Čtvrtek 14. února 1991

Začátek schůze České národní rady 14. 2. 1991 v 9.00 hod.

Přítomni:

Předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, místopředsedové České národní rady Jan Kalvoda, Jan Kasal, Zdeněk Malík, Jiří Vlach a 172 poslanců ČNR.

Členové vlády České republiky, předseda vlády Petr Pithart, místopředseda vlády Milan Lukeš, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj Karel Dyba, ministr financí Karel Špaček, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek, ministr zdravotnictví Martin Bojar, ministr spravedlnosti Leon Richter, ministr vnitra Tomáš Sokol, ministr zemědělství Bohumil Kubát, ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová, ministr státní kontroly Bohumil Tichý a ministr práce a sociálních věcí Milan Horálek.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí hosté zahajuji přerušené jednání 14. schůze České národní rady a všechny vás srdečně vítám. Zvlášť srdečně vítám mezi námi vládu ČR vedenou premiérem panem Petrem Pithartem.

Minulý týden v pátek jsme přerušili naše jednání s tím, že byla ukončena rozprava ke zprávě k plnění programového prohlášení vlády České republiky. Do dnešního dne měly jednotlivé poslanecké kluby a návrhová komise připravit návrh usnesení České národní rady ke zprávě předsedy vlády.

Podle mých posledních informací návrhová komise svou práci ukončila a prosím proto pověřeného člena návrhové komise, aby přednesl návrh usnesení ke zprávě o dosavadním plnění programového prohlášení vlády České republiky a předpokladu plnění v roce 1991.

Prosím pana poslance Koháčka, aby se ujal slova.

(Pan poslanec Koháček nebyl přítomen.)

Právě dostávám zprávu, že návrhová komise ještě zasedá, nebyla schopna to do této doby zpracovat. Odročujeme tedy naše jednání do 9.45 hod.

Zasedání bylo přerušeno v 9.25 hod.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Prosím pana poslance Vaňáka, aby přednesl za návrhovou komisi návrh usnesení.

Poslanec ČNR Vladislav Vaňák: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, návrhová komise zcela jednomyslně dospěla k tomuto návrhu usnesení ČNR ke zprávě předsedy vlády o dosavadním plnění programového prohlášení vlády České republiky a předpokladu jeho plnění v roce 1991:

"Po vyslechnutí stanovisek poslaneckých klubů, předsedů výborů a rozpravy Česká národní rada

1. bere na vědomí informaci vlády o činnosti v uplynulém období a plnění programového prohlášení vlády Českérepubliky, přednesené předsedou vlády České republiky České národní radě dne 6. února 1991 včetně písemných zpráv jednotlivých ministerstev.

2. Česká národní rada konstatuje, že zprávy o plnění programového prohlášení vlády České republiky, předložené jednotlivými ministerstvy jsou obsahově chudé a málo konkrétní.

3. Česká národní rada žádá, aby jednotliví ministři v příslušných výborech ČNR precizovali a konkretizovali plnění programového prohlášení vlády ve svém resortu, a to zejména s přihlédnutím ke stanoviskům poslaneckých klubů, požadavkům výborů České národní rady a rozpravě, a to zvláště se zaměřením na zemědělskou, zdravotní, rozpočtovou a bezpečnostní politiku České republiky, na systém státní kontroly České republiky a problematiku zdravotnické pojišťovny.

4. Ke státoprávnímu a územnímu uspořádání Česká národní rada zaujímá toto stanovisko: Řešení státoprávního a územně správního uspořádání nelze již dále odkládat, je třeba neprodleně přistoupit k věcnému projednávání včetně důkladného rozboru ve všech příslušných orgánech České národní rady s těmito základními východisky. Česká národní rada považuje za vhodné spolkové uspořádání ČSFR, a to za souhlasu všech jejích reprezentantů. Proto ČNR ukládá předsednictvu České národní rady vypracovat do příští plenární schůze harmonogram postupu plnění stanoviska ČNR ke státoprávnímu a územně správnímu uspořádání na základě širokého rozboru, obsahujícího politickou, organizačně správní i ekonomickou část varianty spolkového uspořádání a současně varianty zemského samosprávného zřízení.

5. Česká národní rada po vládě České republiky požaduje urychleně splnit usnesení České národní rady ze dne 22. 12. 1990 o zákonu o majetku obcí, přijmout rozpočtová opatření s cílem zajistit chod státní správy maximální míře úspornosti a rozpočtovými opatřeními poskytnout Svazu bojovníků za svobodu potřebnou dotaci na rok 1991". Děkuji. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Vaňákovi, prosím, má někdo k přednesenému návrhu nějaké připomínky? Prosím, pan poslanec Fejfar. Je nás teď přítomno v sále 160 poslanců. Přihlášen do diskuse je pan poslanec Fejfar písemně a pan poslanec Kryčer.

Poslanec ČNR Tomáš Fejfar: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, minulý týden jsem na plenárním zasedání v diskusi vznesl návrh, a proto bych chtěl dnes přednést svůj pozměňovací návrh k bodu čtyři k usnesení ke státoprávnímu uspořádání. Navrhuji toto:

"Česká národní rada zaujímá toto stanovisko. Řešení státoprávního a územně správního uspořádání je vážná záležitost. Je třeba přistoupit k věcnému projednání všech čtyř variant vzešlých z vládní komise, včetně jejich ekonomického rozboru a rozboru ústavně právního ve všech příslušných orgánech ČNR". Děkuji. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, slovo má pan poslanec Kryčer, připraví se pan poslanec Biňovec.

Poslanec ČNR Jan Kryčer: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, domnívám se, že zde zaznělo usnesení naší návrhové komise a za této okolnosti navrhuji, aby byla vyhlášena půlhodinová přestávka, ve které se sejdou kluby, aby mohly projednat jednotlivá stanoviska.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, protože jde o opatření procesního rázu, má tento návrh přednost. Dávám o něm hlasovat, kdo je pro to, abychom nyní přerušili schůzi na půl hodiny, já doporučuji na hodinu, protože se obávám, že se za půl hodiny tady sejdeme a zase rozejdeme. Dávám hlasovat o prvé variantě. Přerušit schůzi na půl hodiny, pak budeme hlasovat o tom, zda přerušit schůzi na hodinu. Kdo je pro to přerušit schůzi na půl hodiny k tomu, aby se sešly kluby? (Hlasuje se - 38.) Technickou poznámku má pan poslanec Payne.

Poslanec ČNR Jiří Payne: Nebylo by vhodné umožnit, aby byly předneseny všechny pozměňovací návrhy, aby o nich mohly jednat kluby? (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Možná, že by tedy bylo dobře nechat přednést všechny pozměňovací návrhy ještě před tím, než se rozhodneme o délce přestávky, abychom věděli, v jaké šíři se ta problematika bude probírat. Revokuji tedy to předchozí, co jsem navrhla a prosím pana poslance Biňovce. Pokud někdo chce s nějakým pozměňovacím návrhem ještě vystoupit meritorně, nechť tak učiní, a po té se rozhodneme o přestávce a o její délce.

Poslanec ČNR Karel Biňovec: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové, poslankyně a poslanci, chci podpořit to, co tady říkal pan poslanec Fejfar a chci to ještě trochu šířeji zdůvodnit. Mám dojem, že naše návrhová komise vycházela pouze z toho, co řekl pan premiér. Premiér řekl, že je pro dva návrhy, to znamená pro spolkové zařízení a zemské zřízení v samosprávné formě. Ovšem nepovažuji toto za konečné. Byly přece projednány čtyři návrhy a nám by měly být všechny tyto čtyři návrhy předloženy, neboť je tedy návrh např. na regionální zřízení. Dovolím si podotknout, že v knize Tadeáše Brezi, polského spisovatele, který byl dlouho vyslancem Polska ve Vatikánu, je uvedeno, proč může vatikánská byrokracie tak výtečně pracovat. Je to proto, protože dostanou ti, kdo rozhodují, to je kardinálové, dostanou do ruky od této administrativy zpracované návrhy tak, že na jedné straně toho archu je napsáno jaké výhody má ta která alternativa a na druhé straně je napsáno jaké má nevýhody. Potom se mohou rychle rozhodovat, aniž by ztráceli čas.

Proto žádám, aby nám bylo předloženo, celé České národní radě, protože to je nesmírně vážná záležitost, toto státoprávní uspořádání, aby nám tedy v takovéto formě byly předloženy všechny čtyři návrhy, tzn. aby na jedné straně byly napsány výhody toho kterého návrhu oproti jiným a na druhé straně byly napsány nevýhody a bylo uvedeno u každého návrhu, kolik to bude stát naše poplatníky a kolik dalších sil bude zaměstnáno v administrativě, ve vládě atd., kolik to tedy celkem bude obnášet. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Biňovcovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Přikryl. Připraví se pan poslanec Body, dále je do diskuse přihlášen pan poslanec Bělehrádek.

Poslanec ČNR Ivo Přikryl: Vážená paní předsedkyně, vážená sněmovno. Já jsem navrhoval ve svém příspěvku, aby ta dotace, která je v návrhu usnesení jen obecně, byla konkretizována částkou 7,7 miliónu Kčs, o které se domnívám, že se dohodli už předem příslušní zástupci. Za druhé jsem se obracel s pěti návrhy k racionalizaci práce sněmovny a myslím, že by se k nim měla buď sněmovna vyjádřit nebo by měly být zahrnuty do usnesení. Mám je zopakovat? (Předsedkyně D. Burešová: Když budete tak laskav.)

Navrhoval jsem, aby se urychlily práce na jednacím řádu, vím, že se hodně pokročilo. Za druhé, aby byl vytvořen takový plán legislativních prací, aby bylo zřejmé, které zákonné systémy chybí, na kterých se má pracovat a které by měly mít přednost. Za třetí, aby se obnovil, znovu zajistil účelný rozvrh činnosti pro poslance s důrazem na pravidelnost tak, aby poslanci mohli využívat bývalé poslanecké dny i další čas. Za čtvrté, zvážit nutnost zavedení hlasovacího zařízení. Já se domnívám, že pro rozsáhlejší práce by to byla nutnost. A za páté, urychlit práce na znovuotevření knihovny, já jsem tam říkal, jako základního prvku informační soustavy.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, prosím pana poslance Bodyho. Připraví se pan poslanec Bělehrádek. Dále do diskuse je přihlášen pan poslanec Payne a pan poslanec Ježek.

Poslanec ČNR Ladislav Body: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, poslanec Přikryl přednesl to, co jsem měl v úmyslu přednést já. (Paní předsedkyně D. Burešová: Není Vám rozumět, pane poslanče.)

Navrhuji změnit dikci v čl. 5 - potřebu dotací na konkrétní částku tj. 7,7 miliónů Kčs pro svaz bojovníků. Souhlasím s tím, co tu poslanec Přikryl řekl a připojuji se k tomuto návrhu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Prosím pana poslance Bělehrádka. Připraví se pan poslanec Payne.

Poslanec ČNR Stanislav Bělehrádek: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, já bych se chtěl vyjádřit za Klub KDU ke státoprávnímu uspořádání. Na svém Klubu jsme několikrát tuto otázku řešili. Nejméně čtyřikrát, možná pětkrát a dnes ráno jsme zaujali toto zásadní stanovisko. My se domníváme, že státoprávní uspořádání by mělo být řešeno formou spolkových zemí - tří spolkových zemí, nebo tří republik. A je potřeba, aby toto usnesení ČNR přijala co nejdříve. Proč? Protože začínají pracovat nebo pracují komise pro přípravu ústav republik a ČSFR. Slováci nás vyzývají k tomu, abychom konečně řekli jasné stanovisko a my zase budeme toto stanovisko oddalovat? To přece není možné, aby komise nepracovaly, protože ČNR nemá zásadní a jasný názor. Proto se domnívám, že tento názor by měl být zcela jasný a že by měl odeznít na dnešním zasedání a že by se měla varianta, kterou přijmeme, připravovat tak, aby ústava mohla být přijata co nejdříve tak, jak předpokládají naši voliči.

Mnohokrát jsme volali po tom, aby pan premiér dělal českou politiku, mnohokrát jsme zkoušeli, jak je na tuto politiku připraven. A nyní, když máme českou politiku dělat, když máme zaujmout stanovisko České republiky, české reprezentace, tak najednou se té odpovědnosti bojíme? To snad není možné.

My přece chceme, aby česká politika měla svou tvář. A tu bude mít jedině tehdy, jestliže budeme hájit zájmy českých voličů, moravskoslezských samozřejmě také. To znamená, že musíme přijít na jednání se slovenskou reprezentací s jasným a konkrétním stanoviskem a toto stanovisko musíme obhajovat.

Pokud toto stanovisko bude nepřijatelné, tak samozřejmě platí stále usnesení ČNR z května 1990 o rehabilitaci zemského zřízení na Moravě. Část poslanců, kteří zde sedí zde v té době byla a také hlasovala. Pro co ti poslanci tedy hlasovali? Proto jen, že zvedli ruku a provedli ten jednorázový akt? To snad ne. Když se řeklo "a", tak se také musí říci "b". To znamená, že jestliže se tenkrát poslanci rozhodli, jestli přijali určité usnesení, tak toto usnesení musí být plněno.

A mně vadí, že od té doby uplynulo třičtvrtě roku a nikdo se tímto usnesením vážněji nezabýval, protože kdyby se s ním vážněji zabýval, tak tyto otázky, které si zde klademe, by musely být dávno vyřešeny. Domnívám se, že právě varianta, kterou jsme navrhli my, je nejsprávnější, a pokud není přijatelné, tak samozřejmě platí usnesení z května 1990.

(Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Do diskuse se nyní přihlásil pan místopředseda Kalvoda.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové - opomněl jsem ještě vládu - já jsem neměl v úmyslu se do rozpravy přihlásit, protože se domnívám, že v klubech je těžiště toho, co ohledně usnesení sněmovny k prohlášení vlády bude muset být vykonáno. Ale zdá se, že tomu tak není, a proto dovolte můj stručný pohled na věc.

Pan kolega Bělehrádek zde hovořil o tom, že česká politika je v podstatě podmíněna tím, že sněmovna v tomto konkrétním případě se rozhodne o konkrétní otázce, která není nevýznamná. Je to otázka, která má dopad do celé české politiky. Jak o ní mluvil on, ale i do uspořádání této federace, jak se o tom zmínil také.

Zmínil rovněž usnesení z května loňského roku, kterým tato sněmovna - omlouvám se, ne tato sněmovna, ale rekonstruovaný poslanecký sbor před posledními volbami - rehabilitovala zemské zřízení v té podobě, že odsoudila zrušení zemského zřízení po roce 1945. Já jsem zde tehdy byl, já jsem pro toto usnesení nehlasoval. Většina sněmovny to tak učinila, a to po vysvětlení jednoho moravského poslance, že to přece není závazné, že to je přece usnesení, které pouze lituje zrušení něčeho. (Šum v sále.) Těm kolegům, kteří jsou tak pobaveni, doporučuji stenografický záznam této schůze. Vysvětlil, že se tímto usnesením, které sněmovnu k ničemu nezavazuje, pouze utne hrot - a to zdůrazňuji - nacionalismu na Moravě. Velmi pobaveně to konstatuji z toho důvodu, jakým způsobem se nyní tímto usnesením argumentuje.

Mluvím o tom jen proto, že pan kolega Bělehrádek v podstatě stanoví prioritu: buď se dosáhne čehosi dalšího, řešení, které jde dále, anebo platí usnesení z května loňského roku. Nevím, jakým způsobem by platilo pro státoprávní uspořádání této federace, ale budiž.

Nejsem tady proto, abych bránil požadavkům moravských voličů. Nikoliv. Jsem tady proto, abych prohlásil, že pokud sněmovna, parlament se nebude chovat jako parlament, pak tady nemá co činit nikdo z nás, ani jeden člověk. A parlament se nebude chovat jako parlament, pokud bude podléhat všemožným tlakům, o nichž neví, kolik váží, co znamenají a co za nimi stojí, a pokud bude ukvapeně přijímat rozhodnutí, která se mu doporučují.

Hnutí za samosprávnou demokracii: je to hnutí, které má výrazný program, který směřuje k samosprávné demokracii na Moravě, podotýkám, že zřejmě v celé České republice, ale akcentuje tento program na Moravě. Exponenti tohoto hnutí tímto způsobem, který já nepovažuji za zcela seriózní, obviňují Českou národní radu a její "pragocentristy" z toho, že zdržují oprávněné zájmy moravských voličů. Ptám se tedy tohoto hnutí, co učinilo pro to, aby své zájmy prosadilo. Podalo jeden jediný návrh zákona? Ne, dámy a pánové! Ani jeden jediný! Ono se totiž, ač koaliční strana, chová jako opoziční, protože ač koaliční, ona organizuje protivládní demonstrace. Ale aby využilo toho, že v parlamentě je a podalo návrh zákona normálním legislativním procesem a normální parlamentní cestou se tohoto svého zájmu ujala, to raději mystifikuje své voliče v tom smyslu, že návrh zákona podán je a že Česká národní rada jeho projednávání zdržuje.

Předesílám, že nejsem tady proto, abych bránil zájmům moravských občanů této republiky. Jsem tady však proto, abych prohlásil, že pokud z jakýchkoliv taktických nebo pseudotaktických důvodů budeme předjímat něco, o čem nic nevíme - a já se ptám nás všech - kdo vědí, co o tom, která varianta vládní komise, která ostatně nevyčerpává celou šíři našeho jednání, co znamená. Tak pokud tak učiníme a předejdeme toto věcné řešení, pak se zpronevěříme podle mého názoru svému mandátu. Protože pojem samosprávného uspořádání státu je pojem podle mého názoru v podstatě politický, ale co znamená z hlediska ústavně právního? Jaké jsou vazby mezi samosprávnými orgány Moravy - a jaké vlastně jsou, těch variant je mnoho - a orgány republiky a federace. Jaký je vztah rozpočtu a bude existovat svébytný rozpočet tohoto samosprávného útvaru: České země, Moravské či Moravsko-slezské země? To jsou přece otázky, s nimiž se může žonglovat v tisku a při různých pouličních vystoupeních, ale které parlament musí ve svých orgánech, tj. výborech náležitě věcně projednat. Tak proč, jaký důvod je tedy pro to, abychom my dnes přijímali jedno nebo dvě z variant mnoha řešení, o kterých nic nevíme, rozhodně ne relevantně, protože nevíme o nich jako členové výborů a členové sněmovny. Přece, když se tato věcná rovina projednání nanese, to znamená, že se brání, že se staví bariéra jakémukoliv skupinovému zájmu? Domnívám se, že nikoliv. A proto pléduji pro to, aby se v usnesení ČNR nepředjímalo vůbec nic, aby se zdůraznilo, že je to otázka naléhavá, aby se přijal harmonogram nebo alespoň termín, do něhož výbory této sněmovny tuto otázku projednají a jako otázku významnou pro tvorbu ústav o těch variantách sněmovna rozhodne. Ale cokoliv věcného z důvodu jakýchkoliv pseudotaktických ohledů považuji za zavádějící a nedůstojné parlamentu. (Potlesk.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP