Úterý 21. května 1991

Začátek schůze České národní rady 21. května v 10.00 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová, místopředsedové Jan Kalvoda, Jan Kasal, Jiří Vlach, Zdeněk Malík a dalších 181 poslanců.

Za vládu České republiky byli přítomni předseda vlády Petr Pithart, místopředseda vlády Milan Lukeš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek, ministr životního prostředí Ivan Dejmal, ministr zemědělství Bohumil Kubát, ministr vnitra Tomáš Sokol, ministr kultury Milan Uhde, ministr financí Karel Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka, ministr zdravotnictví Martin Bojar, ministr spravedlnosti Leon Richter, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj Karel Dyba, předseda Nejvyššího soudu ČR Antonín Mokrý, ministr vlády Jaroslav Šabata.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, milí hosté, zahajuji 19. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám.

Návrh pořadu, který jste obdrželi na pozvánce na dnešní schůzi, má pod bodem IV. uveden vládní návrh zákona České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Tento vládní návrh zákona se předsednictvo České národní rady rozhodlo nenavrhovat na tuto schůzi, protože úzce navazuje na zákon o půdě, který dosud není schválen ve FS. Přesunuli bychom jej až na červnovou schůzi ČNR. Na 18. schůzi jsme přerušili projednávání návrhu poslance Lubomíra Nedbálka na stanovisko České národní rady k rozhodnutí vlády ČSFR o prodeji tanků do Sýrie. Na rozdíl od pozvánky, kterou máte na stole, navrhujeme, abychom pokračovali v tomto přerušeném jednání. Předsednictvo ČNR vám dále doporučuje rozšířit pořad o návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona České národní rady podle sněmovního tisku 284 a dále navrhuje změnit druhý bod na "návrhy na změny ve výborech České národní rady", protože ještě přibyl další návrh na odvolání poslance Karla Štindla z ústavně právního výboru České národní rady. Pořad 19. schůze máte na stole a je tento:

I. Slib poslance České národní rady

II. Návrh na změny ve výborech České národní rady.

III. Zpráva o bezpečnostní situací v České republice

IV. Vládní návrh zákona ČNR o plemenitbě hospodářských zvířat, sněmovní tisky 204 a 280.

V. Vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích podle sněmovních tisků 264 a 281

VI. Vládní návrh zákona České národní rady o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, sněmovní tisky 255 a 282

VII. Návrh na zproštění soudců z povolání soudcovské funkce, sněm. tisk 274

VIII. Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice, sněmovní tisky 262 a 271

IX. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

X. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

XI. Návrh poslance Lubomíra Nedbálka na stanovisko České národní rady k rozhodnutí vlády ČSFR o prodeji tanků do Sýrie

XII. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona České národní rady, sněmovní tisk 284.

XIII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za období od poslední schůze České národní rady, sněmovní tisk 277

Má někdo z vás k přednesenému návrhu pořadu nějaký dotaz, připomínku, či doplnění?

Hlásí se pan poslanec Payne, paní poslankyně Röschová, pan posl. Dušek a pan poslanec Jakl. Prosím pana poslance Payna, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Payne: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že probíhají stále jednání o státoprávním uspořádání čs. federace a že Česká národní rada přijala několik usnesení a zdá se, že existují zásadnější rozdíly mezi stanovisky české a slovenské reprezentace a že dokonce lze konstatovat i určitou mimoběžnost v těchto názorech a vzhledem k tomu, že lze očekávat, že jednání budou pokračovat a nebudou snadná, domnívám se, že by pro tato jednání bylo potřebné mít dostatečné podklady. Proto navrhuji, aby do programu této schůze byl zařazen další bod a sice informace vlády České republiky o přípravě opatření pro případ rozdělení ČSFR.

Navrhuji, aby tento bod byl zařazen mezi body 8 a 9 projednávaného pořadu a dále navrhuji, aby tato část schůze byla prohlášena za neveřejnou podle § 14 odst. 2 jednacího řádu, podle něhož by se o tomto návrhu mělo hlasovat bez rozpravy. Chtěl bych ještě připomenout, že toto je stanovisko ne moje ale celého klubu ODS.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Paynovi. Dále se přihlásila paní poslankyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, na březnovém plénu ČNR bylo přijato usnesení, aby vláda předložila návrh zákona o městech Ostravě, Brně a Plzni a po přijetí tohoto usnesení žádal pan poslanec Danneberg, aby k těmto městům bylo přiřazeno i město Ústí nad Labem. Rozhodnutím pléna České národní rady bylo uloženo ústavně právnímu výboru, aby odpověděl, zda je to možné nebo není to možné a protože jsme dosud s touto odpovědí nevystoupili, žádala bych o rozšíření programu o toto krátké sdělení a navrhovala bych, aby to bylo zařazeno za bod 1.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji paní poslankyni Röschové a dávám slovo panu poslanci Duškovi.

Poslanec Pavel Dušek: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážená Česká národní rado, po několikerém projednání dále uvedené problematiky v církevním a humanitárním výboru a po zvážení všech závažných souvislostí navrhuji z pověření církevního a humanitárního výboru rozšíření pořadu této plenární schůze ČNR o následující bod:

Návrh na vydání usnesení České národní rady o nutnosti vytvoření podmínek pro sponzorskou činnost pro oblast zdravotní a sociální péče.

Ačkoliv byl církevní a humanitární výbor obeznámen se záměrem řešit tuto otázku od ledna 1993 v souvislosti s celkovou daňovou reformou, považuje za nezbytné vzhledem k rychle se zhoršující finanční situaci v nejcitlivější humanitární oblasti řešit problém přechodnými opatřeními na dobu téměř dvou nejkritičtějších let do doby, než nová soustava bude uzákoněna.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Pane poslance, kdybyste laskavě ještě zopakoval návrh na vydání usnesení neslyšela jsem vás.

Poslanec Pavel Dušek: Návrh na vydání usnesení ČNR o nutnosti vytvoření podmínek pro sponzorskou činnost v oblasti zdravotní a sociální péče.

Poslanec Ladislav Jakl: Vážená paní předsedkyně, vážení přítomní, dovoluji si navrhnout dva nové body programu této schůze. Byly by to body velice krátké, ale podle mého názoru velice důležité. K vysvětlení jejich pozadí se dostaneme v krátké rozpravě, a protože o rozšíření programu se rozhoduje bez rozpravy, zdržím se širšího zdůvodnění.

První bod: usnesení ČNR, jímž se ukládá předsednictvu ČNR zřídit komisi pro privatizaci.

Druhý bod: usnesení ČNR k vymezení funkcí a majetku Českého rozhlasu v rámci delimitačního procesu Československého rozhlasu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, další náměty k doplnění programu nejsou? Pan poslanec Wolf.

Poslanec Miroslav Wolf: Návrh na další doplnění pořadu. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové a kolegyně, na minulé schůzi jsem svůj návrh o činnosti komise pro dohled nad dodržováním zákonného opatření Federálního shromáždění o jmenování do funkcí stáhl, abych neprodlužoval jednání schůze. Proto mi dovolte, abych na 19. schůzi podal návrh, abychom zprávu o činnosti komise pro dohled nad dodržováním zákonného opatření zařadili do tohoto programu jednak z toho důvodu, že vzniká spousta dohadů o legitimitě této komise vůbec, a dále je zde třeba provést změnu v názvu a rozšíření působnosti.

Proto navrhuji zařadit tento bod po bodu č. 12 v navrhovaném programu. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Wolfovi. Nyní bych tedy dala hlasovat o jednotlivých námětech k doplnění pořadu. Pan poslanec Payne navrhuje, aby na pořad této schůze za bod osm byla zařazena informace vlády o přípravě opatření pro případ rozdělení ČSFR. Navrhuje zároveň, aby v tomto bodě byla schůze prohlášena za neveřejnou. Dávám tedy hlasovat o návrhu pana poslance Payna.

Kdo je pro, abychom zařadili tento bod na dnešní pořad schůze, a to za bod osm i s neveřejností této schůze, ať zvedne ruku. 95. Děkuji.

Kdo je proti? 37. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? 23. Děkuji.

Návrh pana poslance Payna byl přijat.

Jako další návrh je návrh paní poslankyně Röschové, jímž má být uloženo vládě ČR, aby se vyjádřila ke statutu měst Brna, Ostravy - technická poznámka paní poslankyně Röschové.

Poslankyně Anna Röschová: Usnesením ČNR bylo uloženo vládě, aby vypracovala návrh zákona o městě Ostravě, Brně a Plzni. Toto usnesení mělo být dle návrhu pana poslance Danneberga ještě doplněno o město Ústí. A v tomto bodě ohledně města Ústí nad Labem bylo uloženo ústavně právnímu výboru, aby se k tomu vyjádřil, zda to lze doplnit do přijatého usnesení či nikoliv. A k tomu ústavně právní výbor ještě neodpověděl plénu - týká se to jenom města Ústí nad Labem. Bude to odpověď ústavně právního výboru plénu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Dávám tedy hlasovat o tomto návrhu paní poslankyně Röschové.

Kdo je pro zařazení tohoto návrhu do programu schůze? 132. Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu? 1. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? 17. Děkuji.

Nedala jsem hlasovat o tom, zda tento bod má být zařazen za bod devět nebo až před zprávu o činnosti předsednictva. Dám tedy hlasovat znovu. Prosím, aby sněmovna rozhodla, zda je pro zařazení tohoto bodu za bod č. 11.

Kdo je pro, ať zvedne ruku? 127. Děkuji.

Kdo je proti? 1. Děkuji.

Zdržel se hlasování? 18. Děkuji.

Návrh byl přijat i pokud jde o zařazení tohoto bodu.

Potom navrhl pan poslanec Dušek z pověření církevního a humanitárního výboru, aby ČNR přijala usnesení o nutnosti vytvořit podmínky pro sponzorskou činnost v oblasti zdravotnické péče. Prosím, abyste dali najevo svůj souhlas se zařazením tohoto návrhu na dnešní schůzi v tom pořadí, jaké mu náleží.

Kdo je pro? 140.

Kdo je proti? 1.

Kdo se zdržel hlasování? 6. Děkuji.

I tento návrh byl přijat.

Pan poslanec Jakl navrhl v první části svého návrhu, aby bylo vydáno usnesení ČNR, kterým by bylo uloženo předsednictvu zřídit komisi pro privatizaci. Dávám hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro přijetí takového usnesení? 86.

Kdo je proti? 10.

Kdo se zdržel hlasování? 45. Děkuji.

První část návrhu pana poslance Jakla byla přijata. A nyní bych poprosila pana poslance o zopakování druhé části jeho návrhu.

Poslanec Ladislav Jakl: Na vysvětlení jednou větou: Momentálně probíhá v Československém rozhlasu delimitační proces podle kompetenčního zákona, kterým se vymezují funkce a majetek Českého rozhlasu, přičemž by mělo být jasné, že ty funkce a majetek by měly vzniknout jako naše usnesení a ne samovolným procesem. Navrhuji tedy přijmout usnesení ČNR k vymezení funkcí a majetku Českého rozhlasu v rámci delimitačního procesu v Československém rozhlasu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Jaklovi.

Poslankyně Helena Němcová: Proč se touto záležitostí nezabývá komise pro tisk, rozhlas a televizi?

Poslanec Ladislav Jakl: Paní kolegyně Němcová je sama členkou komise a já ne. Nevím, proč ona se mne ptá.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Já rozumím dotazu paní poslankyně Němcové tak, že má za to, že by komise měla připravit materiál a pak teprve by se touto otázkou mělo zabývat plénum. Rozumím tomu dobře?

Poslankyně Helena Němcová: O tom materiálu se v komisi jedná.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dávám tedy hlasovat o návrhu pana poslance Jakla na doplnění programu. Kdo je pro? 44.

Kdo je proti? 50.

Kdo se zdržel hlasování? 53. Děkuji.

Návrh pana poslance Jakla nebyl přijat.

Jako poslední navrhl pan poslanec Wolf jako další bod pořadu zařadit zprávu o činnosti komise o dodržování zákonného opatření FS, tedy komise pana poslance Žáka.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu? 119.

Kdo je proti? 2.

Kdo se zdržel hlasování? 29. Děkuji.

Návrh pana poslance Wolfa byl přijat. Nyní tedy dávám hlasovat o návrhu pořadu, tak jak byl původně předložen a jak byl doplněn podle návrhů z pléna.

Kdo je pro tento pořad? 136.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 12. Děkuji.

Návrh pořadu byl přijat.

Jak jsme jej schválili, je ovšem tak bohatý, že dřív, než přistoupíme k jeho projednávání pak chci navrhnout, abyste souhlasili s tím, že budeme končit teprve kolem 21.00 hodin, a to dnes bez přestávky na večeři, zítra s přestávkou, kdy v době, kdy bude jednat předsednictvo mezi 18. a 19. hodinou, se ostatní poslanci mohou najíst. Kancelář zařídí, že dostanete najíst po 21. hodině. Kdybychom udělali přestávku dnes dřív, patrně bychom se potom špatně scházeli a nemuseli bychom být usnášeníschopní. Při takto plánovaném pořadu bychom mohli být hotovi do čtvrtka do večera a mít pátek v rezervě. Pokud bychom takto nepostupovali, mohlo by se stát, že bychom s tímto plénem končili před začátkem pléna červnového, jako se nám to stalo při minulém plénu, které jsme končili minulý týden. Takže vás chci poprosit o trpělivost a dobrou vůli.

Prvním bodem již schváleného pořadu je slib poslance ČNR. Předsednictvo České národní rady vzalo na vědomí dne 18. dubna 1991 rezignaci poslance Miroslava Klegy. Tím dnem zanikl jeho poslanecký mandát. Podle § 49 odst. 3 zákona ČNR č. 54/1990 Sb. o volbách do České národní rady prohlásilo předsednictvo ČNR nastoupení pana Milana Hořínka jako náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát, a to od 19. dubna 1991. Pan poslanec Hořínek se na minulou schůzi omluvil, dnes ho mezi námi srdečně vítám a dovolte, abych vám jej představila.

(Pan poslanec Hořínek se představil).

Podle ústavního zákona o čs. federaci skládá každý poslanec slib na schůzi národní rady, které se poprvé zúčastní. Odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Prosím nyní předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Röschovou, aby přečetla ústavním zákonem předepsaný slib a pana poslance Hořínka prosím, aby přistoupil ke složení slibu do mých rukou.

Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP