Úterý 23. dubna 1991

Začátek schůze České národní rady 23. dubna v 10.15 h.

Přítomni:

Předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, místopředsedové ČNR Jan Kalvoda, Jan Kasal, Jiří Vlach a 187 poslanců České národní rady.

Členové vlády České republiky: předseda vlády Petr Pithart, místopředsedové vlády Milan Lukeš a Antonín Baudyš, ministr financí Karel Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka, ministr zdravotnictví Martin Bojar, ministr spravedlnosti Leon Richter, ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová, ministr práce a sociálních věcí Milan Horálek, ministr vnitra Tomáš Sokol, ministr zemědělství Bohumil Kubát, ministr životního prostředí Ivan Dejmal, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj Karel Dyba a ministr vlády Jaroslav Šabata.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji 18. schůzi pléna České národní rady a všechny vás srdečně vítám. Současně vítám vládu České republiky vedenou panem premiérem Petrem Pithartem. (Potlesk.)

Návrh pořadu dnešní schůze, jak byl uveden na pozvánce, doznal určitých změn. Vzhledem k tomu, že nebyl projednán ve Federálním shromáždění zákon o půdě, nebudeme projednávat vládní návrh zákona České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, neboť na tento zákon navazuje. Navíc navrhlo předsednictvo České národní rady rozšířit pořad o změnu ve složení výborů, zkrácení šedesátidenní lhůty k projednání návrhu zákona, dále o zproštění a volbu soudců a podle usnesení z minulé schůze České národní rady návrh na zřízení vyšetřovací komise pro otázku lustrací.

S celým návrhem pořadu schůze vás nyní seznámím, i když vám byl pro informaci rozdán.

I. Návrh na změnu ve složení výborů České národní rady

II. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady (sněmovní tisk 243)

III. Vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání a o Fondu národního jmění České republiky (sněmovní tisky 104 a 248)

IV. Vládní návrh zákona České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí (sněmovní tisk 214 a 246)

V. Návrh na řešení státoprávního a územně správního uspořádání České republiky

VI. Návrh poslanců České národní rady Stanislava Bělehrádka a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se upravují podmínky prodeje a rozšiřování tiskovin a jiných předmětů způsobilých ohrozit mravnost (sněmovní tisky 209 a 249)

VII. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb., zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích a zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatřeních s tím souvisejících (sněmovní tisky 205 a 241)

VIII. Návrh poslanců České národní rady Petra Loma a dalších na vydání zákona České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (sněmovní tisky 220 a 257)

IX. Vládní návrh zákona České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž (sněmovní tisky 221 a 245)

X. Vládní návrh zákona České národní rady o pojišťovnictví (sněmovní tisky 216 a 247)

XI. Návrh poslanců České národní rady Evy Kantůrkové a Vladimíra Preclíka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (sněmovní tisky 226 a 256)

XII. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce (sněmovní tisk 251)

XIII. Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice (sněmovní tisky 237 a 252)

XIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

XV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

XVI. Návrh usnesení České národní rady na zřízení vyšetřovací komise České národní rady a na obsah její práce

XVII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. března do 23. dubna 1991 (sněmovní tisk 250)

Od předsedy vlády jsem před schůzí dostala dopis, ve kterém žádá o zpětvzetí vládního návrhu zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatřeních s tím souvisejících podle sněmovního tisku 205. To se týká sedmého bodu návrhu pořadu. Odůvodněním žádosti o zpětvzetí návrhu pověřila vláda pana ministra Ivana Dejmala. Prosím pana ministra, aby se laskavě ujal slova.

Ministr životního prostředí Ivan Dejmal: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Ministerstvo životního prostředí připravuje celkovou změnu, celkovou novelu zákona o vodním hospodářství. Dílčí novela, která měla umožnit přísnější postih v rámci inspekce vodního hospodářství, se nám dostala do legislativního rozporu se současným zněním, protože v paragrafu, který hovoří o ústředním orgánu vodního hospodářství, jsou najednou orgány dva a v rozdělení kompetencí mezi ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zemědělství došlo k právní nejasnosti a musí se změnit celý zákon o vodním hospodářství. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu ministrovi. (Nikdo se nehlásil.) Navrhuji tedy přijmout toto usnesení:

"Česká národní rada souhlasí se zpětvzetím vládního návrhu zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb., zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích a zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatřeních s tím souvisejících podle sněmovního tisku 205."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Zdá se, že je to naprostá většina. Dám hlasovat opačně, kdo je proti tomuto usnesení? (Nikdo.) Kdo se zdržel hlasování? (11 hlasů.) Vzhledem k tomu, že je přítomno 162 poslanců, bylo usnesení přijato. Tím jsme rozhodli o vynětí 7. bodu z návrhu pořadu.

Má ještě někdo z vás k přednesenému a již pozměněnému návrhu pořadu nějakou připomínku nebo dotaz?

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, všichni víme, že nás při této plenární schůzi čeká mimořádná a rozsáhlá práce - máme zde spoustu připravených zákonů, které jsme ve výborech předjednali a na které naše veřejnost oprávněně čeká. V zájmu plynulého průběhu této 18. schůze ČNR doporučuji, aby bod, který je zařazen pod č. 5, který je koncepční a základní věcí, ke kterému bude řada různých připomínek a názorů, byl zařazen za bod 13. I tak vznikne dostatečný prostor pro to, aby v případě, že se některé strany v některých místech neshodnou a budou se chtít shodnout, aby dohadovací řízení mohla i v průběhu interpelací probíhat. Dávám tedy návrh posunout bod 5 za bod 13. (Potlesk.)

Poslanec Jiří Payne: Dámy a pánové, vážená paní předsedkyně, chtěl bych poprosit, aby nebyly v programu prováděny nějaké změny, protože naši poradci a experti nám připravují materiály podle programu, který jsme dostali a kdybychom tedy přijali nějaké změny programu, mohli bychom se dostat do situace, že nebudeme mít připravené materiály. Proto jsem proti jakýmkoliv změnám programu, který byl uveden na pozvánce. (Potlesk.)

Poslanec Viktor Dobal: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, chci podat návrh na rozšíření programu plenární schůze ČNR o doplnění usnesení České národní rady č. 92 z r. 1990 - z 20. 12. minulého roku, protože v tomto usnesení jsme vyčlenili z rozpočtu 200 mil. Kčs pro podporu těch oblastí, které jsou devastovány, a to pro Severočeský kraj, Severomoravský kraj a Prahu, ale opomněli jsme jiné pánevní okresy, které nemohou dnes získat dotace a jsou na tom z hlediska životního prostředí neméně špatně než jmenované oblasti. Jedná se o Sokolovsko a Chebsko. Nepocházím z těchto okresů, ale považuji to za určitou nespravedlnost a opomíjení těchto okresů. Proto žádám o rozšíření programu o tento bod, kde bychom poskytli možnost ministerstvu zdravotnictví dotovat tyto okresy.

Poslanec Leopold Zubek: Vážená paní předsedkyně, dovolte, abych před zahájením vlastního jednání přednesl výzvu Výboru životního prostředí při příležitosti včerejšího Dne Země.

Poslanec Jiří Payne: Omlouvám se, ale asi jsem byl špatně pochopen. Trvám na programu, který jsme dostali domů na pozvánkách, to znamená, že podporuji návrh pana poslance Koháčka.

(Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Koháčka podpořeného panem poslancem Paynem. Kdo je pro posunutí bodu č. 5 za bod č. 13, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se - 81 hlasů.) Kdo je proti? (60 hlasů.) Kdo se zdržel hlasování? (27 hlasů.)

Musím tedy konstatovat, že pro změnu programu, jak jej navrhoval pan poslanec Koháček a podpořil pan poslanec Payne, bylo 81 poslanců, 60 poslanců bylo proti a 27 se zdrželo hlasování. Návrh na změnu programu nebyl přijat. (Potlesk.)

Dalším návrhem na doplnění programu byl návrh pana poslance Dobala, který navrhuje změnit usnesení číslo 92. Týká se to dotace pro další okresy. Prosím, aby ti, kdo souhlasí s rozšířením programu, ať zvednou ruku. Chce to pan poslanec Dobal ještě jednou upřesnit?

Poslanec Petr Kozánek: Domnívám se, že se jedná o změnu rozpočtu, jestli jsem to dobře pochopil. Není tam co projednávat.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji za faktickou poznámku. O změně programu se zásadně hlasuje bez rozpravy. Pokud někdo z vás chce se vyjádřit, nic mu nebrání. Pan ministr Bojar.

Ministr zdravotnictví Martin Bojar: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Jen krátce k tomu, co říkal pan poslanec Dobal. Navrhované opatření nemusíte chápat jako změnu rozpočtu, pouze jde o rozšíření možností disponovat se zbytkem prostředků, které jste přiznali na konci loňského roku pro potřeby státního rozpočtu tak, aby ministerstvo zdravotnictví je mohlo použít pro potřeby obyvatel Chebska a Sokolovska. Mohu potvrdit, že během návštěvy v západních Čechách v posledních dvou měsících jsem se opakovaně setkal s těmito připomínkami jak ze strany zdravotníků, tak i veřejnosti. Nepožadujeme zvýšení prostředků, pouze žádáme o to, abyste laskavě zvážili, zda by neměly být s přihlédnutím k novým skutečnostem rozšířeny oblasti, v nichž může ministerstvo zdravotnictví uplatnit subvenční politiku v rámci zdrojů, které se dodatečně uvolnily. Podle mého soudu nejde tedy o změnu rozpočtu. Nevím, jestli pan poslanec Dobal měl totéž na mysli.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu ministrovi Bojarovi za vysvětlení. Po tomto vysvětlení už nic nebrání v hlasování.

Kdo je pro rozšíření programu o bod navržený panem poslancem Dobalem, ať zvedne ruku. 123.

Kdo je proti? 7.

Kdo se zdržel hlasování? 31.

Děkuji. Návrh pana poslance Dobala byl přijat.

Jako poslední doplňující návrh je návrh pana poslance Zubka s výzvou výboru životního prostředí a urbanismus ke Dni Země, a to jako první bod pořadu. Dávám hlasovat o doplnění programu.

Kdo je pro tento bod programu! 143.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 25.

Děkuji. Návrh na doplnění programu o tento bod byl přijat,

Konstatuji, že je přítomno toho času 174 poslanců. Dávám teď tedy hlasovat o programu v celku tak, jak byl navržen. Prosím pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Chtěl bych sněmovnu upozornit, že obyvatelstvo od nás čeká odhlasování především zákonů. Měli bychom hlasovat, jestli bude program tak, jak byl navržen nebo jak byla navržena změna.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Podle jednacího řádu dávám hlasovat už o novém programu tak, jak byl pozměněn jednotlivým hlasováním, jak byl přečten a jak byl doplněn.

Kdo je pro tento program, ať zvedne ruku. 127.

Kdo je proti? 34.

Kdo se zdržel hlasování? 12.

Děkuji. Návrh programu, tak, jak byl předložen s pozměňujícími doplňky, byl přijat. Ještě vás chci upozornit, že s ohledem na rozsah jednotlivých bodů předpokládám, že budeme jednat i v pátek. Především tedy na to upozorňuji.

Nyní už přistoupíme k projednávání našeho pořadu. Jako první by měl vystoupit pan poslanec Zubek.

I.

Výzva výboru pro ochranu životního prostředí a urbanismus ke Dni Země

Poslanec Leopold Zubek: Vážená paní předsedkyně, vážená česká vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych se na vás obrátil jménem výboru ČNR pro ochranu životního prostředí a urbanismus s touto výzvou.

V minulých dnech se uskutečnila akce "8 dní pro Zemi", která byla včera završena Dnem Země. V návaznosti na to se na vás výbor obrací, nejdříve na vás poslance, abyste svými skutky a postoji podpořili vše, co slouží k prospěchu ohrožené přírody a životního prostředí. Prosíme vás také, abyste se snažili pochopit a zastávat názor, že nadějná budoucnost naše a další generace spočívá především ve změně životního stylu a mravních měřítek směrem k hospodárnosti ve využívání všech přírodních zdrojů, energie a materiálů, směrem k pochopení nenahraditelnosti a tím nutnosti ochrany přírodního dědictví naší planety Země, našeho světadílu Evropy a naší vlasti.

Dále se obracím na vládu České republiky, aby při této příležitosti podpořila urychlené uzavření meziresortní dohody o vytvoření systému ekologické výchovy s co nejširší působností. Návrh této dohody byl v minulém roce iniciován předsedy čtyř výborů ČNR a byl adresován partnerským ministerstvům české vlády. V současné době jsou již na těchto ministerstvech připravovány základní podmínky pro její uzavření.

Poslanci našeho výboru věří, že nebudete chápat tuto výzvu jako výzvu pouze k jednorázové akci, ale naopak k trvalé činnosti ve prospěch ozdravění našeho životního prostředí a že tato výzva najde v každém z vás příznivou odezvu. Děkuji vám.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Zubkovi. Budeme pokračovat dále v našem programu. Jako další bod druhý je

II.

Návrh na změnu ve složení výborů České národní rady

Pan poslanec Marek Benda požádal o uvolnění z výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu a zařazení do ústavně právního výboru ČNR. Předsednictvo doporučuje jeho žádosti vyhovět. Jsou k tomu nějaké připomínky?

Pokud nikoli, navrhuji přijmout usnesení: "Česká národní rada

l) souhlasí s odvoláním poslance Marka Bendy z výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu

2) volí poslance Marka Bendu členem ústavně právního výboru České národní rady.

Kdo souhlasí s předneseným usnesením, nechť zvedne ruku.

(Hlasuje se - 137.) Děkuji.

Kdo je proti? (1)

Kdo se zdržel hlasování? (24)

Děkuji. Usnesení bylo přijato.

Dalším bodem pořadu je

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP