Čtvrtek 28. března 1991

28. 3. 1991

(přerušenou schůzi České národní rady zahájil místopředseda ČNR Jiří Vlach v 9.35 hodin)

Přítomni:

Předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, místopředsedové České národní rady Jiří Vlach, Jan Kalvoda, Jan Kasal a Zdeněk Malík a dalších 173 poslanců České národní rady.

Členové vlády České republiky: ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová, ministr spravedlnosti Leon Richter a ministr vnitra Tomáš Sokol.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené poslankyně, vážení poslanci, milí hosté, zahajuji přerušené jednání 17. schůze České národní rady a všechny vás vítám. Podle prezenční listiny je přítomno 135 poslanců. Rád vítám zástupce vlády České republiky. (Potlesk.)

Ze schváleného pořadu nám zůstávají k projednání tři body, je to práva o činnosti lustrační komise ČNR a návrh na zřízení vyšetřovací komise ČNR, dále informace o bezpečnostní situaci v České republice a jako poslední bod jednání této schůze je zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 28. 2. do 26. 3. 1991 podle sněmovního tisku 210.

Můžeme tedy přistoupit k projednávání jednotlivých bodů pořadu, jako bod

VIII

Zpráva o činnosti lustrační komise České národní rady a návrh

na zřízeni vyšetřovací komise České národní rady

S činností lustrační komise nás seznámí místopředseda ČNR pan poslanec Jan Kasal a současně přednese návrh na zřízení vyšetřovací komise České národní rady. Prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Pane předsedající, paní předsedkyně, dámy a pánové, zprávu lustrační komise předsednictva ČNR sice přednesu, ale chci upozornit na to, že jsme povinováni přednést zprávu předsednictvu ČNR, které tuto komisi zřídilo. Nicméně, domnívám se, že to, co tady řeknu, bude mít daleko do nějakých senzačních odhalení. V podstatě se jedná o velmi krátký výčet činností, kterými se komise od našeho předposledního zasedání zabývala.

Lustrační komise se ke své práci schází pravidelně každý týden na schůzi, kde si rozdělujeme úkoly pro jednotlivé členy této komise. Do dnešního dne byli prověřeni všichni poslanci a všichni pracovníci Kanceláře České národní rady na 1. a 2. správě federálního ministerstva vnitra. Bohužel máme problémy se 3. správou, tedy s bývalou 3. správou, nyní vojenskou kontrarozvědkou, jejíž evidence spadá plně do působnosti federálního ministra obrany a o tomto problému už se zmiňoval ve včerejším svém vystoupení pan poslanec Nedbálek. Očekáváme, že se zřízením vyšetřovací komise se nám podaří proniknout i do archívu vojenské kontrarozvědky tak, abychom mohli v reálné době lustrace uzavřít.

Při své práci jsme došli k několika závažným zjištěním, nicméně proto, abychom před vás mohli předstoupit a na svých tvrzeních trvat, potřebujeme instrument, který by umožnil provést určitá šetření. Tímto instrumentem má být právě zřízení vyšetřovací komise, protože lustrační komise, jak už o tom bylo zde několikrát hovořeno, měla sice právo zkoumat materiály v archívech federálního ministerstva vnitra, ale neměla právo provádět výslechy a šetření, která by objasnila jednotlivé případy.

Zřízení vyšetřovací komise nám umožňuje usnesení, které jsme přijali na 15. schůzi dne 28. 2. 1991. Včera se měly sejít poslanecké kluby k tomu, aby podaly návrhy svých zástupců do vyšetřovací komise. Vzhledem k tomu, že nedošlo k plné shodě, dovoluji si navrhnout v této chvíli přerušení schůze na dobu 20 minut tak, aby se mohli sejít zástupci jednotlivých poslaneckých klubů a poté předloží jednotnou kandidátku, jednotný návrh poslanecké sněmovny. Domnívám se, že je to vhodný postup pro to abychom došli k dobrému výsledku. Myslím si, že čas nám to spíše ušetří. Prosím pana předsedajícího, aby tento můj návrh vzal na vědomí a dal o něm hlasovat.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji, já bych si dovolil zeptat se poslanců, jestli se domnívají, že navrhovaná lhůta je postačující. Já se přiznám, že bych se přimlouval za o něco delší lhůtu, vzhledem k tomu, že to jednání bude probíhat v několika etapách. Prosím.

Hlas z pléna: Nebylo by možné dohadovací komisi poslat jednat s tím, že parlament by pokračoval v práci?

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Já se domnívám, že s výsledky toho jednání dohadovací skupiny budou muset být seznámeny kluby a budou to muset zakceptovat, než se vrátíme do sněmovny právě k tomu bodu, kterého se dohadovací řízení bude týkat. Prosím, pan poslanec Vondráček.

Poslanec Josef Vondráček: Nebylo by možné, aby po tom, až se dohadovací komise sejde, přerušit jednaní až budou některé výsledky známé? Vždyť už včera se tomu dalo tolik času.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dobře, jsou zde tedy dva návrhy. Musím o nich dát hlasovat. Jeden návrh zní: Přerušit schůzi, dejme tomu na 30 minut, aby se mohla sejít dohadovací skupina a aby se mohly sejít kluby. Druhý návrh, o kterém dám hlasovat následovně, zní, aby se sešla dohadovací skupina a po tom, ve chvíli, kdy bude schopna předložit zástupcům klubů výsledky svého jednání, aby byla přerušena schůze. S faktickou poznámkou pan poslanec Nedbálek.

Poslanec Lubomír Nedbálek: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl jen sdělit klubům, že já jsem to včera jakýmsi způsobem rozmnožil, ale nebyl tam počet členů, který by komise měla mít. Včera to tady bylo řečeno, ale nebylo asi tak pochopeno. Komise by měla mít asi 12 až 15 členů, nejlépe by bylo, kdyby měla 15 členů, protože práce tam bude hodně. Kluby by tedy tuto věc měly zvážit.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji za faktickou připomínku. Nyní prosím hovoří pan poslanec Gjurič a potom poslanec Svoboda.

Poslanec Andrej Gjurič: Než budeme hlasovat o tom, jak to uděláme, chci se zeptat: Máme vůbec ale o čem jednat? Mám dojem, že všechny ostatní body programu předpokládají přítomnost pana ministra Sokola.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Je tam jako další bod zpráva předsednictva. Tímto bodem bychom mohli pokračovat. A k té informaci o bezpečnostní situaci v České republice - tam nastane určitá komplikace právě vzhledem k nepřítomnosti pana ministra. Ale o čem jednat máme. Pan poslanec Svoboda.

Poslanec Ivo Svoboda: Omlouvám se, že jsem použil technické poznámky. Za klub OF bych navrhoval schůzi pouze dohadovacích skupin a dát jim na to 40 minut.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dohadovací skupině? Ano. To nebyl návrh na přerušení. Nevím, jestli tomu bylo dobře rozumět. Je to návrh klubu OF Přesto dám hlasovat o návrzích, které zde padly. Kdo je pro, aby byla schůze přerušena na 30 minut, aby se v ní mohly sejít dohadovací skupina a kluby? (59) Děkuji. Kdo je proti? (49) Kdo se zdržel hlasování (20) Děkuji. Konstatují, že tento návrh nebyl přijat.

Nyní se zeptám, kdo je pro, aby členové dohadovací skupiny dostali 40 minutový časový prostor a mohli opustit sněmovnu a schůze byla přerušena až po té, co nám budou schopni v klubech předložit výsledky jednání? Kdo je pro? (101) Děkuji, kdo je proti? (2) Kdo se zdržel hlasování? (41) Děkuji. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Požádal bych tedy členy dohadovací skupiny, aby se odebrali do místnosti č. 120 a pokračovali ve své práci.

Nyní přecházíme k bodu 10, tj. tomu, který naráží na určitý problém. Je to námi schválený bod programu - informace o bezpečnostní situaci v České republice. Domnívám se, že pan poslanec Vondráček navrhoval zařadit tento bod na program dnešní schůze. Prosím, pan poslanec Vondráček.

Poslanec Josef Vondráček: Musíme se krátce sejít. My jsme hlasovali, abychom měli krátkou 20 minutovou přestávku.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: A nebylo by možné akceptovat návrh, tzn. vyslat své zástupce do dohadovací skupiny a pak předložit klubu výsledky tohoto jednání? Domníváte se, že tento postup není pro váš klub únosný? Je rozhodnuto hlasováním. Já v tomto okamžiku nemohu dát hlasovat o změně programu schůze nebo o přerušení schůze. Vrátil bych se tedy k tomu bodu 10. Věřím, že se poslancům za HSD podaří najít cestu, jak problém vyřešit i bez dalšího hlasování o změně.

Informace o bezpečnostní situaci v České republice. Pan poslanec Vondráček navrhoval zařadit toto na program dnešní schůze. Situace je taková, že pan ministr Sokol není přítomen a nemůže být ani v tomto okamžiku vzhledem k tomu, že zasedá na Radě obrany, ale domnívám se, že bychom mohli zakceptovat po dohodě s poslancem, který tuto záležitost navrhoval, s panem ministrem to, že tato informace bude přednesena na další schůzi vzhledem k tomu, že v tomto okamžiku ministerstvo stejně nemá dokonale připravený podklad.

Můžeme k tomuto bodu otevřít rozpravu a mohou k té bezpečnostní situaci diskutovat poslanci ve sněmovně přítomní.

Pan poslanec Vondráček se hlásí o slovo.

Poslanec Josef Vondráček: Pane předsedající, váženě kolegyně a kolegové, já jsem navrhoval, aby to bylo buď na dnešní nebo na příští plenární schůzi. Já jsem spíše počítal s tím, že pan ministr sám vystoupí a sám řekne, zda zprávu podat může nebo nemůže. Chybou bylo, že jsem mu neřekl, aby se k tomuto návrhu vyjádřil. Asi bude dobře to přesunout, protože i my bychom měli více času na přípravu jednání. A pokud pan ministr nemá možnost se dnešního jednání zúčastnit, bylo by zbytečné o věci jednat.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Já se domnívám, že zcela příkladný procedurální postup je ten, že by se přerušilo projednávání tohoto bodu do příští schůze.

Poslanec Petr Lom: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, domnívám se, že situace, pokud se týká vývoje obecné kriminality a bezpečnosti v ČR, je natolik závažná, že bychom ji neměli odkládat o další čtyři týdny. Vzhledem k tomu, že procento vloupání, pokud si pamatuji z denního tisku, který nás informuje daleko přesněji než ministerstvo vnitra, narostlo oproti stejnému období v loňském roce o 416 procent a za první dva měsíce tohoto roku se událo devět vražd, myslím, že bychom se k tomu měli vyjádřit a že by k tomu ČNR měla zaujmout své stanovisko usnesením.(Potlesk.)

Poslanec Lubomír Nedbálek: Pane předsedající, dámy a pánové, ten problém bezpečnosti, o kterém chcete, aby byla přednesena zpráva, se průběžně projednává na výboru petičním, pro právní ochranu a bezpečnost. Tento výbor je se situací průběžně seznamován, a pokud bude sněmovna chtít přímo vyjádření pro plénum, tak se samozřejmě můžeme dohodnout a můžeme požádat pana ministra Sokola, aby to přednesl Ale domnívám se, že teď zde pan ministr není a není na to skutečně připraven. Nezbývá tedy, než to nechat na příští schůzi.

Jenom bych chtěl u klidnit poslance Loma v tom, že tato otázka sledována je a poslanci mohou, pokud budou mít zájem, se zúčastnit jednání tohoto výboru a dovědět se, jaká je situace.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji za informaci, kterou nám podal pan poslanec Nedbálek.

Poslanec Josef Vondráček: Nám není nic platné, že to výbor bezpečnostní sleduje. Ale ta účinnost ministra vnitra v otázce bezpečnosti je malá. Fakt je ten, že každý měsíc je to horší. Nejde jen o sledování situace, ale je třeba, aby ČNR prostřednictvím vlády požadovala účinný zásah k zajištění větší účinnosti ministerstva vnitra na tomto úseku. Jenom konstatování nám nepomůže.

Poslanec Jiří Karas: Jak je možné, když pan ministr vnitra věděl, že se budeme touto situací zabývat, že zde není dnes přítomen?

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: V tomto okamžiku zasedá Rada obrany státu a my jsme o tento bod náš program rozšířili. Tolik technické vysvětlení.

Prosím paní poslankyni Čechovou.

Poslankyně Heda Čechová: Vážení přítomní, jak jistě všichni víte, jsem členkou bezpečnostního výboru. Také považuji bezpečnostní situaci v naší republice za velice závažnou a nebezpečnou. Protože zde slyším mnoho hlasů, nevím, co vy tomu řeknete, ale já navrhuji, abychom svolali mimořádnou schůzi pléna po tom volném týdnu a řešili bezpečnostní situaci. To je můj návrh.

Poslanec Vladimír Kolmistr: Já bych si dovolil připomínku k tomu, co říkal pan předsedající, že ministerstvo vnitra nemá zprávu zpracovanou. Já myslím, že k takové situaci ministerstvo vnitra musí mít v každém okamžiku zprávu o tom, jak bezpečnostní situace vypadá.

Druhou věcí je, že zde není přítomen pan ministr. Má čtyři náměstky a velitele policie. Přístup pana ministra k včerejšímu návrhu se mi zdá velice laxní.

Poslankyně Daniela Kolářová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, já chci jenom připomenout, že obecní zastupitelstva zoufale čekají na zákon o místní policii. Je to strašně aktuální. Víme, že jsme dostali zásady, ale ta situace je nezměněna. Já jsem se domnívala, že pan ministr, když věděl, že to přijde na pořad, mohl odpovědět alespoň na tyto záležitosti, ať už se to bude řešit zákonem o policii nebo o místní policii. Zastupitelstva na to čekají a s nimi celá veřejnost. Já považuji za nezodpovědné, že jsme k tomu nedostali vyjádření pana ministra.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dámy a pánové, domnívám se, že názor sněmovny na nepřítomnost pana ministra Sokola je všeobecný. Navrhuji proto, abychom projednávání tohoto bodu přerušili a požádali Kancelář, aby neprodleně zajistila účast ministra Sokola na dnešním plenárním zasedání. My bychom pokračovali v projednávání bodu Zpráva o činnosti předsednictva. Domnívám se, že pan ministr měl včera dostatek příležitostí sněmovně vysvětlit, proč není možno přednést zprávu tak, jak byl o ni požádán. (Potlesk.)

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený sněme, já jsem také členem bezpečnostního výboru. Chtěl bych říci, že souhlasíme s těmito názory. Měl zde být někdo z ministerstva.

Jsou pohledy obecné a pohledy odborné. K tomu, co můžeme sledovat z našeho výboru, bych chtěl říci jednu věc. Z kriminologického hlediska kriminalita závisí do značné míry na počasí. Je předpoklad, že nyní bude mít další boom ve smyslu exploze nahoru. Počítejme s tím. Podporuji sice všechny. názory, že to zde musí být projednáno, ale nebuďme překvapeni dalším vývojem, ke kterému dojde bez ohledu na práci ministerstva.

Druhá věc je, co může udělat ministerstvo ve stavu policistů. Dostali jsme zprávu o příjímání policistů. Kapacity jsou omezené a sebelepší ministr nemůže ze země vykutat další policisty. Náš výbor to dost sleduje a myslím, že policie se snaží dělat nábor, na němž to závisí, na maximální úrovni.

Čili vzbudil jsem jakýsi ševel, asi nesouhlasný, ale považoval jsem za důležité sdělit i tyto objektivní faktory, které k věci patří. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kužílkovi. Hlásí se pan poslanec Lom, já bych si přesto dovolil dát hlasovat o návrhu místopředsedy Kasala, který mi zní velice racionálně, že bychom přerušili projednávání tohoto bodu a pokusili se zajistit účast ministra na další části dnešní schůze. Padlo to jako návrh, domnívám se, že jsem povinen dát o tom hlasovat.

Pan poslanec Květ.

Poslanec Jan Květ: Aby to nebylo tak složité pro Kancelář ministra nebo kompetentního náměstka.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Domnívám se, že kompetentní náměstek se nemůže účastnit jednání ve sněmovně. Hlásil se tedy s faktickou připomínkou ještě pan poslanec Lom, prosím.

Poslanec Petr Lom: Dámy a pánové, sedíme v České národní radě, nejvyšším zákonodárném orgánu této republiky. Považuji za zcela přirozené, že tento zákonodárný orgán nařídí ministrovi, aby okamžitě přijel. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Ještě nějaká faktická poznámka než dáme hlasovat? Není tomu tak. To znamená dovolil bych si formulovat dotaz pro Sněmovnu. Kdo je pro, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a pokračovali okamžitě bodem II? (hlas z pléna: a pozvali ministra ....) Samozřejmě. (Hlasuje se - 107 pro, děkuji.) Kdo je proti? (3) Kdo se zdržel? (2) Děkuji, tento návrh byl přijat.

Můžeme tedy v tomto okamžiku přistoupit k projednávání dalšího bodu jednání, a to je


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP