Úterý 18. prosince 1990

Pokračování 12. schůze České národní rady 18. 12. 1990

v 9.00 hodin.

Přítomni:

Předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, místopředsedové Michal Kraus, Zdeněk Malík, Jan Kasal a 181 poslanců České národní rady.

Členové vlády České republiky, předseda vlády Petr Pithart, místopředsedové vlády Milan Lukeš a Antonín Baudyš, ministr financí Karel Špaček, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj Karel Dyba, ministr zdravotnictví Martin Bojar, ministr spravedlnosti Leon Richter, ministr vnitra Tomáš Sokol, ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová, ministr státní kontroly Bohumil Tichý, ministr výstavby a stavebnictví Ludvík Motyčka a ministr strojírenství a elektrotechniky Miroslav Grégr.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Prosím pány poslance a paní poslankyně a váženou vládu, aby zaujali místa, abychom mohli s více než desetiminutovým zpožděním začít.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, především vás prosím o zkontrolování vašich podpisů na prezenční listině.

Kdo se dosud nepodepsal, prosím, ať to napraví. Zjišťuji totiž, že podle prezenční listiny je nás tu pouze 132. Avšak podle toho, jak jsou naplněny lavice, se mi zdá, že je nás přece jen o trochu více.

Úvodem mi dovolte jednu informaci. Protože máme v tomto týdnu projednat ve výborech prezidentský návrh zákona o Ústavním soudu a o referendu, dohadovala jsem se dnes ráno s panem místopředsedou vlády Rychetským, kdy by byl schopen přijít k nám do výborů tyto zákonné předlohy odůvodnit. Možnost je ve středu odpoledne. Navrhuji vám proto, abychom jednali zítra pouze dopoledne a odpoledne by výbory po dvou nebo třech přijaly vysvětlení, resp. přednášky pana místopředsedy Rychetského. Ve čtvrtek on nemůže přijít, protože zasedá federální vláda a on se musí zúčastnit. Proto vás prosím, abyste vzali na vědomí tuto změnu. Zítra tedy přerušíme schůzi dopoledne, aby mohly jednat výbory a ve čtvrtek budeme opět pokračovat v plénu.

Protože jsem slyšela, že zejména ze strany poslankyň se objevily námitky, pokud jde o jednání v sobotu, snažila jsem se ještě nějakým způsobem tento návrh modifikovat. Mluvila jsem ještě večer po příjezdu z Ústí s panem profesorem Jičínským. Sdělil mi, že se pokusí nám dodat ještě ve čtvrtek večer nebo odpoledne jejich projednaný rozpočet. V tom případě bychom snad mohli o rozpočtu jednat už v pátek od 10.00 hodin. Kdybychom jednali efektivně a rozumně, mohli bychom v pátek skončit.

Tolik pokud jde o výhled na jednání v tomto týdnu. K tomu snad žádné připomínky nejsou. Přikročíme tedy k prvnímu bodu programu.

IV.

Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice.

K tomuto bodu jste obdrželi sněmovní tisky 107a a 107b. A charakteristiky navržených soudců. Zprávu výborů k návrhu ministra spravedlnosti ČR na volbu soudců z povolání k soudům v ČR jste obdrželi jako sněmovní tisk 146. Předložené návrhy odůvodní ministr spravedlnosti. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr spravedlnosti ČR Leon Richter: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v krátké době předstupuji před vás už podruhé s návrhem na zvolení dalších soudců k okresním a krajským soudům a v jednom případě též k Nejvyššímu soudu ČR.

Při předchozí volbě, t. j. 30. října t. r. jsem konstatoval, že nadále chybí kolem 300 soudců, což činí přibližně 1/5 plánovaného stavu soudců. Přitom ani tento plán není objektivním vyjádřením potřeby soudců, vzniklé v průběhu letošního roku v důsledku přijetí řady zákonných úprav rozšiřujících kompetence soudů a zejména pak v důsledku přijetí zákona o soudní rehabilitaci.

Dovolte při této příležitosti vás informovat, že soudní rehabilitace mezitím dále pokročily. K prvnímu prosinci letošního roku bylo rehabilitováno již 96 541 osob, z toho 59 720 pravomocně.

Celkem tak bylo vyřízeno kolem 85% případů ohledně nichž soudy zahájily řízení, ať už z vlastního podnětu nebo na návrh.

V nadcházející etapě se budeme muset zaměřit na ty soudy, u nichž v důsledku zákonné příslušnosti se nahromadilo značné množství této agendy. Jde např. o Obvodní soud pro Prahu 2.

Jsou však také soudy, u nichž rehabilitační řízení bylo již v podstatě vyřízeno. Tohoto pozitivního výsledku však bylo často dosaženo tím, že soudy, vycházející z naléhavé společenské potřeby a jsouce vedeny humánními zřeteli upřednostňovaly rehabilitační řízení na úkor plynulého vyřízení ostatních případů. Nadále nebude možno tolerovat zhoršující se index nevyřízených věcí. V agendě trestního rozhodování přesahuje více než dvouměsíční průměrný nápad trestních věcí, v agendě občanskoprávní více než šestiměsíční průměrný nápad a v agendě rozhodování v péči o dítě více než čtyřměsíční nápad. Pro ty z vás, kterým tato čísla v podstatě příliš mnoho neříkají, bych chtěl uvést, že to jsou čísla nepotěšující, která v minulých letech nebyla zaznamenána.

Potřebná stabilita společenských vztahů, bezpečnost občanů, bezpečnost jejich života, zdraví a majetku, jakož i ochrana ostatních zákonem chráněných zájmů nezbytně vyžaduje plynulé, zákonem rozhodující opatření. Nejnaléhavějším úkolem našeho resortu v současné době je vytváření lepších, a to především personálních podmínek pro nezávislou, odborně fundovanou a výkonnou justici.

Rozsáhlé změny v našem právním řádu, které se již uskutečnily, ale i ty, které lze v nadcházejících měsících očekávat, budou pro celou justici nesmírnou zatěžkávací zkouškou. Předpokládané přijetí zákona o mimosoudních rehabilitacích, instituování obchodního a správního soudnictví, to vše bude znamenat mnohonásobné zvýšení dosavadního rozsahu rozhodovací činnosti.

V praxi to znamená nezbytný a podstatný nárůst počtu soudců. Ti však chybějí. Od počátku roku justici dodnes opustilo na 150 soudců a prakticky denně jsem postaven před fakt, že podepisuji výstupní listy dalším soudcům. Jsou mezi nimi jak ti, kteří odešli do důchodu, někdy i předčasného, tak ti, kteří po uplynutí mandátu už nebyli navrženi k nové volbě, nebo ti, kdo sami uznali svou odpovědnost za minulá rozhodnutí a z justice odešli.

Jsou však mezi nimi i takoví, kteří dali či dávají přednost výhodnějším ekonomickým podmínkám.

Jsem rozhodně zastáncem toho, že naše justice potřebuje ozdravení, příliv nové a zdravé krve. Chybí nám však možnosti výběru mezi nejlepšími, odborně a morálně vyspělými a dobře připravenými právníky, kteří by dokázali postupně povznést prestiž soudcovského stavu. Tento náš cíl, o který usilujeme je svou objektivní povahou cílem dlouhodobým.

Němečtí kolegové, s nimiž jsme o věci mluvili, potvrdili, že přeměna jejich soudnictví trvala desetiletí, než mohli s čistým svědomím označit svou justici za opravdu nezávislou.

Předložený návrh nemůže nevycházet z této reality. Nepředložil jsem vám návrh v těch případech, kdy se evidentně jednalo o soudce, kteří minulému pořádku podléhali a sami účinně přispívali nad rámec toho, co od nich bylo požadováno, porušovali svou soudcovskou etiku. Ti však, kteří rozhodovali v mezích špatných zákonů, ale přesto se snahou o prosazení morálního imperativu a lidského přístupu, by měli mít naši důvěru. Mám tím konkrétně na mysli dr. Chomovou a dr. Geislera z Krajského soudu v Hradci Králové a dr. Stankuše z Okresního soudu v Přerově; jejich kandidatura byla některými z vás ve výborech zpochybněna.

U doktora Kozáka z okresního soudu v Šumperku se pak prošetřením konkrétního případu, který mu byl vytýkán, ukázalo, že se sám na této věci nepodílel. Všechny uvedené případy byly z podnětu projednání ve výborech znovu kriticky posouzeny předsedy krajských soudů v Hradci Králové i Ostravě, k nimž mám plnou důvěru s tím, že nebyly zjištěny okolnosti, které by podání návrhu vylučovaly.

V některých případech se do justice hlásí také bývalí, popřípadě dosud působící prokurátoři. Rovněž zde byla jejich kandidatura prověřena a projednána s generálním prokurátorem doktorem Brunnerem, podle něhož není známo, že by se mezi těmito navrhovanými kandidáty objevily osoby, které by se zpronevěřily zásadám prokurátorské etiky.

Pokud pak se týče doktora Mokrého, kandidovaného k okresnímu soudu u Ústí nad Orlicí, kde přešetřením konkrétního případu, na němž se podílel, se nepodařilo odstranit vzniklé pochybnosti, beru svůj návrh na jeho volbu zpět.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, ve svém vystoupení jsem se pokusil vám přiblížit nesnadné, avšak nezbytné úkoly, před jejichž zvládnutím naše soudnictví stojí. To jsme si zcela zřetelně a kriticky řekli na celorepublikovém shromáždění pracovníků justice při schvalování našeho programu na příští léta. Institucionální a strukturální změny budou rozsáhlé a zasáhnou samotnou podstatu soudní moci. Nejvýznamnější změny nás však čekají v oblasti pojímání nezávislosti výkonu soudcovské funkce, a to jak u veřejnosti, tak i u samotných soudců. Nezávislost je nejen výsada, ale i odpovědnost vůči účastníkům řízení, vůči občanské pospolitosti, vůči zákonu a především vůči vlastnímu svědomí.

Poprvé za prakticky celé půlstoletí se justici nabízí toto vzácné privilegium. Jsem si jist, že drtivá většina soudců je si toho vědoma, je připravena se příležitosti chopit a osvojit si etiku nezávislosti rozhodování. Při zachování nezbytného kritického přístupu prosím, abyste těmto našim snahám dali svou podporu. Děkuji. Potlesk.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní společnou zpravodajku paní poslankyni Röschovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Anna Röschová: Paní předsedkyně, dámy a pánové, po velice podrobném úvodu pana navrhovatele budu jako společná zpravodajka velmi stručná, prosila bych, abyste si našli tisk 146, což je společná zpráva výborů České národní rady k návrhům ministerstva spravedlnosti České republiky na volbu soudců z povolání v České republice. Jedná se o tisk 107a a 107b.

Výbory národní rady projednaly tyto tisky a doporučují, aby Česká národní rada zvolila do funkce soudců z povolání k soudům v České republice kandidáty uvedené v tisku 107a, oddíl A, to jsou soudci z řad justičních čekatelů, v tom samém tisku oddíl B, to jsou soudci končící volební období, kteří byli navrženi k opětovnému zvolení, v tisku 107b oddíl A, to jsou opět justiční čekatelé, 107 b, oddíl B, soudci, kterým skončilo volební období, oddíl C soudci z povolání, kteří jsou předvolávání k jiným soudům, oddíl D rehabilitovaní bývalí soudci, oddíl E soudci, kteří se vracejí do justice nebo prokurátoři nebo podnikoví právníci.

Kandidaturu doktora Mokrého z tisku 107 B pan ministr stáhnul.

Dále potom ve výboru vyplynul určitý problém ohledně volby doktorky Komové, doktora Stankuše, doktora Kozáka a doktora Kaislera. Myslím, že pan doktor mi zde odůvodnil jednotlivou kandidaturu těchto soudců, a proto se také tito dostali do společné zprávy. U doktora Kozáka, jak již bylo řečeno, šlo pravděpodobně o omyl. Uvedený soud nedělal, proces, který mu byl přičítán, byl, podle vyjádření okresního soudu, dělán jiným soudcem. U doktorky Komové jsme se přiklonili k vyjádření advokáta, který zastupoval pana Františka Stárka a který podpořil její kandidaturu. To samé je u doktora Stankuše. U doktora Kaislera se kromě toho, že v roce 1969 tři měsíce soudil přestupky, na podzim 1969 nepřišlo na nic, co by zpochybnilo jeho kandidaturu. V té době to byl začínající mladík a byl přeřazen do Prahy na dobu tří měsíců. Setrvání mělo být prodlouženo s jeho souhlasem, on ale toto odmítl a vrátil se na soud. A od té doby nesoudil věci politické povahy.

To je ve stručnosti všechno, co bych k tomu řekla. Navrhuji, abychom hlasovali en bloc po jednotlivých oddílech s výjimkou těchto čtyř soudců, o kterých bychom hlasovali jednotlivě.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji paní poslankyni Röschové. Do rozpravy se jako první přihlásil doktor Jiří Novák a mám tu ještě jednu přihlášku pana poslance Berezy. Další písemné přihlášky nemám.

Poslanec Jiří Novák: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a vážení kolegové je to poprvé v životě, co budu obhajovat soudce, ale cítím to skutečně jako svoji povinnost. Chci se vyjádřit ke kandidatuře doktora Stankuše, o které budete za chvíli rozhodovat.

Není žádných pochyb o tom, že nejlepším barometrem pro zjištění, jaký je ten který soudce, je advokacie. Byli to vždy advokáti, kteří měli tu možnost při každodenním styku se soudci zjistit, který je slušný, který není, který je inteligentní a který není, který soudce podléhá vlivu mocných a tajemných sil a který tak nečiní. I já po dobu 14 let působím jako advokát prakticky až do dne, kdy jsem byl šťastně zvolen do tohoto zákonodárného sboru. A myslím, že mám i já právo a dostatek zkušeností k tomu, abych dokonale poznal, který soudce si zaslouží, aby mohl soudit a který si to nezaslouží.

Já pracuji v obvodu okresního soudu v Přerově, kde působí i doktor Stankuš. Mohu s plnou zodpovědností potvrdit, že jde o soudce vysoce vzdělaného, kultivovaného, nanejvýš spravedlivého a musím konstatovat, že jsem ve svém životě nepoznal lepšího trestního soudce. Tomu nakonec odpovídá i velmi podrobná charakteristika, která se vám dostala na stůl, ze které vyplývá, že tento předseda senátu soudil některé věci, zejména středem pozornosti se stalo projednávání věci inženýra Tomáše Hradílka, které bylo v té době velmi intenzívně komentováno a publikováno. Soudce Stankuš, jak vyplývá z charakteristiky, kterou máte před sebou, soudil ve veškerých případech věci, které byly trestným činem opuštění republiky. Uložil tresty 12 měsíců a 14 měsíců nepodmíněně a v jednom případě upustil od potrestání. Já si dovoluji upozornit, že trestní zákoník v té době umožňoval uložit trest odnětí svobody v trvání od 1 roku do 5 let.

Tresty, které uložil doktor Stankuš, byly skutečně na samé spodní hranici zákonné trestní sazby a níže už doktor Stankuš skutečně jít nemohl. Pokud se týče citované trestní věci 20/89, vzal jsem si trestní spis, prostudoval jsem jej, musím konstatovat, že po stránce skutkové i právní doktor Stankuš věc velmi pečlivě vyhodnotil a rozsudek, který uložil okolo poloviny zákonné trestní sazby, je skutečně možno považovat za spravedlivý.

Pokud se týče odsouzení inženýra Tomáše Hradílka, já jsem byl ve styku s inženýrem Hradílkem po celou dobu trestního řízení. Vím, jakým způsobem se k tomu stavěl, jakým způsobem byla věc projednávána, vyjádřil se k tomu i na mítinku letošního roku v červnu v Přerově za účasti naší paní předsedkyně, která může potvrdit má slova a před 2 - 3 tisíci občanů města Přerova se vyjádřil tak, že s rozhodováním a vůbec chováním předsedy senátu Stankuše byl navýsost spokojen. Já jsem s inženýrem Hradílkem mluvil minulý týden o celé věci a potvrdil mi, že v osobě předsedy senátu Stankuše nemohl mít ne lepšího soudce, ale lepšího obhájce. Závěrem chci říci, že pokud tento soudce nebude vámi zvolen, tak spravedlnost, podle mého přesvědčení, dostane ránu pod pás. Kdyby všichni soudci byli takoví, jako je doktor Stankuš, tak nemám obavu o další osud naší justice. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu doktorovi Novákovi. Prosím pana poslance Berezu.

Poslanec Rudolf Bereza: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, i já osobně s doktorem Stankušem nemám takové zkušenosti jako kolega Novák, ale byl jsem jako Hradílkův důvěrník na procesu s ním a mohu potvrdit slova, která říká kolega Novák, tehdy si tam obžalovaný Hradílek počínal velice statečně a pan Stankuš skutečně jednal, jak je tu ve zprávě hovořeno, jak lidsky se k tomu postavil. Žádám vás, abyste doporučili pana Stankuše na soudce. Děkuji.

(Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Berezovi, nikdo již se písemně do diskuse nepřihlásil. Chce ještě někdo promluvit, pokud nikoli, ptám se pana ministra Richtera, zda chce využít svého práva závěrečného slova.

Ministr spravedlnosti ČR Leon Richter: Paní předsedkyně, páni poslanci, paní poslankyně, myslím, že není třeba se v obsahu rozpravy blíže vyjadřovat. Děkuji těm poslancům, kteří objektivně hodnotili tu nelehkou situaci, v níž se justice nebo někteří soudci, v minulosti nacházeli. Já bych rád setrval na tom, co jsem uvedl v závěru svého předchozího vystoupení, že bych rád, aby všem těm poctivým soudcům, kteří, jak věřím, v justici jsou, příležitost dána byla. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu ministrovi, přeje si využít svého závěrečného práva - paní poslankyně Röschová už nám udělá návrh, jakým způsobem máme hlasovat - podle jednotlivých oddílů.

Poslankyně Anna Röschová: Paní předsedkyně, jestli bude sněmovna souhlasit, to je můj návrh na hlasování.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Prosím, abychom hlasovali o návrhu paní poslankyně Röschové, jak jsem uvedla hned ve svém úvodním slově. Čili hlasovat podle jednotlivých oddílů, tak jak jsou rozděleny ve společné zprávě.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, s výjimkou čtyř soudců, o kterých by mělo být hlasováno jednotlivě. Prosím, abyste dali svůj souhlas najevo zvednutím ruky, pokud s tímto návrhem poslankyně Röschové souhlasíte. Kdo je pro tento návrh? (Hlasuje se - 120.) Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? (2.) Kdo se zdržel hlasování? (10.) Děkuji.

Návrh paní poslankyně Röschové o způsobu hlasování byl přijat.

Dávám hlasovat o soudcích, kteří mají být zvoleni z řad justičních čekatelů podle tisků 107A, oddíl A.

Kdo je pro tento návrh, jak je tam uveden, ať prosím zvedne ruku. (Hlasuje se - 128.) Kdo je proti? (Nikdo.) Zdržel se hlasování (4.) Děkuji.

Soudci z řad justičních čekatelů byli zvoleni.

Nyní budeme hlasovat podle tisku 107A, oddíl B, jde o soudce, kterým končí volební období a jsou navrženi k opětovnému zvolení. Opět je tu návrh hlasovat en bloc.

Prosím, abyste zvednutím ruky dali najevo, kdo je pro (Hlasuje se - 122.) Kdo je proti? (Nikdo.) Zdržel se hlasování (15.) Děkuji.

Tento návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o tisku 107B, oddíl A, to je jeden kandidát z řad justičních čekatelů.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. (Hlasuje se - 135.) Děkuji. Kdo je proti? (Nikdo.) Zdržel se hlasování (1.)

Děkuji, i tento návrh byl přijat. Další je tisk 107B, oddíl B, jde o soudce, kterým skončilo volební období a jsou navrženi k opětovnému zvolení.

Prosím opět, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku (Hlasuje se - 121.) Kdo je proti? (Nikdo.) Zdržel se hlasování (1.)

I tento soudce byl tedy zvolen.

Pátým bodem je tisk 107 B, oddíl C - soudci z povolání, navrhovaní ke zvolení k jiným soudům.

Dávám hlasovat i o tomto návrhu. Kdo je pro? (Hlasuje - 123.) Děkuji, kdo je proti? (Nikdo.) Zdržel se někdo hlasování? (14.)

Děkuji, i tento návrh jste tedy schválili.

Nyní následuje tisk 107B, oddíl D - rehabilitovaní bývalí soudci.

Kdo je pro jejich zvolení, ať zvedne ruku. (Hlasuje se - 133.) Kdo je proti? (Nikdo.) Zdržel se hlasování? (8.)

I tito soudci byli tedy zvoleni. Prosím technická poznámka.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP