Úterý 26. března 1991

26.3.1991

(začátek schůze České národní rady v 10.30 hodin)

Přítomni:

Předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, místopředsedové České národní rady Jan Kasal, Zdeněk Malík, Jan Kalvoda a Jiří Vlach a dalších 185 poslanců České národní rady.

Členové vlády České republiky: předseda vlády Petr Pithart, místopředsedové vlády Jan Vlasák a Milan Lukeš, ministr financí Karel Špaček, ministr práce a sociálních věcí Milan Horálek, ministr vnitra Tomáš Sokol, ministr zemědělství Bohumil Kubát, ministr životního prostředí Ivan Dejmal, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek, ministr spravedlnosti Leon Richter, ministr zdravotnictví Martin Bojar, ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová a ministr vlády Jaroslav Šabata.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Dovolte, paní poslankyně a páni poslanci, abych vás přivítala na dnešní 17. schůzi ČNR a zejména srdečně přivítala vládu České republiky vedenou jejím místopředsedou panem Františkem Vlasákem. Předseda vlády se omlouvá, dostaví se patrně později.

Návrh pořadu, tak jak jej připravilo předsednictvo ČNR, jste obdrželi již na pozvánce. 17. schůze ČNR by měla mít tyto body pořadu:

I. Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů ČNR podle sněmovních tisků 223, 224, 225, 230, 231 a 232

II. Návrh skupiny poslanců Josefa Bezděka na vydání zákona ČNR, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona č. 23/1962 Sb. o myslivosti podle sněmovních tisků č. 223 a 227

III. Vládní návrh zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení podle sněmovních tisků 189 a 228

IV. Návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce podle sněmovního tisku 201

V. Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice podle sněmovních tisků 202 a 206

VI. Interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády České republiky

VII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR

VIII. Zpráva o činnosti lustrační komise České národní rady a návrh na zřízení vyšetřovací komise České národní rady

IX. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 28.2. do 26.3.1991 podle sněmovního tisku 210

Podle prezenční listiny je zatím přítomno 164 poslanců, předpokládám, že jste se všichni při příchodu podepsali. Pokud nikoli, zjednejte laskavě urychleně nápravu.

Má někdo z vás nějaké připomínky, dotazy nebo doplňky k uvedenému pořadu? Již předem se mě přihlásil s návrhem pan poslanec Kozánek, paní poslankyně Röschová, pan poslanec Čermák, pan poslanec Budinský a pan místopředseda Kasal.

Poslanec Petr Kozánek: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, dovolte, abych se ve svém diskusním příspěvku vyjádřil ke zprávě o činnosti předsednictva ČR, konkrétně bych chtěl rozvést to, jak jsme v předsednictvu zvažovali různé možnosti projednávání vládního návrhu zákona o majetku obcí v České národní radě. V poslední době je ze strany obcí důrazně požadováno, abychom zákon urychleně přijali. Máme v tom směru každodenní zkušenosti, neboť se k nám do výboru a na naše poslance obracejí starostové, zastupitelské orgány i občané. Požadavky zazněly i na půdě sjezdu starostů Severomoravského regionu, kterého jsem se včera zúčastnil.

Současný tlak ze strany obcí vyplývá podle mého názoru i z toho, že ne všechny obce jsou dostatečně informovány o všech právech hospodaření a nakládání s majetkem, jak na ně přešla z bývalých národních výborů jako právnických osob. Požadavky ze strany obcí jsou vyvolány i restriktivním charakterem státního rozpočtu a omezenými dotacemi, které z něj do obcí plynou.

Rozpočtový a kontrolní výbor návrh zákona podobně jako další výbory ČNR předjednal a domnívá se, že je nutné vyčkat, dokud nebude věcně vyjasněno, jakým způsobem bude prováděn převod pozemků podle federálního zákona o půdě, aby nedošlo k případné kolizi těchto právních norem. Jedná se o to, zda obce budou považovány za subjekt, který bude již z federálního zákona oprávněnou osobou k převodu pozemků. I když je tato varianta málo pravděpodobná, nelze ji zatím zcela vyloučit. V takovém případě by totiž vládní návrh zákona musel doznat podstatné změny, to znamená, že vláda by zřejmě musela předložit návrh na dodatek a doba projednání by se pravděpodobně prodloužila s ohledem na předepsaný legislativní postup. Změny v návrhu zákona ČNR by musely nastat v § 2, kde je vymezen převod nezastavěných pozemků a event. v § 3, kde se jedná o pozemky, které tvoří se stavbami funkční celek.

V případě, že nedojde ke změnám ve federálním návrhu zákona o půdě, co se týká zmíněné možnosti převodu pozemků na právnické osoby, potom se jedná již pouze o záležitost, do kdy při svém pracovním režimu bude ČNR schopna návrh zákona projednat. V současné době je návrh zákona projednán v sedmi výborech. Náš rozpočtový a kontrolní výbor je připraven sejít se kdykoliv, abychom mohli projednat návrh zákona včetně připomínek ostatních výborů.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Děkuji panu poslanci Kozánkovi, dále se přihlásila paní poslankyně Röschová, připraví se poslanec Čermák.

Poslankyně Anna Röschová: Paní předsedkyně, podávám návrh na rozšíření programu, protože bych za Klub poslanců Občanského fóra ráda vystoupila a položila vládě několik otázek týkajících se zákona o majetku obcí. Proto bych ráda, aby tento bod byl zařazen brzy, aby vláda mohla ve svých odpovědích již na této schůzi na moje otázky odpovědět.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Navrhujete tedy, abychom tento bod programu zařadili hned za první bod programu? (Poslankyně Röschová: Byla bych hrozně ráda.) Děkuji. Pan poslanec Čermák. Připraví se poslanec Budinský.

Poslanec Petr Čermák: Paní předsedkyně, vážení přítomní, dovolte, abych podal návrh na rozšíření pořadu o bod VI., který se nazýval Informace vlády České republiky o tom, jaké kroky podnikla v souvislosti s usnesením ČNR k Československé televizi. Bod VII. Informace lustrační komise ČNR o aktuálním stavu v této činnosti. Ostatní body posunout. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Děkuji panu poslanci Čermákovi. Slovo má pan poslanec Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Navrhuji, aby do programu za bod IV. byl zařazen bod IV. a), který by se nazýval Projednání usnesení předsednictva ČNR č.322 z 28. února k informaci předsedy rozpočtového a kontrolního výboru ČNR o činnosti a výsledcích práce komise poslanců a expertů při rozpočtovém a kontrolním výboru ČNR pro posouzení návrhu ministerstva financí České republiky na rozdělení rezervy k vyrovnání rozpočtů okresních úřadů. To je název usnesení.

Zdůvodnění: bylo by podle mého názoru technologickou chybou schválit rozdělení rezervy 1% rozpočtu okresních úřadů v balíku, kterým je dosud nerozdaná zpráva o činnosti předsednictva, tisk 210. Jeho obsah tak, jak jsem ho měl možnost číst, je podle mého názoru chybou politickou a ve vztahu k severním Čechám je výrazem necitlivosti. Bude-li navrhovaný nový bod zařazen, chtěl bych vám přednést návrhy na změnu tohoto usnesení v několika variantách. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Děkuji. Pan místopředseda Kasal.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Paní předsedkyně, dámy a pánové, navrhuji rozšíření programu o bod: Zřízení vyšetřovací komise ČNR. Navrhuji, aby tento bod byl zařazen před zprávu o činnosti předsednictva ČNR. Odůvodnění: na své 15. schůzi ze dne 21. 2. 1991 ČNR přijala novelu zákona o možnosti zřízení vyšetřovací komise. Novela o jednacím řádu má účinnost od včerejška, od 25. 3. 1991, a tím je České národní radě otevřena možnost tuto vyšetřovací komisi zřídit.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Děkuji panu místopředsedovi Kasalovi. Nyní bych dala hlasovat nejprve en bloc - ještě pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi jednu malou poznámku. Domnívám se, že problém pléna stanoví předsednictvo ČNR a že všechny poslanecké kluby mají v předsednictvu zastoupení. Proto si dovolím podat návrh, aby návrh programu nebyl na dnešním plénu rozšiřován, protože takto se dostáváme do určitého problému, kdy naše práce není vůbec koordinována a vyvolává dojem určité nahodilosti a dostáváme se do problému, kdy schvalujeme usnesení, která jsou inflační a v mnoha případech i problematická. Proto doporučuji, abychom vždy program každého pléna nejprve pečlivě zvážili v předsednictvu, aby tak nedocházelo k jeho doplňování vždy na plénu ČNR. Ještě jednou opakuji svůj návrh - nedoporučuji, aby se program dnešního jednání rozšiřoval. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Pan poslanec Ježek, pan poslanec Výborný.

Poslanec Josef Ježek: Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, v návaznosti na vystoupení předsedy rozpočtového a kontrolního výboru pana Kozánka navrhuji, aby jako poslední bod pořadu této schůze bylo navrženo projednání návrhu zákona o převodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí s tím, že můžeme toto v rámci této schůze projednat i za cenu jejího prodloužení. Domnívám se, že by bylo opravdu neúnosné projednávání tohoto zákona odkládat. Odvolávám se na jednání některých výborů, kde byli zástupci obcí i na celou řadu setkání se starosty obcí. Domnívám se, že z celé řady důvodů je potřeba, jakmile budeme schopni vyřešit legislativní problémy vyplývající z návazností na zákon o půdě ve Federálním shromáždění, ale i na zákon o majetku obcí Slovenské národní rady, okamžitě tento zákon projednat a co nejrychleji schválit. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Děkuji. Pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, spíš jen faktickou poznámku. Pan poslanec Kraus uvedl, že pořad jednání stanoví předsednictvo. Není tomu tak. Pořad jednání schůze podle § 13 odst. 2 jednacího řádu stanoví tato schůze České národní rady, přičemž každý poslanec podle odstavce téhož ustanovení může učinit pozměňující návrhy. Já bych chtěl říct, že si nemůžeme nechat upřít právo stanovit pořad jednání schůze, neboť pouze nám toto právo přísluší. Přitom o případných návrzích na změnu hlasujeme bez rozpravy, čili nemá ani významu sdělovat svůj názor na to, zda by pořad měl nebo neměl být rozšiřován. Děkují. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Děkuji panu poslanci Výbornému za upřesňující dodatek. Hlásí se prosím ještě někdo s nějakým návrhem na doplnění programu? Pan poslanec Vondráček.

Poslanec Josef Vondráček: Vážená paní předsedkyně, já jsem při nástupu ministra vnitra pana Sokola doporučoval, aby Česká národní rada zařadila na jedno ze svých zasedání bod projednání bezpečnostní situace v České republice. Myslím, že situace je dost vážná a že když ne na tomto zasedání, tak na příštím by bylo.dobře, aby sněmovna projednala bezpečnostní situaci v Československu a přijala k ní usnesení. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Děkuji. Další návrhy? Pokud nejsou, dávám hlasovat o tom, zda mají být doplňovací návrhy na pořadu tak, jak byl navržen, odhlasovány en bloc, čili zda mám o jednotlivých bodech dát hlasovat jednotlivě. Kdo je pro, aby bylo hlasováno o doplňcích pořadu dnešní schůze en bloc, ať zvedne ruku. (Nikdo nezvedá ruce.) Nikdo zřejmě není pro to, aby bylo hlasováno en bloc. Nemusím tedy dávat hlasovat, kdo je proti, protože nikdo nebyl pro. Prosím pana poslance Kozánka, aby s faktickou poznámkou přišel k řečništi.

Poslanec Petr Kozánek: Promiňte, nechci vás zdržovat, ale já se domnívám, že návrh, pana poslance Budinského není zde na místě, protože k rozhodnutí o rozdělení 1% byla zmocněna komise složená z poslanců a expertů ministerstva financí. Ta toto rozhodnutí udělala a předložila to. Zatím poslanci nemají podklad, ten se množí teď, jak jsem se informoval, a dostanou ho na stůl, jakým způsobem bylo toto 1% rozděleno. Já se domnívám, že toto plénum není schopno projednat nové rozdělení a není k tomu samozřejmě ani zmocněno, protože vzhledem k tomu, že se jedná o částku 73,8 miliónů, nemohou být všichni uspokojeni. Bylo jednoznačně řečeno, že nové rozdělení bude provedeno pouze v tom smyslu, že dostanou obce, které byly nejvíce postiženy. Je pravda, že vzhledem k tomu (šum v sále - potlesk).

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Pan poslanec Kozánek vám to chce vysvětlit.

Poslanec Petr Kozánek: Navrhuji, aby se to neprojednávalo, zde na plénu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová K pořadu nelze zahájit rozpravu. Pořad schůze se schvaluje bez rozpravy v zásadě, ale pan poslanec Kozánek vám chtěl usnadnit rozhodnutí. Jako první se přihlásila paní poslankyně Röschová. Ráda by položila několik otázek vládě, a to s ohledem na předkládaný zákon o majetku obcí. Dávám hlasovat o tomto návrhu paní poslankyně Röschové o tento bod. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? (129) Kdo je proti? (2) Kdo se zdržel hlasování? (28) Děkuji. Návrh paní poslankyně Röschové byl přijat.

Paní poslankyně Röschová požádala, aby tento bod byl projednán jako první této schůze. Ptám se vás, zda s tím souhlasíte. Myslím, že nemusím dát o tom hlasovat.

Poslanec Petr Lom: Je nutno hlasovat o přijetí pozměňovacího návrhu a pak o jeho zařazení.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Dobře. Paní poslankyně Röschová navrhla, aby tento bod byl zařazen jako první. Jako druhý, říká pan poslanec Pospíšil. Kdo je pro to, aby byl zařazen jako druhý? (102) Kdo je proti? (4) Kdo se zdržel hlasování? (50)

Děkuji. Návrh paní poslankyně Röschové byl zařazen jako druhý bod programu.

S dalším návrhem vystoupil pan poslanec Čermák, který žádá, aby vláda informovala plénum ČNR o přijatých opatřeních vzhledem k usnesení, které plénum přijalo při poslední schůzi ohledně Československé televize. Dávám hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? (73) Kdo je proti? (29) Kdo se zdržel hlasování? (62) Děkuji. Návrh pana poslance Čermáka na doplnění programu nebyl přijat 73: 91.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP