Středa 24. dubna 1991

Začátek schůze České národní rady 24. dubna v 9.30 h.

Přítomni:

Předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, místopředsedové ČNR Jan Kalvoda, Jan Kasal, Jiří Vlach a 184 poslanců České národní rady.

Členové vlády České republiky: předseda vlády Petr Pithart, místopředsedové vlády Milan Lukeš a Antonín Baudyš, ministr financí Karel Špaček, ministr zdravotnictví Martin Bojar, ministr spravedlnosti Leon Richter, ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová, ministr kultury Milan Uhde, ministr práce a sociálních věcí Milan Horálek, ministr vnitra Tomáš Sokol, ministr zemědělství Bohumil Kubát, ministr životního prostředí Ivan Dejmal, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj Karel Dyba a ministr vlády Jaroslav Šabata

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dámy a pánové, dovolte, abych vás všechny přivítal na pokračování 18. schůze České národní rady, rád vítám mezi námi vládu České republiky. Včera večer jsme nedokončili projednávání vládního návrhu zákona ČNR o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí podle sněmovních tisků 214 a 246.

V rozpravě, kterou jsme včera ukončili, byla vznesena celá řada pozměňovacích návrhů, k jejich posouzení se sešel garanční výbor. Nyní bych se rád zeptal pana ministra Špačka, zda by se chtěl v závěrečném slovu k pozměňovacím návrhům vyjádřit.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Pan poslanec Payne se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, paní předsedkyně, dámy a pánové, dostali jsme na stůl dnes pracovní materiál, kde jsou zpracovány připomínky z včerejšího zasedání. Tento materiál nesmírně prospěje k projednávání tohoto zákona. Ale překvapuje mě, že u každého návrhu máme stanovisko garančního výboru, ačkoli o to nikdo nepožádal. Jistě si vzpomenete na situaci, kdy tady dr. Kalvoda se bránil proti tomu, že ústavně právní výbor se sešel a pak jeho stanovisko nesmělo tady zaznít.

Domnívám se, že tato situace není na místě, protože poté, co byla uzavřena rozprava, nikdo nežádal výbor o jeho stanovisko, pak ani garanční výbor nemá právo dále se jakkoli k věci vyjadřovat. Zejména mě tedy překvapuje např. věta, že "rozpočtový a kontrolní výbor nedoporučuje návrh poslance Jakla s ohledem na většinový souhlas". Jak může garanční výbor předvídat, jaký souhlas tady bude nebo nebude ve sněmovně. Domnívám se, že tato stanoviska bychom vůbec neměli brát v úvahu.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji pane poslanče, k tomu, co jste tady právě řekl, se vrátíme po vystoupení pana ministra Špačka, jestli dovolíte.

Ministr financí Karel Špaček: Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já bych rád ze strany předkladatele vyjádřil své stanovisko k některým otázkám, které tady byly včera v té bouřlivé diskusi, jak to dnes tisk charakterizuje, projednávány.

Tak především bych se chtěl vyjádřit k otázce rozsahu majetku. Zdůrazňuji, že názory rozšířit objem majetku státního, který by přešel na obce na úkor majetku privatizovatelného odmítám a myslím, že i celá vláda. Nejde jen o můj názor, slyšeli jste tady včera i jiné ministry. Doporučuji proto ten bod 3 §1 ponechat tak, jak je vládou navrhován.

Pokud jde o odmítnutí toho katastrofálního principu navrácení pozemku, tak jsem již řekl, že přísně vlastnický princip je rovněž přijatelný. Předpokládám, že platí včerejší hlasování o této otázce k § 2, tudíž tím vlastně je ta věc vyřízena.

Pokud jde o § 4, který se zde včera velmi diskutoval a týká se tedy předání obytných domů do vlastnictví obcí, tak bych chtěl zdůraznit, že vláda se v žádném případě nechtěla tímto způsobem snad zbavit odpovědnosti za bytovou politiku, jak tady také v diskusi zaznělo. O tom svědčí fakt, že v původním návrhu, který byl připraven ministerstvem financí, tento paragraf nebyl obsažen a byl tam nakonec zařazen v podstatě na návrh obcí a starostů. Dle mého názoru je možno tímto způsobem domovní majetek rychle privatizovat, protože obce nejlépe znají místní konkrétní podmínky. K připomínce paní poslankyně Marvanové k této otázce, která se obávala možného inflačního vlivu: Já se nedomnívám, že tento vliv by byl, přestože má jinak zcela pravdu. Myslím, že kvantitativně by tento vliv nebyl výrazný. Je třeba říci, že prodej bytů by se ve značné míře zjevně neprováděl za hotové, nýbrž by se prováděl postupně na splátky. Nelze předpokládat, že by se tam dostaly najednou velké peníze. Naopak protiinflačně by působilo to, že se obce zbaví dotací tímto způsobem na bytové hospodářství, tento vliv by se do značné míry kompenzoval a navíc by obce mohly získat určité prostředky na úkoly, se kterými stejně přijdou s požadavky na ministerstvo financí a na vládu. Takže přece jenom pociťujeme silný tlak z této oblasti a zdá se, že tímto způsobem by se mohl poněkud zeslabit.

Navíc nutno vzít v úvahu, že není doposud ani zdaleka rozhodnuto o úpravě nájemného ve státních bytech a samozřejmě hromadný nákup bytů do osobního vlastnictví určitě přijde teprve až po úpravě nájemného, nebo alespoň po jeho vyhlášení k určitému datu, protože ztěží by si za dnešních podmínek, kdy je nájemné velmi nízké, někde kupoval byt za velké peníze. Raději vyčká, jak to dopadne.

Stejně tak nutno počítat s tím, že prodej celých bytových domů před tím, než se upraví nájemné, lze ztěží předpokládat tak, že patrně by došlo v této oblasti ke zpomalení celého privatizačního procesu. Upozorňuji na souvislost s úpravou nájemného.

Dále pokud jde o nově navrhovaný paragraf 9 ze společné zprávy, jde o ustanovení výrazně ovlivňující rozhodování obcí o závažných majetkových úkonech. Jeho smyslem je podrobit toto rozhodování zvýšené kontrole ze strany veřejnosti a také ze strany zastupitelských sborů v obcích. Takže jej doporučuji tak, jak je navržen ve společné zprávě výborů, aby byl přijat. Nemělo by smysl, aby tam bylo jenom nadpoloviční většinou, protože tím by se smysl do značné míry oslabil.

Jinak ostatní pozměňovací návrhy ve společné zprávě výborů, jak jsem již řekl, jsou zcela přijatelné. Stejně tak řada návrhů byla projednávána ve výboru a samozřejmě vy rozhodnete, jakým způsobem se do zákona zahrnou.

Nakonec bych vás chtěl o něco poprosit. Dle mého názoru je třeba zákon přijmout a jeho účinnost by měla být stanovena co nejdříve. Je to z toho důvodu, že obce na tento zákon netrpělivě čekají a je třeba dát novým zastupitelským sborům signál, že jim důvěřujeme a počítáme s jejich uvážlivou a promyšlenou hospodářskou činností obcí. Proto vás ještě jednou prosím, abyste zákon přijali.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Špačkovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Čech.

Poslanec Vladimír Čech: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem pověřen skupinou nezávislých poslanců Občanského fóra, aby jednání bylo teď asi na 15 minut přerušeno, aby se ještě jednou mohly sejít kluby a podívat se na tento materiál, který jsme dostali, aby naše hlasování bylo takové, jaké by mělo být.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Jsem zřejmě povinen dát o tomto návrhu hlasovat. Technická poznámka - pan poslanec Jančáry.

Poslanec Julius Jančáry: Vážená paní předsedkyně, pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že teď budeme hlasovat o přerušení schůze, chtěl bych vás upozornit na nepřesnost, která je v tomto pracovním materiálu uvedena. Je to obsahová nepřesnost. Byl jsem pověřen včera Meziparlamentním klubem demokratické pravice, abych přednesl stanovisko tohoto klubu k § 4. Není tudíž pravda, že bychom podporovali stanovisko posl. Bendy k § 1 na str. 6 uprostřed. A není zároveň pravda, že bychom podporovali stanovisko poslance Bendy k § 10 na str. 10. Tolik pro upřesnění.

Poslanec Ivo Svoboda: My jsme na materiálu pracovali do dvou hodin ráno - bylo to vynucené průběhem rozpravy. Je třeba, aby kluby využívaly přestávky k tomu, aby si členové zkontrolovali materiály před hlasováním. Připomínky k nepřesnostem rádi zabudujeme.

K poslanci Paynemu jenom připomínku - ten většinový souhlas - měl být souhlas většiny výborů, čili nikoliv sněmovny. Omlouvám se mu za to jménem paní Závodské, která to klepala do počítače.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji za upřesnění. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Růžička.

Poslanec Jan Růžička: Ještě k upřesnění: Na str. 10 příslušného materiálu mělo být "ponechat". Prosím pana poslance Frkala, jestli tomu tak skutečně je. (poslanec Frkal: ano, má tam být ponechat.) Prosím, opravte si to.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se ještě někdo o slovo. (Nikdo se nehlásil.)

Vážené dámy, vážení pánové, dávám hlasovat o návrhu pana poslance Čecha, aby jednání schůze bylo přerušeno na 15 minut, aby se mohly sejít poslanecké kluby.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) 112 hlasů. 112 poslanců souhlasí s tím, aby byla schůze přerušena.

Vážené dámy a pánové, než vyhlásím přestávku, chtěl bych doporučit, abychom jednání v klubech zaměřili i na problém, který zde nadhodil pan poslanec Payne. Dle mého názoru je skutečností, že jsme nepožádali garanční výbor o stanovisko. Nicméně, jestliže se tento výbor sešel, zpracoval určitý názor na celou věc, měli bychom snad hlasováním rozhodnout o tom, zda vyslechneme či nevyslechneme stanovisko garančního výboru. Byl bych rád, kdybyste jednání v klubech zaměřili i k tomuto problému.

Přerušuji nyní schůzi, sejdeme se opět v 10.15 hodin.

(Schůze přerušena v 9.48 hodin)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem jednání. Věřím, že jste přestávky využili k tomu, abychom sjednotili svá stanoviska, takže postup schvalovaní půjde rychle kupředu.

Prosím pana společného zpravodaje, aby se ujal své práce.

Poslanec Jan Růžička: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pokračujeme v přerušeném jednání o vládním návrhu zákona o majetku obcí. Došli jsme tedy k § 4 společné zprávy.§ 4 ve společné zprávě akceptuje stylistickou drobnou úpravu, která byla navržena ve výborech, kde se vkládají slova "splňují tyto podmínky" a pak změnu odkazu v důsledku sloučení § 2 a § 3.

Prosím pana předsedu, aby dal hlasovat.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Ano, děkuji. Věřím, že je jasné, o čem budeme hlasovat. Hlasujeme o společné zprávě § 4 tak, jak uvedl pan zpravodaj. Takže, ptám se, kdo z poslanců

Poslanec Jan Růžička: Považuji za vhodné ještě podat tuto informaci: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu. Tento pozměňovací návrh vyplývá ze společné zprávy. Pak je ještě jeden pozměňovací návrh k tomuto paragrafu a pak je návrh na vypuštění tohoto paragrafu. Tak, samozřejmě, předpokládám, že bychom hlasovali teď o změně, kterou akceptovala společná zpráva. Pak k druhé změně, která byla podána během včerejšího jednání. A za 3., potom bychom hlasovali o vypuštění toho paragrafu vůbec, tak, jak to bylo podáno včera na schůzi.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji za toto vysvětlení. Takže, dávám hlasovat o § 4 ve smyslu společné zprávy. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. Přerušuji hlasování.

Poslanec Jan Růžička: V odstavci se nakonec uvozovací věta za slova jestliže vkládají slova "splňují tyto podmínky". A v písmenu d) se slovo § 3 nahrazuje slovem § 2 s ohledem na stažení toho § 2 a 3, který jsme odsouhlasili při včerejším jednání.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji za upřesnění. S faktickou poznámkou pan poslanec Domas nebo Kříž. (Hlas z pléna: doporučoval bych postup opačný, je to tak logické.)

Poslanec Jan Růžička: Byl jsem informován tak, že můžeme hlasovat o doplnění nebo změně ustanovení příslušných paragrafů a pak můžeme celý ten paragraf vypustit, jestliže tady padl ten návrh, ale opačný postup není možný.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dobře. Předpokládám, že nemusím pana zpravodaje žádat, aby znovu přečetl to, co před chvilkou, a mohu o tom dát hlasovat bezprostředně. Takže

kdo souhlasí se změnou k § 4 ve společné zprávě, ať zvedne ruku: 105

Kdo je proti: 18

Zdržel se hlasování? 37

Takže návrh je přijat.

Poslanec Jan Růžička: Další pozměňovací návrh k tomuto paragrafu byl podán poslancem Kašubou: Navrhuje v § 4 odst. 1 písm. c) vládního návrhu doplnit za slova "v hlavním městě Praze" tato slova "a ve statutárních městech".

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Zazněl tu návrh pana poslance Kašuby. Já o něm dávám hlasovat. Kdo s touto verzí souhlasí, ať zvedne ruku.

Hlasování - 55 pro, 31 proti, 80 se zdrželo.

Konstatuji, že návrh nebyl přijat. S faktickou poznámkou se nyní hlásí paní poslankyně Marvanová.

Poslankyně Hana Marvanová: Domnívám se, že máme hlasovat o pozměňovacích návrzích v tom pořadí, jak byly podány. Proto nechápu, proč bylo nyní hlasováno o návrhu poslance Kašuby, který byl podán v rozpravě jako devátý.

Poslanec Jan Růžička: Paní poslankyně, právě jsem vysvětlil, že mi bylo vysvětleno, že můžeme napřed jedině doplnit či změnit příslušné ustanovení a teprve pak můžeme dát hlasovat, zda příslušné ustanovení v zákoně zůstane. Toto ustanovení přichází na pořad nyní.

Poslanec Václav Žák: Mám faktickou připomínku. Mohl by pan zpravodaj říci vždy číslo stránky materiálu, které se projednávaná změna týká.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji, je to na místě.

Poslanec Jiří Payne: Já bych rád připomněl, že jsme dosud neprojednali paragrafy 1, 2, 3. Nemá tedy smysl projednávat paragraf 4.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Prosím pana zpravodaje, aby zaujal stanovisko, respektive řekl to, co už zde zaznělo.

Poslanec Jan Růžička: Pane poslanče, paragrafy 1, 2 a 3 jsme včera projednali. Dohodli jsme se, že budeme postupovat s paragrafy podle znění společné zprávy, to bude primární. Začínáme teď připomínkami, které zazněly na plénu a které znamenají změny příslušných ustanovení a o nichž se bude hlasovat také v této souvislosti.

Až projdeme společnou zprávu, budeme projednávat zbylé připomínky, které jsou k příslušným paragrafům vládního návrhu, ale které nejsou obsahem společné zprávy. Společná zpráva k nim nemá žádné připomínky, akceptovala je tak, jak byly ve vládním návrhu.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji, s faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Marvanová.

Poslankyně Hana Marvanová: Upozorňuji, že pozměňovací návrh pana poslance Kašuby nebyl k § 4, ale k § 1 odst. 1.

Poslanec Josef Kašuba: Pozměňovací návrh se týkal jak § 1, tak § 2, § 3 i § 4, odst. 1, písm. c) původního znění.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji za upřesnění. Myslím, že můžeme pokračovat v jednání. Prosím pana společného zpravodaje, aby pokračoval.

Poslanec Jan Růžička: Přikračujeme k připomínce, která přichází jako třetí. Celkem jsou čtyři. O čtvrté připomínce bychom jednali teprve v případě, že by tento paragraf byl odmítnut, podle návrhu, o kterém teď budeme hlasovat. Poněvadž navrhuje určité doplnění v případě, že § 4 bude vypuštěn. Prosím, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu, který podal pan. poslanec Benda. Jedná se o text na straně 7 (v dolní části) pracovního materiálu. Poslanec Benda navrhl, aby § 4 byl vypuštěn. Tento návrh podali i někteří další poslanci, které pak uvedu.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Takže můžeme přistoupit k hlasování, ještě se hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Na straně 7 tento návrh není. (reakce z pléna: Je.)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Věřím, že věc se zdárně vyjasnila. Pan poslanec Payne sdělil, že věc se na straně 7 nenachází, posléze skutečnost upřesnil v tom smyslu, že se tam nachází. Nebylo to tedy nic podstatného.

Dovolte mi vyslovit jedno skromné přání. Chápu touhu vás všech nějak zrychlit a zpřesnit naše jednání. Nicméně se nedomnívám, že cestou k tomu bude to, že ke každému paragrafu bude deset nebo více faktických připomínek. Myslím, že bychom měli mít důvěru ve společného zpravodaje. Společný zpravodaj má připravenu cestu, kterak nás přes veškerá úskalí tohoto zákona převést. Nyní dávám hlasovat o tom, zda se připojíme k návrhu poslance Bendy a dalších na vypuštění 4. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) (66)

Kdo je proti? (96)

Kdo se zdržel hlasování? (10)

Návrh nebyl přijat.

Pane zpravodaji, pokračujte, prosím!


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP