Pondělí 17. prosince 1990

Začátek schůze České národní rady v 10.00 hodin dne 17. 12. 1990

Přítomni:

Místopředsedové České národní rady Václav Žák, Michal Kraus, Zdeněk Malík, Jan Kasal a 165 poslanců České národní rady. Členové vlády České republiky, předseda vlády Petr Pithart, místopředsedové vlády Milan Lukeš, Antonín Baudyš, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj Karel Dyba, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek, ministr zdravotnictví Martin Bojar, ministr spravedlnosti Leon Richter, ministr vnitra Tomáš Sokol, ministr průmyslu Jan Vrba, ministr zemědělství Bohumil Kubát, ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová, ministr státní kontroly Bohumil Tichý, ministr životního prostředí Bedřich Moldan, ministr strojírenství a elektrotechniky Miroslav Grégr, ministr práce a sociálních věcí Milan Horálek, ministr kultury Milan Uhde

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Vážené poslankyně, vážení poslanci, milí hosté, dovolte, abych z pověření předsedkyně České národní rady zahájil 12. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně přivítal. Paní předsedkyně Burešová se omlouvá, musela odjet v naléhavé záležitosti do severních Čech a předpokládáme, že během dnešního dne se na jednání dostaví. Rád mezi námi vítám vládu České republiky v čele s jejím premiérem panem Petrem Pithartem.

Tuto schůzi jsme původně svolali na pondělí, úterý a středu s předpokladem, že další naše schůze bude muset být ještě po vánocích, abychom projednali návrhy zákonů o státním rozpočtu na rok 1991 a tomu předcházející rozpočtová pravidla republiky. Naše jednání je totiž v tomto případě odvislé od projednání obdobných návrhů ve Federálním shromáždění. Protože však Federální shromáždění již projednalo rozpočtová pravidla federace a státní rozpočet federace bude projednávat tento čtvrtek, budeme pokračovat ve 12. schůzi České národní rady projednáním obou uvedených návrhů zákonů, to jsou - opakuji - rozpočtová pravidla republiky a státní rozpočet republiky na rok 1991, spolu se státním závěrečným účtem republiky za rok 1989. Tím schůzi sice prodloužíme až do nepracovní soboty 22. prosince, ale nebudeme se již muset scházet po vánočních svátcích.

Předpokládám, že při dobré organizaci práce jak výborů a porad zpravodajů, tak celého poslaneckého sboru při projednávání všech bodů pořadu schůze by se nám mohlo v sobotu podařit úspěšně ukončit naše jednání.

S návrhem pořadu dnešní schůze, tak jak jej původně připravilo předsednictvo České národní rady, jste byli seznámeni na pozvánce. Předsedkyně České národní rady byla předsednictvem zmocněna upravit jej, a proto předkládáme program rozšířený o další tři body, jak jsem se již zmínil v úvodu. Pořad 12. schůze by tedy vypadal takto:

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců.

II. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění soudců z povolání soudcovské funkce.

III. Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice.

IV. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

V. Vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.

VI. Vládní návrh zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky.

VII. Vládní návrh zákona České národní rady o zaměstnanosti a o působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti.

VIII. Vládní návrh zákona České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice.

IX. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1989.

X. Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1991.

XI. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 13. do 17. prosince 1990.

Přeje si někdo nějakou změnu nebo doplnění pořadu? Prosím, pan poslanec Dohnal.

Poslanec Vojtěch Dohnal: Navrhuji jako bod číslo II projednat interpelace, podněty a dotazy poslanců na členy české vlády, protože potřebuji vznést naléhavou interpelaci, jejíž řešení spěchá a s příslušným ministrem se mi nepodařilo věc řádně vyřešit.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Je tu návrh, dávám na zváženou, zdali se nám tento bod lavinovitě nerozroste a nebudeme muset schůzovat ještě v neděli 23. 12. Je to návrh, jsem povinen o něm dát hlasovat. Dříve než vyslechnu vaše připomínky, dostal jsem na stůl dopis předsedy vlády pana Petra Pitharta, kterým paní předsedkyni oznamuje toto:

Vláda České republiky předložila České národní radě k dalšímu ústavnímu projednání vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. S ohledem na připomínky poslanců, které odezněly na jednání výborů České národní rady, však vláda považuje za potřebné tento návrh dopracovat. Proto Vám oznamuji, že shora uvedený vládní návrh zákona beru zpět. S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádám, aby shora uvedený vládní návrh zákona nebyl projednáván plénem České národní rady, které se má uskutečnit ve dnech 17. - 19. prosince a aby tato žádost byla předložena České národní radě k vyslovení souhlasu podle 22. odst. 6. zákona ČNR č. 35/1989 Sb. o jednacím řádu České národní rady.

Je zde tedy vládní návrh na úpravu pořadu, jinými slovy na stažení bodu číslo IV z programu; máme tedy dvě připomínky k programu. Má někdo další připomínky? (Nikdo se nehlásí.) Nejsou.

Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Dohnala, který navrhl, aby program schůze byl rozšířen o bod Interpelace, otázky, podněty poslanců k členům vlády. Kdo je pro, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) 85. Kdo je proti? (Hlasuje se.) 10. Kdo se zdržel hlasování? (Hlasuje se.) 12.

Návrh byl přijat.

Jako bod číslo II dnešního pořadu bude zařazen bod Interpelace, otázky, podněty poslanců k členům vlády.

Četl jsem dopis předsedy vlády, který se týká zpětvzetí uvedeného vládního návrh zákona o požární ochraně. Má někdo z poslanců k tomu připomínky nebo dotaz? (Nikdo se nehlásí.) Nejsou.

Navrhuji tedy přijmout toto usnesení:

"Česká národní rada souhlasí se zpětvzetím vládního návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, na její žádost."

Kdo je pro, nechť zvedne ruku. (hlasování) 95. Kdo je proti? Dva. Zdržel se někdo hlasování? 12.

Děkuji. Česká národní rada tedy vyhověla žádosti vlády a tento bod programu z jednání stahuje.

Mohu tedy nechat hlasovat o celém návrhu pořadu dnešní schůze tak, jak jsem jej přednesl, se změnami, které jsme nyní učinili, tzn. s dodatečným bodem II. Interpelace poslanců, a bez vládního návrhu zákona o požární ochraně.

Ptám se poslanců, kdo je pro, aby naše schůze proběhla takto, ať zvedne ruku. (hlasování) 107. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel hlasování? Tři.

Program dnešní chůze byl tedy schválen.

V této chvíli by mělo být v jednací síni 110 poslanců. Dříve, než přistoupíme k projednávání pořadu naší 12. schůze, sdělil bych vám některé podrobnosti k organizaci této schůze.

Náš pořad můžeme projednávat nepřetržitě až po bod 8 - rozpočtová pravidla republiky. Předpokládám, že tato pravidla bychom mohli projednat buď do konce jednacího dne ve středu, nebo dopoledne ve čtvrtek. Potom musíme přerušit schůzi, abychom vyčkali na výsledek projednání státního rozpočtu federace ve Federálním shromáždění. Je tomu tak zejména proto, že do schválení zákona ve Federálním shromáždění o rozpočtových pravidlech federace bylo doplněno ustanovení § 4 odst. 2, že rozpočtovým zákonem mohou být podíly na výnosu z daně z obratu, z daně ze zisku a zemědělské daně ze zisku. Podíly by měly být 35 pro federaci, 40 pro ČR a 25 pro SR - změněny. To znamená, že při projednávání zákona o státním rozpočtu federace by mohlo ve Federálním shromáždění ještě dojít ke změně, z čehož by pak plynula nutná změna paragrafu 2, našeho republikového zákona o státním rozpočtu, kde je tento poměr výslovně uveden. Proto by bylo vhodné počkat do doby, než Federální shromáždění zákon o státním rozpočtu federace na rok 1991 a tím i tento poměr schválí. Abychom přestávky při přerušení schůze využili, budou se výbory zabývat dvěma návrhy prezidenta republiky na přijetí ústavních zákonů o ústavním soudu a o referendu.

Rozpočtový a kontrolní výbor, případně ústavně právní výbor pak také návrhem státního rozpočtu ČR. Pokračování schůze předpokládáme v sobotu 29. prosince v 9 hodin projednáním státního závěrečného účtu a státního rozpočtu ČR. Nyní tedy můžeme přistoupit k projednávání našeho pořadu. Prvním bodem jsou

I.

Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky

a podněty poslanců České národní rady

Vážené kolegyně a kolegové, Česká národní rada musí v krátkém čase zvládnout rozsáhlý legislativní program, takže naše sněmovna schůzuje poměrně často, což je ovšem také příležitostí pro zvýšený počet interpelací, otázek a podnětů poslanců. K některým předloženým interpelacím se na minulých schůzích členové vlády již vyjádřili, schází nám však k odpovědím zaujmout stanovisko, abychom se dostali do souladu s naším jednacím řádem. To bychom učinili nyní. Apeluji na racionální jednání.

Některé záležitosti jsou již staršího data a byla zde i řada jiných příležitostí, při kterých byly věci vysvětleny. Nejdříve k interpelaci poslance Preclíka a dalších na pana ministra Ježka ve věci nájmu a pronájmu nebytových prostor, uvedenou ve sněmovním tisku 51.

Poslancům písemně odpověděl pan ministr Ježek. Pan poslanec Preclík nás však na 7. schůzi informoval, že interpelace se dále řeší formou podnětu vládě ČR. Protože však původně šlo o interpelaci, je ji třeba uzavřít naším stanoviskem. Prosím tedy pana poslance Preclíka nebo někoho ze spoluautorů, aby se vyjádřili, zda odpověď pana ministra Ježka považují za uspokojivou.

Poslanec Vladimír Preclík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejsem připraven na odpověď, ale chtěl bych jen zopakovat, že jsme odpověď pana ministra Ježka nepřijali, s tím, že se nám nezdála dostatečná a požádali jsme českou vládu o podnět k jednání přímo s ministrem financí panem Václavem Klausem ve věci zákona číslo 116/67, o nebytových prostorách.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Doporučuji přijmout následující usnesení:

"Česká národní rada nesouhlasí s odpovědí ministra Tomáše Ježka na interpelaci poslance Preclíka a dalších, uvedenou ve sněmovním tisku 51, s tím, že záležitost je dále řešena formou podnětu vládě České republiky."

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. (Hlasování - 97.) Kdo je proti? (Jeden.) Kdo se zdržel hlasování. (12.) Usnesení ve věci interpelace pana poslance Preclíka tedy bylo přijato.

Dále nemáme uzavřenou interpelaci poslance Rašky na ministry vnitra a školství ve věci prostorů pro dětské a mládežnické organizace, uvedenou ve sněmovním tisku 40. V odpovědi uvedené ve sněmovním tisku 40 A nebyla, podle názoru pana poslance, dána vyčerpávající odpověď, a proto byla vláda požádána, aby jí doplnila. Ptám se proto, kdo z členů vlády je připraven odpovědět.

Pravděpodobně nikdo. Pan ministr Vopěnka se dneska omlouval.

Táži se na pana poslance Rašky - pan poslanec Raška zde není. V tom případě musíme přijmout následující usnesení:

"Česká národní rada nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Rašky na ministra vnitra a školství ve věci prostorů pro dětské a mládežnické organizace podle sněmovních tisků 40 a 40 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. (Hlasování - 61.) Kdo je proti? (4.) Kdo se zdržel hlasování? (35.)

Usnesení České národní rady o řešení této interpelace bylo tedy přijato.

Na dnešní schůzi bylo rovněž odloženo projednán interpelace poslance Dannenberga a dalších ve věci přidělování bytů lékařům a farmaceutům ve státním zájmu, podle sněmovního tisku 61. Jistě si vzpomínáte, že se o tom zde již hodně hovořilo i v souvislosti s dalšími podobnými interpelacemi poslanců Čapka a dalších podle tisku 56 - a mám za to, že tato problematika byla již, především ministrem zdravotnictví, zevrubně objasněna. I tady je však potřebné interpelaci uzavřít v souladu s jednacím řádem. Pan poslanec Dannenberg zde není, pan ministr zdravotnictví interpelaci vysvětlil a ptám se, zda chce někdo z poslanců k tomu vystoupit. (Nikdo se nehlásí.) Pokud se nechce nikdo vyjádřit, nechám o usnesení k této interpelaci hlasovat. Doporučuji přijmout následující usnesení:

"Česká národní rada souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Dannenberga a dalších ve věci přidělování bytů lékařům a farmaceutům ve státním zájmu podle sněmovního tisku 61."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) 89. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel hlasování?

(Hlasuje se.) 16. Děkuji.

Usnesení k této interpelaci bylo přijato.

Jak nás již dříve informoval pan ministr Grégr, zaslal písemnou odpověď na interpelaci poslance Vladimíra Zemana podle tisku 67 ve věci zaměstnanosti v Tesle Rožnov a regionu Radhošťska. Tuto odpověď jste dostali jako sněmovní tisk 67A. Obdobné problematiky se týkala i ústní interpelace poslance Josefa Pavely (tisk 92), přednesená na 5. schůzi České národní rady, na kterou pan ministr také odpověděl. Odpověď je obsažena ve sněmovním tisku 92B. Táži se pana poslance Zemana, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ano.) Děkuji. Chce se ještě někdo vyjádřit - ať už z poslanců nebo členů vlády? (Nikdo se nehlásí.) Ne. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Česká národní rada souhlasí s odpovědí ministra Grégra na interpelaci poslance Vladimíra Zemana uvedenou ve sněmovním tisku 67A."

Nyní se táži také pana poslance Pavely, zda považuje odpověď za uspokojivou? (Ano.) Děkuji. Přeje si promluvit někdo další z poslanců? (Nikdo se nehlásí.) Doporučuji přijmout následující usnesení:

"Česká národní rada souhlasí s odpovědí ministra Grégra na interpelaci poslance Pavely, uvedenou ve sněmovním tisku 92B "

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) 101. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se hlasování? 3.

Usnesení bylo přijato.

Dále je předložena písemná odpověď pana ministra Horálka na interpelaci poslankyně Váchalové ve věci dělby kompetencí v oblasti péče o zdravotně postižené občany - sněmovní tisk 75A. Připomínám, že pan ministr Bojar, jemuž byla tato interpelace také adresována, zde již několikrát v různých souvislostech o této problematice hovořil a na interpelaci odpověděl. Ve svých vystoupeních se této záležitosti dotkl i pan ministr Horálek. Nyní máme před sebou ještě jeho písemnou odpověď. Ptám se proto paní poslankyně Váchalové, zda považuje odpovědi za uspokojivé. (Ano.) Děkuji. Táži se, zda chce vystoupit někdo z poslanců? (Nikdo se nehlásí.) Ne. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Česká národní rada souhlasí s odpovědí pana ministra Bojara a pana ministra Horálka na interpelaci poslankyně Váchalové."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) 102. Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel hlasování? (Hlasuje se.) 2.

Usnesení bylo přijato.

Dále jste obdrželi odpověď předsedy vlády na interpelaci poslance Budinského ve věci zařazení reorganizace Bezpečnosti do plánu činnosti vlády České republiky do konce roku 1990. Je to sněmovní tisk 76A. Považuje pan poslanec Budinský odpověď za uspokojivou?

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedající, odpověď považuji za uspokojivou, ale uvítal bych, a možná celá sněmovna, kratší řeč na tuto problematiku od nového ministra vnitra pana dr. Tomáše Sokola.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Přeje si pan ministr vystoupit? (Ano.) Prosím.

Ministr vnitra Tomáš Sokol: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, omluvte mne, pokud moje řeč bude poněkud inkoherentní a ne zcela urovnaná, mluvím na dané téma, o kterém jsem slyšel před minutou, resp. před minutou jsem byl vyzván, abych na toto téma mluvil.

Reorganizace bezpečnostního sboru byl snad problém číslo jedna, který byl přede mne postaven ve chvíli, kdy jsem přijal tuto funkci a kdy jsem byl jmenován ministrem. Reorganizace, resp. její charakter byl však dán v době, kdy na mém místě pracoval ing. Tomáš Hradílek. Reorganizace tedy ležela na papíře, existovaly určité alternativy a záměrem této reorganizace bylo připravit Bezpečnost - budu říkat policii, mně je to slovo milejší - připravit policii tak, aby její struktura byla co nejjednodušší, aby veškeré podněty, které jdou zespoda nahoru, šly svými cestami a neutápěly se někde v bažině, v té pavučině úředních míst a úředních etap, kde se musí zdržet, a z druhé strany aby pokyny, které jdou shora dolů, byly přenášeny skutečně pružně a aby systém reagoval na to, na co reagovat má.

Takový systém byl nakreslen a v podstatě se tedy čekalo na rozhodnutí ministra vnitra, aby bylo přistoupeno ke konkrétním krokům, to znamená k rozkazům, které vymezují určité kompetence, které stanoví, kdo a o čem bude rozhodovat, a na základě těchto rozkazů by bylo přistoupeno ke konkrétnímu budování bezpečnostního aparátu.

V této chvíli odešel z funkce Tomáš Hradílek, já jsem přišel do situace, kdy jsem se musel se vším seznámit alespoň do té míry, abych věděl, co podepisuji. I když věřím ing. Hradílkovi, že to, co bylo připravováno, bylo dobré, přece jen svůj podpis pokládám za něco, že tedy mohu alespoň s určitou odpovědností říci " ano" toto je věc, pod kterou se vědomě podepisuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP