Středa 5. září 1990

Pokračování 4. schůze České národní rady

5. září 1990

(Přerušenou schůzi zahájil místopředseda ČNR Václav Žák v 10.50 hodin.)

Přítomni:

předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, místopředsedové České národní rady Václav Žák, Michal Kraus, Zdeněk Malík, Jan Kasal a 193 poslanců České národní rady.

Členové vlády České republiky, předseda vlády Petr Pithart, místopředsedové vlády František Vlasák, Milan Lukeš a Antonín Baudyš, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj Karel Dyba, ministr financí Karel Špaček, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek, ministr výstavby a stavebnictví Ludvík Motyčka, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka, ministr kultury Milan Uhde, ministr průmyslu Jan Vrba, ministr zemědělství Bohumil Kubát, ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová, ministr životního prostředí Bedřich Moldan, ministr vlády Jaroslav Šabata.

Místopředseda ČNR Václav Žák: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vítám vás na pokračování našeho jednání. Včera večer jsme skončili rozpravu k zákonu o volbách. Nyní prosím pana místopředsedu vlády Baudyše, aby se ujal závěrečného slova.

Místopředseda vlády ČR Antonín Baudyš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové poslanci, dovolte mi, abych vám sdělil, že nemáme výhrad proti návrhům a změnám, jak jsou obsaženy ve zprávě zpravodaje. Dovolil bych si vás pouze upozornit na některé věci, o kterých se domníváme, že je nutno je akceptovat.

Byl zde dotaz, zda ustanovení § 1 f/, 1 d/, § 6 a § 23 vládního návrhu o volbách nejsou v rozporu se schváleným zákonem o obcích. Mohu konstatovat, že tomu tak není. Souladu bylo dosaženo přijatými doplňky zákona o obcích, týkajících se hl. m. Prahy.

Dále, pokud jde o § 15, 3 d/ a § 18, 4c/, není na místě provést změny, navrhované ve společné zprávě, neboť v té době nebudou již existovat národní výbory. Považuji proto za potřebné ponechat původní text vládního návrhu, aby volební dokumenty byly předány určenému pracovníku národního výboru.

Pokud jde o lhůtu vyhlášení voleb, jsme toho názoru, že je třeba ponechat v § 25, odst. 2) lhůtu 75, jak bylo navrhováno ve společné zprávě.

Pokud jde o § 21, odst. 1) - návrh, aby lhůta, stanovená k odstranění závad na kandidátních listinách byla ze 45 dnů zkrácena na 30 dnů, nelze z technických důvodů realizovat, protože národní výbory by nemohly v této zkrácené lhůtě zajistit tisk korektury a včasné doručení hlasovacích lístků. V této souvislosti bych vás chtěl upozornit ještě na výsledek konzultací s představiteli polygrafického průmyslu. Možná, že se vám to bude zdát příliš detailní, ale ve skutečnosti je to vážný problém. Ve většině tiskáren totiž není možno vytisknout kroužek. Proto navrhujeme provést úpravu § 23, odst. 3) tak, aby místo kroužku se tiskl čtvereček. Čtvereček jsou schopni vytisknout, a pokud by se tam nechal kroužek, kroužek tam nebude a tím pádem nelze provést volby. (Potlesk.) Je to dost pikantní záležitost, ale musíme vycházet z technických možností.

Dále zde byl návrh, že by měly být automaticky přijaty volební okrsky, vytvořené pro volbu do zákonodárných sborů. K tomu bych chtěl říci, že by to nebylo v souladu s požadavkem, vyjádřeným v § 7, odst. 3) , aby volební okrsky neměly více než 1 000 voličů. Při volbách do zákonodárných sborů byly volební okrsky dost často i až pro 1 600 voličů a v Praze dokonce i téměř pro 4 000.

To jsou hlavní odpovědi na některé dotazy s tím, že většina ostatních návrhů, event. dotazů bude zodpovězena panem poslancem Ježkem.

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji panu místopředsedovi Baudyšovi a prosím společného zpravodaje pana poslance Ježka.

Zpravodaj - poslanec Josef Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, začnu prvním pozměňovacím návrhem poslance Jana Sapáka, který navrhuje, aby v § 3, odst. 1) , kde se mluví o právu volit, bylo vyškrtnuto "ČSFR". Mělo by to tedy znít, že právo volit do příslušného zastupitelstva, atd., mají občané, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu a v den voleb dosáhli věku 18 let.

K tomu bych chtěl poznamenat, že jen vyškrtnutí zkratky názvu republiky nezaručuje volební právo cizím státním příslušníkům. Z tohoto důvodu, i v případě, pokud tam označení republiky nebude, ale bude tam pouze "občané", cizí státní příslušníci fakticky volební právo nemají. Aby však bylo jasno, aby tam bylo doplněno "občané ČSFR"

Podle mého názoru, zbývá nyní hlasovat o tom, zda "ČSFR" v textu zůstat má nebo nemá, ale v obou případech volební právo cizí státní příslušníci nemají.

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji, přistoupíme k hlasování. Kdo je pro, aby se zkratka "ČSFR" z § 3 vyškrtla, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Třináct. Děkuji.

Protože je podle prezenční listiny přítomno 183 poslanců, je zřejmé, že návrh nebyl přijat.

Zpravodaj - poslanec Josef Ježek: Další pozměňovací návrh přednesl poslanec Jan Kryčer. Týká se § 14 a 15. Cílem jeho pozměňovacího návrhu je specifikovat sankční pravomoc volebních komisí s tím, že v § 14 a 15, vždy třetí odstavec a) , se navrhuje "dozírá na dodržování volebního zákona, rozhoduje o stížnostech na porušování volebního zákona a při zjištění porušení tohoto zákona ukládá pokuty" - poslanec Kryčer navrhuje ve výši 10 tisíc Kčs s tím, že výše je diskutabilní; je to návrh. Totéž se týká jak České volební komise, tak i okresní a místní volební komise v § 15.

Prosím, aby pan místopředseda Baudyš k tomu přednesl krátké vyjádření.

Místopředseda vlády ČR Antonín Baudyš: Vážení přátelé, jen ve stručnosti bych vás chtěl upozornit na některé závažné obtíže, které by vznikly z toho, kdybyste tento návrh přijali. Problém je totiž v tom, že zde není - jak jsem konzultoval s legislativci - vyřešen procesní postup sankce. Pokud někomu dáte 10 tisíc Kčs jako sankci, je zřejmé, že se každopádně odvolá k soudu. Soudy nemají procesní prostředky, nejsou na to ani lidsky vybaveny, když uvážíte, jak může vypadat boj politických stran v obci.

Chci vás upozornit na praktickou stránku věci, to mohou být i desítky stížností a sankcí v jednotlivých obcích čili technicky je to velmi obtížně proveditelné. Navíc je to složitý problém, který není v našem právním řádu dobře řešen, takže se vystavujeme tomu, že budeme velice komplikovat veškeré důsledky.

Současně si uvědomte, že jen takové dokazování u soudu, zda byl porušen volební zákon, zda byla agitace prováděna po dni skončení nebo ne, zda to byla či nebyla agitace, je velice problematické.

Jsme si vědomi, že pokud by tato připomínka nebyla akceptována, že to také není příliš čisté, protože námitka principiálně byla správná, ale pokud ji uplatníme, můžeme se dostat do zcela neřešitelných problémů. Čili, technicky i právně, je to velice, velice složité. Děkuji.

Zpravodaj - poslanec Josef Ježek: Pan místopředseda se zmínil o dalších bodech pozměňovacího návrhu poslance Jana Kryčera. Týká se § 14 odst. 4, čili tj. vlastně doplnění nového odstavce, kde se navrhuje, že "rozhodnutí České volební komise podle odstavce 3 a) a b) - to váže na předchozí pozměňovací návrh - lze napadnout u Nejvyššího soudu ČR formou stížnosti a o této stížnosti musí být rozhodnuto do tří dnů od jejího doručení."

Obdobně v § 15 se navrhuje nový odstavec 5 "rozhodnutí okresní a městské volební komise podle odst. 3 a) , b) podle tohoto paragrafu lze napadnout i u místně příslušného okresního nebo městského soudu formou stížnosti. O této stížnosti musí být rozhodnuto do tří dnů ode dne doručení."

K problematičnosti těchto dvou návrhů se vyjádřil pan místopředseda Baudyš s tím, že bych dodal, že snaha uzákonit sankční pravomoc volebních komisí z nich vytváří správní orgán a prakticky to znamená značný zásah do celé koncepce a celé struktury volebního zákona.

Podle mého názoru opět problém spočívá v tom - buď toto en bloc schválit, nebo to en bloc neschválit.

Navrhuji dát hlasovat o všech těchto čtyřech návrzích jako o jednom pozměňovacím návrhu.

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji panu poslanci Ježkovi a dávám hlasovat o celém tomto bloku.

Kdo je pro to, aby se přijal pozměňovací návrh pana poslance Kryčera, ať zvedne ruku. (Hlasování.) 26 poslanců.

Celkem 26, je nás 189, takže návrh nebyl přijat. Děkuji.

Zpravodaj - poslanec Josef Ježek: Další návrh poslance Kryčera se týká paragrafu 51 odst. 2. Odvolávám se na číslování paragrafů v textu, který máte. Pan poslanec Kryčer navrhuje do odstavce 2 doplnit toto:

"Státní sdělovací prostředky jsou povinny zveřejňovat stanoviska České volební komise, pokud o to požádá."

Na poradě s předsedy výborů jsme dospěli k závěru, že toto fakticky zaručuje odstavec 1 § 51. Mělo by to smysl, pokud by byl nový odstavec vsunut mezi odstavce 1 a 2, věnované této problematice vztahu státních sdělovacích prostředků a České volební komise. Navrhuji hlasovat o tom, zda doplníme do § 51 mezi odst. 1 a odst. 2 nový odstavec, který zní tak, jak ho navrhl poslanec Kryčer: .

"Státní sdělovací prostředky jsou povinny zveřejňovat stanoviska České volební komise, pokud o to požádá".

Místopředseda ČNR Václav Žák: Takže je to jasné. Dávám o návrhu hlasovat. Kdo je pro tento návrh? (Hlasuje se - 75 hlasů pro.) To je přes prahovou hodnotu, takže kdo je proti? (Hlasuje se - 36 proti.) Kdo se zdržel hlasování? (Hlasuje se - 61 se zdrželo hlasování.)

Čili 75 proti 97 - návrh nebyl přijat.

Zpravodaj - poslanec Josef Ježek: Další pozměňovací návrh přednesla poslankyně Anna Röschová.

Faktická poznámka z pléna: Vím, že bude obtížné, co řeknu, ale mám pocit, že součet hlasů pro a proti a kdo se zdržel, nebyl správný.

Místopředseda ČNR Václav Žák: V tom případě navrhuji opakovat hlasování. Jste pro? (Projevy souhlasu.) Myslím, že to je rozumné, ještě jednou hlasovat o tomtéž návrhu. Mně se také zdálo, že počet hlasů neodpovídá.

Takže ještě jednou o návrhu pana poslance Kryčera. Kdo je pro tento návrh? (Hlasuje se- pro 82 hlasů.) Kdo je proti tomuto návrhu? (Hlasuje se - 47 hlasů.) Kdo se zdržel hlasování? (Hlasuje se - 51 hlasů.)

Čili 82 proti 98 hlasům; návrh nebyl přijat. Čísla jsou podstatně jiná než předtím. Děkuji.

Zpravodaj - poslanec Josef Ježek: Myslím, že toto extempore nám před tímto pozměňovacím návrhem přišlo vhod; vzápětí uslyšíte proč.

Paní poslankyně Röschová v § 19 ve druhé větě 1. odst. navrhuje lhůtu 60 dnů změnit na 45 dnů. Znamená to tedy, že by se kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce podávaly 45 dnů před dnem voleb.

Dále paní poslankyně navrhuje, aby v § 20, tam, kde je lhůta 45 dnů - t.j. lhůta, ve které musí místní volební komise odstranit závady v kandidátních listinách - byla zkrácena na 30 dnů.

Dále bylo navrženo poslancem Svobodou v dalším pozměňovacím návrhu, aby lhůta pro stanovení termínu voleb byla prodloužena ze 75 dnů na 80 dnů, tak, jak to bylo původně, což se, na základě připomínek výborů, změnilo z 80 na 75 dnů. Tady se ukázalo, že bychom se měli k uvedenému pozměňovacímu návrhu vyjádřit v kontextu všech lhůt, které na sebe navazují. A výsledkem debat na poradě předsedů výborů je tento návrh, de facto protinávrh k protinávrhu paní poslankyně Röschové, aby lhůta pro vyhlášení termínu voleb zůstala 75 dnů. Měli bychom však také v § 5 zkrátit lhůtu pro stanovení počtu členů voleného zastupitelstva ze 75 dnů na 70.

Protože dost dobře nelze, aby ke dni vyhlášení voleb podle zákona tentýž den národní výbor stanovil, kolik členů zastupitelstva obcí, popřípadě ve volebním obvodu, se bude volit. Čili tedy onen pětidenní interval mezi 80 a 75 dny navrhujeme posunout na 75 a 70 dní před termínem voleb; a ještě to souvisí s návrhem na úpravu lhůty k § 19, t.j. lhůta pro předložení kandidátních listin, která je 60 dnů.

Paní poslankyně Röschová navrhuje tuto lhůtu změnit na 45 dnů a z porady předsedů výborů vznikl návrh zkrátit ji ze 60 dnů na 55. Znamená to tedy, že se doba pro podání kandidátních listin od vyhlášení termínů voleb do termínu, kdy obecní zastupitelstvo stanoví počet zastupitelstva, popř. počet členů zastupitelstva, volených v každém volebním obvodu, nezkrátí. Zkrátí se pouze lhůta anebo časový interval mezi předložením kandidátek a uzavřením jejich projednání. Původní termíny vypadaly takto: 80, 75, 60, 45 dní.

My jsme potom ve výborech termín 80 dnů před volbami zkrátili na 75. Současně jsme ale termín 75 dnů nechali pro vyhlášení voleb v těch obcích, čili to navrhované 75 dnů je termín voleb, 70 dnů počet zastupitelstva, 55 dnů předložení kandidátních listin a dále se to nemění.

Domnívám se, že bychom měli hlasovat o dvou návrzích. Za prvé o návrhu paní poslankyně Röschové, která navrhuje zkrátit původně navrhovanou lhůtu 60 dnů pro předložení kandidátek na 45 a odstranění závad v kandidátních listinách ze 45 dnů na 30 dnů. To je jeden návrh.

Druhý návrh znovu zopakuji: Termín voleb 75 dnů před volbami, počty členů zastupitelstva budou v obci vyhlášeny 75 dnů před volbami, tam to měníme oproti tomu, co jsme projednávali ve výborech, předložení kandidátních listin ze 60 na 55 dnů oproti tomu, jak to prošlo výbory a další termíny se nemění. Ještě k termínu 45 dní před volbami - to je vlastně konečný termín projednání kandidátních listin. Tam je důležité mít zhruba 40 dní. aby tiskárny mohly natisknout kandidátní listiny bez kroužků se čtverečkem. Vysvětlil jsem vše dostatečně, aby se o tom dalo hlasovat?

Místopředseda ČNR Václav Žák: Několik technických poznámek - pan poslanec ...

Z pléna : Upozorňuji na § č. 8.

Zpravodaj - poslanec Josef Ježek: Děkuji kolegovi za upozornění. Stejně jako v § 5 se zde musí lhůta 75 dnů zkrátit na 70 dnů. Čili tím doplňuji jednu alternativu, o které bychom měli hlasovat.

Místopředseda ČNR Václav Žák: Druhá technická poznámka, pan poslanec Vlach.

Poslanec Jiří Vlach (z pléna) : Mám pocit, že to nejsou dva návrhy, ale tři, protože první dvě lhůty, které vzešly z porady, to znamená 75 a 70 dnů se nevylučují ani s návrhem paní poslankyně Röschové, ani s 55 a 45 dnů. Podle mého názoru by se mělo hlasovat o lhůtě - vyhlášení 75, určení počtu členů zastupitelstva 70. To by byl jeden problém a pak stojíme na rozcestí, jestli 45 dnů na listinu a 30 dnů na další termín nebo 55 a 45.

Zpravodaj - poslanec Josef Ježek: Já se domnívám, že bychom s návrhem poslance Vlacha měli souhlasit, protože návrh poslankyně Röschové nelze bez rozhodnutí o termínu voleb a stanovení počtu členů zřejmě posoudit. Souhlasí se mnou poslankyně Röschová?

Poslankyně Anna Röschová (z pléna) : Já se domnívám, že máte pravdu. Mohla bych ještě pozměnit svůj návrh. Na 40 dnech jako protinávrhu trvám - další lhůtu bych navrhovala 35 dnů, jestli to ještě jde.

Zpravodaj - poslanec Josef Ježek: Čili návrh zní v § 20 ...

Místopředseda ČNR Václav Žák: Jestli dovolíte, já bych doporučoval vaší pozornosti - my jsme se tady museli poněkud odchýlit od jednacího řádu, protože to nemůžeme projednávat úplně v posloupnosti, jak to jednací řád předepisuje, protože termíny na sebe navazují. To je, v podstatě, jedna časová řada, se kterou je třeba zacházet jako s jedním celkem. Pokud bychom přijali vzájemně si odporující termíny dosáhneme doopravdy, v podstatě, katastrofy a můžeme zabránit realizaci voleb.

Je třeba si uvědomit a je třeba vážit vládní postoj, postoj ministerstva vnitra k technickým možnostem, které máme k dispozici. Pan poslanec Ježek se o tom zmínil okrajově, a proto vás prosím, abyste k těmto záležitostem přistupovali v podstatě jako k jednotce, abychom si shrnuli několik diskusních příspěvků do těchto variant. Já si myslím, že by to stálo za to, aby poslanec Ježek přednesl takovou variantu, na které se dohodl s navrhovatelem, aby bylo jasné, co je varianta, kterou podporuje navrhovatel a ostatní varianty abychom vyčlenili zvlášť.

Zpravodaj - poslanec Josef Ježek: Já znovu zopakuji tuto variantu dohodnutou s navrhovatelem. V předloženém návrhu k vyhlášení voleb zůstává 75 dnů. Počty členů zastupitelstva v § 5 a 8 - tam lhůta 75 dnů by se měla zkrátit na 70 dnů. Lhůta pro předložení kandidátních listin v § 19 se navrhuje zkrátit ze 60 na 55 dnů. Všechny ostatní lhůty zůstávají. A protinávrh paní poslankyně Röschové se týká 60 dnů pro předložení kandidátních listin, kde ona navrhuje místo 60 dnů - nyní navrhovatelem ...

Místopředseda ČNR Václav Žák: Já bych doporučil, abychom teď odsouhlasili tento návrh, který byl odsouhlasen navrhovatelem a dáme o něm hlasovat ... pardon, musí se napřed hlasovat ...

Poslankyně Anna Röschová (z pléna) : Já se domnívám, že tento můj návrh s tím souvisí, ale nemůže ovlivnit lhůty 75 a 70 dnů, protože ty musí zůstat. Já jsem dávala protinávrh ... já bych doporučovala pozměnit čísla 50 a 35, ne 45 a 30, ale 50 a 35.

Místopředseda ČNR Václav Žák: To, bohužel, bychom museli zahájit rozpravu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP