Středa 19. června 1991

(Začátek schůze 19. června v 9.20 hod.)

Přítomni:

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová, místopředsedové Jan Kalvoda, Jan Kasal, Zdeněk Malík a Jiří Vlach a 179 poslanců.

Členové vlády ČR: místopředsedové vlády Milan Lukeš, Antonín Baudyš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek, ministr životního prostředí Ivan Dejmal, ministr zemědělství Bohumil Kubát, ministr vnitra Tomáš Sokol, ministr práce a sociálních věcí Milan Horálek, ministr financí Karel Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka, ministr zdravotnictví Martin Bojar, ministrině obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová a ministr vlády Jaroslav Šabata.


Místopředseda ČNR Jan Kasal: Vážené dámy, vážení pánové, vítám vás na druhém dni 20. schůze ČNR. Vítám zástupce vlády ČR vedené místopředsedou doc. Baudyšem. Prosím, abyste zaujali svá místa ve sněmovních lavicích.

Dalším bodem je podle schváleného programu našeho jednání

VIII.

Návrh usnesení ČNR k bezpečnostní situaci v ČR

Dovolte mi, abych v úvodu připomenul, že ČNR na své 19. schůzi přijala usnesení, ve kterém mimo jiné uložila výboru petičnímu, pro právní ochranu a bezpečnost, aby spolu s ministrem vnitra ČR projednal všechny kritické náměty a připomínky z rozpravy a na příští schůzi ČNR předložil návrh na usnesení ČNR v otázce bezpečnostní situace v ČR. Návrh usnesení jste obdrželi jako sněmovní tisk 299 (Někteří poslanci - zhruba 20 - jej neobdrželi.)

Prosím, aby služba celou záležitost uvedla do pořádku. Těm poslancům, na které se nedostalo, bude tisk 299 rozdán za malou chvíli, až dojde k jeho rozmnožení. Přesto se domnívám, že mohu požádat pana poslance Lubomíra Nedbálka, který z pověření výboru petičního, pro právní ochranu a bezpečnost nám předložený návrh odůvodní. Prosím pana poslance Nedbálka, aby se ujal slova.

Poslanec Lubomír Nedbálek: Vážená paní předsedkyně, vážený pane místopředsedo, vážené předsednictvo, vážená vládo, vážení kolegové, chtěl bych vám přednést návrh, který se týká bezpečnostní situace, který přednesl ministr vnitra na minulé schůzi plenárního zasedání ČNR.

ČNR uložila výboru petičnímu, pro právní ochranu a bezpečnost zpracovat návrh usnesení ke zprávě ministra vnitra ČR o bezpečnostní situaci. Výbor na svém zasedání 7.6. projednal návrhy jednotlivých poslanců vzešlé z rozpravy k přednesené zprávě ministra vnitra ČR. Příslušné texty podrobil diskusi a schválil zaslání souhrnného materiálu panu ministru vnitra k vyjádření. O týden později se výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost znovu sešel spolu s ministrem vnitra, který se k předloženému materiálu vyjádřil. V následující diskusi se návrh usnesení doplnil a sjednotil a takto vám byl včera předložen jako tisk 299. Snažili jsme se v návrhu usnesení zapracovat všechny důležité oblasti i konkrétní návrhy související se situací v bezpečnosti a vztahující se ke zprávě ministra vnitra. Samozřejmě, že máte právo tento návrh doplnit dalšími připomínkami.

Nyní bych se chtěl vrátit k textu, který máte před sebou. Při přepisování došlo k několika nepřesnostem, a proto si text ještě před rozpravu laskavě opravte. Dovolil bych si text upravit takto:

Na první straně: "Společenské změny odhalily skutečnou autor tu policie, prokuratury i soudů a vyvolaly pokles aktivity policistů v důsledku jejich pasivní resistence či sociální nejistoty."

Máte všichni opraveno, dobře, děkuji, další strana je beze změny, třetí strana má dvě změny. Ve II. hlavě bod 3, kde je psáno "poskytnout okresním správám VB větší samostatnost..." chybí dále slovo "při" a potom věta pokračuje "při rozhodování o použití přidělených finančních prostředků."

V další kapitole, která se nazývá "Mobilizace mimorozpočtových zdrojů" je v bodu 3 změna a to takto: "Prověřit oprávněnost přibližně osmi tisíc pracovníků...", to znamená "administrativních" si škrtněte.

Na straně 4 na začátku odstavce i věty je změna "Při této kontrole vycházet z podkladů, které budou obsahovat především informace...", to znamená, škrtněte si "tyto předpoklady" a znovu přečtu začátek věty: "Při této kontrole vycházet z podkladů, které budou obsahovat především informace, zda byli pracovníci pro jednotlivé zastávané funkce prověřeni..."

Další změna je ve stejném odstavci, ve třetím. řádku tohoto odstavce "jaké je vzdělání" a doplněno ve čtvrtém odstavci "postupu, případně informace o jejich zařazení do kádrových rezerv". Omlouvám se.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Prosil bych, pane poslanče, ještě jednou zopakovat tady tu poslední připomínku, neboť tady došlo k mírnému zmatku, obávám se.

Poslanec Lubomír Nedbálek: Ano, to znamená na str. 4 je to čtvrtý řádek, kde po slovu "postupu" je doplněno "případné informace o jejich zařazení do kádrových rezerv." Je to v pořádku? Děkuji vám.

Další doplněk je v bodu 2 na straně 4, který přečtu: "Urychleně upravit návrh Zákona o služebním poměru policisty, který," celý řádek je nový "nově upraví sociální zabezpečení policistů." Znovu přečtu bod 2. "Urychleně připravit návrh zákona o služebním poměru policisty, který nově upraví sociální zabezpečení policisty.".

Za 4. bodem na téže stránce je nadpis "Školství", to znamená za bodem 4 je nadpis "Školství", dále následuje "Předložit rozbor současného stavu školství..."

Tím jsou změny, ke kterým došlo napraveny a text jako takový platí a je možno k tomuto textu zahájit rozpravu.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Nedbálkovi. Prosím vážené dámy a vážení pánové, kdo se hlásí do rozpravy? Prosím pan poslanec Krčma. Další pány a paní poslankyně bych prosil, aby se do rozpravy hlásili pokud možno písemně.

Poslanec Ladislav Krčma: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové a kolegyně, v současné době působí při okresních VB občanské komise. Původně tyto komise měly vykonávat pouze politický dohled zejména tam, kde se ve sborech vyskytovaly osoby zkompromitované bývalým totalitním režimem. Některé tyto komise si však ještě dnes osvojují práva, která jim nepatří a která jsou pouze v kompetenci okresního velitele, stále ještě Veřejné bezpečnosti.

Obyčejní příslušníci VB při výkonu svého povolání mají mnohdy obavy, aby jejich zásahy proti kriminálním živlům nebyly později posuzovány touto komisí jako nepřiměřené, eventuálně aby v důsledku jejich verdiktu, verdiktu této občanské komise, nebyli propuštěni. Je proto na čase, aby činnost těchto komisí byla již zastavena a plna pravomoc a odpovědnost byla ponechána velitelům policie. Navrhuji proto, aby ministr vnitra oficiálně činnost těchto komisí dnem vyhlášení nového policejního zákona zastavil. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krčmovi. Jako další se do rozpravy přihlásil pan poslanec Výborný, prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, budu velice stručný, protože považuji osobně návrh usnesení tak, jak nám byl předložen, za návrh dobrý. Nicméně domnívám se, že na prvé straně došlo k určité nepřesnosti a to asi na 7. řádku "Společné změny odhalily skutečnou autoritu policie, prokuratury i soudů a vyvolaly...". Přece jen se domnívám, že máme schválit a máme rokovat o usnesení ke zprávě ministra vnitra ČR, nikoliv ke zprávě ministra spravedlnosti, a že bychom neměli směšovat problematiku výkonu policejní služby a problematiku justice.

To by znamenalo přece mnohem hlubší rozpor od příslušného ministra. Z toho také vyplývá můj návrh. Navrhuji, aby ono slovo "soudů" bylo z návrhu usnesení škrtnuto.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Výbornému. Dále se přihlásil pan poslanec Fejfar.

Poslanec Tomáš Fejfar: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegové a kolegyně, musím reagovat na slova pana poslance Krčmy. Jsem členem občanské komise od samého jejího založení. Možná někde existují takové komise, o kterých on mluvil.

Myslím, že se musí změnit statut občanských komisí, možná na poradní sbor přednosty okresního úřadu, možná jinak. Ale v této chvíli je zrušit, hovořit o tom, že celý proces očisty policie je hotový, by bylo přinejmenším nerozvážné. Sám mám jeden příklad. Víte, že v těch komisích jsme mohli prověřovat důstojníky státní bezpečnosti, později velitelské kádry, které jsme ovšem nemohli dostat od policie. V naší policii je spousta případů, kdy jsou tam bývalí příslušníci státní bezpečnosti. U nás konkrétně je to člověk, který 15 let sloužil u státní bezpečnosti. V době 17. listopadu nebyl u státní bezpečnosti a prověřovali jsme ho pouze jako velitele. Byl převeden ke kriminální službě. Chodí, provokuje a říká, co s námi udělá za rok, až se to otočí. A když přijela inspekce ministerstva vnitra, stavěla se k tomu laxně. Občanská komise neměla absolutně možnost přes své doporučení dostat takového člověka od policie. A takových lidí je tam spousta.

Dále, co říkal pan poslanec Krčma, jak poctiví a slušní policisté se bojí, že budou vyhozeni od policie. To je naprosto absurdní. Tam, kde občanská komise funguje zodpovědně, přímo podporuje poctivé a slušné policisty, odráží útoky, které na policisty jsou, vysvětluje veřejnosti, že vztah k policii se musí změnit. Policie se musí chovat tak, aby si získala důvěru obyvatel. Naopak u nás se začíná už projevovat zvýšená důvěra v policii.

Ale šmahem tyto občanské komise zrušit, nezlobte se na mne, to bych nikdy nepodpořil. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Fejfarovi za jeho vystoupení. Prosím, aby se ujal slova pan poslanec Kříž, který se přihlásil do rozpravy.

Poslanec Karel Kříž: Pane předsedající, dámy a pánové, zamýšlel jsem se nad textem a vítám provedenou změnu ve větě, kde bylo původně uvedeno, že společné změny odhalily pokles autority policie. Text byl změněn na znění, že odhalily skutečnou autoritu policie a vyvolaly pokles autority policistů. Zamýšlel jsem se nad tím, z čeho bychom mohli odvodit autoritu, kterou policie nese. Domnívám se, že tato autorita je jednak založena na strachu, který občané před policií mají, a jednak je založena na respektu, který vůči policii občané chovají. Ten respekt je zcela jistě spojen s pocitem určité hodnoty, kterou policie chrání. Proto se domnívám, že původní text nebyl dostatečně plnohodnotný.

Společenské změny nejenom že odhalily pokles aktivity policie, ale ony ten pokles samy také způsobily. Policie byla při rozeně jedním z pilířů policejního státu, a tak přestala být obávanou. Policie byla totiž především vnímána se strachem ze strany občanů. Nebyla respektována, tedy vnímána především jako záruka bezpečí. Tento pocit respektu se bude muset vypěstovat a bude se muset pěstovat ze dvou stran. Jednak vychovávat policii, která bude garantem bezpečí pro občany, ochráncem zákona, ale současně se budou lidé muset naučit respektovat policii a vnímat ji jako svého spojence. Tento návrh usnesení přirozeně vítám a přeji si, aby toto usnesení k tomu procesu, který bude jistě dlouhodobější, přispělo.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Křížovi. Dále se hlásí do rozpravy pan poslanec Veselý.

Poslanec Josef Veselý: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já musím podpořit pana poslance Fejfara v oblasti občanských komisí. Podle mého názoru a podle názoru řady lidí, který jsem měl možnost poznat, je na nezbytně nutnou dobu, dejme tomu 3 nebo 4 roky, potřeba občanské komise zachovat. Proto navrhuji, aby do usnesení byla zapracována pasáž, která by se zabývala určitou spoluprací okresních a krajských velitelů s občanskými komisemi. Domnívám se, že občanské komise znají řadu faktů a jsou garantem nebo by měly být garantem správného obsazení na okresních a krajských velitelstvích. Věřím, že pro řadu příslušníků je činnost občanských komisí nebezpečná nebo obtížná, protože ony zjistily skutečnosti, které jsou pro tyto příslušníky nepříjemné. V žádném případě bych nezvedl ruku pro to, aby se občanské komise zrušily.

Navrhuji proto, aby v usnesení byla pasáž, která by doporučila velitelům okresních a k rajských složek zakotvit nějakým způsobem spolupráci. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Veselému. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Chromý. Připraví se pan poslanec Šuman.

Poslanec Heřman Chromý: Vážený pane předsedající, vážená česká vládo, dámy a pánové, s textem se také seznamuji nyní. Vítám ho, poněvadž je velice koncepčně připraven a budu pro něj hlasovat. Všiml jsem si ovšem, že některé ty body jsou termínovány, některé ne. Dával bych tedy znovu ke zvážení, zda by se zejména u těch nových legislativních úprav a u bodu, kde se říká "urychleně předložit návrh zákona o obecní policii", neměly objevit nějaké termíny. Slovíčko "urychleně" lze vykládat podle toho, kdo jak ho vykládá. Totéž si myslím, že by šlo zpřesnit u toho oddílu "mobilizace mimorozpočtových zdrojů", myslím bod 3, bod 4. Prostě projít ještě znovu celé to usnesení a tam, kde to půjde, věci termínovat.

Možná se mýlím, a tak budu rád, když dostanu odpověď.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Chromému. Prosím, aby se ujal slova pan poslanec Šuman. Připraví se pan poslanec Fiedor.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážení přítomní, dovolte mi, abych se nejprve vyslovil k problematice občanských komisí. Zde se vyslovuji za výbor a hlavně za bezpečnostní komisi.

Výbor je toho názoru, že občanský orgán, který bude zajišťovat určitou vazbu mezi občanskou veřejností a policií, má zůstat zachován, že však to má být orgán důsledně s vazbou na zvolené orgány, tedy zastupitelstva. Za druhé že to má být orgán, který má působit podle vlastního zákona ČNR.

To znamená, že dnes je situace taková, že bezpečnostní komise našeho výboru připravuje zásady. Budou vám v nejbližší době, tak, jak to dokončíme, snad dobře, předloženy a požádáme vás o schválení a následně navrhneme návrh zákona. Další věc: Rád bych se vyjádřil k tomu, co doporučoval kolega Veselý. Za tohoto stavu snad to tam nebude potřebné takto dát. Navíc nevím, zda by bylo vhodné, abychom my svým usnesením dávali pokyny okresním velitelům.

Nezdá se mi to vhodné, asi bychom museli zvolit jinou formu, pokud bychom chtěli toho dosáhnout. Co se týče termínování některých bodů, výbor tak, jak jsem to já vnímal, i když to tak nebylo řečeno explicitně, termíny dal k bodům, kde mu nebylo zřejmé, že by to bylo v dohledné době včas připraveno. Byla tu otázka diskuse s ministrem, kdy některé termíny byly oddáleny, některé byly odsouhlaseny. Jistě je možné další body termínovat, já sám mám dojem, že snad to není nutné, protože např. u té místní policie je zcela zřejmé, jak další legislativní postup půjde, ale já tu potřebu necítím. Pokud by někdo chtěl navrhnout, tak by nebylo dobře obecně, ale navrhnout ten a ten bod termínovat tak a tak.

Nyní mi dovolte přece jen jediný návrh změny usnesení, a to spočívá právě v tom, že my jsme v poslední fázi spojili dvě části, a to část, která mluví o obecných bodech, kde je doporučení a části termínované. A proto uvozující věta hlava I na první stránce doporučuji, aby zněla takto: "ČNR žádá vládu České republiky, aby věnovala pozornost následujícím doporučením a požadavkům (tyto jsou termínovány)." Protože zdá se mi poněkud absurdní, když dál jsou tam věci, které jsou termínovány, mluvit o doporučení. Tamto má charakter požadavku. Analogicky doporučuji upravit na straně 3 uvozující větu hlavy II. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šumanovi, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Fiedor, dále se připraví pan poslanec Stibic jako poslední písemně přihlášený, zatím.

Poslanec Jiří Fiedor: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení přítomní. Dovolil bych si vám přednést návrh, který se týká konstatační části předloženého usnesení. Nyní bych ho přednesl. Týká se druhé věty, která zní: "Příčiny spočívají ve změnách politických a ekonomických podmínek života společnosti a zpožděné reakce vlády na ně." Já se domnívám, že příčiny nárůstu kriminality nespočívají pouze v politických a ekonomických změnách, ale že ty souvislosti jsou daleko širší. Takže buďto bych navrhoval je tam taxativně vyjmenovat nebo tu druhou větu zcela vypustit. Já se přikláním k druhé možnosti, to znamená, že navrhuji tu druhu větu z usnesení vypustit. Třetí věta, která zní: Společenské změny odhalily skutečnou autoritu policie, prokuratury a soudů a vyvolaly pokles aktivity policistů v důsledku - já nevím (místopředseda Kasal: pasivní rezistence) já vím, ale to bylo navrženo panem Nedbálkem přeformulovat, takže ten konec nemám přesně poznamenaný a já bych si dovolil navrhnout změnu této věty a navrhuji znění: Společenské změny odhalily skutečnou autoritu policie a vyvolaly pokles aktivity či pasivní rezistenci policistů. To je vše.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Fiedorovi, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Stibic.

Poslanec Jaromír Stibic: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno, jsem zklamán tím, jak vládní orgány nedostatečně aktivně řeší některá opatření, která se promítají v praxi. Já jsem besedoval s obvodními veliteli v Pardubicích o návrhu zákona a o možnostech, které mají k řešení nebezpečných situací. Úplně jsem se zděsil nad tím, že hlídka není vybavena ničím jiným než tou hračkou v podobě spreje, která má účinnost - já nevím - na půl druhého metru a klasickými prostředky, které v případě rvačky na nože nedávají pocit jistoty a reálnou možnost řešení situace pro hlídku o dvou mužích. Upozornil jsem na nedostatečné vybavení technickými prostředky, které v zahraničí používají, pana ministra. Ptal jsem se na tuto otázku pana hlavního velitele podplukovník a Zelenického a zjistil jsem, že náš zákon neumožňuje použití těch pistolí na nervový plyn a jiné prostředky. A pokud jde o slzný plyn, tak by bylo potřeba počítat s prostředky hromadného použití nebo účinky pro větší počet osob a tak hlídky vybaveny nejsou. Já vidím, že ani navrhovaný zákon, ani to předložené usnesení mi nedává záruku, že policie bude mít v krátké době prostředky, které by mohla skutečně použít a které by jí dávaly jistotu.

Navrhuji doplnění usnesení v kapitole I - vybavenosti technickými prostředky: Přispět k vybavení policie technickými prostředky k zneškodnění pachatele v nebezpečných situacích a řešit legislativní opatření pro jejich použití.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP