Čtvrtek 15. listopadu 1990

(Začátek schůze České národní rady ve 13.20 hodin)

Přítomni:

předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, místopředsedové České národní rady Václav Žák, Michal Kraus, Zdeněk Malík, Jan Kasal a 179 poslanců České národní rady Členové vlády České republiky, předseda vlády Petr Pithart, místopředsedové vlády František Vlasák a Milan Lukeš, ministr financí Karel Špaček, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek, ministr výstavby a stavebnictví Ludvík Motyčka, ministr kultury Milan Uhde, ministr práce a sociálních věcí Milan Horálek, ministr zdravotnictví Martin Bojar. ministr průmyslu Jan Vrba, ministr zemědělství Bohumil Kubát a ministr strojírenství a elektrotechniky Miroslav Grégr.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté. Srdečně vás vítám na 7. schůzi České národní rady a zejména mezi námi vítám ráda vládu ČR vedenou zatím místopředsedou panem Františkem Vlasákem. Pan premiér Petr Pithart se omlouvá, přijde o chvíli později, má zahraniční návštěvu. Jak víte, minule se neuskutečnila slíbená návštěva jeho eminence pana Františka kardinála Tomáška. protože byl nachlazený. Jak víte, poslala jsem mu za nás za všechny dopis a také květiny a dostala jsem od pana kardinála velice milou odpověď, se kterou bych vás velice ráda seznámila.

V Praze dne 2. listopadu 1990

Vážená paní předsedkyně, mnohokrát děkuji za Vaše milá slova a za krásné květy, které jste jménem svým i jménem poslanců České národní rady k Vašemu ctěnému listu připojila.

Znovu se omlouvám, že jsem se nemohl dostavit pro nachlazení na Vaše zasedání. Chtěl bych Vás však ujistit, že i když fyzicky nepřítomen, sleduji bedlivě konání poslanců na všech zastupitelských úrovních. Vždyť z jejich jednání může vyjít tolik slibného, ale i další nedorozumění nebo i nesnáze, kterých naše země už tolik zažila. Vyprošuji pro Vaši práci, paní předsedkyně. i pro práci celé ČNR hodně velkorysosti, čestnosti i odvahy. aby skrze jednání ČNR došlo ke konečnému trvalému zklidnění a zdravému rozvoji naší nyní svobodné společnosti a to na úrovni, kterou dědictví po našich předcích zasluhuje. S projevem úcty zůstávám v Kristu oddaný. František kard. Tomášek, arcibiskup pražský. (Dlouhotrvající potlesk.)

Z vašeho potlesku zjišťuji. že vás dopis pana kardinála Tomáška potěšil stejně jako mne a na dálku mu přeji, aby mu zdraví hodně dlouho sloužilo. Děkuji mu také za morální podporu, kterou České národní radě takto poskytuje a jsem si vědoma toho, že skutečně budeme všichni potřebovat.

A teď, když dovolíte, bych vás ráda seznámila s tím, že předsednictvo ČNR proti původní pozvánce navrhuje změnu pořadu.

Jako první bod bychom projednali:

I. Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání zákonů ČNR. Jsou to sněmovní tisky 101 A, 101 B.

II. Vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů některých věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví fyzických nebo právnických osob. Sněmovní tisky 55 a 102.

III. Interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na vládu České republiky.

IV. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 31. října do 15. listopadu 1990. Sněmovní tisk č. 53.

Z navrhovaného pořadu jsme vypustili náš návrh Federálnímu shromáždění, aby přijalo ústavní zákon o právech a svobodách tisk 91. Učinili jsme tak proto, abychom mohli zpracovat veškeré připomínky, které z řad poslanců vzešly, pokud je shledáme závažnými - a případně ještě tyto připomínky mohli s navrhovatelem projednat Stejně tak oba návrhy zákonů České národní rady o neperiodických publikacích, tisk 52, a o místních poplatcích, tisk 50, potřebují ještě dopracovat do konečné podoby. Zařadíme je na pořad ještě v listopadu, stejně jako odpovědi, interpelace a podněty poslanců. Na lavice vám byly k seznámení rozdány nové interpelace, které byly od minulé schůze ČNR písemně předloženy.

Přeje si někdo z vás navrhnout změnu nebo doplnění navrženého pořadu.

Poslanec Vladimír Budinský (z pléna): Žádám doplnění pořadu o bod: kontrola usnesení České národní rady z 31. října o lustracích kandidátů do všeobecných voleb.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Paní poslankyně Kantůrková.

Poslankyně Eva Kantůrková (z pléna): Žádám, abych mohla vystoupit s ústní interpelací.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Žádost o ústní interpelaci paní poslankyně Kantůrkové. Jsou ještě další návrhy na doplnění pořadu? Pokud nejsou, dám hlasovat o doplnění pořadu tak, jak jsme navrhovali en bloc, pokud s tím souhlasíte. Kdo s tím souhlasí? Ozývá se z pléna návrh, abych dala hlasovat odděleně. Dávám tedy hlasovat o prvním návrhu - tedy o kontrole doplnění usnesení z 31. října, pokud jde o lustrace kandidátů v komunálních volbách. Kdo je pro, aby o tento bod byl program doplněn, ať zvedne ruku. (Hlasuje se. Kancelář počítá hlasy.) Upozorňuji, že je nás tady 164, předpokládám, že se všichni podepsali. Pro je 133. Kdo je proti tomu? (Dva.) Kdo se zdržel hlasování? (35.) Děkuji. Návrh na doplnění programu o tento bod byl přijat. Nyní dávám hlasovat o návrhu paní poslankyně Kantůrkové prosím technická poznámka.

Poslanec Vojtěch Dohnal (z pléna): Dovoluji si upozornit paní poslankyni Kantůrkovou, že pod bodem tři bude na programu jednání interpelace a podněty poslanců, takže si myslím. že je zbytečné o tom hlasovat.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Je paní poslankyně Kantůrková spokojena s tímto návrhem. (Z pléna: Odešla se podepsat.)

Vzhledem k tomu, že tento bod je zařazen, mám za to, že není třeba dělat výjimku a dávám o tomto návrhu hlasovat. Dávám tedy teď hlasovat o programu. jak jsem jej navrhla, s doplněním o bod číslo V., a to en bloc. Kdo souhlasí s navrženým programem dnešního zasedání, nechť zvedne ruku. (158) Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel hlasování? (6)

Podle prezenční listiny je přítomno 164 poslanců. Pokud se někdo zapomněl podepsat. prosím, aby tak učinil pokud možno ihned. Současně prosím skrutátory, aby sněmovnu ještě jednou spočítali.

Ještě bych chtěla poprosit, abychom dodrželi osvědčenou zkušenost, abyste přihlášky do diskuse laskavě odevzdávali písemně. Ušetří nám to mnoho rozpaků.

Prvním bodem pořadu je:

I.

Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů

k projednání návrhu zákona ČNR

Na lavice jste dostali sněmovní tisky 101a a 101b. Předsednictvo ČNR vám navrhuje, aby uvedené zákony byly v České národní radě projednány v době kratší než stanoví jednací řád. a to v době 20 dnů.

O tomto návrhu, jak víte, hlasuje Česká národní rada bez rozpravy. Doporučuji současně hlasovat o předloženém návrhu najednou. Má někdo jiný návrh? (Jiný návrh nebyl.) Dávám tedy hlasovat o předloženém návrhu en bloc.

Kdo souhlasí s předloženými návrhy uvedenými ve sněmovních tiscích 101a a 101b, ať zvedne ruku. (Hlasuje se. - 138) Je někdo proti? (19) Kdo se zdržel hlasování? (16) Děkuji. Návrh byl přijat. Tím jsme také provedli zkoušku, pokud jde o přítomnost poslanců, kterých je zde 173.

Dalším bodem pořadu je

II.

Vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů některých věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví fyzických nebo právnických osob

Vládní návrh zákona jste obdrželi již dříve jako sněmovní tisk 55, společná zpráva výborů vám byla rozdána jako sněmovní tisk 102.

Vládní návrh zákona odůvodní z pověření vlády České republiky ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek, kterého prosím, aby se laskavě ujal slova.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek: Vážená paní předsedkyně, vážená Česká národní rado! Máte před sebou návrh zákona o tzv. malé privatizaci - já používám tohoto zkrácené názvu raději - který má velice krátkou, ale dramatickou historii za sebou, ve smyslu toho, že se na něm velice intenzívně pracovalo ve všech orgánech. které se na vypracování jeho podoby zúčastnily.

Máte před sebou verzi, která vznikla těsně před Kroměříží, poté, co byl zákon původně koncipovaný jako jeden celek rozdělen na dvě části z hlediska kompetencí FS a ČNR. Tato verze ještě doznala řady změn, protože poté byla diskutována ve FS. Federální shromáždění federální zákon do značné míry změnilo a musím říci, že ho v řadě případů zlepšilo a dopracovalo. Na základě toho byly provedeny i další změny odpovídajícího zákona České národní rady.

Jsme si všichni vědomi toho, že jsou to nůžky o dvou čepelích, že jedna polovina bez druhé nemůže být, a že změna první poloviny, té federální, nutně musí vyvolat změnu v té druhé polovině, kterou schvaluje ČNR.

Máte zároveň před sebou obsáhlý výčet změn, které se k tomuto původnímu návrhu vztahují a tyto změny jsou beze zbytku projednány ve výborech, jsou projednány s naším ministerstvem jako zpracovatelem a jsou významným vylepšením toho původního návrhu.

Federální zákon o malé privatizaci platí od 1. prosince. Já vás proto prosím, abyste tento zákon schválili. Tak trochu spoléhám na to, že schválen bude; už jsme vlastně zahájili práce na jeho realizaci. Domnívám se, že základní myšlenky zákona ČNR jsou nepochybné, jinak řečeno, nebyly vzneseny žádné pochybnosti. Základem je myšlenka, že malá privatizace se bude zakládat na teritoriálním principu, na principu kompetencí okresních privatizačních komisí. S kolegy na ministerstvu jsme už začali připravovat práci těchto komisí. Máme připraven dražební řád. jednací řád atd. a na 10. prosince jsem svolal první poradu zástupců okresních privatizačních komisí, abych jim mohl dát instrukce, aby mohly začít pracovat, a aby během ledna - doufejme - se už první aukce mohly konat.

Proto znovu říkám: Spoléhám na to, že tento zákon bude přijat, a že budeme moci malou privatizaci zahájit tak, jak jen to bude možné. Znovu opakuji, že změny. které máte. které na první pohled vypadají jako značná odchylka od původního návrhu. jsou takového druhu, že zákon významně vylepšují a jsou do značné míry způsobeny - jak jsem řekl - dělbou práce mezi FS a ČNR a z tohoto hlediska jsou nevyhnutelné. Musím říci, že podobná práce nás čeká i při projednávání zákona o velké privatizaci. proces jeho tvorby bude obdobný.

Chtěl bych zdůraznit, že všechny změny, které máte před sebou, byly přísně dohodnuty ve velice kolegiální spolupráci se slovenským ministerstvem pro privatizaci, se Slovenskou národní radou, a jakkoliv v různých jiných oblastech, víte dobře. jsou všeliké kompetenční spory, které se podařilo také vyřešit, tak v této oblasti žádné spory nebyly. Od samého začátku jsme se snažili spolupracovat, být v každodenním kontaktu a zákon, který máte před sebou včetně změn, které máte před sebou, všechno je dohodnuto se Slovenskou národní radou, se slovenským ministerstvem pro privatizaci.

Proto vás prosím, abyste tento zákon posoudili se vší odpovědností, kterou tento zákon vyžaduje. Byl to velice těžký zákon, protože vlastně neměl šanci navazovat na nějakou zavedenou právní praxi. Právník nebo zákonodárce nejraději postupuje tak, že každý nový právní čin zasazuje do kontextu již existujícího systému práva, tato možnost tady nebyla. Je to vlastně začátek nového systému práva v oblasti hospodářské, jehož jádro je v respektování soukromého vlastnictví. V tomto smyslu je to těžké, bylo to těžké pro zpracovatele, je to těžké i pro zákonodárný sbor, ale věřím, že naše společné úsilí bude dovedeno ke zdaru, a že skutečně počátkem příštího roku budeme moci spustit první aukce. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu ministrovi a prosím našeho společného zpravodaje, poslance Karla Ledvinku, aby odůvodnil společnou zprávu výborů.

Poslanec Karel Ledvinka: Vážená paní předsedkyně, vážená česká vládo, vážená Česká národní rado, úvodem mi dovolte poděkovat za to, že jste mě určili společným zpravodajem právě tohoto zákona. Měl jsem totiž tu čest být jako pouhý elév při prvních pokusech o zahájení ekonomické reformy před více než 25 lety; byl jsem při tom, když práce musely být zastaveny. Je pro mě zcela logicky osobní satisfakcí, že mohu být jako poslanec ČNR osobně účasten schvalování zákona, který v České republice de facto zahájí spolu s příslušnými zákony FS našimi voliči tolik očekávanou praktickou cestu k ekonomické reformě.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes je každému jasné, že jsme zdědili po více než 40 letech ne-ekonomiky náš stát naprosto hospodářsky zdevastovaný a že je nezbytně nutné zahájit urychleně kroky k záchraně hospodářství tohoto státu.

Prvním krokem ekonomické reformy je vedle vytvoření neinflačního prostředí zajišťovat změny vlastnických forem, neboť nedávná minulost jasně ukázala, že stát není tím správným hospodářem s majetkem.

Dámy a pánové, podle scénáře ekonomické reformy jsme obdrželi do českého sněmu v polovině září k předběžnému prostudování společný návrh zákona federální, české a slovenské vlády o převodech některých součástí majetku státu do vlastnictví fyzických nebo právnických osob, který vycházel z těchto základních principů:

Předmětem tzv. malé privatizace, jak byl zákon pracovně nazván a jak se také používá, budou provozní jednotky státních podniků, státních rozpočtových a příspěvkových organizací a národních výborů, které svým charakterem dávají záruky, že naleznou urychleně svého vlastníka a hospodáře z řad soukromých podnikatelů a případně původních vlastníků. Dle ústavy České a Slovenské Federální Republiky je však úprava podmínek převodu majetku státu do vlastnictví občanů nebo právnických osob svěřena do působnosti FS. Proto byl předmětný návrh zákona rozdělen do dvou zákonů federálních o tzv. malé restituci a malé privatizaci, které upravují základní principy transformace vlastnických vztahů a základní způsob jejího provedení, a do zákonů republikových, které upravují vlastní provádění prodeje majetku, jakož i řízení a usměrňování tohoto prodeje. V České republice dle zákona. který jsme v minulých dnech projednávali v jednotlivých výborech, komisích i politických parlamentních klubech, a který je dnes předkládán společné schůzi České národní rady.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás jménem zpravodajů všech výborů seznámil s obecnými připomínkami k předloženému návrhu zákona, které vyplynuly z jednání jednotlivých výborů ČNR a které určují v zákonu:

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP