Čtvrtek 25. dubna 1991

Začátek schůze České národní rady 25. dubna v 9.20 h.

Přítomni:

Předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, místopředseda ČNR Jan Kalvoda a 182 poslanců České národní rady.

Členové vlády České republiky: místopředseda vlády Milan Lukeš, ministr financí Karel Špaček, ministr zdravotnictví Martin Bojar, ministr spravedlnosti Leon Richter, ministr práce a sociálních věcí Milan Horálek, ministr vlády Jaroslav Šabata.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně a páni poslanci, vážená vládo, vážení hosté, zahajuji schůzi a současně žádám skrutátory, aby přepočetli účast ve sněmovně, protože se obávám, že by mohlo dojít k tomu, k čemu došlo včera večer, že bychom nebyli usnášeníschopní. Proto prosím ty, kteří se zdržují v kuloárech, aby se laskavě vrátili do sněmovny.

Tedy zahajuji třetí jednací den 18. schůze ČNR, včera večer jsme přerušili jednání při závěrečném slově společného zpravodaje, poslance Karla Kříže, při projednávání návrhu poslanců ČNR Stanislava Bělehrádka a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se upravují podmínky prodeje a rozšiřování tiskovin a jiných předmětů způsobilých ohrozit mravnost podle sněmovních tisků 209 a 249. Prosím pana poslance Kříže, aby se opět ujal slova.

Poslanec Karel Kříž: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, včera, než nás předsedající pro neusnášeníschopnost rozpustil, tak jsme uvažovali o systému hlasování, který zvolíme. Domnívali jsme se, že nejschůdnější by bylo hlasovat nejprve o společné zprávě, o jednotlivých pozměňovacích návrzích v té společné zprávě a potom bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které vzešly z pléna a potom bychom hlasovali o celém tomto zajímavém zákoně, který včera vzbudil takovou kontraverzi a vzrušení en bloc. Takže toto je návrh. Je schůdný tento návrh?

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dávám o návrhu pana poslance Kříže hlasovat. Kdo je pro tento způsob hlasování tak, jak byl navržen. (Hlasuje se - 85.)

Kdo je proti? (Nikdo.)

Kdo se zdržel hlasování? (50)

Návrh pana poslance Kříže byl přijat, prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Karel Kříž: Protože jsme měnili mírně text, a to s ohledem na hladší dikci a změnili jsme tam některé i gramatické nešikovnosti, to, co máte natištěno ve společné zprávě, je poněkud zmatené, tak bych raději přečetl text každého paragrafu, kterého se ty změny dotýkají.

Paragraf 1 by měl znít: "Fyzické a právnické osoby, pokud prodávají a rozšiřují tiskoviny a jiné předměty způsobilé ohrozit mravní výchovu a mravní vědomí osob, zvláště mládeže, mohou tak činit jen za podmínek stanovených tímto zákonem. Tím není dotčeno ustanovení §205 trestního zákona."

Teď nevím, jestli budeme hlasovat o tomto odstavci zvlášť, anebo jestli mám přečíst ještě další odstavec tohoto paragrafu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: O tom odstavci zvlášť, pane poslanče, protože i v dalším odstavci jsou změny. Čili dávám hlasovat o znění § 1, odst. 1, tak, jak jej teď přečetl společný zpravodaj, pan poslanec Kříž.

Kdo je pro toto znění, ať zvedne ruku. (Hlasuje se - 76.) Děkuji.

Kdo je proti? (3)

Kdo se zdržel hlasování? (63)

Děkuji, pozměňovací návrh byl 76 proti 66 hlasům přijat. Připomínám, že by mělo být podle skrutátorů přítomno v sále 133 poslanců. Nyní se dostavili zřejmě další. Prosím pana poslance Kříže, aby pokračoval. Poslanec Karel Kříž: Odstavec 2, § 1 zní: "Tiskovinami a předměty podle odstavce jedna se pro účely tohoto zákona rozumí periodický tisk, neperiodické tiskoviny, audiovizuální záznamy, vyobrazení nebo jiné předměty, které mohou svým obsahem a charakterem ohrozit mravní výchovu a mravní vědomí osob, zvláště mládeže, nebo vyvolat veřejné pohoršení (dále jen "předměty")."

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dávám hlasovat o návrhu tak, jak byl nyní přednesen, prosím věcná připomínka. Pan poslanec Květ.

Poslanec Jan Květ: Paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, mně se těžko bude hlasovat k odstavci bez pozměňovacích návrhů, které zde byly vzneseny, z nichž některé bych přijal a některé přijmout nemohu. Nemohu tedy hlasovat o odstavci, aniž znám jeho definitivní verzi, verzi k celkovému hlasování. Takže si myslím, že bychom nejdříve měli hlasovat o pozměňovacích návrzích, které zde byly vzneseny k tomuto odstavci.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Připomněla bych, že budeme nejdříve hlasovat o společné zprávě a potom o pozměňovacích návrzích. Předpokládala jsem, že zpravodaj má připravenou zprávu tak, aby případně mohl odlišit další pozměňovací návrhy, aby sněmovna věděla, že když bude hlasovat o společné zprávě, již vylučuje možnost hlasování o dalších pozměňovacích návrzích.

Poslanec Andrej Gjurič: V tomto případě se nevylučuje. O těchto pozměňovacích návrzích, na které kolega upozornil, můžeme hlasovat.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Omlouvám se, protože včera večer jsem zde nebyla, byla jsem zaneprázdněna jinými pracovními úkoly. Odhlasovali jsme si ale na začátku, že budeme nejdříve hlasovat o společné zprávě. Tím jsme vázáni.

Poslanec Karel Kříž: V dalších návrzích se navrhuje vypouštět text, takže bychom odhlasovali text nejširší a potom, pokud by s tím sněmovna souhlasila, bychom text ukrajovali.

Poslanec Ivo Palkoska: Odhlasovali jsme si asi něco, co jsme bedlivě neposlouchali. Pokud jsme si odhlasovali, že budeme v tuto chvíli schvalovat společnou zprávu, prosím, aby pan zpravodaj pouze technicky oznamoval, které tyto změny ve společné zprávě jsou, my si to sami doplníme do textu zákona a budeme hlasovat pouze o těchto věcech. Pokud by zde přednášel celé odstavce, pak bychom tímto způsobem odhlasovali celý zákon a nemuselo by se hlasovat o celém zákonu dohromady, protože by byl přijat po částech.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Dovoluji se přihlásit k technice hlasování. Podle mého názoru tato sněmovna zapomněla na to, jak byl vyložen jednací řád před několika měsíci. Opět první den této schůze se začalo řešit to, co již jednou bylo ujednáno. Problém je v tom, že společná zpráva je nesporně - i když zazněly argumenty opačné - souhrn pozměňovacích návrhů. Jako takovou ji musíme podřídit režimu §26 odst. 2 jednacího řádu, který stanoví režim proto, v jakém pořadí hlasovat o návrzích změn. Není to praktické, ale je to jediné, co je podloženo jednacím řádem. Můžeme v tomto směru iniciativně změnit jednací řád, ale až ho budeme měnit. Podle mého názoru je tedy nezbytné, aby společný zpravodaj shrnul veškeré pozměňovací návrhy jak ve společné zprávě, tak vzešlé z rozpravy v plénu chronologicky, neboť článek 26 hovoří o pozadí návrhů změn, aby se tedy hlasovalo v pořadí jak říká jednací řád a pak mohou nastat dvě situace: buď ten, který je odhlasován, vylučuje některý následující anebo nevylučuje. Pouze v případě, že jej vylučuje, a to nebude lehké se o tom dohodnout, ale je to jediné vodítko, tedy v tom případě, že jej vylučuje, se o něm nehlasuje. Pokud nevylučuje, hlasuje se. V tomto případě se domnívám, že následující návrhy nejsou vyloučeny návrhem, který je obsažen ve společné zprávě.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu doktorovi Kalvodovi za vysvětlení, které je jediné v souladu s jednacím řádem. Takto tedy musíme postupovat. Prosím pana poslance Kříže, aby pokračoval.

Poslanec Karel Kříž: Navrhoval bych tedy, že bych nyní přečetl všechny pozměňovací návrhy ve společné zprávě a k tomu bych dodal pozměňovací návrhy, které vzešly z pléna.

K 1 odst. 2. V tomto odstavci změňme tedy jenom větu, jak je uvedena ve společné zprávě. Konec odstavce by zněl: "... které mohou svým obsahem a charakterem ohrozit mravní výchovu a mravní vědomí osob, zvláště mládeže, nebo vyvolat veřejné pohoršení." Dále jen "předměty".

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, dávám hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo s ním souhlasí, ať zvedne ruku. (50) Děkuji.

Kdo je tedy proti? (6)

Kdo se zdržel hlasování? (79)

Děkuji, tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Poslanec Karel Kříž: Paragraf dvě, odstavec dvě, poslední věta by zněla: "školských zařízení, míst, kde se vykonávají náboženské obřady a dalších míst, která určí obec."

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, dávám hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. (67)

Kdo je proti tomuto návrhu? (5)

Zdržel se hlasování? (66)

Děkuji, tento pozměňovací návrh nebyl přijat. Hlasovalo pro něj 67 poslanců, proti bylo 5 a 66 se zdrželo hlasování.

Poslanec Karel Kříž: Paragraf tři pod písmenem c): "vstup do schválených prostor se nesmí povolit osobám mladším 18 let."

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, dávám hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro tento návrh? (64)

Kdo je proti tomuto návrhu? (12)

Kdo se zdržel hlasování? (62)

Děkuji, ani tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Poslanec Karel Kříž: Dobře, teď přistoupíme k pozměňovacím návrhům vzešlým z pléna. Pan poslanec Payne k paragrafu jedna, druhému odstavci, navrhl vypustit z textu "audiovizuální záznamy".

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dávám hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. (8)

Kdo je proti? (21)

Zdržel se hlasování? (97)

Děkuji, tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Karel Kříž: Pan poslanec Payne dále navrhuje v § 3 vypustit z textu pod písmenem a) slova "jejich prodej nesmí být veřejně propagován".

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, dávám hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro tento návrh? (17)

Kdo je proti tomuto návrhu? (30)

Zdržel se hlasování? (93)

Děkuji, tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Karel Kříž: Pan poslanec Jakl navrhuje u § 1 v odstavci 2 vypustit slova "ohrozit mravnost nebo".

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, dávám hlasovat o tomto protinávrhu.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. (34)

Kdo je proti tomuto návrhu? (5)

Zdržel se hlasování? (96)

Děkuji, tento návrh nebyl přijat.

Prosím pana poslance Kříže, aby pokračoval.

Poslanec Karel Kříž: Pan poslanec Sedláček navrhuje, aby paragraf 3 pod písmenem a) byl rozšířen - aby za středníkem pokračovala věta: "Propagace těchto předmětů je možná jen v tiskovinách prodávaných ve schválených prostorách."

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, dávám hlasovat o tomto protinávrhu.

Kdo je pro tento návrh? (70)

Kdo je proti? (1)

Kdo se zdržel hlasování? (75)

Děkuji. Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Karel Kříž: Paní poslankyně Marvanová navrhuje v paragrafu 4 dva odstavce. První by zněl: "Právnické nebo fyzické osobě, která poruší ustanovení § 2 a 3 tohoto zákona, může obecní rada uložit ve své samostatné působnosti pokutu do 5.000 Kčs."

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Paní poslankyně Marvanová má faktickou připomínku.

Poslankyně Hana Marvanová: Ve svém slovním přednesu jsem volila jiné pořadí: "fyzické nebo právnické osobě". Stenozáznam to může potvrdit.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Takže v pořadí paní poslankyně Marvanové - fyzické nebo právnické osobě dávám hlasovat o tomto protinávrhu.

Kdo je pro? (71)

Kdo je proti? (5)

Kdo se zdržel hlasování? (59)

Tento protinávrh byl přijat.

Poslanec Karel Kříž: Druhý odstavec tohoto paragrafu: "Na rozhodování podle odstavce 1 se vztahují obecné předpisy o správním řízení." Pod čarou má být uvedeno: "Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)."

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Dávám hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh? (76)

Kdo je proti? (1)

Kdo se zdržel hlasování? (63)

Děkuji. Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Poslanec Karel Kříž: Nyní bychom mohli hlasovat o zákonu jako celku ve smyslu změn, které jsme přijali.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP