrhu rozhodli. Paní poslankyně Marvanová.

Poslankyně Hana Marvanová: Pak není správné, že se to před tímto návrhem na zkrácení lhůty projednávalo ve výborech.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Pan poslanec Štindl.

Poslanec Karel Štindl: Rozumím tomu tak, že schvalujeme zákonné opatření, kterým se zkracuje lhůta, ve které bude ten zákon projednáván a ukončeno projednání.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Pan poslanec Kraus.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Domnívám se, že se jedná o dvě odlišné otázky. Jedna věc je projednávání ve výborech, to je projednávání zákona, o tom předsednictvo rozhodlo. Předsednictvo schválilo a přikázalo výborům projednat předložený vládní návrh s tím, že souhlasí se zkrácením lhůty. Ovšem z hlediska projednávání v plénu musí i plénum rozhodnout, že souhlasí s projednáním zkrácené zákonné lhůty 60, aby to mohlo být projednáno v plénu. Proto tak činíme. Předsednictvo jako takové s tím souhlasilo a přikázalo to do výborů. Proto myslím, že povinnosti jednacího řádu i všemu ostatnímu bylo učiněno zadost. Abychom mohli potvrdit usnesení předsednictva, musíme na plenárním zasedání souhlasit se zkrácením 60denní lhůty.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Paní poslankyně Röschová. (Hovoří z místa, nebylo rozumět.) Děkuji. Paní poslankyně Marvanová souhlasí s vysvětlením?

Poslankyně Hana Marvanová: Nesouhlasím, ale vyjasním si to později, jestli je správný můj právní názor nebo není.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Mám to brát jako protinávrh, abychom dnes neprojednávali rozhodnutí předsednictva? Pokud je to připomínka, tak o tom hlasovat nebudeme.

Poslankyně Hana Marvanová: Je to připomínka.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Děkuji. Dávám hlasovat o tom, kdo souhlasí se zkrácením 60denní lhůty, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Je to zřejmě převážná většina.

Kdo je proti tomu? Jeden hlas.

Kdo se zdržel hlasování? Čtrnáct hlasů. Tím jsme projevili souhlas se zkrácením 60denní lhůty. Můžeme přistoupit k projednávání zákona.

Pod bodem III. máme projednat

III.

Vládní návrh zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky podle sněmovního tisku 22

Tento sněmovní tisk jste obdrželi již na minulé schůzi ČNR. Předložený návrh odůvodní pan předseda vlády České republiky Petr Pithart, kterého prosím, aby se ujal slova.

Předseda vlády České republiky Petr Pithart: Vážené předsednictvo České národní rady, paní a páni poslanci, nová vláda České republiky předložila České národní radě návrh zákona o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní moci České republiky. Tento návrh směřuje ke změně českého kompetenčního zákona, tj. zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o řízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

Jak už bylo uvedeno v programovém prohlášení vlády, měl by zmíněný kompeteční zákon vládě vytvořit předpoklady pro realizaci ekonomické reformy a pro zásadní kvalitativní změny v systému plánování, které by se mělo soustředit na formulování základních dlouhodobých strategických cílů rozvoje ekonomiky.

Neméně důležitým cílem návrhu je vytvoření podmínek pro organizační zabezpečení procesu odstátnění a pro následnou privatizaci národního majetku.

Pokud jde o přesuny v působnosti jednotlivých ministerstev, pak by jim měl být oddělen výkon hospodářských funkcí od zabezpečování ochrany konkrétních složek životního prostředí a tím prohloubena systematická péče o životní prostředí.

V podmínkách tržní ekonomiky bude možné zabezpečovat její rozvoj s minimem orgánů, bude možné zásadním způsobem redukovat počet výrobních ministerstev. V současné době, kdy tržní ekonomika ještě rozvinuta není a kdy je alespoň po přechodnou dobu nezbytné tato ministerstva ještě zachovat, vláda usiluje alespoň o sloučení některých výrobních činností v ministerstvu průmyslu, které bude zárodkem budoucího ministerstva hospodářství.

K dosažení uvedených cílů vláda proto navrhuje zrušení České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj, ministerstva zemědělství a výživy a dřevozpracujícího průmyslu, Výboru lidové kontroly České republiky a Českého geologického úřadu.

Navrhuje se vytvoření ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj, ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci, ministerstva zemědělství a ministerstva státní kontroly.

Změny názvu například u ministerstva zemědělství, přitom neznamenají jejich pouhé přejmenování, nýbrž dochází ke změnám v jejich funkcích.

Jedním z hlavních úkolů v následujícím období je odstátnění ekonomiky a její následná privatizace, to je úplné oddělení podniků od státního rozpočtu, odbourání dotací a ocenění základního jmění podniků, které pak ponesou úplnou odpovědnost.

Ve druhé fázi budou podniky převedeny na akciové společnosti a jiné vhodné formy společností, které umožní i postupnou jejich privatizaci. Tímto úkolem bude pověřeno ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci.

Dosavadní ministerstvo lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu bude zrušeno bez náhrady. Jeho dosavadní kompetence budou rozděleny mezi ministerstvo průmyslu, ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí.

Na ministerstvo průmyslu přijde průmysl celulózy a dřevozpracující průmysl, na ministerstvo zemědělství přejde lesní hospodářství a na ministerstvo životního prostředí ochrana lesního půdního fondu. Smyslem těchto změn je oddělit těžbu dřeva od pěstební činnosti a zároveň od ochrany lesního půdního fondu, neboť toto spojení se neosvědčilo dodal bych, že se přímo katastrofálně neosvědčilo.

Vždy měly převahu těžební hospodářské zájmy nad zájmy udržování lesního fondu.

Ze stejného důvodu přechází z ministerstva zemědělství na ministerstvo životního prostředí působnost ve věcech ochrany zemědělského půdního fondu. Naopak z ministerstva životního prostředí přechází na ministerstvo zemědělství zajišťování výrobních funkcí v oblasti vodního hospodářství.

Ministerstvu životního prostředí zůstává péče o ochranu přirozené akumulace vod a vodních zdrojů a ochrana jakosti povrchových a podzemních vod. I v tomto případě dojde k oddělení hospodářských a ochranářských funkcí. Dále ministerstvo životního prostředí převezme celou působnost Českého geologického úřadu, to je ochrana nerostných zdrojů.

Jak jsem již řekl před chvílí, bude ministerstvo průmyslu posíleno o některé další činnosti, čímž se vytvoří základ pro budoucí ministerstvo hospodářství. Mimo již uvedený převod dřevozpracujícího průmyslu a průmyslu papíru a celulózy z dosavadního ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu převezme toto ministerstvo i výrobu stavebních hmot z ministerstva výstavby a stavebnictví.

Paní poslankyně, páni poslanci, ke zrušení Výboru lidové kontroly a jeho nahrazení ministerstvem státní kontroly dochází vzhledem k přechodu na efektivnější zajišťování kontroly monokratickým způsobem, to je řízení jedním odpovědným ministrem, protože stávající forma výboru se neosvědčila.

Tato změna vytvoří i první organizační předpoklady pro budoucí záměry, spočívající ve výraznějším využití tohoto nadresortního kontrolního orgánu Českou národní radou.

Vážená Česká národní rado, předložený návrh zákona zohledňuje programové prohlášení vlády, které jste, vážené poslankyně a vážení poslanci, schválili před týdnem. Návrh zákona, o jehož schválení vás žádám, umožní realizovat záměry české vlády, vlády České republiky, v uvedených oblastech hospodářské i státní správy.

Děkuji vám.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP