Středa 27. února 1991

(Začátek schůze České národní rady 27. února 1991 v 9.30 hod.)

Přítomni:

Předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, místopředsedové Jan Kalvoda, Zdeněk Malík, Jan Kasal a Jiří Vlach a 178 poslanců České národní rady.

Členové vlády České republiky: místopředsedové vlády Milan Lukeš a František Vlasák, ministr životního prostředí Ivan Dejmal, ministr vnitra Tomáš Sokol, ministr práce a sociálních věcí Milan Horálek, ministr kultury Milan Uhde, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka, ministr zdravotnictví Martin Bojar, ministr spravedlnosti Leon Richter, ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová, ministr vlády Jaroslav Šabata.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí hosté, vážená vládo! Zahajuji 15. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám. Zejména vítám vládu České republiky vedenou mpř. Milanem Lukešem. Současně omlouvám pana premiéra, který se dostaví později.

Jak jistě víte, jmenovalo předsednictvo České národní rady ministrem životního prostředí pana Ivana Dejmala, kterého vám zároveň představuji. (Potlesk.) Jménem všech poslanců mu přeji hodně úspěchů v jeho zodpovědné funkci.

Ještě bych vás chtěla informovat, že předsednictvo ČNR se před dnešní schůzi sešlo a kromě jiných usnesení přijalo demisi ministra státní kontroly pana Bohumila Tichého a zároveň mu vyslovilo poděkování za jeho práci. (Potlesk.)

Nyní bychom přistoupili k projednání návrhu pořadu dnešní schůze. Návrh programu 15. schůze doznal proti pozvánce určité změny, a proto vám byl upřesněný návrh dnes rozdán na lavice. S tímto návrhem mám povinnost vás seznámit.

I. bodem programu je slib poslance České národní rady. K tomu však nedojde, protože pan poslanec Majer je nemocen a omluvil se. Tento bod musíme stáhnout z pořadu.

II. bodem je návrh na zařazení poslance do výboru ČNR; tento bod automaticky také odpadá.

III. bodem je návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady

IV. vládní návrh zákona ČNR o neperiodických publikacích.

V. návrh poslanců ČNR vedených poslankyní Moserovou na vydání zákona České národní rady, kterým se zrušuje zákon č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky a zákon č. 132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy.

VI. návrh poslance ČNR Marka Bendy na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie. K tomuto bodu vystoupí poslanec Benda. Pokud vím, hodlá stáhnout tento bod z pořadu schůze.

VII. návrh poslance ČNR V. Moskala na vydání zákona FS o vlastnických vztazích k půdě a zemědělskému majetku. I tady patrně dojde ke změně, tuto změnu si odůvodní pan poslanec Moskal.

VIII. návrh poslance ČNR J. Kasala a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 249/1990 Sb.

IX. návrh na zřízení výboru České národní rady pro mezinárodní vztahy.

X. návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce.

XI. návrh na volbu soudců z povolání k soudcům v České republice.

XII. vládní návrh zákona ČNR o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice.

XIII. odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR.

XIV. interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády ČR.

XV. zpráva o činnosti předsednictva ČNR od 8. 2.-28. 2. 1991.

Má někdo nějaké připomínky k návrhu pořadu?

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážená česká vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci! Chtěl jsem požádat, abych směl stáhnout bod č. 6, tj. návrh poslance ČNR Marka Bendy na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie. Návrh jsem podával po konzultaci s ředitelem geodézie a kartografie, abych jim pomohl v jejich práci. Česká vláda se k tomuto návrhu vyjádřila zamítavě. Dva výbory ČNR, které ho projednaly, se vyjádřily také zamítavě, a to v tom směru, že neřeší problematiku dostatečně do hloubky a předurčuje stav, o kterém není zdaleka jisté, že k němu chceme dojít. Z toho důvodu bych chtěl návrh stáhnout. Zároveň bych požádal vládu, aby se situací geodézie a kartografie zabývala. Domnívám se, že v současné době, zvláště v souvislosti s nově schváleným zákonem o restitucích a s předpokládaným zákonem o zemědělské půdě je nutné, aby tyto orgány fungovaly bezchybně. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Bendovi. Hlásí se pan poslanec Veselý.

Poslanec Josef Veselý: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dávám návrh na rozšíření programu jednání o návrh zákona ČNR, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona 23/1962 Sb., o myslivosti. Jedná se o úpravu zákona o myslivosti, a to do vyhlášení nového zákona. Původně tento zákon byl formulován jako zákonné opatření, a to v době, kdy ČNR nezasedala. Žádám o projednání tohoto bodu a rozšíření návrhu programu o tento bod.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Pan poslanec mne trochu předběhl, protože nejdřív jsme měli hlasovat o návrhu pana poslance Bendy, o kterém se hlasuje bez rozpravy. Vracím se tedy k tomuto úvodnímu bodu, a to vzetí zpět návrhu pana poslance Bendy. Hlasuje se o něm bez rozpravy. Měli bychom přijmout usnesení: Česká národní rada souhlasí podle § 22 odst. 6 zákona o jednacím řádu ČNR se vzetím zpět návrhu poslance M. Bendy na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie.

Ve sněmovně je přítomno 146 poslanců. Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku (Hlasuje se - 142) Je někdo proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel hlasování? (2)

Sněmovna souhlasí s tím, aby tento bod byl stažen z programu.

Dále byl vznesen návrh pana poslance Veselého, abychom zařadili na program dnešní schůze další bod, v němž by byl projednán návrh zákona o myslivosti. Řekla jsem to přesně? (Pan poslanec Veselý souhlasí.)

Dávám o tomto návrhu pana poslance Veselého hlasovat. Kdo je pro? (51) Kdo je proti? (31) Kdo se zdržel? (52)

Děkuji, návrh na doplnění programu vznesený panem poslancem Veselým nebyl přijat. Navrhuji panu poslanci Veselému, aby předložil návrh podle jednacího řádu tak, aby jej mohly řádně projednat výbory, abychom jej projednali normálním procedurálním postupem. Nehledě na to, že tento zákon tady dnes ani nemáme.

Hlásí se pan poslanec Moskal a pan poslanec Laštůvka.

Poslanec Václav Moskal: Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, z pořadu 15. schůze ČNR stahuji sedmý bod programu o vydání zákona Federálního shromáždění. Místo tohoto bodu přednesu stanovisko skupiny poslanců ČNR Moskala, Stibice, Procházky, Cabala a Kelnara k projednávání návrhu zákona o půdě a majetku. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Jen bych pana poslance poopravila, že to musí být návrh na stažení.

Dávám hlasovat o tomto návrhu na stažení bodu č. 7. Opět hlasujeme bez rozpravy. Kdo souhlasí se stažením tohoto návrhu? (138) Kdo je proti? (0) Kdo se zdržel hlasování? (2) Děkuji.

Sněmovna přijala usnesení, že Česká národní rada souhlasí podle § 22, odst. 6 zákona o jednacím řádu ČNR se zpětvzetím návrhu pana poslance Moskala na vydání zákona Federálního shromáždění o vlastnických vztazích k půdě a zemědělskému majetku. Další návrhy na doplnění programu?

Poslanec Vladimír Laštůvka: Paní předsedkyně, dámy a pánové, navrhuji, aby Česká národní rada na 15. zasedání projednala zásady nebo přímo rozdělení účelové rezervy 736 miliónů, kterou jsme na návrh předsedy vlády vytvořili při projednávání rozpočtu krácením rozpočtů okresních úřadů o 1 %.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Dávám hlasovat o doplnění pořadu podle návrhu pana poslance Laštůvky. Kdo je pro, abychom tento bod zařadili do pořadu dnešní chůze? (69) Kdo je proti? (11) Kdo se zdržel hlasování? (59)

Návrh pana poslance Laštůvky nebyl přijat. Další návrhy k doplnění pořadu?

Poslanec Miroslav Čapek: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegové a kolegyně, po zkušenostech z předminulého jednání, kdy se projednávala zpráva o činnosti vlády, současně probíhala i rozprava, jak jsem již vystupoval, navrhuji a dávám na zvážení, zda by nejdřív neměly proběhnout interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády ČR. Potom jako další bod samostatný by byly odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, podněty a otázky poslanců. Byly by to tedy 2 samostatné bloky, i když neberu členům vlády právo na to, aby požádali o přednostní slovo.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dávám hlasovat o přehození bodu 13 a 14, o kterém musí také sněmovna rozhodnout. Kdo je pro přehození bodu, jak navrhuje pan poslanec Čapek? (89) Kdo je proti? (17) Kdo se zdržel hlasování? (33) Děkuji.

Pozměňující návrh na přehození bodu 13 a 14 pana poslance Čapka byl přijat. Další připomínky k pořadu?

Poslanec Jan Květ: Ještě jsme nehlasovali o doplnění programu podle návrhu pana poslance Moskala. Stáhli jsme to z pořadu, ale nehlasovali jsme o doplnění programu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Já jsem to pochopila tak, že se pan poslanec hodlá přihlásit do rozpravy. Pokud to bylo míněno jinak, samozřejmě o tom dám hlasovat. Prosím tedy, aby pan poslanec Moskal upřesnil svůj návrh.

Poslanec Václav Moskal: Já předpokládám, že namísto tohoto bodu se bude projednávat stanovisko.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Tak, jak jsem s vámi před schůzí mluvila, měla jsem za to, že hodláte vystoupit v rozpravě a že potom hodláte učinit návrh sněmovně.

Poslanec Václav Moskal: Je to k bodu sedm.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dobře. Nechám hlasovat o takto formulovaném návrhu pana poslance Moskala. Kdo je pro tento návrh? (112) Kdo je proti? (2) Kdo se zdržel hlasování? (24) Děkuji.

I tento návrh na doplnění pořadu tedy pod bodem sedm na změnu tohoto bodu byl přijat. Další připomínky na návrh pořadu? Nejsou, děkuji.

Podle prezenční listiny je přítomno 146 poslanců a Česká národní rada je schopna se usnášet, ještě bych v této souvislosti chtěla omluvit poslance zejména z výboru pro územní správu a národnosti, kteří teď dopracovávají harmonogram postupu k projednání státoprávního a územně správního uspořádání České republiky Českou národní radou. Protože máme o tomto bodu ještě dnes jednat.

Jinak prosím, aby se sněmovna vyjádřila k tomu, zda souhlasí s návrhem pořadu 15. schůze České národní rady. Dávám teď hlasovat. Kdo je proti? (1) Kdo se zdržel hlasování? (4) Návrh pořadu dnešní schůze jsme tedy schválili a můžeme přistoupit k projednání. Bod číslo jedna: Slib poslanců nám odpadl, právě tak bod číslo dva: Návrh na zařazení poslance do výboru. Přikročíme tedy přímo k projednání bodu tři. Tím je:

I.

Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné

lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady

podle sněmovních tisků 196 a 197.

O tomto návrhu hlasuje Česká národní rada bez rozpravy. Doporučuji hlasovat o každém návrhu odděleně. Předpokládám, že nejsou námitky proti tomuto mému návrhu. Vidím, že nejsou.

Dávám tedy hlasovat, kdo souhlasí s předloženým návrhem předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné 60 denní lhůty uvedeném ve sněmovním tisku číslo 196, ať zvedne ruku.

Kdo je pro? (105) Kdo je proti? (17) Kdo se zdržel hlasování? (10)

Děkuji, usnesení bylo přijato.

Nyní k druhému návrhu, kdo souhlasí s předloženým návrhem předsednictva České národní rady na zkrácení 60 denní lhůty uvedeném ve sněmovním tisku 197, ať zvedne ruku.

Kdo je pro? (96) Kdo je proti? (16) Kdo se zdržel hlasováni? (24) Děkuji

I s tímto návrhem na zkrácení 60 denní lhůty, pokud jde o sněmovní tisk 197, sněmovna projevila souhlas.

Dalším bodem je

II.

Vládní návrh zákona České národní rady o neperiodických publikacích

Vládní návrh jste dostali již v loňském roce jako sněmovní tisk 52 a společnou zprávu výboru ČNR dnes jako sněmovní tisk 103. Vládní návrh zákona ČNR nám z pověření vlády České republiky odůvodní ministr kultury České republiky Milan Uhde, kterého prosím, aby se laskavě ujal slova.

Ministr kultury ČR Milan Uhde: Vážená paní předsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, kolegové z vlády. Na základě pověření vlády České republiky předkládám ČNR návrh zákona o neperiodických publikacích. Důvody, které vedly ke zpracování nové právní úpravy, lze shrnout do těchto bodů:

1. Dosavadní právní úprava vychází ze zákona ze dne 24. března 1949 o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikacích. Jde o zákon č. 94 z roku 1949 Sb. Tento zákon podrobil vydavatelskou činnost a činnost spočívající v rozšiřování neperiodických publikací výrazným omezením, která zajišťovala oprávnění vydávat a šířit neperiodické publikace jen přísně vybraným institucím, které byly shledány ve zvláštním řízení způsobilými. Byl tedy zakotven princip udělování oprávnění, princip povolovací, který se dnes stal zbytečnou administrativní přítěží a reziduem minulosti.

2. Dosavadní právní úprava - jak je zřejmé ze zrušovacích ustanovení předkládané osnovy - je i jinak zastaralá. Předpisy, jimiž se vydavatelské právo řídí, jsou z větší části v originálním znění dnešním vydavatelům již nedostupné, neboť pocházejí z konce let čtyřicátých a z padesátých let, nejsou ucelené a nemohly pamatovat ani na vývoj nových technických prostředků.

3. Neméně závažným důvodem pro zpracování návrhu zákona byla i potřeba výrazně omezit počet předkládaných povinných výtisků. V uplynulých letech se vyhláška č. 140/1964 Sb. o povinných výtiscích, jejíž zrušení je rovněž navrhováno, proměnila v nástroj plýtvání, který umožňoval pohodlné budování funkcionářských knihoven na náklady vydavatelů. Odevzdává se dosud minimálně 60 povinných výtisků, v některých případech však i více než sedmdesát i osmdesát. Předkládaný návrh tento počet proto výrazně redukuje zhruba na třetinu tohoto počtu.

Navrhovaná úprava se snaží na nedostatky dnešního stavu odpovídajícím způsobem reagovat. Zakotvuje proto tyto principy:

a) odstraňuje dosavadní řízení o vydání vydavatelského oprávnění k rozšiřování neperiodických publikací a nahrazuje je prostou evidencí vydavatelské činnosti, z níž navíc vyjímá produkci některých rozmnoženin, jak o tom bude ještě dále řeč.

b) přihlíží v nezbytné míře k rozvoji techniky za uplynulých čtyřicet let a reguluje i některé nově vzniklé technické prostředky, kterými jsou některé druhy zvukových, obrazových a zvukově obrazových záznamů.

c) v neposlední řadě podstatně redukuje počty povinných výtisků, přičemž institut pracovních výtisků odstraňuje zcela.

Jsem si vědom toho, že některá ustanovení předložené osnovy si zasluhují podrobnější objasnění, a to zejména s ohledem na to, že je třeba i touto cestou předejít možné pochybnosti při aplikaci nového zákona.

Především je nutno zdůraznit, že předkládaný zákon nemůže vyřešit problémy právních vztahů, které mu nepřísluší upravovat, tedy zejména otázky podnikatelské činnosti. Jeho účelem je toliko vymezit pojem neperiodické publikace a pojem vydavatele pro potřebu zákona, stanovit, jaké povinnosti vydavatel při své činnosti plní, vyjmout z působnosti zákona vydavatele některých specifických neperiodických publikací, resp. jejich povinnosti omezit. Konečně bylo nutno stanovit sankce, jimiž bude postižen vydavatel, který svých povinností nedbá. Závěrečná ustanovení pak zrušují předpisy, jejichž účinnost po přijetí nového zákona zanikne.

Jedním z bodů, o nichž při debatě ve výborech vznikly určité pochybnosti, byla otázka, zda předkládaný zákon se má dotknout - pokud jde o sféru kinematografie - účinnosti dekretu prezidenta republiky č. 50/1945 Sb. o opatřeních v oblasti filmu. Domníváme se, že to možné není. Otázka státního monopolu filmové tvorby musí být řešena jiným předpisem, a nikoli vydavatelským zákonem.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP