Středa 6. února 1991

Začátek schůze České národní rady 6.2. 1991 v 10.00 hodin

Přítomni:

Místopředsedové České národní rady Jan Kalvoda, Jan Kasal, Zdeněk Malík, Jiří Vlach a 182 poslanců České národní rady.

Členové vlády České republiky, předseda vlády Petr Pithart, místopředsedové vlády František Vlasák, Milan Lukeš a Antonín Baudyš, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj Karel Dyba, ministr financí Karel Špaček, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka, ministr zdravotnictví Martin Bojar, ministr spravedlnosti Leon Richter, ministr vnitra Tomáš Sokol, ministr průmyslu Jan Vrba, ministr zemědělství Bohumil Kubát, ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová, ministr státní kontroly Bohumil Tichý, ministr kultury Milan Uhde a ministr vlády Jaroslav Šabata.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 14. schůzi České národní rady a přivítal vás zde. Zároveň zde rád vítám vládu České republiky a jejího premiéra pana Petra Pitharta a ještě dovolte, abych omluvil nepřítomnost Dagmar Burešové, která je nemocná.

Předsednictvo České národní rady původně navrhovalo pořad dnešní schůze tak, jak vám byl zaslán na pozvánce. Navíc předsednictvo navrhuje ještě projednat návrh poslanců České národní rady Röschové a Výborného na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České národní rady na úseku zaměstnanosti a zařadit jej jako 7. bod

Bude asi účelné, abych pro přehlednost celý pořad jednání v té konečné podobě, jak je navrhován, přednesl.

Prvním bodem bude zpráva předsedy vlády o dosavadním plnění programového prohlášení vlády České republiky a předpokladu jeho plnění v roce 1991. Druhým bodem je návrh na změny ve složení výborů České národní rady podle sněmovního tisku 166.

Třetím bodem je návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 169, 170, 171, 178 a 183.

Čtvrtým bodem jednání jsou odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců z minulých schůzí České národní rady.

Pátý bod je návrh poslance České národní rady Václava Moskala na vydání usnesení, jímž Česká národní rada navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo zákon o vlastnických vztazích k půdě a zemědělskému majetku podle sněmovních tisků 162 a 173.

Šestým bodem je návrh výboru České národní rady pro sociální politiku a zdravotnictví a vydání usnesení, jímž Česká národní rada navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 164.

Sedmým bodem je návrh poslanců České národní rady Anny Röschové a Miloslava Výborného na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti podle sněmovního tisku 167.

Osmým bodem jsou interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky.

Devátým bodem je zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 17. ledna do 6. února 1991 podle sněmovního tisku 175.

Pokud jde o první bod pořadu, navrhuji, abychom po zprávě pana předsedy vlády projednávání tohoto bodu přerušili do doby, než obdržíme stenografický přepis premiérova projevu.

Z praktických důvodů by bylo účelné spojit rozpravu ke zprávě o plnění programového prohlášení s interpelacemi, otázkami a podněty poslanců. Mezitím bychom se věnovali dalším bodům pořadu.

Má někdo k návrhu pořadu 14. schůze České národní rady a k tomu způsobu projednávání navrženého prvního bodu připomínky či návrhy změn? Poslanec ČNR Dr. Lom.

Poslanec ČNR Petr Lom: Pane místopředsedo, dámy a pánové, rád bych navrhl zpětvzetí návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na vydání usnesení návrhu České národní rady Federálnímu shromáždění o doplnění zákona 427/1990 o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické a fyzické osoby, tisk České národní rady č. 164.

Při zpracovávání podkladové dokumentace došlo k mylné informaci o právnické podstatě a návrh byl podán. Zakladatel nejdůležitější provozní jednotky, o kterou šlo - Zdravotnické potřeby - je ministerstvo zdravotnictví. Při novém ověřování vyšlo najevo, že Zdravotnické potřeby mají zřizovatele magistrát. Z tohoto důvodu je navrženo zpětvzetí návrhu.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Má ještě někdo další připomínky? Pan místopředseda Kasal.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, nežádám o doplnění programu o další bod, pouze žádám, aby mi bylo umožněno vystoupit k projednávanému tisku 185, ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady. Domnívám se, že by měla být rozšířena slovní informace o práci lustrační komise. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Poslanec Stibic.

Poslanec ČNR Jaromír Stibic: Navrhuji jako bod 7, případně 8 návrh na odeslání dopisu České národní rady Slovenské národní radě ve věci stanoviska Slovenské národní rady k eventuálnímu budoucímu spolkovému uspořádání ČSFR.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Pan poslanec Ledvinka.

Poslanec ČNR Karel Ledvinka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, národohospodářský výbor mě zmocnil přednést následující pozměňovací návrh k navrženému programu 14. schůze České národní rady.

Národohospodářský výbor vzhledem ke svému stanovisku z 31. 1. 1991 navrhuje 14. schůzi České národní rady, aby návrh zákona poslance České národní rady Václava Moskala o vlastnických vztazích k půdě a zemědělskému majetku č. 162, navržený předsednictvem České národní rady jako bod č. 5 dnešního programu, se neprojednával.

Odůvodnění: Návrh zákona je legislativně nepropracován, upřednostňuje finanční způsob úhrady před naturálním plněním, neřeší restituci v souladu s návrhem Federálního shromáždění o mimosoudních rehabilitacích. Proto národohospodářský výbor doporučuje svým stanoviskem, aby uvedený návrh zákona Česká národní rada neprojednávala. Avšak vzhledem k řadě jeho kladů vůči návrhům federální vlády, vůči skupině poslanců, jej předložila poslancům Federálního shromáždění jako podklad k doplnění nově upravovaného návrhu. Pokud by však kolega Moskal trval na projednání svého návrhu v České národní radě, což je vzhledem k termínu projednávání zákonů o vlastnických vztazích k půdě a zemědělskému majetku ve Federálním shromáždění tj. termín březen 1991, možné, navrhuje národohospodářský výbor 14. schůzi České národní rady v tomto případě vrácení návrhu zákona předkladateli k přepracování podle připomínek ústavně právního výboru a národohospodářského výboru, popřípadě jeho předložení k projednání ve výborech České národní rady, popřípadě 15. schůzi České národní rady. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Jsou další návrhy, změny nebo doplnění navrženého pořadu této schůze? Pokud nikoliv, pak budeme hlasovat o těch, které byly předneseny.

Byl přednesen návrh pana poslance Loma, resp. bylo předneseno zpětvzetí návrhu uvedeného pod bodem 6 navrženého pořadu schůze. Zpětvzetí návrhu schvaluje schůze České národní rady, bude nutno hlasovat o schválení tohoto zpětvzetí.

Prosím ty poslance, kteří jsou pro, aby bylo schváleno zpětvzetí zmíněného návrhu předneseného panem poslancem Lomem, nechť zvednou ruku. (Hlasování - 170.) Děkuji. Kdo je proti? (Nikdo.) Zdržel se hlasování. (4)

Děkuji, zpětvzetí bylo schůzí sněmovny schváleno.

Dodávám jen, že v tomto případě je bezpředmětné, aby byla projednávána otázka zkrácení 60 denní lhůty podle tisku 170. Zmiňuji se o tom jen z toho důvodu, že je tento problém zařazen v návrhu pořadu schůze.

Budeme tedy hlasovat o návrzích na změny, resp. doplnění návrhu pořadu této schůze. Pokud jde o první návrh pana poslance Loma, odezněl v tom smyslu, aby byl tento bod vypuštěn. Jedná se o bod 6 navrhovaného pořadu schůze.

Budeme tedy hlasovat o vypuštění tohoto bodu poté, co sněmovna schválila zpětvzetí návrhu, který byl jeho předmětem. Kdo je tedy pro to, aby z pořadu schůze byl vypuštěn bod 6, nechť zvedne ruku. (Hlasování.) Opakuji, hlasovali jsme o zpětvzetí, nikoli o vypuštění bodu pořadu. (169) Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se hlasování? (4) Děkuji.

Návrh byl přijat.

Dalším vystoupením v tomto směru bylo vystoupení pana místopředsedy Kasala, jenž v podstatě nenavrhl doplnění pořadu schůze. Navrhl, aby mohl doplnit či rozšířit svým vystoupením poslední bod, kterým je zpráva o činnosti předsednictva České národní rady. Nepovažuji tento bod za změnu, kterou by bylo třeba schválit.

Dalším návrhem změny byla změna, kterou navrhl pan poslanec Stibic, který navrhl jako bod 7 nebo 8 zařadit projednání návrhu dopisu Slovenské národní radě ve věci spolkového uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky. Doufám, že jsem to zachytil správně, pokud ne, prosím pana poslance, aby mě korigoval. Přednesl jsem správně váš návrh?

Poslanec ČNR Jaromír Stibic: ...ve věci stanoviska Slovenské národní rady k této záležitosti.

Poslanec ČNR Heřman Chromý: Vážený pane místopředsedo, domnívám se, že tento bod můžeme automaticky zahrnout pod bod 7 - interpelace, otázky, podněty poslanců České národní rady. Vyplývá to ze zákona o jednacím řádu. Pan poslanec může vystoupit, aniž bychom o tom hlasovali.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Je pan poslanec téhož názoru? (Ano.) Bere tedy zpět návrh na doplnění pořadu schůze? (Ano.) Děkuji.

Posledním návrhem změny byl návrh přednesený panem poslancem Ledvinkou a spočíval v návrhu na vypuštění bodu 5, tedy projednání návrhu poslance České národní rady pana Václava Moskala na vydání usnesení, jímž Česká národní rada navrhuje Federálnímu shromáždění přijetí zákona o vlastnických vztazích k půdě a zemědělskému majetku podle sněmovních tisků 162 a 173. Návrh tedy zní tento bod z pořadu vypustit.

Prosím ty z vás, kteří jste pro vypuštění tohoto bodu jednání - prosím, technická nebo faktická poznámka. Podotýkám, že se o tomto bodu hlasuje bez rozpravy.

Poslanec ČNR Václav Moskal: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Souhlasím s tímto stanoviskem národohospodářského výboru, ovšem s tím, aby byl do Federálního shromáždění předložen poslední očištěný návrh tohoto předloženého návrhu. To znamená, jak jsme jej na doporučení upravili "přes neděli", tak jak je očištěn, aby tento upravený návrh se zaslal do Federálního shromáždění. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Rovněž děkuji, ale nepovažuji toto vystoupení za nic relevantního, jako je zpětvzetí návrhu, to zcela jistě ne. Pane poslanče, nemýlím se. Není to zpětvzetí vašeho návrhu. (Není.)

Nicméně přesto musíme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Ledvinky. Opakuji, kdo je pro návrh přednesený panem poslancem Ledvinkou, pro vypuštění navrhovaného bodu 5 pořadu schůze, nechť zvedne ruku. (Hlasování - 118.) Děkuji. Kdo je proti? (28) Kdo se zdržel hlasování? (27) Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Můžeme tedy hlasovat o schválení pořadu této schůze, tak jak byl přednesen, ve smyslu změn, které byly odhlasovány k jednotlivým návrhům. Kdo je pro schválení pořadu schůze v tom smyslu, jak jsem o tom hovořil, prosím, nechť zvedne ruku. (Hlasování - 164 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo.) Děkuji.

Návrh pořadu této schůze byl tedy přijat.

Konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno 172 poslanců.

Prvním bodem schváleného pořadu dnešní schůze je

I.

zpráva předsedy vlády o dosavadním plnění programového

prohlášení vlády České republiky a předpokladu jeho plnění v roce 1991.

Dříve než zahájíme jednání projevem pana premiéra, doporučuji zvolit komisi, která připraví návrh usnesení České národní rady k tomuto bodu. Prosím v této souvislosti předsedy klubů aby sdělili své kandidáty do této v podstatě návrhové komise. Za každý klub by měl být jeden.

(Poslanec Ortman navrhuje Josefa Hájka, místopředseda Kasal navrhuje dr. Výborného, poslanec Štindl navrhuje Ladislava Vaňáka, poslanec Kadlec navrhuje Jana Kyčera a poslanec Chromý navrhuje Janu Ryšlinkovou.)

Zjišťujeme, že paní poslankyně není přítomna. Problém spočívá v tom, že členové komise by měli být zvoleni nyní a měli by zvlášť sledovat bod jednání, k němuž jsou určeni. (Poslanec Chromý žádá 5 minut času, aby mohl být vybrán nový zástupce.) Souhlasím, ale prosím, kolegové a kolegyně, abychom respektovali dobu zhruba 5 minut.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Prosím o poslední návrh člena návrhové komise.

Poslanec ČNR Heřman Chromý: (Hovoří z místa.) Dámy a pánové, poslanci klubu občanského fóra navrhuji pana poslance Koháčka. Dovoluji se omluvit sněmovně za několikaminutové zdržení, vzniklo mou chybou.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Dámy a pánové, prosím, abyste věnovali pozornost tomuto bodu jednání, bude vyžadovat vaši aktivní součinnost. Členy komise, která má připravit stanovisko České národní rady k prvnímu bodu našeho jednání mají být pan poslanec Hájek, Výborný, Vaňák, Kryčer, Koháček. Jsou z pléna některé připomínky k těmto návrhům.

Pokud nikoli, tak prosím ty z poslanců, kteří souhlasí, aby členy výměnné komise byli tito poslanci, nechť zvednou ruku. (Hlasuje se - 153.) Děkuji, kdo je proti. (Nikdo.) Zdržel se hlasování? (4).

Děkuji, návrhová komise byla zvolena. A nyní prosím předsedu vlády České republiky pana Petra Pitharta, aby se ujal slova.

Předseda vlády ČR Petr Pithart: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená Česká národní rado! Vláda České republiky před vás předstupuje po sedmi měsících od schválení jejího Programového prohlášení. Podáváme vám výčet činnosti vlády v aktivech i pasivech, abychom vyslechli vaše hodnocení i vaši kritiku.

Hlavní úkol spatřujeme v péči o obnovu našeho hospodářství. Proto jsme věnovali uplynulé období zejména vytváření systémových předpokladů pro start radikální ekonomické reformy od ledna t.r. I když preferujeme ekonomické zaměření naší činnosti, museli jsme se věnovat také vnitropolitickým problémům jiné než ekonomické povahy.

Připomínám úsilí dosáhnout spolu se slovenskou a federální vládou jednotného názoru na podobu naší federace. Sami víte, že bylo třeba překonávat nejeden rozdíl či rozpor stanovisek.

Naše počínání vedla snaha zachovat situaci, v níž by se dalo stále jednat, ve které by bylo možno řešit politické problémy ještě politickými prostředky. Třebaže tato naše snaha nedošla vždy pochopení, jsem si jist, že přispěla k dosažení přijatelného kompromisu. Kladnou úlohu bdělé České národní rady v tomto procesu není třeba zvlášť vyzdvihovat.

Paní poslankyně, páni poslanci, i když jsme se v uplynulých měsících mohli leckde, zejména v peněžnictví, spolehnout na iniciativu a odpovědnost federální vlády, vykonala česká vláda mnoho koncepční i organizační práce. V této souvislosti zejména připomínám přípravu a vlastní průběh komunálních voleb, které dovršily zásadní přeměnu fungování volených orgánů v městech a obcích. Komunální volby jsme chápali jako další velice významný krok v procesu demokratizace naší společnosti. Teprve zvolením nových orgánů samosprávy měst a obcí byl položen skutečný základ budování demokratického státu. Rozbití dosavadní struktury národních výborů a její nahrazení obecním zřízením, včetně nově koncipovaných územních orgánů státní správy nebyl úkol lehký. Počínaje změnou Ústavy České a Slovenské Federativní Republiky bylo totiž třeba vypracovat i zcela nové zákony o obcích, hlavním městě Praze i okresních úřadech. Úkol byl o to náročnější, že pro jejich přípravu měla vláda minimum času, neboť listopadový termín voleb nesměl být ohrožen. V mnoha směrech proto nelze tyto zákony pokládat za ideální. Zároveň je však třeba konstatovat, že právě tyto předpisy vytvořily základ pro to, aby občané pomocí svých volených orgánů rozhodovali o svých záležitostech převážně sami, bez zásahu shora.

Vytváření samosprávného systému na úrovni měst a obcí nelze pokládat za ukončené, neboť obce a města musí kromě právní samostatnosti získat i samostatnost ekonomickou. Proto je mimo jiné nezbytné urychleně dopracovat do konečné podoby návrh zákona o majetku obcí, který byl nejasnostmi v rozdělení kompetencí mezi federací a republikami pozdržen. Kromě toho není dosud zcela definováno jaký majetek má být obcím svěřen a ani způsob jak s ním budou hospodařit.

Dotváření systému samosprávy bude vláda pečlivě sledovat a vyhodnocovat, aby mohla případně navrhnout potřebné úpravy, jak obecního zřízení, tak územní státní správy. Do tohoto systému nepochybně patří i nově zřízené úřady práce i finanční úřady.

Finanční úřady musí co nejrychleji obsáhnout rozvíjející se soukromý sektor a odtud zabezpečovat plynulé vybírání daní. Víme, na kolik nutných výdajů musí státní rozpočet mít a co zbývá vykonat, abychom podchytili všechny zdroje daňových příjmů. Státní rozpočet byl sestaven ve výrazně restriktivní podobě. Sladit jej se dvěma dalšími rozpočty naší federace bylo těžkým politickým i finančně technickým problémem. Úlevu z jeho rozřešení máme dosud všichni v čerstvé paměti. Skutečnost, že veřejnost České republiky přijímá restrikci jako nezbytnou, i když nepříjemnou, považuje vláda za úspěch.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP