Úterý 18. června 1991

(Začátek schůze České národní rady 18. června v 9.25 hodin)

Přítomni:


Předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, místopředsedové Jan Kalvoda, Jan Kasal, Zdeněk Malík a Jiří Vlach a 176 poslanců.

Členové vlády České republiky: předseda vlády Petr Pithart, místopředsedové vlády Milan Lukeš, Jan Stráský, Antonín Baudyš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek, ministr životního prostředí Ivan Dejmal, ministr zemědělství Bohumil Kubát, ministr vnitra Tomáš Sokol, ministr práce a sociálních věcí Milan Horálek, ministr kultury Milan Uhde, ministr financí Karel Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka, ministr zdravotnictví Martin Bojar, ministr průmyslu Jan Bojar, ministryně obchodu a cestovního ruch Vlasta Štěpová a ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj Karel Dyba.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí hosté, zahajuji 20. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám. Zejména vítám vládu České republiky vedenou panem místopředsedou Stráským. Pan předseda se dostaví později. Pana místopředsedu vlády Jana Stráského vítám zvlášť srdečně, protože je mezi námi poprvé. (Potlesk.) Jak víte, byl jmenován předsednictvem České národní rady s účinností od 1. června 1991. Dovolte mi, abych vaším jménem, tedy naším jménem mu popřála v jeho funkci mnoho úspěchů. (Potlesk.)

Ráda bych vás informovala, že odpoledne ve 14.00 hodin mezi nás přijde pan prezident ČSFR Václav Havel. Ráda věřím, že ho všichni srdečně mezi sebou uvítáme, a táži se vás, zda mám dát hlasovat o doplnění pořadu, který máte před sebou, podle 13 odst. 3, zda mám dát hlasovat o tom, že sněmovna souhlasí s jeho účastí a dává mu možnost zde vystoupit. V předchozí době se takto nedělalo. Já se domnívám, že mohu bez dalšího předpokládat, že proti přítomnosti pana prezidenta a proti jeho vystoupení nebudou žádné námitky. Pokud je tomu tak, prosím abychom bez dalšího tento bod přijali. Má tedy někdo nějaké námitky proti tomuto způsobu? Domnívám se, že si všichni jistě se zájmem vyslechneme jeho vystoupení, které se bude týkat zahraniční politiky. Pan prezident si představuje, že by uvedl pouze kratičký úvodní projev a že by potom odpovídal na toto téma n a dotazy poslanců.

Takže ještě jednou se táži, mám-li dát hlasovat, zda souhlasíte s tím, aby pan prezident se bez dalšího naší schůze zúčastnil a přednesl zde projev. Pokud ano, prosím, abyste zatleskali. (Potlesk.) Děkuji za projev souhlasu.

Ještě bych chtěla dodat, že s ohledem na tuto plánovanou návštěvu skončíme dopolední jednání v 11.45 abychom mohli odpolední jednání začít. ve 13.45 hodin. Prosím, abyste zde byli skutečně v plném počtu, protože bych byla nerada, aby se pan prezident u nás setkal s prázdnými lavicemi.

Návrh pořadu jste obdrželi na pozvánce. Nebudu jej číst, protože to není zapotřebí ani pro nás, ani pro stenogram. Má někdo k tomuto návrhu pořadu připomínky? Hlásí se poslanec Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, vážení hosté, navrhuji na základě stanoviska našeho výboru, který věnoval skutečně velkou pozornost jak přípravě usnesení k bezpečnostní situaci, tak návrhu policejního zákona, aby byl bod č. X (návrh usnesení České národní rady) zařazen před bod č. VII (vládní návrh zákona České národní rady o Policejním sboru). Je to z mé strany žádost, řekl bych až prosba, protože se domnívám, že v tomto pořadí bude sněmovna daleko lépe vnímat to úsilí o změny v naší policii. Prostě domníváme se, že to přispěje k projednání zákona o české policii.

Děkuji vám.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Šumanovi. Prosím, aby mi ještě jednou sdělil, kam si přeje předřadit ten bod. Je to před bod VII? (Pan poslanec odpovídá ano.) Děkuji. Dále se hlásí pan poslanec Jiří Dušek.

Poslanec Jiří Dušek: Vážená paní předsedkyně, vážená česká vládo, paní poslankyně, páni poslanci, dovoluji si navrhnout, aby vládní návrh zákona České národní rady o české lesnické inspekci (tisk 235) byl stažen z programu. Zdůvodním to následujícím.

Navrhovaným zákonem se neodůvodněně rozšiřuje a tříští soustava orgánů státní správy, neboť většina pravomocí, které inspekce bude mít na úseku lesního hospodářství, jsou pravomoci ve smyslu platných předpisů, příslušející okresním úřadům jakožto orgánům státní správy lesního hospodářství, včetně pravomoci ukládat pokuty.

Těžko lze mluvit o nezávislém orgánu státní správy, neboť při pod řízenosti ministerstvu životního prostředí České republiky bude kontrolovat opodstatněnost rozhodnutí orgánu státní správy ministerstva životního prostředí o vynětí lesních pozemků z lesní půdy. Je to zařazeno v kontrolní činnosti inspekce v 2.

Celkově jsem při čtení předloženého zákona nabyl dojmu, jako by se někdo snažil záměrně znevažovat úlohu okresních úřadů a vytvořit další. orgán státní správy, který by měl v podstatě stejné pravomoci. Proto nedoporučuji zákon v této podobě přijmout a navrhuji jej vrátit předkladateli k přepracování.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Duškovi. Dále se hlásí pan poslanec Miroslav Wolf.

Poslanec Miroslav Wolf: Vážená paní předsedkyně, vážená česká vládo, vážené kolegyně a kolegové, nepočítal jsem s tím, že budu vystupovat, ale vystoupení pana poslance Duška mne k tomu přinutilo. Zákon o české lesnické inspekci je první ze série zákonů o inspekcích v oblasti ochrany životního prostředí. Uvědomte si jednu věc - pokud tento zákon stáhneme teď momentálně z programu, může nastat spousta problematických věcí v oblasti lesů. Jedná se o navrácení lesů vlastníkům, jednak o navrácení lesů obcím atd.. Zákon o české lesnické inspekci nejenom že vůbec nezasahuje do kompetence okresních úřadů, ale stojí úplně mimo. Okresní úřady vykonávají státní správu jako takovou. Tento zákon navrhuje zřídit inspekční orgán, pouze inspekční orgán na základě kompetence svěřené ministerstvu životního prostředí.

Děkuji vám. To je všechno.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Chtěla bych pana poslance upozornit, že se o změně programu hlasuje bez rozpravy. Je třeba, abychom si to pro příště ujasnili. Hlásí se paní poslankyně Hochová.

Poslankyně Dagmar Hochová: Před časem mluvil pan ministr Bojar o nadaci "Člověk v nouzi". Jako členka církevně humanitárního výboru jsem se stala předsedkyní této nadace. Svou první starost vidím v tom, abych se starala o to, aby fond měl nějaké peníze. Z ministerstva zdravotnictví mi oznámili, že by bylo dobré - a já s tím souhlasím - kdybychom mohli pravidelně z každé výplaty posílat na tento fond 100 Kčs nebo podobně. Myslím, že láska je myslet na druhé. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji paní poslankyni Hochové. (Potlesk.) Jsou další návrhy na doplnění pořadu? Hlásí se pan ministr Ježek.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek: Vážená paní předsedkyně, vážená sněmovno, dovolil bych si na dnešní schůzi předložit dva body, z nichž oba se neváží k něčemu jinému než k privatizaci. První je návrh zákona České národní rady, kterým by se měl doplnit zákon č. 181 o působnosti orgánů České republiky při převodu majetku státu na jiné osoby a Fondu národního majetku České republiky. Je to nepatrná, drobná změna, která zmocní vládu, aby vydala privatizační projekt jako závaznou osnovu. Potřebujeme to velmi naléhavě proto, abychom proces privatizace zvládli a abychom mohli postupovat organizovaně a podle jednotné osnovy.

Druhým bodem je věc, která se také vztahuje k privatizaci - jde o návrh na složení prezídia Fondu národního majetku a dozorčí rady Fondu národního majetku, jak to ukládá zákon o malé privatizaci. Tento zákon potřebujeme co nejrychleji. Obsáhlejší zdůvodnění bych nechal až na vlastni přednesení.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Pokud jde o první bod, prosila bych pana ministra, aby nám ministerstvo předložilo návrh, který by mohl být projednán ve výborech a poté by byl projednán v plénu.

Pokud jde o druhý bod, předpokládám, že byste nám to v diskusi blíže objasnil. Jsou zde další návrhy do programu? (Nikdo se nehlásil.) Pokud nejsou, dám jednotlivě hlasovat o navržených změnách.

Pan poslanec Šuman navrhuje předřadit bod č. X před bod VII.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. (125) Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel hlasování? (5) Děkuji. Návrh pana poslance Šumana byl přijat.

Pan poslanec Dušek navrhuje, aby bod VIII byl stažen z programu.

Kdo je pro návrh pana poslance Duška, ať zvedne ruku. (8) Kdo je proti? (62) Kdo se zdržel hlasování? (Nikdo.)

Tento návrh nebyl přijat.

Paní poslankyně Hochová navrhla, abychom jako další bod programu zařadili její vystoupení k otázce nadace "Člověk v nouzi".

Kdo je pro, ať zvedne ruku. (115) Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel hlasování? (18) Děkuji. Návrh byl přijat.

Navrhuji, abychom jej zařadili jako bod č. XII před interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády. Pokud s tím souhlasíte, prosím, abyste zvedli ruku. Tento bod by byl zařazen za bod č. XI.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. (11) Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel hlasování? (16) Děkuji.

Návrh byl přijat s tím, že bude zařazen za bod č. XI. Nyní dávám hlasovat o druhém návrhu pana ministra Ježka, který navrhuje zřízení prezidia a dozorčí rady Fondu národního majetku - zařadit za bod č. XIII, před zprávu o činnosti předsednictva. Kdo je pro tento návrh pana ministra Ježka, ať zvedne ruku. (110) Děkuji. Kdo je proti? (1) Zdržel se hlasování? (11) Děkuji. Návrh pana ministra Ježka byl přijat. Nyní dávám hlasovat o pořadu programu dnešní schůze jako o celku. Pan ministr - pane ministře, já jsem vás upozornila hned po vašem vystoupení, že pokud jde o první návrh, můžete ho projevit jako zákonodárnou iniciativu vlády a tento návrh bude předložen výborům, bude projednán na výborech a poté bude projednán v plénu. My to přímo na plénu projednat nemůžeme. Vždycky se musíme držet jednacího řádu, zákonodárná iniciativa musí být projednána způsobem, který je předepsán, takže je mi líto je zapotřebí, aby to skutečně proběhlo tímto způsobem. Pan poslanec Karych.

Poslanec Alexandr Karych (z pléna):... jestli by to nemohlo být prezentováno jako návrh poslance.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: I když to bude návrh poslance, pane poslanče, tak stejně to musí tuto proceduru prodělat. Možná, že by to bylo o něco rychlejší, ale přes výbory to musí projít. Děkuji. Tím se dostávám k hlasování. Jsou ještě nějaké připomínky? Dávám hlasovat o schválení pořadu jako o celku.

Kdo je pro to, abychom projednali tento pořad, jak je navržen, ať zvedne ruku. Paní poslankyně Kantůrková.

Poslankyně Eva Kantůrková: Já se velice omlouvám, ale my se dohadujeme, jestli by se panu ministru Ježkovi nemělo vyhovět tak, že by se dva výbory, národohospodářská a ústavní sešly během jednání, byly tím pověřeny a sněmovna to mohla projednat během tohoto Jednání. To je můj návrh. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Já se chci dotázat pana ministra, jestli má připravený písemný návrh. Ještě bych chtěla upozornit, že napřed musí předsednictvo upustit od projednávání zásad. Dále musí předsednictvo rozhodnout o zkrácení doby šedesátidenní k projednání. Čili skutečně nemůžeme postupovat, i kdybychom velice rádi panu ministru Ježkovi, který je u nás zvláště oblíben, vyhověli. Nemůžeme mu vyhovět. Je mi líto. Pokud by chtěl pan ministr Ježek snad urychlit proceduru, mohl by podat návrh jako poslanec, ale pak bychom si museli stejně vyžádat stanovisko vlády. Prosím pana ministra.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek: Paní předsedkyně, vážena sněmovno, jedná se o to, že včera na zasedání Hospodářské rady vlády byl projednán typový, modelový, privatizační projekt který vypracovalo naše ministerstvo a my potřebujeme zavázat zpracovatele, aby zpracovali tento a žádný jiný privatizační projekt. Těchto důvodů je celá řada. Jedním z těchto důvodů je, že tady probíhá po vlastech českých celá řada jiných privatizačních projektů, na kterých vydělávají různé soukromé firmy. Tento projekt bude zdarma, je to náš projekt a za druhé tento projekt nám bude organizovat jednotným způsobem proces privatizace. Jedná se o jeden nepatrný paragraf, který řekne, že vláda toto může udělat. Je to doplnění zákona o malé privatizaci. Mohu to přečíst.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Pane ministře, skutečně jste mistr v přemlouvání, ale kdyby to bylo jedno slovo. Já bych doporučovala, abyste nám předložil to, co máte připravené na předsednictvo, které nepochybně vaším dnes projeveným názorem bude přímo dojato. A tento váš návrh projednáme. Čili, pokud už tomu nic nebrání, dávám hlasovat nebrání, už se nikdo nechce zastávat pana ministra Ježka. Pan poslanec Žák.

Poslanec Václav Žák (z pléna): Já bych navrhoval, aby se předsednictvo sešlo, projednalo to a zkrátilo lhůtu, aby se to zařadilo do pořadu této schůze, protože to je dost důležitá záležitost. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Mám tomu rozumět jako návrh na přerušení schůze hned teď? (Poslanec Žák: Ano hned teď.) Upozorňuji ovšem, že bude sto poslanců - nevím přesně, kolik nás je - čekat, než se předsednictvo sejde a budeme se o tom muset dohadovat, protože ještě neznáme písemný materiál. Čili bude to znamenat podstatné zdržení. Předsednictvo stejně bude, buď zítra nebo ve čtvrtek, čili je to o den nebo o dva. Stanovisko vlády bychom také potřebovali, čili je to otázka, která je skutečně velice ožehavá Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Žáka, abychom přerušili jednání plenární schůze a sešli se na předsednictvu a rozhodli o otázkách tak, jak je tady navrhoval poslanec Žák. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. (67) Kdo je proti? (50) Zdržel se hlasování? (16) Návrh pana poslance Žáka byl přijat. Přerušuji schůzi. Pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, domnívám se, že než se sejde předsednictvo, bylo odhlasováno, že se sejde, - musíme si ujasnit jednu věc: Co bude vlastně předsednictvo projednávat? Je to vládní návrh nebo poslanecký návrh? (Potlesk.) Vládní návrh, jak jsem vyrozuměl to není. Není-li to vládní návrh, nemůže tudíž předsednictvo zkracovat lhůtu, nemůže přikazovat tento tisk výborům. Předsednictvo pravděpodobně nemusí mít také o čem jednat.

Protože se domnívám, že mám v této věci pravdu, navrhuji, abychom naše usnesení, které bylo odhlasováno před krátkou chvílí, revokovali a rozhodovali znovu. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Jsem také z těch, kteří by velmi rádi urychlili celý proces, ale prostě asi porušovat zákon nemůžeme a i když vymyslíme proceduru, jak by se mohlo sejít předsednictvo a projednat to, stejně ze zákona musíme mít stanoviska vlády. A to neexistuje, to znamená, pak by se musela sejít vláda a teprve nám dát stanovisko a pak by se tím mohly zabývat výbory. Takže včera se k tomu vyjádřila pouze Hospodářská rada vlády. To tedy vezměme také v úvahu při dalším hlasování! (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Zeptala bych se pana místopředsedy Stráského, zda vláda projednala tento návrh ministra Ježka.

Místopředseda vlády Jan Stráský: Vážena paní předsedkyně, dámy a pánové, vláda neprojednala tento návrh, protože k jeho potřebě došla Hospodářská rada včera v odpoledních hodinách. Navrhuji, aby stejně jako se sejde předsednictvo, se nyní sešla vláda České republiky, poněvadž tady je v naprosté většině, a projednala tento návrh souběžně. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Takže technicky: vláda by se mohla sejít v místnosti 120, předsednictvo se sejde v předsednictvu a dělám přestávku... Pardon, byl ještě návrh na revokaci usnesení.

Znovu upozorňuji na to, co tady bylo řečeno, že skutečně bychom všichni rádi vyhověli panu ministru Ježkovi, že chápeme potřebnost přijetí této novely. Ale v situaci, v jaké jsme, stejně musí projít předloha, ať už to bude poslanecká iniciativa, nebo ať to bude návrh vlády, výbory. Musí být rozhodnuto o upuštění od zásad a o zkrácení 60denní lhůty. Čili stejně nemůžeme probrat zákonnou předlohu na dnešním plénu. Za této situace vzhledem k návrhu pana poslance Výborného, který směřoval k revokaci toho usnesení plenární schůze, dávám hlasovat o revokaci toho usnesení, které bylo přijato. Potom teprve dám hlasovat o dalších návrzích.

Čili po tomto vysvětlení, kdy vám skutečně se vší zodpovědností prohlašuji, že na tomto plénu nemůžeme toto probrat, ledaže bychom zkrátili zákonnou lhůtu na den nebo na dva, upustili od zásad, ale to jsme ještě nikdy neudělali, dávám tedy hlasovat.

Poslanec Marek Benda (z místa): Technická poznámka: Těsně před volbami jsme zákon schválili během půl dne, nesouhlasím s tím, ale jak je vidět, jde to.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dávám hlasovat o návrhu

pana poslance Výborného na revokaci usnesení s tím, že dostatečně předtím jsem vám neobjasnila, že není ještě k tomuto návrhu stanovisko vlády a navíc se dovídám od pana místopředsedy Vlacha, že Hospodářská rada nedoporučila tento návrh.

Dávám hlasovat o revokaci usnesení pléna z dnešního dne: Kdo je pro to, aby usnesení bylo revokováno? (77) Kdo je proti revokaci? (49) Zdržel se hlasování? (14)

Děkuji, návrh na revokaci byl 77 i hlasy proti 63 hlasům přijat. (Potlesk.) Bude tedy zařazen do dnešního programu pouze druhý návrh pana ministra Ježka.

Nyní tedy dávám hlasovat o schválení pořadu jako celku.

Kdo je pro přijetí programu tak, jak jej máte před sebou, prosím, ať zvedne ruku. (108) Kdo je proti? (Nikdo.) Zdržel se někdo hlasování? (27) Děkuji, pořad naší 20. schůze jsme tedy schválili a můžeme přistoupit k projednávání. Prvním bodem programu je

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP